สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สกุลแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิรชา  โยสีทา
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอุดร  สมภาค
2. นายพงศ์ดนัย  พวงยอด
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวโมรา
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  โภคา
3. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
4. เด็กหญิงปิยะดา  จวงจันทร์
5. เด็กหญิงสุดาพร  บุญล้อม
6. เด็กหญิงเกตนิกา  ปัทธะนาม
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
3. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 40 1. เด็กชายกิตติธัช  สีละวัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์มาตย์
 
1. นายอุดร  สมภาค
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น