สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุจิรา  ทองศักดิ์
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.83 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
2. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายศุภโชค  บุญธรรม
2. เด็กชายเจตพล  เมฆพร้อม
 
1. นายสุดใจ  ทองเอิบ
2. นางอำไพพรรณ  อาษาราช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  อ่อนอก
2. เด็กชายอนุชา  แสงนนท์
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
2. นางอำไพพรรณ  อาษาราช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 21 1. เด็กชายนนทนันท์  ซึมรัมย์
2. เด็กหญิงพรหมณี  ชัยเฉลียว
3. เด็กชายสิรภัทร  ภูศรี
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 32 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุมาศ
2. เด็กชายศุภโชค  บุญธรรม
3. เด็กชายเจตพล  เมฆพร้อม
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
3. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
6. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแดง
7. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
8. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
9. เด็กชายศุภโชค  บุญธรรม
10. เด็กชายเจตพล  เมฆพร้อม
 
1. นายทองคำ  ธรรมดา
2. นายภิรมย์  พวงยอด
3. นายสุดใจ  ทองเอิบ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะดา  จวงสังข์
3. เด็กชายมธุเดช  กระแสร์
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
2. เด็กชายมธุเดช  กระแสร์
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์ด้วง
4. เด็กหญิงนิรชา  โยสีทา
5. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
6. เด็กหญิงพิมพิกา  โภคา
7. เด็กหญิงศศิธร  ไชยสิน
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางกมลวัลย์  สมภาค
3. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกตนิกา  ปัทธะนาม
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  โภคา
2. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์ด้วง
3. เด็กหญิงปานัทดา  ก่ำแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
2. นางบุษบา  รมยาคม