สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกรณ์  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
3. เด็กหญิงสิริจันทร์  เสียงอ่อน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายรินทอง  ศรีมูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริญานันท์  ศิริศรี
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศิริศรี
3. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
2. เด็กชายพัดยศ  ทุมมา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายวุฒิกร  โสภากุล
2. เด็กชายสืบตระกูล  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายสุริยา   แซ่กอ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 17 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีสมพร
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กชายอมรเทพ  สีดา
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 15 1. เด็กชายนัฐพล  ทองสุทธิ์
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  นาวัน
2. เด็กหญิงลลิตา  คามบุตร
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายรินทอง  ศรีมูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีชัยตุง
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศิริศรี
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
2. นายสมเกียรติ  ทองใจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายธนากร  ราชธานี
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทะแจ่ม
3. เด็กชายพงศกร  จันทะแจ่ม
 
1. นายรินทอง  ศรีมูล
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 19 1. เด็กชายจักรินทร์  อินโสภา
2. เด็กชายวุฒิกร  โสภากุล
3. เด็กชายสืบตระกูล  จันทะแจ่ม
 
1. นายรินทอง  ศรีมูล
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนิรชา  เทียมใสย
3. เด็กหญิงสิริจันทร์   เสียงอ่อน
 
1. นายสมชัย  มณีโชติ
2. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงเอวิตรา  สีดาชาติ
 
1. นายรินทอง  ศรีมูล
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มีพันธ์
2. เด็กชายภานุ  สุกเหลือง
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ศรีสุข
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์ภา
2. นายสุริยา   แซ่กอ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อนุพันธ์
2. เด็กชายชัยเฉลิม   จันทะโคตร
3. เด็กหญิงนิรชา  เทียมใสย
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ประกิ่ง
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  ประกิ่ง
 
1. นายสมชัย  มณีโชติ
2. นางสาวอุบลรัตน์   โนนน้อย
3. นางกวินนาถ  ทุมมา