สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงภควดี  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวประภาพร  บ่อชล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายรังสรรค์  เวกกะเวน
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.73 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนหมื่น
2. เด็กชายรังสรรค์  เวกกระเวน
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง