รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกีรติชนน์  ประดับศรี
 
1. นายประสิทธิ์  ภักดิ์ใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตราด 1. เด็กหญิงศรีแพร  ยอดจักร์
 
1. นางรัชฎา  ปิยะสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงชณิกา  บุญจูง
 
1. นางไพจิตต์  ชิณวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงนภัสกร  หินจำปา
 
1. นางนภารัตน์    พลศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจินตนา  วระสิงห์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีมาศ
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดองดึง 1. เด็กหญิงนิภาดา  พันธ์มะลี
 
1. นางบุญล้อม  โยธี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  ทองแฉ่ง
 
1. นางกนกภัณฑ์  สอนพูด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงชนิดา  นารินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  มนตรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  รัตนา
 
1. นางไพวัลย์  สาลี
2. นางสาวชุลีวรรณ  สิงหชาติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี  สามัญ
2. เด็กหญิงประกายทอง   พรหมลิ
 
1. นางมลิวัลย์   ขาวเครือ
2. นายประเสริฐ  ขาวเครือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงพนิดา   นพพันธ์
2. เด็กหญิงอิสราพร   มีแสงพันธ์
 
1. นางรุจิรา   เอียดฉิม
2. นางรุจิโรจน์  อินยาพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตรจันทร์
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงวิรัลยา   ไชยโชติ
 
1. นางสาวชลัดดา   ขันบรรจง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์  แสนสนิท
 
1. นางสุมาลี  บุญธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 1. เด็กชายธีรโชติ  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญประกอบ
3. เด็กชายศรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางปรารถนา  ป้องกัน
2. นางสาวธมลวรรณ  มังษะชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1. เด็กชายสุรัตน์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา  อัครชาติ
3. เด็กชายแสงสุรีย์  อินทา
 
1. นางสาวสุจิตรา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวนวพร  บุญใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มลิพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วิสุมา
3. เด็กหญิงวาสนา  โสระชาติ
 
1. นางสุจริต  โสดาพรม
2. นางสาวกาญจนา  โพธิ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  รสหอม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สมคณะ
3. เด็กหญิงอนัตดา  สมคณะ
 
1. นางยุวดี  หลาวทอง
2. นายสุชาติ  อนุสรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กชายธนภัทร  บุตะเคียน
2. เด็กหญิงนันฑริการ์  จันดา
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายปรีชา  วัฒนนานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญจูง
2. เด็กหญิงสดใส  สุดดี
 
1. นายประดิษฐ   เหลี่ยมทอง
2. นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงวรัญญา    วรชินา
 
1. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายประดิพัทธิ์  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงสันต์หทัย   โคมารัมย์
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญชลิกา    มะนู
2. เด็กหญิงฐิติมา   ประภาสัย
3. เด็กชายปิยังกูร   สารภาค
 
1. นางอัญชลี   นามวงศ์
2. นางถนอมศรี   สวัสดิกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชลกฤษศ์   เชื้อบัณฑิต
2. เด็กหญิงสริยาพร    ไสสาร
3. เด็กหญิงเกสรา   พรมเวียง
 
1. นางสาวกัญญุมา   มุทุวงศ์
2. นางสาวเกษศิรินทร์   วรรณวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   บุตรงาม
3. เด็กหญิงสิราวรรณ   ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวจารุณี    ใจพร
2. นางสาวพิศมัย   นามวิชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอทิตยา  อินทสุทธิ
 
1. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
2. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชุติมา   กระบวนศรี
2. เด็กหญิงอุษา   ตะเคียนจันทร์
3. เด็กหญิงเกณิการ์   ศรีสมโภชน์
 
1. นางสาวจารุณี   ใจพร
2. นางสาวพิศมัย   นามวิชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจินตนา   อัครชาติ
2. เด็กชายวรัญญา  จันสมุทร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ประโภชนัง
 
1. นายปรีชา  ยอดทอง
2. นายปิ่นทอง  พงษ์สุระ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพอง
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์   ประโคน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิรินู
 
1. นางสาวจุฑามาศ   มะลิลา
2. นางสาวจารุณี   ใจพร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   วงศ์มั่น
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา   ปัญญางาม
3. เด็กหญิงโสรยา  ในสว่าง
 
1. นางสาวจุฑามาศ   มะลิลา
2. นางสาวจารุณี    ใจพร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงปัจฉิมา  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันลา
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงวริศรา  ธนะชัยภาส
 
1. นายไพศาล  พันธ์ภักดี
2. นางสายใจ  คำแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายธันวา  สุพันธ์
2. เด็กชายอัชรพงษ์  ตุพิลา
 
1. นายพิชิต   พรหมดี
2. นายสุรีย์  พันจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายทินกร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายพลวัฒน์  แสนวิลัย
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายพสุนันท์  จำปา
2. เด็กชายอุกกฤษฎ์  แสงเพ็ง
 
1. นายธนวรรธณ์  ทองดี
2. นายธาตรี  เพ็งชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสดใส  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  รังษี
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายธเนศพล  บุตรพวง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพรบึง
 
1. นายวิรัช  สร้อยทอง
2. นางละเอียด  ภาษี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร   พลพ่าย
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เปภูเวียง
3. เด็กหญิงพรประภา   สุทธิศิริ
4. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญางาม
5. เด็กหญิงสุพัตรา    สิงหะ
 
1. นางคำปอง   อาจสามารถ
2. นางสาวทวี   ประครอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โยธี
2. เด็กหญิงทิฐิกานต์  ขันทอง
3. เด็กหญิงทิฐินันท์  เพชรงาม
4. เด็กหญิงธนาภา  วันงาม
5. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
 
1. นางนางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางอำนายพร  มนัสเกียรติกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงนันทนา  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงวนาลี  คำเสียง
4. เด็กหญิงศศิธร  ปิดสายะ
5. เด็กหญิงศิวพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวทวี   ประครอง
2. นางคำปอง  อาจสามารถ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายชนาธิป  พรมวิชัย
2. เด็กหญิงชาลิสา  คำเสียง
3. เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธ์
4. เด็กชายพรมงคล  รัตนโสภา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ตะถา
 
1. นางเพยื้อน  คำมา
2. นางเอมอร  ผสมวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คงคาพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   บุดดาวงศ์
3. เด็กหญิงนพมาศ  พงษ์สุระ
4. เด็กหญิงปนิดา  ปุริโส
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแสง
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วยอดลา
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  สีตะวัน
3. เด็กหญิงรุ่งนภาวัณ  โสคำแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณา  อัครชาติ
5. เด็กหญิงอภิญญา  หาระกุล
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงนิภาพร  ย่อทอง
2. เด็กหญิงพนารักษ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสายสุรีย์  ปรารถนา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ลุนศรี
5. เด็กชายเกษมสันต์  โคตรชัย
 
1. นายสนอง  บุดดา
2. นายมนตรี  นันทวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกสินธุ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายจักรวาล  จงใจงาม
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญตามทัน
5. เด็กหญิงสุวณี  แก้วรักษา
 
1. นายพงษ์พันธ์  ฤทธิขันธ์
2. นายธีรศักดิ์  รอดสม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์   คำไสย์
2. เด็กหญิงทิพยเนตร  พันธ์แก่น
3. เด็กชายธนภัทร์  ธรรมพร
4. เด็กชายธนาดล  อุดร
5. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
6. เด็กหญิงนันทินี  ลีตน
7. เด็กหญิงพรรณภษา  พุทธรักษ์
8. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปลื้มใจ
9. เด็กหญิงมัลลิกา  หาญพิทักษ์
10. เด็กหญิงยลดา  ศรีมาศ
11. เด็กชายรัชชานนท์  คำศรี
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
13. เด็กหญิงวรุณวาลย์  รับรอง
14. เด็กชายวิวัฒน์  น้ำหวาน
15. เด็กชายวุฒิชัย  ใบทอง
16. เด็กชายสุธเนศ  อินทร์ปัญญา
17. เด็กชายอภิชาติ  นามชมภู
18. เด็กชายอัครพงษ์  บุญคง
19. เด็กหญิงเกดษราพร  จักสาร
20. เด็กชายเอกพันธ์  บุญจูง
 
1. นางวิไลวรรรณ  อมตะถาวร
2. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
3. นางสมคิด  ยศวิจิตร
4. นายบุรี  หาญพิทักษ์
5. นางปานจิตร  สุภาทิพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองลอย
2. เด็กหญิงชลิดา  ทองอินทร์
3. เด็กชายณัฐนันท์  นิสัยดี
4. เด็กชายพงศธร  เมินดี
5. เด็กชายพงษ์สธร  สุขณา
6. เด็กชายภราดร  บุญจูง
7. เด็กหญิงรัชนีมล  ตั้งใจ
8. เด็กชายสมหมาย  ธรรมพร
9. เด็กหญิงสุชาดา  นันทะสิงห์
10. เด็กหญิงสุนันทา  มยุเรศ
11. เด็กหญิงสุนิตา  เมืองจันทร์
12. เด็กชายสุระชัย  บึงมาลา
13. เด็กหญิงสุรีมาศ  บุญคง
14. เด็กชายหทัยรัตน์  สุมนทา
15. เด็กชายอดิเรก  อุดร
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขหนุน
17. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสประโคน
18. เด็กหญิงเกวลี  เบ้าบัวเงิน
19. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
20. เด็กชายเวหาด  กาญจนะชาติ
 
1. นายอภิชน  เสนารัตน์
2. นางสาวจันทนา  ดิษฐประสพ
3. นางมะลิทอง  บรรเทา
4. นายบุรี  หาญพิทักษ์
5. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เงาใส
 
1. นางสาวสุนิษา  พันธเสน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปานโพธิ์ศรี
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  บำรุง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงแสงสุดา  แก้วคุณ
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภากร  อุปมัย
2. เด็กชายภัทรพงศ์  สว่างภพ
 
1. นางสาวศิริมาส  ผิวเงินยวง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนากร   เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงสกุญกาญจน์   ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นายยศชนินทร์   คำล้นธนิสร์กุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายศรัณย์   ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเจริญลักษณ์   หุยวัน
 
1. นางศนิษา   เครือบุตรดา
2. นางสาวภคพร   คำผาย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวนวล
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเลิศ
3. เด็กหญิงจิตรา  พงษ์สุระ
4. เด็กหญิงณัฐกาญ  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน
6. เด็กหญิงนลินี  บุญสูง
7. เด็กหญิงพรนภา  กาละพัฒน์
8. เด็กหญิงวิชญาฎา  เมฆโต
9. เด็กหญิงสิริวิมล  โสมาบุตร
10. เด็กหญิงโสระญา  หนองหิน
 
1. นางนิตยา  จำปาจีน
2. นางเสาวนีย์   โคษา
3. นางประภาศรี  สุภากุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงกิรติกา  หงษ์โสภา
2. เด็กหญิงจิรายุ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงใจ
4. เด็กหญิงชนากานต์  คำศิริ
5. เด็กหญิงญาดารัตน์  จันทร์โท
6. เด็กชายธีระพงษ์  แสงพงษ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แก่นเมือง
8. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
9. เด็กหญิงพลอยไพริน  บุญยอด
10. เด็กหญิงพวงฤดี  บุตรเสมียน
11. เด็กหญิงลัดดา  ขันธ์รัตน์
12. เด็กหญิงวิยะดา  สว่างพบ
13. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมี
14. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงใจ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
 
1. นางสาวสุขุม  ยอดนางรอง
2. นางสาวสถาพร  งามพรหม
3. นางสาวอัญชลี  อุปมัย
4. นายนิวุฒิ  สุนทร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลานตวน
2. เด็กหญิงธิญาดา  รสหอม
3. เด็กหญิงนิตยา  รสหอม
4. เด็กหญิงนุชนาถ  ทองมนต์
5. เด็กหญิงนุชสรา  พงษ์สุระ
6. เด็กหญิงปทุมทิพย์  รสหอม
7. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วคูณ
8. เด็กหญิงปิยดา  วงษ์ขันธ์
9. เด็กหญิงพจนีย์  ลานตวน
10. เด็กหญิงพจมาน  ลานตวน
11. เด็กหญิงพิจิตตรา  คงมณี
12. เด็กหญิงภัทราวี  ปรือปรัก
13. เด็กหญิงรัญใย  โพธิสาร
14. เด็กหญิงสาลินี  ลานตวน
15. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญจูง
 
1. นายปริญญา  ภูมิสูง
2. นางวิเรืองรอง   รัตนพันธ์
3. นางสมพร  พรหมมาดวง
4. นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กชายกรรชัย  สีแดด
2. เด็กชายปฏิพล  สิงหาอาจ
 
1. นายดาวเรือง  อ่อนสุวรรณา
2. นายดาวเรือง  อ่อนสุวรรณา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. นายวิมล  วงจัน
2. นายสุระนันท์  ตระกูลพงษ์
 
1. นายรัฐพล  ณะศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทบูรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินแพง
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์  นุตโร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายชนาภัทร  โยธี
 
1. นางจิตร์วริน  อยู่เย็น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์  นุตโร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวพรพหัส  ถิ่นรัตน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงนิราภร  พันธ์แก่น
2. เด็กหญิงศศินา  ภัยวงค์
 
1. นางธนัทสุดา  ดวงสินธ์
2. นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องกิดากร   ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายจรัส  ปรือปรัง
2. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศิลทาน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชะรัมย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกฤษณา    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพล   สุดดี
3. เด็กชายอธิศักดิ์   ไชยนะรา
 
1. นางนิตยา   อ่อนคำ
2. นางปภัสสิริย์  เนตรพันธัง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ธรรมคุณ
2. เด็กชายธวัชชัย   พานิช
3. เด็กชายเจษฎา   ศรีพันธ์
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรา  ปรือปรัก
2. เด็กหญิงสุนันทา  ลานตวน
3. เด็กหญิงอริยา  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว
 
1. นายวสันต์  นามวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายพลวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายสง่า  ผุดผา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โคนาบาล
 
1. นางสาวปิยนันท์  คำพินิจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงอรยา  พอจิตร
 
1. นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงอริสา  คำศรี
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระนาม 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศิริสำราญ
 
1. นายกฤษณพัฒน์  พงษ์อาจหาญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ผุดผา
 
1. นายสง่า   ผุดผา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ชื่นจิตร
 
1. นายมนต์ตรี  ทองแต้ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญณะโก
 
1. นายสง่า  ผุดผา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงสุพรรณา  บุญขาว
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงสุพิสชา  รัตนพันธ์
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1. เด็กชายจิระพัฒน์  สมศรี
 
1. นายไกรสร  ปานา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงภัสสร  บุญขาว
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
2. เด็กหญิงพัชริยา  คำขาว
3. เด็กหญิงพัชรี  แก่นเกษ
4. เด็กหญิงภัสราภรณ์  คำขาว
5. เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  นตรแจ้ง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  หุยวัน
8. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  หุยวัน
9. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลากุล
 
1. นายวสันต์  นามวงศ์
2. นางตรงหทัย  โพธ์ิงาม
3. นางสาวสุนิสา  ทิศลี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายชนะชัย  ร่มวาปี
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจดี
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญขาว
4. เด็กหญิงณัฐทิฌา  อ่อนคำ
5. เด็กชายธนฉาย  บัวขันธ์
6. เด็กหญิงพนิดา  เพลิดเพลิน
7. เด็กหญิงภาวิณี  บุญขาว
8. เด็กชายภูวดล  ศิลางาม
9. เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญกู่
12. เด็กหญิงสุพรรณา  บุญขาว
13. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญขาว
14. เด็กหญิงอรยา  พอจิตร
15. เด็กหญิงอริสา  คำศรี
 
1. นายสมาน  บุญหวาน
2. นายกิตติสาร  กระโพธิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กระโพธ์ิ
4. นายสมนึก  แก้วแย้ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงณัทมน  พงษ์สุระ
2. เด็กชายพรประสิทธิ์  พงษ์สุระ
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญมาก
4. เด็กชายพิสิทธิ์  กันยาโพธิ์
5. เด็กชายวีระชัย  สาระมิตร
6. เด็กชายวีระพันธ์  จันโมดา
7. เด็กชายศตวรรษ  มีวงษ์
8. เด็กชายศุโชค  ศิลา
9. เด็กชายอัครพงษ์  ระยับศรี
10. เด็กชายอุทัย  แก้วพล
11. เด็กชายเกริกพล  วิเศษพงษ์
 
1. นายเผด็จ  ศรีเมือง
2. นายเกษมชัย  คำแพง
3. นางวิจิตรา  นพมิตร
4. นางสาวกรรณิการ์  ประทุมมาลย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วดวงดี
2. เด็กชายธนพล  พงษ์วิเศษ
3. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายพงษ์พันธ์  มาศรี
6. เด็กหญิงพรชิตา  รังสี
7. เด็กหญิงพรมรี  คำสิงห์
8. เด็กหญิงภัชริญญา  จันทร์ลา
9. เด็กชายมงคล  ปารถ
10. เด็กชายสมเกียรติ  โยโส
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  มณีนวล
12. เด็กหญิงสุดาพัท  ประชุม
13. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
14. เด็กหญิงสุภาพร  พิมผุย
15. เด็กหญิงเกษรัตน์  พันธ์ภักดี
16. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  กระโพธิ์
17. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีกะชา
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำเภา
20. เด็กชายเรืองศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางกนกมณี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงศิลป์  วงษ์นิล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีลาชัย
2. เด็กชายพรสวรรค์  ใจหวัง
3. เด็กชายสมยศ  ศรียัณ
4. เด็กชายอัครชัย  งามพรหม
5. เด็กชายไกรสร  ค้ำคูณ
 
1. นายชม  จุดาบุตร
2. นางธันวา   บีกขุนทด
3. นางงามตา  พนากิจสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายศุภชัย  จ่าแท่นทะรัง
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงวารุณี  ดวนใหญ่
 
1. นายวัชนะ  กวั้งซ้วน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 1. เด็กชายศิริโชค  ทองอินทร์
 
1. นางสาวจิราพร   สำรวย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมหวัง
 
1. นางกรรณิกา  สมร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายชาญยุทธ  ดอนสมพงษ์
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงภัสสร  บุญขาว
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายพุทธ  วงษ์ขันธ์
 
1. นายไพทูรย์  จันทวี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  สิทโท
 
1. นางสาวจุฑาธร  จูมวงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายชินพงศ์  พิมพ์จันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายสุเทพ  ทองผา
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงเดือนสกาว   ไชยราช
 
1. นางสาวศุภวรรณ   จิตภักดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายสมยศ  ศรียัณ
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  สิทโท
 
1. นางสาวจุฑาธร  จูมวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางสุภัสชกานต์  ชมาฤกษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจันทรา  ปรือปรัง
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกัญญษร  แสงธนหิรัญ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วันชม
3. เด็กหญิงจันธิดา  ผ่องโสภา
4. เด็กชายจิระพงศ์  เสนาภักดิ์
5. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์ทอง
6. เด็กชายชัยนาท  สุทธาธิวงษ์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุตสาหะ
9. เด็กชายฐาปกรณ์  ธนภาคย์
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  พลแก้ว
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
12. เด็กหญิงธัญยพร  สุขศรี
13. เด็กหญิงนริศร  สัตยารังสรรค์
14. เด็กหญิงนริสา  สัตยารังสรรค์
15. เด็กชายนวรัตน์  พัชร์นันทพร
16. เด็กชายนันทวัฒน์  เตารัตน์
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีปัตเนตร
18. เด็กชายบัวบูชา  คำทวี
19. เด็กหญิงบุณยานุช  โพคา
20. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีลาชัย
21. เด็กชายปารมี  ไชยรินทร์
22. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีแก้ว
23. เด็กชายพีระวัส  กองทรัพย์
24. เด็กชายภัควินทร์  วิริยะกาญจนา
25. เด็กชายภูวเศรษฐ์  รศพล
26. เด็กหญิงมนัสชนก  แหวนเงิน
27. เด็กชายรัชวุฒิ  สุขหงษา
28. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเสริม
29. เด็กชายวีระวัฒน์  จำปาขีด
30. เด็กหญิงศศิธร  พวงอินทร์
31. เด็กชายศักดิภัทร  ธรรมศรี
32. เด็กหญิงศิรินภา  โสดาพรม
33. เด็กหญิงศุภษร  คำพันธ์
34. เด็กหญิงสวรส  แหวนวงษ์
35. เด็กชายอชิรวัฒน์  ชาญพินิจ
36. เด็กหญิงอธิภัทร  ศิวิศุภกรกุล
37. เด็กหญิงอรปรีญา  ศรสันติ์
38. เด็กหญิงอรพินทร์  ภูชำนิ
39. เด็กหญิงอุษา  ศรสันติ์
40. เด็กชายเทวัญ  สมศรี
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
2. นางบัวลี  จำปาขีด
3. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
4. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
5. นางนภารัตน์  พลศักดิ์
6. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
7. นายพงษ์ศักดิ์  นาคญวน
8. นางสาวเพชรดาว  นิลสว่าง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
3. เด็กหญิงกษิรา  สอนสุข
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงอ่อน
5. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
6. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองดี
7. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยชนะ
8. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
9. เด็กหญิงชลลดา  สงเหล่า
10. เด็กหญิงช่อฟ้า  คำกระสังข์
11. เด็กหญิงณัฐกมล  ทองดี
12. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
13. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
14. เด็กหญิงนพคปภา  จันดา
15. เด็กหญิงนิศามณี  ทองดี
16. เด็กหญิงปวีชยา  สมภารเพียง
17. เด็กหญิงปิยบุตร  ทองดี
18. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แจ้งสว่าง
19. เด็กหญิงพัชรพร  ทองดี
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนหมั่น
21. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
22. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
23. เด็กหญิงมุกดา  สีสัน
24. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
25. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
26. เด็กหญิงศรีแพร  ทองดี
27. เด็กหญิงศิรยากร  แหวนเงิน
28. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์เทพ
29. เด็กหญิงสมคิด  ทองสาย
30. เด็กหญิงสิริยากร  ทองดี
31. เด็กหญิงสุธิรัตน์  อักษร
32. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วคำ
33. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองดี
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันดา
35. เด็กหญิงสุวพร  ทองดี
36. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรทัศน์
37. เด็กชายอุดมพร  ระยับศรี
38. เด็กหญิงอุมาพร  ทองดี
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ระยับศรี
40. เด็กหญิงเขมจิรา  คำเสียง
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นางสาวปนัดดา  อดกลั้น
3. นายเอกชัย  คำมา
4. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
5. นายประชัญ  สีทา
6. นางสาววิไลวรรณ  พงษ์วัน
7. นางแสงดาว  ต้นกันยา
8. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีนาค
3. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงศิครินทร์  การะเกษ
5. เด็กชายสิทธิกร  ระหาร
6. เด็กชายหัตถชัย  ปุ่มทอง
7. เด็กชายอมรเทพ  มันทุราช
8. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
9. เด็กหญิงเนตรนภา  เบ้าทอง
10. เด็กชายไชยวัฒน์  จาดผิว
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวโสทิพย์  ค่ำชู
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหะ
2. เด็กหญิงธนิดา  นนทพันธ์
3. เด็กหญิงนฤมล  สิงหะ
4. เด็กหญิงนิตติยา  ประเทือง
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  อะศิพงษ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
7. เด็กชายพัสกร  สิงหะ
8. เด็กชายสุระชัย  สุระ
9. เด็กชายอนุชิต  โสริยาท
10. เด็กชายอนุวัฒน์  โฉมใส
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว
3. นางสาวเขมจิรา  สุระชาติ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศิครินทร์  การะเกษ
4. เด็กหญิงสุนิสา  บุญสุข
5. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางยุภาพร  คงปัญญา
3. นางเดชา  เสียงเพราะ
4. นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสนศิริ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงอนัญญา   อดิเรกรัฐ
5. เด็กหญิงอุดมทรัพย์  บุญขาว
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
4. นางสาวธิตินันท์  ปรือปรัง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ   แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงมณียา  ยอดโพธิ์
4. เด็กหญิงยอดหญืง  ดรุณี
5. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แสนแก้ว
6. เด็กหญิงสาวิตรี  สุภาพ
7. เด็กหญิงสุชาดา  สุพรรณ์
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  พัฒโท
 
1. นายวิศนุกรณ์  บุตรวัง
2. นางสาวเกตุกาญจน์   ชนะดวงใจ
3. นางสาวจิราพร  พันธ์แก่น
4. นางสาวบุญฑริกา   สารโท
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงนรีกานต์  รักอุบล
4. เด็กหญิงรัชลีย์  เสนคราม
5. เด็กหญิงอริษา  จรเด็จ
6. เด็กหญิงอารุณี  บังเอิญ
7. เด็กหญิงแพรงาม  ไพรบูรณ์
8. เด็กหญิงโศริรัตน์  เสารัง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางภัทรพร  พุฒิประพาส
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นางสาวจิตรานุข  สุพรรณ
2. นางสาวจิตรานุช  สุพรรณ์
3. นางสาวฐาปณีย์  กูบแก้ว
4. เด็กหญิงนภัทรสร  ยอดโพธิ์
5. นางสาวน้ำทิพย์   สุพรรณ
6. นางสาวปณิดา  สุภาพ
7. เด็กชายปณิภาณ  แก้วกัญหา
8. นางสาวพิทยาภรณ์   ทองอินทร์
9. นางสาวมาริษา  สุภาพ
10. เด็กชายศราวุธ  แย้มอาสา
11. นางสาวสุธิตา  แวนนาลาด
12. นางสาวอัจฉรา  สายวิเศษ
13. นางสาวอัญมณี  สุภาพ
14. เด็กชายอิทธพล  สุภาพ
15. นางสาวเกศรา  บุญณฮโ
16. นางสาวเสาวลักษณื  ทศดร
 
