รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงชนาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
1. นางสวัสดิ์  บริหาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กหญิงปลายฝน  ปานนาค
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงชริดา  วันกิ่ง
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สิงห์คำ
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ยางงาม
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกูล
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายสารัช  นามประมา
 
1. นางอนงค์  รัตนวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายชินภัทร  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. นางสาวมินตรา  พลเวียงธรรม
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาววัชรีวรรณ  ชาญชิตร
2. นางสาวอนงนุช  บุญชู
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  คำมาก
2. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายปฏิภาณ  สาระวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นายสวัสดิ์  อนุพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายกิตติภพ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงศศิชล   เครือแสง
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
2. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. นางสาวนิจินดา  สารศรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  สีมา
3. นางสาวอุไรวรรณ  พันต้น
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นายภาราดร  ศรีรอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ซุยอุ้ย
2. เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีชัย
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงศนีปรีย์  ระเบียบโพธิ์
2. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องราศรี
3. เด็กหญิงศิริกุล  ขันเขตต์
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางสาวมาลัย  จันทะรักษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  จำปาสุข
2. เด็กชายทนุรักษ์ตระกูล  นามสง่า
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
2. นางสาวมณีรัตน์  โสภาสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ไชยโย
2. เด็กชายยุทธนา  สุระ
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ตุลิที
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงพานพลอยทิพย์  บริบาล
2. เด็กหญิงอัญธิชาพร  กตะศิลา
3. เด็กชายเอกธนัช  สังข์เกิด
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสุภาพร  ทองคำฉุย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนฤมล  ชันษา
2. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
3. เด็กหญิงอรอุมา  กัณทะพันธ์
 
1. นางยุภาพร  งามเจริญ
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชิณศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กชายสิรภพ  เศรษศรี
 
1. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงวิชุดา  เมืองแสน
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กชายชินกรณ์  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
3. เด็กหญิงสิริจันทร์  เสียงอ่อน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายรินทอง  ศรีมูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนริศรา  อามาตร์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สอนศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ลุนพงษ์
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงสุจิตรตา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อย่างร่มเย็น
3. เด็กหญิงอารญา  สมัครผล
 
1. นางวีรยา  ปุณะปรุง
2. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชลันธร  พรหมทา
2. เด็กหญิงชุติมา  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โมคศิริ
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพงษ์เพชร  วงศ์จอม
2. เด็กชายศักดา  ยางงาม
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงนิสา  ผมพันธ์
2. เด็กชายพัดยศ  ทุมมา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กชายธนายุทธ  ทองปัญญา
2. เด็กชายประเสริฐ  บริยัง
 
1. นายเทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พรมดี
2. เด็กชายศิริพงษ์  มุลาลินน์
 
1. นายอรรถกร  มุลาลินน์
2. นายดนัย  พันธ์ขาว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายจิระพงค์  วงค์พุฒ
2. เด็กชายธนากร  ขันติวงษ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงศรี
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงสาสืบ
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกวีศักดิ์  ชมบุญ
2. เด็กชายรวิชญ์  มะโนรัตน์
 
1. นายเฉลียว  สายโงน
2. นายเกตพง  ไชยเกตุ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู
2. เด็กหญิงปริยากรณ์  พงษ์พันธ์เทา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีละพันธ์
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เรืองพร
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมบัติ
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ถะเกิงสุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะ
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
2. นางฉลวยศรี  ศรีกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขันจันทา
2. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
3. เด็กหญิงปัญฑารีย์  ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมลา
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ร่มโพธิ์
 
1. นางประอรรัตน์  โนนสูง
2. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติพร  มาลัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเติม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุดมรักษ์
4. เด็กหญิงสุกรรยา  ศรีลาภัย
5. เด็กหญิงสุมาลี  แสงดี
 
1. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
2. นางสาวมัทนา  ใจดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักศรี
3. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  หอมดอก
5. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นางนิธินาถ  เรือง
2. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงวนิสา  นางรองศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พยัคฆ์กุล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งเภา
4. เด็กหญิงสายชล  จันทรักษา
5. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  สิงชฎา
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายณัฑนงค์  วรรณะ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  โนนน้อย
3. เด็กหญิงภัทริกา  เพชรร่วม
4. เด็กหญิงสุทามาศ  หงษ์อินทร์
5. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นางสาววิชชุตา  ไชยราช
2. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
2. เด็กชายวิชานนท์  ท่าโพธิ์
3. เด็กชายสุตนันท์   เดียงสา
4. เด็กชายอดิสร  กำทอน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์   เสมศรี
2. นายฐานิฎฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกมลธร  สุทาวัน
2. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สอนศรี
4. เด็กชายธีรภัทร์  คัญใหญ่
5. เด็กหญิงนวรัตน์  นวนทอง
6. เด็กชายพรพิทักษ์  พันสำโรง
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กล้ำกลาง
8. เด็กชายรัฐพงศ์  ลาลุน
9. เด็กหญิงรินดา  ใจเพียร
10. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ลาลุน
11. เด็กชายศรชัย  พรมดี
12. เด็กชายศิริวัฒน์  หล้าศรี
13. เด็กชายศุภกรณ์  พึ่งเทียน
14. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ผาทรง
16. เด็กหญิงสุปราณี  สุบัน
17. เด็กหญิงสุพิณญา  โพธิ์จันทึก
18. เด็กหญิงสุภาวดี  กัณทะพันธ์
19. เด็กชายอิสระ  เกตุแจ้
20. เด็กชายแสนชัย  แจ่มศรี
 
1. นายนายพิพัฒน์พงศ์  โพธิวัฒน์
2. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
3. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
4. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
5. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายกวีพัฒน์  สมสี
2. เด็กหญิงกัลยาวดี  นาห่อม
3. เด็กชายกีรติกร  ภูรินทร์
4. เด็กชายฐติศักดิ์  ภาชู
5. เด็กชายฐิรวัฒน์  นรสาร
6. เด็กหญิงฑิมัยพร  อนันตสุข
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
8. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
9. เด็กชายธนพงษ์  จำปี
10. เด็กชายธันยบูรณ์  พรรษา
11. เด็กชายนันนภัส  นันตสุวรรณ
12. เด็กหญิงศุภรักษ์  อุตรวิเศษ
13. เด็กหญิงสุภาพร  ภาเจริญ
14. เด็กชายอภิชาติ  จันคำ
15. เด็กชายอภิรักษ์  ทวีศักดิ์
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญญานันท์
17. เด็กหญิงัจันทิมา  ศรีอริยานุวัฒน์
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทราษา
19. เด็กชายเรวัฒน์  สุวรรณสิงห์
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นายสนิท  พรหมทา
2. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
3. นางหนูจันทร์  หาดี
4. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
5. นางมะลิ  พรหมทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เพิ่มทอง
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมา
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นพบาล
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤติน  ทวิโยค
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กตะศิลา
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางทัศนีย์  โพธิ์งาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ่งดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโย
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายณรงค์พันธ์  วรรณะ
2. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
2. นางนันทา  บุญพบ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกัลยา  ภักสุวรรณ์
2. เด็กชายชัยศิริ  กาหลง
3. เด็กชายธนากร  สิงห์โท
4. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
5. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วอาดิษฐ์
6. เด็กหญิงพิมษ์พิกุล  บุตรพรม
7. เด็กชายภูมินทร์  เมืองจันทร์
8. เด็กชายศุภชัย  ผมคำ
9. เด็กหญิงสุวัจนี  อินทร์คำ
10. เด็กหญิงเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
2. นางไพยวรรณ  ลุนลา
3. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชาย ธีระพัชร  จันทำ
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  ชีพอุดม
5. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์ศรี
6. เด็กหญิงนิโลบล  อุทุม
7. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
8. เด็กหญิงมานิตา  เพ็งแจ่ม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  รอสูงเนิน
10. เด็กหญิงวิภาดา  ทวีสกิจ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมนิยม
13. เด็กหญิงอรทัย  คล่องใจ
14. เด็กหญิงอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
15. เด็กหญิงอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
3. นายประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
4. นายสุทธิ  วันดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกัญญา  พลงพงษ์
2. เด็กหญิงกัลยาอรปิยดา  ชื่นโพธิ์
3. เด็กหญิงชนิดา  พงพงษ์
4. เด็กหญิงชุติมา  สุระโคตร
5. เด็กหญิงดารุณี  เข็มโคตร
6. เด็กหญิงธิชากร  นิลวัน
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญ
8. เด็กชายปิยะวัฒน์   ฤกษ์สว่าง
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ภูผาหลวง
10. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ธรรมวัตร
11. เด็กชายวุฒิชัย  พลพงษ์
12. เด็กหญิงศิริพร  จำปาสาร
13. เด็กหญิงศิริวิภา  สาสีลา
14. เด็กชายอนุพงษ์  พันนา
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
3. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
4. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ประสมศรี
2. เด็กหญิงรุจิกร  สงเมือง
 
1. นายเชวง  ผาสุก
2. นางพยอม  หลักหาญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายศรัณย์   สายสุ้ย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บัวดี
 
1. นายถนอมศักดิ์   สมภาค
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงณัฐมน  แสงสว่าง
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณฤทัย  คำแหล่
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิภาดา  อาษาราช
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงเกสรา  วงษ์เย็น
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  หนองหงอก
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติธัช  มีชัย
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายอัฐสราวุฒิ  บังอร
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงแก้วนภา  ทองเงิน
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ฉิมมาลี
2. เด็กหญิงวันทนี  จำเริญ
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชาคริต  กลิ่นหนู
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุษบง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โนนน้อย
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายกิตติภณ  พิบูลพงษ์
2. เด็กชายธนดล  ทิพวัน
3. เด็กชายธนากร  หลักงาม
 
1. นายวิจิตร  อรรคบุตร
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายพงค์พล  บัวเขียว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยบำรุง
3. เด็กชายไทคูณ  ชารีงาม
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
2. นายวิชัย  พุทธวงค์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายชญานิน  นามโคตร
2. เด็กชายปิติพงษ์  ดาสันทัด
3. เด็กชายวัชระ  เจริญวัย
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นายวินัย  มณีนิล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นางสันติภาวี  พาลี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
 
1. นายมนตรี  หลักหาญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  สิงห์ดง
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
6. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
8. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชสกุล
2. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
3. นายสุรชัย  วันทรวง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
3. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
6. เด็กชายทศพร  ใจดี
7. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
8. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
9. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
10. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
11. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
12. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
13. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
14. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
15. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นายสุรชัย  วันทรง
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นางสันติภาวี  พาลี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดโท
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
3. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
4. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
5. เด็กชายธนพร  โจ้นลี้
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  จันทร์เทศ
7. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
8. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
9. เด็กชายศัักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
10. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
11. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
12. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
3. นายทองตัน  อินธิปัญญา
4. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงจามจุรี  เก็นมา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันสุกใส
3. เด็กชายทศพล  เพียงทอง
4. เด็กชายธวัธชัย  สมภาค
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โยธิกา
6. เด็กชายธีรพล  ชัยชาญ
7. เด็กชายธีรภัทร  สารพันธ์
8. เด็กหญิงนริสรา  สายเพชร
9. เด็กหญิงปภัสสร  ใยหงษ์
10. เด็กหญิงปิยพร  ครุธนอก
11. เด็กชายพัชรพล  คงยศ
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยสินทร์
13. เด็กชายวิไลศักดิ์  แย้มใย
14. เด็กชายศาสดาพงษ์  ทองคำ
15. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งเดข
16. เด็กชายอมรฤทธิ์  สีสอด
17. เด็กชายเกษดา  ดาสันทัด
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงขาว
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทรัพย์มั่น
20. เด็กชายไวยวุฒิ  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายวิรัช  บุญรอง
2. นางสมคิด   สีหนาท
3. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
4. นางวีรยา  ปุณะปรุง
5. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
6. นายสุทัศน์  แซวรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกานธิดา  พงษ์วัน
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
3. เด็กหญิงคัมภีระดา  สุภาวหา
4. เด็กชายจิราภัทร  ภิบาลจอมมี
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสงพรม
6. เด็กหญิงชลธิชา  พวงเพชร
7. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีภูมาตย์
8. เด็กหญิงณัฐริกา  กิ่งวิชิต
9. เด็กชายทัตพงษ์  ดีเสมอ
10. เด็กชายธีรศักดิ์  โนนน้อย
11. เด็กชายปิยฉัตร  แสงอรุณ
12. เด็กชายปิยราช  บุญเผย
13. เด็กหญิงรัตนมน  เครือเสน
14. เด็กชายลีออน  ลีฮอล
15. เด็กหญิงวนิดา  พินทอง
16. เด็กหญิงวรัญญา  หิ้นมี
17. เด็กหญิงศศิธร  ฝากทอง
18. เด็กหญิงศิริญญา  พรมตา
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองดี
20. เด็กชายสรกิจ  แย้มพวง
21. เด็กหญิงสิริยากร  มณีรัตน์
22. เด็กชายสุริยากร  คำมูล
23. เด็กชายเจษฎา  คะเรียงรัมย์
24. เด็กชายเบญจพล  โนนน้อย
25. เด็กหญิงเบญญา   งามแสง
26. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทาระขจัด
27. เด็กหญิงโสรญา  เสาศิริ
 
