สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร
 
1. นางนิภา  ดวงแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
 
1. นายกิตติพจน์  อันทะชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนาทรัพย์  กาวิน
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  สาลพน
3. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
 
1. นายสันติ  สีหนาท
2. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมเมตร
2. เด็กหญิงนันทิมา  แสงดาว
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีหวาด
4. เด็กหญิงประภาอร  ศรีทัพไทย
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ด้วงคำ
 
1. นางสมพร  สุวรรณพันธ์
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมตราจิตร
2. เด็กหญิงพัชรมัย  แสงทอง
3. เด็กหญิงพัชรวัลย์  โพธิ์กิ่ง
4. เด็กหญิงมุก  นาคอาจหาญ
5. เด็กหญิงอนิสา  เณรกุล
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางสมพร  สุวรรณพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงพัชราภา  บาศรี
 
1. นางสมพร  สุวรรณพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กหญิงสุนิสา  ราชประเสริฐ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญธรรม
 
1. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายยศกร  สิทธิคำ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  การิสุข
 
1. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
2. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นายวิฑูร  เสมอสาย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาดา
2. เด็กชายทศพล  สายลาม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ไพฑูรย์
4. เด็กชายระพีภัทร  เบ้าทอง
5. เด็กชายอภินันท์  ขอสืบ
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางนิภา  ดวงแสง
3. นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายชัยรัตน์  คงด้วง
2. เด็กชายปฏิภาณ  สาลพน
3. เด็กชายมงคล  โพธิ์กิ่ง
4. เด็กชายยศกร  สิทธิคำ
5. เด็กชายรัชชานนท์  เบ้าทอง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองปัญญา
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางกองแก้ว  ทองนำ
3. นายสันติ  สีหนาท
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมตราจิตร
2. เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน
3. เด็กหญิงสิริธัญวรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชราภา  บาศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประดู่
 
1. นายกิตติพจน์  อันทะชัย
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กชายสิทธิพร  คงด้วง
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายภูวดล  บุญขาว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กาวิน
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
2. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายชยางกูร  นาคอาจหาญ
2. เด็กหญิงชลิตา  โสรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปากุล
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
2. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง 5 1. เด็กชายพีระสันต์  ดวงขันธ์
 
1. นางนริสา  รัตนคำ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภิญโญ
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  พรมพิลา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ประดู่
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง