สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีประชานุกูล 38 9 1 2 48
2 บ้านกันทรารมย์ 34 4 7 4 45
3 บ้านปรือใหญ่ 28 14 3 5 45
4 บ้านปรือคัน 27 6 2 6 35
5 บ้านตะเคียนราม 23 15 8 7 46
6 บ้านสะเดาใหญ่ 21 10 7 8 38
7 บ้านตาสุด 20 8 2 9 30
8 บ้านเหล็ก 20 7 5 6 32
9 บ้านปราสาทเยอ 18 11 3 7 32
10 อนุบาลไพรบึง 18 10 3 7 31
11 บ้านสำโรงพลัน 18 6 5 6 29
12 บ้านไทร 17 6 2 3 25
13 บ้านอาวอย 16 10 2 3 28
14 บ้านตาอุด 16 3 1 4 20
15 บ้านสวาย 16 2 1 2 19
16 บ้านแขว 15 9 3 1 27
17 บ้านชำแระกลาง 15 7 4 7 26
18 บ้านสกุล 14 6 2 2 22
19 จะกงวิทยา 14 5 3 7 22
20 บ้านปราสาท 14 5 1 2 20
21 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 14 4 5 2 23
22 บ้านใจดี 14 2 2 5 18
23 บ้านดู่ 13 13 5 6 31
24 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 13 8 2 6 23
25 บ้านห้วยตามอญ 13 7 4 1 24
26 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 13 6 2 7 21
27 บ้านโคกสูง 13 4 4 3 21
28 บ้านเค็ง 12 4 3 3 19
29 บ้านพรหมเจริญ 11 9 5 8 25
30 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 11 9 1 4 21
31 บ้านระกา 11 5 0 2 16
32 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 10 10 5 5 25
33 บ้านสำโรงตาเจ็น 10 7 4 11 21
34 บ้านบ่อ 10 6 2 1 18
35 บ้านแทรง 10 4 3 3 17
36 บ้านกะกำ 10 3 3 1 16
37 บ้านสมอ 10 3 1 3 14
38 บ้านศาลา(ปก) 10 2 2 2 14
39 บ้านละลม 9 7 3 8 19
40 บ้านโคกตาล 9 7 3 4 19
41 อนุบาลปรางค์กู่ 9 6 1 1 16
42 บ้านแซรไปร 9 4 3 5 16
43 บ้านหนองเชียงทูน 9 4 2 3 15
44 บ้านโสน 9 3 4 0 16
45 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 8 12 8 3 28
46 อนุบาลภูสิงห์ 8 10 2 5 20
47 ศรีสะอาดวิทยาคม 8 3 3 3 14
48 บ้านทะลอก 8 3 2 0 13
49 บ้านหนองระเยียว 8 3 1 1 12
50 บ้านหนองแวง 7 9 2 10 18
51 หนองอารีพิทยา 7 7 1 6 15
52 กระต่ายด่อนวิทยา 7 6 4 8 17
53 บ้านบึงกระโพธิ์ 7 6 3 0 16
54 บ้านกอกหวาน 7 4 4 0 15
55 บ้านป่าใต้ 7 4 0 2 11
56 บ้านนาตราว 7 2 2 6 11
57 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 7 2 2 1 11
58 บ้านดองดึง 7 2 1 1 10
59 บ้านคอกหนองไพร 7 2 1 0 10
60 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 7 2 0 2 9
61 บ้านบัลลังก์ 7 1 0 2 8
62 บ้านคูสี่แจ 7 0 1 1 8
63 บ้านไพรพัฒนา 6 13 3 6 22
64 บ้านแซรสะโบว 6 6 2 4 14
65 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 6 4 2 3 12
66 บ้านดอนหลี่ 6 2 5 2 13
67 สวัสดีวิทยา 6 2 3 4 11
68 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 6 1 1 1 8
69 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 6 0 2 2 8
70 บ้านจันลม 5 11 6 14 22
71 บ้านโคกใหญ่ 5 4 3 2 12
72 บ้านปราสาทกวางขาว 5 3 1 0 9
73 บ้านสนาย 5 3 0 0 8
74 บ้านนกยูง(อสพป.30) 5 2 2 3 9
75 บ้านกันตรวจ 5 2 0 0 7
76 บ้านเรียม 5 1 2 2 8
77 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 1 0 0 6
78 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 5 0 1 2 6
79 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 4 7 3 1 14
80 ชุมชนบ้านหัวเสือ 4 5 4 2 13
81 บ้านสร้างใหญ่ 4 5 3 3 12
82 บ้านศาลา(ภส) 4 4 5 2 13
83 บ้านผือ 4 3 4 5 11
84 บ้านนาวา 4 3 3 1 10
85 บ้านธาตุพิทยาคม 4 3 2 1 9
86 บ้านดินแดง 4 3 0 4 7
87 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 4 3 0 2 7
88 บ้านภูมิศาลา 4 2 3 7 9
89 บ้านตาโสม 4 2 1 0 7
90 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 4 2 0 0 6
91 บ้านเกาะกระโพธิ์ 4 1 0 2 5
92 บ้านกะดึ 4 1 0 1 5
93 ขุขันธ์วิทยา 4 1 0 1 5
94 บ้านมะขาม 4 0 1 1 5
95 บ้านเรือทองคลองคำ 4 0 1 0 5
96 บ้านขี้นาค 3 8 5 10 16
97 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 3 5 1 5 9
98 บ้านทุ่งศักดิ์ 3 5 1 1 9
99 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 3 4 2 5 9
100 บ้านคะนาสามัคคี 3 4 1 0 8
101 บ้านตะเภา 3 4 0 1 7
102 บ้านขามทับขอน 3 3 5 1 11
103 บ้านกฤษณา 3 3 2 4 8
104 วนาสวรรค์ 3 3 1 0 7
105 บ้านหนองกาด 3 3 1 0 7
106 บ้านโพนปลัด 3 3 1 0 7
107 บ้านตูม 3 2 4 2 9
108 บ้านชำแระ 3 2 4 0 9
109 บ้านอังกุล 3 2 3 1 8
110 บ้านอาลัย 3 2 3 0 8
111 บ้านละเบิกตาฮีง 3 2 2 1 7
112 บ้านนาก๊อก 3 2 2 0 7
113 บ้านไฮเลิง 3 2 1 2 6
114 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 3 2 1 1 6
115 บ้านหนองระนาม 3 2 0 3 5
116 บ้านสมบูรณ์ 3 2 0 3 5
117 นิคม ๑ 3 2 0 1 5
118 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
119 บ้านกำแมด 3 1 4 7 8
120 บ้านท่าคอยนาง 3 1 3 2 7
121 บ้านกุดปราสาท 3 1 0 1 4
122 บ้านขอนแต้ 3 1 0 0 4
123 บ้านคำเผือ 3 1 0 0 4
124 บ้านติ้ว 3 0 1 2 4
125 บ้านบ่อทอง 3 0 0 0 3
126 บ้านหนองคูอาวอย 2 6 2 3 10
127 บ้านตาเจา 2 5 2 4 9
128 บ้านกันจาน 2 5 2 4 9
129 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 2 4 2 0 8
130 บ้านเขวิก 2 4 0 2 6
131 บ้านโนนดู่ 2 3 2 3 7
132 บ้านตรางสวาย 2 3 1 1 6
133 บ้านโนนดั่ง 2 2 1 1 5
134 บ้านตราด 2 2 1 0 5
135 บ้านเปี่ยมตะลวก 2 2 1 0 5
136 บ้านหว้าน 2 2 1 0 5
137 บ้านเริงรมย์ 2 2 0 1 4
138 บ้านกู่ 2 2 0 1 4
139 บ้านขามหนองครอง 2 2 0 0 4
140 บ้านตะเคียนบังอีง 2 2 0 0 4
141 บ้านขามฆ้อง 2 2 0 0 4
142 บ้านสะเดาน้อย 2 2 0 0 4
143 บ้านหนองบัวตาคง 2 1 2 1 5
144 บ้านหว้า 2 1 1 1 4
145 บ้านคลองเพชรสวาย 2 1 0 2 3
146 บ้านกันแตสระรุน 2 1 0 2 3
147 บ้านโพธิ์สามัคคี 2 1 0 0 3
148 ทับทิมสยาม 06 2 1 0 0 3
149 บ้านทำนบ 2 1 0 0 3
150 บ้านสวายสนิท 2 0 1 1 3
151 วัดเขียน 2 0 1 0 3
152 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 0 1 0 3
153 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
154 บ้านหลัก 2 0 0 0 2
155 บ้านโคกเพชร 2 0 0 0 2
156 บ้านไฮ 1 3 2 1 6
157 บ้านมะขามภูมิ 1 3 1 5 5
158 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1 3 1 1 5
159 บ้านหัวช้าง 1 3 0 0 4
160 บ้านดองกำเม็ด 1 2 1 2 4
161 บ้านตาเปียง 1 2 1 0 4
162 บ้านห้วยสระภูมิ 1 2 0 4 3
163 บ้านหนองคล้า 1 2 0 2 3
164 บ้านหนองเพดาน 1 2 0 2 3
165 บ้านศาลาประปุน 1 2 0 1 3
166 บ้านโพง 1 2 0 0 3
167 บ้านปะอุง 1 1 3 0 5
168 บ้านโพงกอก 1 1 2 1 4
169 บ้านสามขา 1 1 1 1 3
170 บ้านสวาย-สนวน 1 1 0 1 2
171 บ้านคล้อโคกกว้าง 1 1 0 0 2
172 บ้านตาจวน 1 1 0 0 2
173 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 1 1 0 0 2
174 บ้านโป่ง(ปก) 1 0 1 0 2
175 บ้านบัวบก 1 0 0 0 1
176 บ้านกระแมด 1 0 0 0 1
177 บ้านตรอย 1 0 0 0 1
178 บ้านพอก 1 0 0 0 1
179 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 5 0 0 5
180 วัดไพรบึงวิทยา 0 3 1 2 4
181 บ้านพนมชัย 0 2 0 1 2
182 บ้านโป่ง(พบ) 0 1 1 1 2
183 บ้านแดง 0 1 1 0 2
184 บ้านไม้แก่น 0 1 1 0 2
185 บ้านสำโรง 0 1 0 3 1
186 บ้านเสลาสุขเกษม 0 1 0 1 1
187 บ้านจำปานวง 0 1 0 0 1
188 บ้านสระบานสามัคคี 0 1 0 0 1
189 บ้านไฮน้อย 0 1 0 0 1
190 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 1 0 1
191 บ้านพราน 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองพัง 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 1 0
194 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 1 0
รวม 1,123 650 322 433 2,095