1. นายจตุพร  น้อยดำ
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
3. นางสาวสุมาลี  สมใจ
4. นางสาวลิชรภรณ์  วงค์วรรณา
5. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์
6. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมลี
2. เด็กหญิงฉันทนา  จิตมั่น
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงชลธิชา  ตะวงษา
5. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณโรจน์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชะยุมาตร
7. เด็กหญิงดาราพร  จงเรียน
8. เด็กชายทศพร  ธรรมโคตร
9. เด็กชายทัณทรัตน์  สุดใจ
10. เด็กหญิงทิพกฤตา  ดาวเรือง
11. เด็กหญิงทิพย์ธารทอง  สีเชียง
12. เด็กหญิงธนิสรา  แก้วพิลา
13. เด็กหญิงบัณทิตา  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงพรศิริ  บุญเฮ้า
15. เด็กหญิงพัชรีย์  ศรศิลป์
16. เด็กหญิงลมุล  สายเมือง
17. เด็กหญิงวรรณพร  วรโพด
18. เด็กหญิงวิชุดา  คะนะมะ
19. เด็กชายวีระพัฒน์  ศรีไชย
20. เด็กหญิงศิริณภา  ติละบาล
21. เด็กชายศุภลาภ  บุญชัยโย
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามพันธ์
23. เด็กชายสุทธินัย  ศรีไสย์
24. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชัยมงคล
25. เด็กหญิงสุมาลัย  วงษ์คำ
26. เด็กชายอภิวัฒน์  สร้างไธสงค์
27. เด็กหญิงอริศรา  ใจสุข
28. เด็กหญิงเก็จมณี  ขันแก้ว
29. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เมืองประทุม
30. เด็กหญิงโสภิดา  ขันแก้ว
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นายเอกวิทย์  นารีย์
3. นางเสน่หา  หารไชย
4. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
5. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
6. นางอริสา  เมืองประทุม
7. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
8. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายชยานันท์  สาลีพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองบ่อ
3. เด็กชายวิศรุฬห์  พงพีระ
4. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุนา
6. เด็กชายสุรเดช  จันทะพันธ์
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
2. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
3. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายภัทรพล  พรหมจันทร์
 
1. นางนรินสุดา  ศรีเพ็ชร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงไพริน  อาษาสุข
 
1. นางอัปสร  ราษีบุษย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงปาริตา  คาวี
 
1. นางกัญญนันทน์  พรรณยศวัฒน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วพิลา
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณิชกมล  บุญใหญ่
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายชินภัทร  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์หอม
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายนนทกานต์  ปานมิ่ง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  สุภาพ
 
1. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธราดล  สุทาวัน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาลุน
2. เด็กชายกิตติชัย  การะเกษ
3. เด็กชายกิตตินันท์  สีตะวัน
4. เด็กหญิงจันจิรา  วงศ์ภักดี
5. เด็กหญิงจันทร์ธิตา  สมานันท์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นแก้ว
7. เด็กหญิงชลิตา  หารฟ้า
8. เด็กชายณัฐวัตร  พะวร
9. เด็กหญิงดวงจันทร์  วงค์ภักดี
10. เด็กหญิงดารา  พันธ์ทอง
11. เด็กชายธนวัฒน์  ตรีแก้ว
12. เด็กชายธนศักดิ์  วงภักดี
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถ่ายเท
14. เด็กหญิงนริศรา  คำผง
15. เด็กหญิงนารินทร์  พานทอง
16. เด็กหญิงนิพาดา  โปร่งจิต
17. เด็กชายปรัญชัย  บุญถ่าน
18. เด็กชายปารินทร์  วงศ์ภักดี
19. เด็กหญิงพรชิตา  ศีลาบุตร
20. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
21. เด็กหญิงพัชราภา  วรรณทอง
22. เด็กชายมณีนพรัตน์  บุญภา
23. เด็กชายยุทธนันท์  แพทย์มด
24. เด็กหญิงรัชฎา  จังอินทร์
25. เด็กหญิงวรรณรดา  ชุมสิงห์
26. เด็กชายวรัญญู  วงละคร
27. เด็กชายวรากร  วังกุล
28. เด็กชายวรินทร  ยอดโพธิ์
29. เด็กชายวิริยะ  คำด้วง
30. เด็กชายศราวุฒิ  วงค์ภักดี
31. เด็กชายศิริวัฒน์  สะเภาพงษ์
32. เด็กชายสมเดช  มั่งมี
33. เด็กหญิงสุจิตรา  วงศ์ภักดี
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์ภักดี
35. เด็กหญิงสุพินญา  อันศึกษา
36. เด็กชายสุริยะ  เยาว์มาลย์
37. เด็กชายอภิชาติ  สาลีพันธ์
38. เด็กหญิงอภิญญา  จังอินทร์
39. เด็กหญิงอัญธิดา  วีสมหมาย
40. เด็กชายเฉลิมพงษ์  วงค์ภักดี
 
