สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงภควดี  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวประภาพร  บ่อชล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายรังสรรค์  เวกกะเวน
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปัททุม
2. เด็กชายสุระชาติ  อัฒจักร
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
3. เด็กชายสุระชาติ  อัฒจักร
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นางมาลินี  ไชยงาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.73 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนหมื่น
2. เด็กชายรังสรรค์  เวกกระเวน
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
2. นางเรืองอุไร  สีสดดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายพิชาภัทร  ไชยงาม
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นางมาลินี  ไชยงาม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กชายบิลลี่  เบคแคม สเปนซ์
2. เด็กชายสุระชาติ  อัฒจักร
3. เด็กหญิงอุไรพร  ชาญนอก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อาจหาญ
2. นางสาวประภาพร  บ่อชล
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาจหาญ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  อาศัย
3. เด็กชายเจตพล  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อาจหาญ
2. นางสาวประภาพร  บ่อชล
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิมนาจ
2. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอนุศักดิ์  คำลา
 
1. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  อาจหาญ