สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุจิรา  ทองศักดิ์
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สกุลแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.25 เงิน 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จำนงค์ศิลป์
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
2. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงศรีสุดา  สกุลแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.83 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
2. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายศุภโชค  บุญธรรม
2. เด็กชายเจตพล  เมฆพร้อม
 
1. นายสุดใจ  ทองเอิบ
2. นางอำไพพรรณ  อาษาราช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
3. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
4. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
5. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นายทองคำ  ธรรมดา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  อ่อนอก
2. เด็กชายอนุชา  แสงนนท์
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
2. นางอำไพพรรณ  อาษาราช
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงศุภาลัย  จิตรสำราญ
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 21 1. เด็กชายนนทนันท์  ซึมรัมย์
2. เด็กหญิงพรหมณี  ชัยเฉลียว
3. เด็กชายสิรภัทร  ภูศรี
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 32 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุมาศ
2. เด็กชายศุภโชค  บุญธรรม
3. เด็กชายเจตพล  เมฆพร้อม
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
 
1. นางกมลวัลย์  สมภาค
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.5 เงิน 29 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
 
1. นางสาวศิริพร  สมาน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กชายณัฐริกา  ก่ำแก้ว
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
2. นางสาวศิริพร  สมาน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทานนท์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
3. เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
6. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแดง
7. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
8. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
9. เด็กชายศุภโชค  บุญธรรม
10. เด็กชายเจตพล  เมฆพร้อม
 
1. นายทองคำ  ธรรมดา
2. นายภิรมย์  พวงยอด
3. นายสุดใจ  ทองเอิบ
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิรชา  โยสีทา
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอุดร  สมภาค
2. นายพงศ์ดนัย  พวงยอด
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวโมรา
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  โภคา
3. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
4. เด็กหญิงปิยะดา  จวงจันทร์
5. เด็กหญิงสุดาพร  บุญล้อม
6. เด็กหญิงเกตนิกา  ปัทธะนาม
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
3. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายนนท์ธกฤต  คมใส
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ศักดิ์เทวิน
3. เด็กชายอุเนตร  ประจำ
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วศรี
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะดา  จวงสังข์
3. เด็กชายมธุเดช  กระแสร์
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
28 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ก่ำแก้ว
2. เด็กชายมธุเดช  กระแสร์
 
1. นายเฉลิมชัย  ไชยหงษ์
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
29 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  อ่อนอก
2. เด็กชายอนุชา  แสงนนท์
 
1. นายภิรมย์  พวงยอด
2. นางอำไพพรรณ  อาษาราช
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายมธุเดช  กระแสร์
 
1. นางสยุมพร  ไชยมนตรี
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์ด้วง
4. เด็กหญิงนิรชา  โยสีทา
5. เด็กหญิงนุตจรี  สิมลี
6. เด็กหญิงพิมพิกา  โภคา
7. เด็กหญิงศศิธร  ไชยสิน
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางกมลวัลย์  สมภาค
3. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาพ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกตนิกา  ปัทธะนาม
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  โภคา
2. เด็กหญิงนันทิดา  สิงห์ด้วง
3. เด็กหญิงปานัทดา  ก่ำแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
2. นางบุษบา  รมยาคม
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 40 1. เด็กชายกิตติธัช  สีละวัน
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์มาตย์
 
1. นายอุดร  สมภาค
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น