1. นายวิทยา  นามพันธ์
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
3. นางเพชรรัตน์  สีดำ
4. นายศุภณัฐ  งามศิริ
5. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
6. นายราชวัตร  อสิพงษ์
7. นายปิยะ  ไตรยงค์
8. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรโพด
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   การะเกษ
3. เด็กหญิงกัลยกร  มีกัลยา
4. เด็กชายจิตติ  สุภาพ
5. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
6. เด็กหญิงจิรนันท์  เถระพันธ์
7. เด็กชายจิรายุทธ  ชูหา
8. เด็กหญิงจุรีรีตน์  ทองบ่อ
9. เด็กหญิงชลิตา  ประถม
10. เด็กชายชินพัฒน์  ธรรมโคตร
11. เด็กหญิงดาริกา  ชาติผา
12. เด็กชายทรงพลศักดิ์  โพธิวัฒน์
13. เด็กชายธนธรณ์  จับไวดี
14. เด็กชายธีรพล  ขันแก้ว
15. เด็กหญิงนภาพร  บุญทอง
16. เด็กหญิงนฤมล  ขันแก้ว
17. เด็กหญิงนัททพร  บุญเฮ้า
18. เด็กชายปุรเชษฐ์  โพธิวัฒน์
19. เด็กชายพงศภัค  จิตมั่น
20. เด็กชายพงษ์ศิริ  วงษ์คำ
21. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งพวง
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โทนะพันธ์
23. เด็กหญิงพิมนภา  เถระพันธ์
24. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญชู
25. เด็กหญิงรัตติยา  เพ็งพวง
26. เด็กชายวชิร  รัตนะวัน
27. เด็กหญิงสยมภรณ์   วารีย์
28. เด็กชายสัมพันธ์  โทนะพันธ์
29. เด็กชายสาธิต  กะสี
30. เด็กหญิงสิริรัตน์  จิตมั่น
31. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขันแก้ว
32. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมโคตร
33. เด็กชายอนุชา  ดวงแก้ว
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กิ่งโพธิ์
35. เด็กชายอรรตพล  คำเอี่ยม
36. เด็กชายอัฐพล  เถระพันธ์
37. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ศิลาวงศ์
38. เด็กชายเกรียงไกร  มีทอง
39. เด็กหญิงเยาวภา  สมเสนาะ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  วงษ์คำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
2. นางรัตนา  พรรณโรจน์
3. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
4. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
5. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
6. นายชัยมงคล  สิมมา
7. นางสมยงค์  ทองเลิศ
8. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกชกร  ทรัพย์ทิพย์
2. เด็กหญิงธีราพร  รักษาพันธ์
3. เด็กชายนเรศ  เจตนา
4. เด็กชายมณีเกษ  ไชยโยธา
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
6. เด็กชายวิทยา  กันจะนะชุมาบูรพะ
7. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
8. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวิเศษ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันตี
10. เด็กหญิงอภิชญา  มังคะการ
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
3. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจิรภัทร์  คำด่าน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลำมะนา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ภาคฉาย
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูลี
5. เด็กหญิงพิลทิรา  ศรีคำภา
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ใหมสี
7. เด็กหญิงอนันญา  ใยไหม
8. เด็กชายอภิชาติ  สิงห์เทพ
9. เด็กชายเจนณรงค์  สระบัวทอง
10. เด็กชายเอกราช  ชิณสิทธิ์
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
2. นางวิราภรณ์   การะเกษ
3. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจินดามณี  พรหมโคตร
2. เด็กชายธเนศ  เจตนา
3. เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์ทิพย์ทองงาม
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
5. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวิเศษ
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
3. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
2. เด็กหญิงนันทิดา  ใยจิต
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
6. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
8. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
3. นางอาทิตยา  พรหมศรี
4. นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หลักงาม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีมูล
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
4. นางอรอุมา  อินทา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
2. เด็กหญิงฤดี  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงวิไลพร  คนเที่ยง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
5. เด็กหญิงสุรภา  สีเสน
6. เด็กหญิงอรัชพร  ภู่พลับ
 
1. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
2. นางเอ็มอร  พุมมา
3. นายสมพร  สมสุข
4. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายจิรพงศ์  บุตรแสน
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เหลาทอง
4. เด็กหญิงตัรัฐติกาล  ไชยสาร
5. นางสาวนภสร  วงค์ลคร
6. นางสาวนรินทิพย์  บุญทอง
7. เด็กหญิงบัวแก้ว  บุตรมั่น
8. นางสาวปนัดดา  ดวงน้อย
9. เด็กหญิงปัทมาพร  อุทุม
10. นางสาวผกาภรณ์  เงินลาด
11. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
12. นางสาวสุธารัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตรา  พลรักษ์
14. นางสาวสุวพัชร  สระภู
15. นางสาวอนงนุช  บุญชู
16. เด็กหญิงอารียา  แสงแย้ม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
3. นางสุพรรณี  เข็มทอง
4. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
5. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกองทอง  งามแสง
2. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงนันทิดา  ใยจิต
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
5. เด็กหญิงปรัชญาพร  แก้ววิเศษ
6. เด็กหญิงพรชิตา  โอนวัง
7. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมคช
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
10. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
11. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
12. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
13. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
14. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
15. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
16. เด็กหญิงเดือนพัตรา  ใบพิมาย
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
3. นางสมปอง  อุตสาหะ
4. นางอาทิตยา  พรหมศรี
5. นางรัตนา  บึงไกร
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายชินดนัย  น้อมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐพล  ครองสิงห์
3. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
4. เด็กชายภูชิต  สอนสิทธิ์
5. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
2. นายวินัย  ศรชัย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายชินพัฒน์  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวอนงนุช  บุญชู
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
 
1. นางธีรนช  พุกซื่อตรง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันลาสัย
 
1. นางสาวสาคร   บัวไข
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิมมา
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  อิ่นแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกฤตชญา  สุตะพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงสโรชา  มณีวงษ์
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนภัทรศร  อินเหลา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์ทวี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ปาปะเบา
4. เด็กหญิงมุชิตา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบาล
 
1. นางสุภาพร  พรหมทา
2. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติวงศ์
 
1. MissSHI  XIAO LIN
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ค้องอ้อย
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงปภัสชา  กาหลง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางมยุรี  ศรีผา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธันยพร  ไตรบัญญัติกุล
2. เด็กหญิงปัญญดา  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
2. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายต่อศักดิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายธนกรณ์  ร้อยมา
3. เด็กชายธนพนธ์  พรหมศรี
4. เด็กชายธนาธิป  สิริสาขา
5. เด็กชายธวัชชัย  มายา
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชมา
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
3. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายทนง  ทูภิรมย์
2. เด็กชายธนพล  ประนม
3. เด็กชายบูรพา  ทองวัตร
4. เด็กชายปิยพงษ์  เชี่ยวชาญ
5. เด็กชายพรเทพ  เสือคง
6. เด็กชายวิทวัฒน์  อินทะ
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขตนิมิตร
2. เด็กชายจตุพล  ศรีเมือง
3. เด็กชายดุษฎี  หิมะคุณ
4. เด็กชายปราณันต์  ประนม
5. เด็กชายศุภชัย  พริ้งเพราะ
6. เด็กชายสุริยา  พิศวงศ์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาระโย
8. เด็กชายไกรสร  พึ่งภักดิ์
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นางประคองศรี  พันธ์โยศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกรองกุล  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  แป้นจันทร์
3. เด็กชายชินวัฒน์  อรัญทม
4. เด็กหญิงพรชิตา  ดาวเรือง
5. เด็กหญิงรัชนก  บุญประสพ
6. เด็กหญิงลัลล์ลลิต  นทีมหาคุณ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนม
8. เด็กหญิงศศินา  วรครุธ
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนจันทร์
10. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขท่าข้าม
 
1. นายดำรงศักดิ์  วงษาวดี
2. นางธีรพร  สุพร
3. นางนันทนัช  จันทำ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
4. เด็กชายนวพล  ศรีสด
5. เด็กชายน้องเจษฎา  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
7. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
8. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
3. นายแสง  ศรีโสม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงดุษฎี  ดีทวี
2. เด็กหญิงทัดดาว  เจตนา
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวระสอน
4. เด็กหญิงวรัญญา  นามปัญญา
5. เด็กหญิงวรัญญา  พอใจ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วงเวียน
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงปริญญา  พาหา
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวนรินทิพย์  บุญทอง
2. นางสาววัชรีวรรณ  ชาญชิตร
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีละพันธ์
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงนัทมล  เหลาคำ
2. นางสาววาสนา  เมืองจันทร์
3. นางสาวศุภาวรรณ  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณฐินี  ทวันเวท
2. เด็กหญิงศนีปรีย์  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กชายณัฐนกร  แก้วพวง
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มงคล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยโย
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงพิชญา  พิลัย
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  จันทร์ฉาย
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายศิวกร  สุระ
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงค์ราช
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นางสาวทิพวรรณ  อินทะพันธ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงลักษ์คนา  เกตุผาสุข
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายขจรเกียรติ  บุญลพ
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายสุรยุทธ์  ทองตัน
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุมาลัย  วงษ์คำ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงยุภาพร  คำแก้ว
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายอาทิตย์  มณีวงษ์
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นายอนุชิต  สิงห์เงิน
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายวีรพล  ศรีลาชัย
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกันติมา  แก้วใส
2. เด็กหญิงกุลกันยา  คำแก้ว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวัน
4. เด็กหญิงจิราพร  นราวงษ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เตีย
6. เด็กชายธีรภัทร  วิรุณพันธ์
7. เด็กชายนนทวัฒน์  มาตรภูธร
8. เด็กหญิงนวพร  ชมสีแก้ว
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
10. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
11. เด็กชายภานุพงษ์  กตะศิลา
12. เด็กชายภูตะวัน  จันทาทอง
13. เด็กชายมงคล  ศรีสมุทร
14. เด็กหญิงยุภาพร  คำแก้ว
15. เด็กหญิงฤดี  เหล็กกล้า
16. เด็กชายวทัญญู  โพธิยา
17. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
18. เด็กหญิงวิไลพร  คนเที่ยง
19. เด็กชายศราวุฒิ  กมล
20. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
21. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนวัน
22. เด็กหญิงสุรภา  สีเสน
23. เด็กหญิงสุริมล  กตะศิลา
24. เด็กชายสุริยันต์  ดงแดง
25. เด็กหญิงอนันตญา  ทองสุทธิ์
26. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
27. เด็กหญิงอรอมล  ชามนตรี
28. เด็กหญิงอรัชพร  ภู่พลับ
29. เด็กหญิงอารีนา  แจ่มศรี
30. เด็กชายเอกธนัช  สังข์เกิด
 
