สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงพัทรดา  เข็มโคตร
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสิริจันทร์  เสียงอ่อน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกรณ์  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
3. เด็กหญิงสิริจันทร์  เสียงอ่อน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายรินทอง  ศรีมูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริญานันท์  ศิริศรี
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศิริศรี
3. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
2. เด็กชายพัดยศ  ทุมมา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.25 เงิน 15 1. เด็กชายปรีชา  สีดา
2. เด็กชายพัดยศ  ทุมมา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายสุริยา   แซ่กอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายวุฒิกร  โสภากุล
2. เด็กชายสืบตระกูล  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายสุริยา   แซ่กอ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 25 1. เด็กหญิงนภัสสร  นาวัน
2. เด็กชายพงศกร  จันทะแว่ม
3. เด็กหญิงพัทรดา  เข็มโคตร
4. เด็กหญิงลลิตา  คามบุตร
5. เด็กหญิงเอวิตรา  สีดาชาติ
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์ภา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงจริญานันท์  ศิริศรี
3. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายสมชัย  มณีโชติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  ราชธานี
2. เด็กชายพงศกร  จันทะแจ่ม
3. เด็กชายพัทธดนย์  บัวสาย
4. เด็กหญิงพัทรดา  เข็มโคตร
5. เด็กชายเจษฎา  ปะตาทะโย
 
1. นายสุริยา   แซ่กอ
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 17 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีสมพร
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กชายอมรเทพ  สีดา
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 15 1. เด็กชายนัฐพล  ทองสุทธิ์
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  นาวัน
2. เด็กหญิงลลิตา  คามบุตร
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายรินทอง  ศรีมูล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีชัยตุง
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศิริศรี
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
2. นายสมเกียรติ  ทองใจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายธนากร  ราชธานี
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทะแจ่ม
3. เด็กชายพงศกร  จันทะแจ่ม
 
1. นายรินทอง  ศรีมูล
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 19 1. เด็กชายจักรินทร์  อินโสภา
2. เด็กชายวุฒิกร  โสภากุล
3. เด็กชายสืบตระกูล  จันทะแจ่ม
 
1. นายรินทอง  ศรีมูล
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ประกิ่ง
 
1. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวีร์วัชญา   กันทา
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุุทุกันต์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ประกิ่ง
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนิรชา  เทียมใสย
3. เด็กหญิงสิริจันทร์   เสียงอ่อน
 
1. นายสมชัย  มณีโชติ
2. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงเอวิตรา  สีดาชาติ
 
1. นายรินทอง  ศรีมูล
2. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 1. เด็กชายจตุพล  โถทอง
2. เด็กชายราเชน  พรมสิงห์
3. เด็กชายวุฒิกร  โสภากุล
 
1. นายสุริยา  แซ่กอ
2. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ภา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มีพันธ์
2. เด็กชายภานุ  สุกเหลือง
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ศรีสุข
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์ภา
2. นายสุริยา   แซ่กอ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อนุพันธ์
2. เด็กชายชัยเฉลิม   จันทะโคตร
3. เด็กหญิงนิรชา  เทียมใสย
4. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงพิชชาภา  ประกิ่ง
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  ประกิ่ง
 
1. นายสมชัย  มณีโชติ
2. นางสาวอุบลรัตน์   โนนน้อย
3. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกิตธวัฒน์   ศรีสมพร
2. เด็กชายปราโมทย์  สีดา
3. เด็กชายวชิรวิทย์  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นางทองรัก  สัมดี
2. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหลี่ยมโลก
2. เด็กชายนพวิชญ์  จันทะโคตร
3. เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
2. นายเสริมศักดิ์  อินทร์ธรรม
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายชวิน  ทองใบ
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผมพันธ์
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา