สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงพัทรดา  เข็มโคตร
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสิริจันทร์  เสียงอ่อน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กชายจตุพล  โถทอง
2. เด็กชายราเชน  พรมสิงห์
3. เด็กชายวุฒิกร  โสภากุล
 
1. นายสุริยา  แซ่กอ
2. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ภา
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหลี่ยมโลก
2. เด็กชายนพวิชญ์  จันทะโคตร
3. เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
2. นายเสริมศักดิ์  อินทร์ธรรม
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายชวิน  ทองใบ
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา