สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.71 ทอง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ใจว่อง
2. เด็กหญิงชุติมา  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สินสุพรรณ
4. เด็กหญิงดาวจินดา  จันทร์พุฒ
5. เด็กหญิงบุษราคัม  วิลัยเกษ
6. เด็กหญิงพรรณพร  สุขจันทร์
7. เด็กหญิงวนิดา  ห่อไทยสงค์
8. เด็กชายวรวิช  เปี่ยมจันทร์
9. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วจันทร์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สุกจันทร์
11. เด็กหญิงสุจิตตรา  สำนักนิตย์
12. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูประชัย
13. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ขนันดูล
14. เด็กหญิงอนัญญา  สัมโย
15. เด็กหญิงอภสร  พรมศิริ
 
1. นายเอกชัย  ใยขันธ์
2. นางศรีนวล  สมภาค
3. นางอนัญชิตา  สมศรี
4. นายประเสริฐ  แหวนวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีสุนนท์
 
1. นางศรีนวล  สมภาค
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ดอกไม้
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุข
3. เด็กชายพีรพล  แสงเปลี่ยน
4. เด็กชายภูวดล  ห่อไทยสงค์
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ธรรมชาติ
 
1. นางศรีนวล  สมภาค
2. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ขันติวงค์
 
1. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงถิรดา  โคตรวงค์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  แพทย์เมืองจันทร์
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุนนท์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ถาจันทร์
3. เด็กชายสุภาพงษ์  ศิริโฉม
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายตรีเทพ  สิงจานุสงค์
2. เด็กชายพงศกร  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายศรายุทธ  ตะแก้ว
 
1. นางสุภาพันธ์  สุนทร
2. นายประเสริฐ  แหวนวงษ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงธนัญญา  ประสงค์
2. เด็กหญิงภัทรจิต  รำไทสงค์
3. เด็กหญิงรัตนกร  พันดี
 
1. นางสุภาพันธ์  สุนทร
2. นายประเสริฐ  แหวนวงษ์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แท่นแก้ว
 
1. นางสุภาพันธ์  สุนทร
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงปุญยาพร  งาหอม
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุข
2. เด็กชายยุทธนา  คำคง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  เมืองจันทร์
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายดนัยฤทธิ์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วรโชติ
3. เด็กชายพุทธพล  แสนโสภา
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์