1. นางสาวเกษร  ทองดี
2. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
3. นายสมพร  สมสุข
4. นายสำราญ  บุญธรรม
5. นางเอ็มอร  พุมมา
6. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
7. นายพงษ์ศักดิ์   สิงหกุล
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  ิอินทฤทธิ์
2. นายไพบูลย์   เหล็กดี
 
174 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายวีรพร  ยางงาม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สิงห์คำ
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นายอุทัย  สิงห์ทอง
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงผการัตน์  วิวาห์สุข
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นพเคราะห์
3. เด็กหญิงวิภาพร  พอใจ
 
1. นางอำพร  วังเอก
2. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
 
176 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายภัทราวุธ  ราชธานี
2. เด็กชายฤทธิชัย  ชิณพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
177 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
 
1. นายนิรันดร์   สุพรรณ์
2. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
178 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงธนพร  วัฒนนาวิน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์ภักดี
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
179 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นายเกริกชัย  นาคนวล
2. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
180 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายตันติกร  มณีทอง
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นางนางวัชรี  เหล็กดี
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
181 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
182 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ลอนตรง
2. เด็กหญิงสืบสกุล  วิเศษชาติ
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
183 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สังวัง
2. เด็กชายเอ๋  ขุนวังกรด
 
1. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
2. นางสาวธนพร  ทองปาน
 
184 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กชายชาญวิทย์  ทองคำพันธุกุล
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายณัฐวัตร  โยธารินทร์
2. เด็กชายทวี  ทองมา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บรรจงรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธีรภทร์  ทุมพัฒน์
2. เด็กชายสุพจน์  ทุมพัฒน์
3. เด็กชายอานันตศักดิ์  จุ้ยกลาง
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายกิตติชัย  เจียงวงศ์
2. เด็กชายปริวัตร  นุศรีจันทร์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  หาญภิรมย์
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกฤษดา  บุราสิทธิ์
2. เด็กชายสถาพร  ทาบาล
3. เด็กชายอนุชา  กุลทะโสม
 
1. นายจตุศิลป์  พงษ์พิพิธธรรม
2. นายสุขเกษม  มืดทับไทย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายญาณโรจน์  จรูญชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
3. เด็กหญิงสนิสา  บุญตะนัย
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวิศวะ  สมสุข
2. เด็กชายสุริยา  ลำมูล
3. เด็กชายอำพล  ศรศรี
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงนันทิดา  กตะศิลา
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชัยเชิดชู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสาเวียง
4. เด็กหญิงวัลวิสา  พรรษา
5. เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วชัย
6. เด็กหญิงเฉิดไฉไล  สาระทรัพย์
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
3. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายบุญมี  ศรีบูรณ์
2. เด็กหญิงยุวดี  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงวรนุช  ศรีชารัตน์
4. เด็กหญิงวาสนา  ทุมมี
5. เด็กหญิงเกวลิน  วันศร
6. เด็กหญิงไพวรรณ  หงษ์ศิลา
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
2. นายวรพจน์  ลาเต
3. นางธาริณี  ประทุมขำ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เป็นมงคล
3. เด็กหญิงสุนิดา  สีเสน
 
