สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
 
1. นายกิตติพจน์  อันทะชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  สาลพน
3. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
 
1. นายสันติ  สีหนาท
2. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงพัชราภา  บาศรี
 
1. นางสมพร  สุวรรณพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กหญิงสุนิสา  ราชประเสริฐ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญธรรม
 
1. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นายวิฑูร  เสมอสาย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายชัยรัตน์  คงด้วง
2. เด็กชายปฏิภาณ  สาลพน
3. เด็กชายมงคล  โพธิ์กิ่ง
4. เด็กชายยศกร  สิทธิคำ
5. เด็กชายรัชชานนท์  เบ้าทอง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองปัญญา
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางกองแก้ว  ทองนำ
3. นายสันติ  สีหนาท
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมตราจิตร
2. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
3. เด็กหญิงสิริธัญวรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชราภา  บาศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประดู่
 
1. นายกิตติพจน์  อันทะชัย
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กชายสิทธิพร  คงด้วง
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายภูวดล  บุญขาว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กาวิน
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
2. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายชยางกูร  นาคอาจหาญ
2. เด็กหญิงชลิตา  โสรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปากุล
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
2. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง 5 1. เด็กชายพีระสันต์  ดวงขันธ์
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภิญโญ
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  พรมพิลา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ประดู่
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง