สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร
 
1. นางนิภา  ดวงแสง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาดา
2. เด็กชายทศพล  สายลาม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ไพฑูรย์
4. เด็กชายระพีภัทร  เบ้าทอง
5. เด็กชายอภินันท์  ขอสืบ
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางนิภา  ดวงแสง
3. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์