1. นางนงลักษณ์  ทองสาย
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์งาม
2. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
3. เด็กหญิงไข่มุก  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
2. นายภาสกร  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงวนิดา  คาวี
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กชายบูรพา  คำเขื่อง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
3. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายไพโรจน์  กมล
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  เดียงสา
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงมุตา  ศรีพัด
2. เด็กหญิงมุนินทร์  ศรีพัด
3. เด็กหญิงวิมลพันธ์  ราษีบุตร
 
1. นางอดุลย์  ศรเพชร
2. นางเชาวณี  วรเลิศ
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยุง 1. เด็กหญิงจิระดาภา  จุลบุตร
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ดีนาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดีพันธ์
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สนกระโทก
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กอนินัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงวนิดา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  เอกศิริ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินตะนัย
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีชัย
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังค์
2. เด็กหญิงพัชริดา  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บรรลังค์
 
1. นายคำภา  เชื้อแน่น
2. นางลันดร  เชื้อแน่น
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทำละเอียด
2. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชมภู
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
 
205 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  คำลือ
 
1. นางสาววาจา  แขมคำ
 
206 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐภัทร  หงษ์ยนต์
2. เด็กชายภาวัต  ประกาศเวชกิจ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วควร
 
1. นางสาวทิพย์  เกษสร
2. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
 
207 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อภิรักษ์อาภรณ์
2. เด็กหญิงสุวิภา  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงออมพิตา  บุตรเพชร
 
1. นางปราณี  เพ็งมะดัน
2. นางอัญชนา  จิตตะโคตร์
 
208 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  โสพัฒน์
 
1. นางรุจิรา  ศรียันต์
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
 
1. นายวัฒนา  โคตรเนตร
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายวงศธร  คุณเถื่อน
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุรนุช  เมฆดินแดง
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายประภากร  แสนโท
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กชายธีระพล  บุญมาก
 
1. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  เห็นดี
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงจิตรดา  คำแพง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บุดดี
3. เด็กหญิงโสรญา  สิมตะมะ
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภิญโญ
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  พรมพิลา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ประดู่
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
2. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงภัสสรณ์  สระทอง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางอุไรวรรณ  โจมภาค
 
226 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายธนพนธ์  อินตะนัย
2. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีทน
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
2. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
 
227 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายธนากร  กาหลง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลศิริ
 
1. นางมยุรี  ศรีผา
2. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
228 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินอุเทน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แพทย์มด
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
2. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คมสารพาง
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะบิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงชยุตรา  นันธิโค
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชิมพินิจ
4. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใยทอง
6. เด็กหญิงฤดี  ผมพันธ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทัศน์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งใจ
 
1. นายไพบูลย์  เหล็กดี
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายวงศธร  คุณเถื่อน
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธายุกร  พรหมคุณ
 
1. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงพรรณภา  พรมศรี
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสหรัฐ  ดำเนิน
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พันธุ
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยญา  พันธ์ดี
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  คิดรอบ
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรรทิพา  พงศ์พีระ
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงอรประภา  เกษหอม
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายประมาณ  หินกล้า
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงฤดี  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
 
1. นางศุณิษา  สุพรม
2. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินสระเทพ
2. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำเผือ
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธีรเมธ  บุญยง
2. เด็กหญิงพิยดา  ประทุมราช
3. เด็กชายเอกราช  เหลาคำ
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นายวิชาญ  คำนึง
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒน์  ละมุน
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มายา
2. เด็กชายวัชชานนท์  เสน่หา
3. เด็กชายอิทธิเทพ  นายน้อย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงลินดาวรรณ  บัวศรี
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมวัตร
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มายา
2. เด็กชายวัชชานนท์  เสน่หา
3. เด็กชายอิทธิเทพ  นายน้อย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายจักรี  แปรงกระโทก
2. เด็กชายปิยะพงษ์  การะเกษ
3. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัญญายิ่ง
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกุลนิชา  สีเสน
2. เด็กหญิงชนิดา  โพธิบุตร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชาระวัน
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
2. นางพรนิชา  สังข์เกิด
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายปรีชา  พรหมศร
2. เด็กหญิงสุนิษา  ขจัดกลาง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำบุญ
 
1. นางดารา  บัวส่อง
2. นายโรม  ดีทั่ว
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1. เด็กชายทศพร  ทัศนารักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุดดา
 
1. นางสนิทศรี  ศรชัย
2. นางรุ่งนภา  เทียบคุณ
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายพิพัฒน์  บำรุงธรรม
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กำมณี
2. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิจิตร
2. เด็กชายเกียรติยศ  ทองปัญญา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะภัย
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางสาวรจนา  ขอร่ม
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยบำรุง
2. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
3. เด็กชายมิ่งขวัญ  นามวงศ์
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉันทนา  จำปาสุข