สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.25 เงิน 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จำนงค์ศิลป์
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
2. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงศรีสุดา  สกุลแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
3. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
4. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
5. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นายทองคำ  ธรรมดา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงศุภาลัย  จิตรสำราญ
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.5 เงิน 29 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กชายณัฐริกา  ก่ำแก้ว
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
2. นางสาวศิริพร  สมาน
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายนนท์ธกฤต  คมใส
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ศักดิ์เทวิน
3. เด็กชายอุเนตร  ประจำ
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วศรี
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  อ่อนอก
2. เด็กชายอนุชา  แสงนนท์
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
2. นางอำไพพรรณ  อาษาราช
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายมธุเดช  กระแสร์
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี