สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีประชานุกูล 38 9 1 2 48
2 บ้านกันทรารมย์ 33 4 7 4 44
3 บ้านปรือคัน 25 5 1 5 31
4 บ้านปรือใหญ่ 23 12 3 4 38
5 บ้านเหล็ก 20 7 5 6 32
6 บ้านตะเคียนราม 19 14 7 6 40
7 บ้านสะเดาใหญ่ 19 7 6 7 32
8 บ้านตาสุด 18 7 1 9 26
9 อนุบาลไพรบึง 16 10 2 7 28
10 บ้านอาวอย 16 9 1 2 26
11 บ้านสำโรงพลัน 16 6 5 6 27
12 บ้านตาอุด 16 3 1 3 20
13 บ้านปราสาทเยอ 15 11 3 7 29
14 บ้านแขว 15 8 3 1 26
15 บ้านไทร 15 5 2 3 22
16 บ้านชำแระกลาง 14 5 4 7 23
17 จะกงวิทยา 14 5 2 7 21
18 บ้านใจดี 14 1 1 5 16
19 บ้านดู่ 13 13 4 6 30
20 บ้านห้วยตามอญ 13 7 3 1 23
21 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 12 6 2 5 20
22 บ้านเค็ง 12 4 3 3 19
23 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 11 8 0 4 19
24 บ้านพรหมเจริญ 11 7 4 8 22
25 บ้านสวาย 11 2 1 1 14
26 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 10 10 5 5 25
27 บ้านสำโรงตาเจ็น 10 7 4 11 21
28 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 10 5 2 7 17
29 บ้านระกา 10 5 0 2 15
30 บ้านแทรง 10 4 3 3 17
31 บ้านศาลา(ปก) 10 2 2 2 14
32 บ้านละลม 9 7 2 8 18
33 บ้านบ่อ 9 5 2 1 16
34 บ้านปราสาท 9 5 1 2 15
35 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 9 4 4 1 17
36 บ้านแซรไปร 9 2 2 4 13
37 อนุบาลภูสิงห์ 8 10 2 4 20
38 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 8 9 4 2 21
39 บ้านโคกตาล 8 6 2 4 16
40 บ้านโคกสูง 8 4 3 3 15
41 ศรีสะอาดวิทยาคม 8 3 3 3 14
42 บ้านโสน 8 3 3 0 14
43 บ้านสมอ 8 3 1 3 12
44 บ้านหนองแวง 7 9 2 10 18
45 หนองอารีพิทยา 7 7 1 6 15
46 กระต่ายด่อนวิทยา 7 6 4 6 17
47 อนุบาลปรางค์กู่ 7 6 1 1 14
48 บ้านกอกหวาน 7 4 3 0 14
49 บ้านกะกำ 7 3 3 1 13
50 บ้านหนองระเยียว 7 3 1 1 11
51 บ้านทะลอก 7 2 1 0 10
52 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 7 2 0 2 9
53 บ้านไพรพัฒนา 6 13 3 6 22
54 บ้านบึงกระโพธิ์ 6 6 3 0 15
55 บ้านแซรสะโบว 6 6 2 4 14
56 บ้านป่าใต้ 6 4 0 2 10
57 บ้านหนองเชียงทูน 6 3 2 3 11
58 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 6 3 2 3 11
59 สวัสดีวิทยา 6 2 3 4 11
60 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 6 2 1 1 9
61 บ้านบัลลังก์ 6 1 0 2 7
62 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 6 0 2 2 8
63 บ้านสนาย 5 3 0 0 8
64 บ้านดองดึง 5 2 1 1 8
65 บ้านสกุล 5 2 0 1 7
66 บ้านนาตราว 5 1 2 4 8
67 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 5 1 1 1 7
68 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
69 บ้านจันลม 4 11 6 13 21
70 ชุมชนบ้านหัวเสือ 4 5 4 2 13
71 บ้านสร้างใหญ่ 4 4 3 3 11
72 บ้านโคกใหญ่ 4 4 3 2 11
73 บ้านผือ 4 3 4 5 11
74 บ้านศาลา(ภส) 4 3 4 1 11
75 บ้านธาตุพิทยาคม 4 3 2 1 9
76 บ้านปราสาทกวางขาว 4 3 1 0 8
77 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 4 3 0 2 7
78 บ้านภูมิศาลา 4 2 3 7 9
79 บ้านนกยูง(อสพป.30) 4 2 1 2 7
80 บ้านนาวา 4 1 3 0 8
81 บ้านเรียม 4 1 1 1 6
82 บ้านเกาะกระโพธิ์ 4 1 0 2 5
83 บ้านกะดึ 4 1 0 1 5
84 ขุขันธ์วิทยา 4 1 0 1 5
85 บ้านมะขาม 4 0 1 1 5
86 บ้านเรือทองคลองคำ 4 0 1 0 5
87 บ้านขี้นาค 3 8 5 9 16
88 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 3 5 1 5 9
89 บ้านทุ่งศักดิ์ 3 5 1 1 9
90 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 3 3 2 4 8
91 บ้านกฤษณา 3 3 1 3 7
92 บ้านคะนาสามัคคี 3 3 1 0 7
93 วนาสวรรค์ 3 3 1 0 7
94 บ้านโพนปลัด 3 3 1 0 7
95 บ้านดอนหลี่ 3 2 4 2 9
96 บ้านขามทับขอน 3 2 4 1 9
97 บ้านอาลัย 3 2 3 0 8
98 บ้านนาก๊อก 3 2 2 0 7
99 บ้านไฮเลิง 3 2 1 2 6
100 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 3 2 1 1 6
101 บ้านหนองกาด 3 2 1 0 6
102 บ้านหนองระนาม 3 2 0 3 5
103 นิคม ๑ 3 2 0 1 5
104 บ้านตะเภา 3 2 0 1 5
105 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
106 บ้านตาโสม 3 2 0 0 5
107 บ้านกันตรวจ 3 2 0 0 5
108 บ้านกำแมด 3 1 3 7 7
109 บ้านอังกุล 3 1 2 1 6
110 บ้านสมบูรณ์ 3 1 0 2 4
111 บ้านกุดปราสาท 3 1 0 1 4
112 บ้านขอนแต้ 3 1 0 0 4
113 บ้านคำเผือ 3 1 0 0 4
114 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 3 0 1 2 4
115 บ้านบ่อทอง 3 0 0 0 3
116 บ้านกันจาน 2 5 2 4 9
117 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 2 4 3 1 9
118 บ้านเขวิก 2 4 0 2 6
119 บ้านตรางสวาย 2 3 1 1 6
120 บ้านดินแดง 2 3 0 4 5
121 บ้านตูม 2 2 4 2 8
122 บ้านชำแระ 2 2 4 0 8
123 บ้านโนนดู่ 2 2 2 3 6
124 บ้านละเบิกตาฮีง 2 2 2 1 6
125 บ้านเปี่ยมตะลวก 2 2 1 0 5
126 บ้านหว้าน 2 2 1 0 5
127 บ้านกู่ 2 2 0 1 4
128 บ้านขามหนองครอง 2 2 0 0 4
129 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 2 2 0 0 4
130 บ้านตะเคียนบังอีง 2 2 0 0 4
131 บ้านขามฆ้อง 2 2 0 0 4
132 บ้านสะเดาน้อย 2 2 0 0 4
133 บ้านหนองบัวตาคง 2 1 2 1 5
134 บ้านหว้า 2 1 1 1 4
135 บ้านตราด 2 1 1 0 4
136 บ้านคอกหนองไพร 2 1 1 0 4
137 บ้านกันแตสระรุน 2 1 0 2 3
138 บ้านเริงรมย์ 2 1 0 1 3
139 บ้านโพธิ์สามัคคี 2 1 0 0 3
140 ทับทิมสยาม 06 2 1 0 0 3
141 บ้านทำนบ 2 1 0 0 3
142 บ้านติ้ว 2 0 1 2 3
143 บ้านสวายสนิท 2 0 1 1 3
144 วัดเขียน 2 0 1 0 3
145 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 0 1 0 3
146 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
147 บ้านหลัก 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกเพชร 2 0 0 0 2
149 บ้านตาเจา 1 5 1 4 7
150 บ้านหนองคูอาวอย 1 4 2 3 7
151 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1 4 1 0 6
152 บ้านมะขามภูมิ 1 3 1 5 5
153 บ้านไฮ 1 3 1 0 5
154 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1 2 1 1 4
155 บ้านตาเปียง 1 2 1 0 4
156 บ้านหนองเพดาน 1 2 0 2 3
157 บ้านดองกำเม็ด 1 2 0 2 3
158 บ้านหัวช้าง 1 2 0 0 3
159 บ้านปะอุง 1 1 3 0 5
160 บ้านท่าคอยนาง 1 1 2 2 4
161 บ้านโพงกอก 1 1 2 1 4
162 บ้านสามขา 1 1 1 1 3
163 บ้านโนนดั่ง 1 1 1 1 3
164 บ้านคลองเพชรสวาย 1 1 0 2 2
165 บ้านคล้อโคกกว้าง 1 1 0 0 2
166 บ้านตาจวน 1 1 0 0 2
167 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 1 1 0 0 2
168 บ้านโพง 1 1 0 0 2
169 บ้านคูสี่แจ 1 0 1 1 2
170 บ้านโป่ง(ปก) 1 0 1 0 2
171 บ้านหนองคล้า 1 0 0 1 1
172 บ้านกระแมด 1 0 0 0 1
173 บ้านตรอย 1 0 0 0 1
174 บ้านพอก 1 0 0 0 1
175 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 4 0 0 4
176 วัดไพรบึงวิทยา 0 3 1 2 4
177 บ้านพนมชัย 0 2 0 1 2
178 บ้านศาลาประปุน 0 2 0 1 2
179 บ้านโป่ง(พบ) 0 1 1 1 2
180 บ้านไม้แก่น 0 1 1 0 2
181 บ้านสำโรง 0 1 0 3 1
182 บ้านห้วยสระภูมิ 0 1 0 3 1
183 บ้านสวาย-สนวน 0 1 0 1 1
184 บ้านเสลาสุขเกษม 0 1 0 1 1
185 บ้านจำปานวง 0 1 0 0 1
186 บ้านสระบานสามัคคี 0 1 0 0 1
187 บ้านไฮน้อย 0 1 0 0 1
188 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 1 0 1
189 บ้านหนองพัง 0 0 0 1 0
190 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 1 0
รวม 994 585 279 404 2,262