สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.25 เงิน 15 1. เด็กชายปรีชา  สีดา
2. เด็กชายพัดยศ  ทุมมา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายสุริยา   แซ่กอ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงนภัสสร  นาวัน
2. เด็กชายพงศกร  จันทะแว่ม
3. เด็กหญิงพัทรดา  เข็มโคตร
4. เด็กหญิงลลิตา  คามบุตร
5. เด็กหญิงเอวิตรา  สีดาชาติ
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์ภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงจริญานันท์  ศิริศรี
3. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายสมชัย  มณีโชติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกิตธวัฒน์   ศรีสมพร
2. เด็กชายปราโมทย์  สีดา
3. เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นางทองรัก  สัมดี
2. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผมพันธ์
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา