สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนาทรัพย์  กาวิน
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมเมตร
2. เด็กหญิงนันทิมา  แสงดาว
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีหวาด
4. เด็กหญิงประภาอร  ศรีทัพไทย
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ด้วงคำ
 
1. นางสมพร  สุวรรณพันธ์
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมตราจิตร
2. เด็กหญิงพัชรมัย  แสงทอง
3. เด็กหญิงพัชรวัลย์  โพธิ์กิ่ง
4. เด็กหญิงมุก  นาคอาจหาญ
5. เด็กหญิงอนิสา  เณรกุล
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางสมพร  สุวรรณพันธ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายยศกร  สิทธิคำ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  การิสุข
 
1. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
2. นางกองแก้ว  ทองนำ