1. นายวิศนุกรณ์  บุตรวัง
2. นางสาวเกตุกาญจน์   ชนะดวงใจ
3. นางสาวจิราพร  พันธ์แก่น
4. นางสาวปรียา   คูณวงษ์
5. นางสาวกนกวรรณ  ทองดา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  ลาดบัวน้อย
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสิงห์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงนิภาพร  แสนศิริ
5. เด็กหญิงประภัสสร  ตะเคียนราม
6. เด็กหญิงพิชฏาพร  ปรือปรัง
7. เด็กหญิงภัทรลภา  วงษ์ขันธ์
8. เด็กหญิงฤดี  วงษ์ขันธ์
9. เด็กหญิงวรรณิภา  ปรือปรัง
10. เด็กหญิงสารภี  ตะเคียนราม
11. เด็กหญิงสุจิตรา  ปรือปรัก
12. เด็กชายอดิพงษ์  ปรือปรัก
13. เด็กหญิงอนัญญา  อดิเรกรัฐ
14. เด็กชายอภิรักษ์  ผิวสะอาด
15. เด็กหญิงอุดมทรัพย์  บุญขาว
16. เด็กหญิงเจนจิรา  ปรือปรัก
 
1. นางศรัณยา  อินทรทัศน์
2. นางสาวศศิกานต์  โยธะกา
3. นางบุษบงค์  อินตะนัย
4. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
5. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมคณะ
2. เด็กหญิงณัฐมน  ถันสูงเนิน
3. เด็กชายบวรพักษ์  ปรือปรัก
4. เด็กหญิงอรอนงคฺ์  คุณวันดี
5. เด็กหญิงเจษฎาพร  มาอินทร์
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
2. นางบุศรา  ทวยภา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  สุปัตติ
 
1. นางประภา  บุตรวงษ์
2. นางทองริด  แสนทวีสุข
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนัชญา  บุญเย็น
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธีรภัทร  เสนาะศัพย์
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กหญิงจิราพร   บุตะเคียน
 
1. นางสาวศุภวรรณ   จิตต์ภักดี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
 
1. นางสาวเพชรดาว  นิลสว่าง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  จันทอง
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงเกศสิรินทร์  กระแสเทพ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยนะรา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์มาดา  พรมมินทร์
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  วิเศษพงษ์
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แสงมาศ
 
1. นางคนึงนิจ  ดวงมณี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จาตูม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงยะมาศ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
4. เด็กชายสถาพร  คงยะมาศ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศรีเมือง
2. นางอุรา  ทูลประโคน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงพัชริดา  สร้อยสนธ์
 
1. นางทิพย์วรินธร  เหอ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงประภัสสร  รักพุทรา
 
1. นางแตงอ่อน  จันทร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ทิพย์พรม
 
1. นางสาวธัญมน  ศรีงามฉ่ำ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงดลหทัย  วสุอังกูร
2. เด็กหญิงนิรมล  วงปลั่ง
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  บุญจูง
2. เด็กชายชานนท์  พุพงษ์
3. เด็กชายทรงศักดิ์  ภาษี
4. เด็กชายยศกร  คำพงษ์
5. เด็กชายอนุภัทร  พันธ์ภักดี
6. เด็กชายเมษา  เอ่ยรัมย์
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นายสัญญา  สรรเสริญ
3. นางธัญมน  สิงห์คำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำมา
2. เด็กชายชินวัตร  ทองดี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จันดา
4. เด็กชายวรินธร  ศิลาเลิศ
5. เด็กชายวิศรุต  กอพรหม
6. เด็กชายสมพร  เวรนอก
 
1. นายอำนาจ  บุตรดี
2. นายประเทือง  ราศรี
3. นายสุเทียน  พรมมะลิ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายณัฐดนัย  สะใบ
2. เด็กชายธวัชชัย  ธงชัย
3. เด็กชายธีระศักดิ์  โคณบาล
4. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะชัย
5. เด็กชายวัลลภ  ประคอง
6. เด็กชายสิทธินันท์  สังวรณ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อุทา
8. เด็กชายอนุชน  ทองปลิว
 
1. นายสุริยา  แก้ววงศา
2. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
3. นางสาวเพ็ญพิชยา  ไกลถิ่น
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายชาญณรงค์  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงนวนจันทร์  บุญรอด
3. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
4. เด็กชายมานะ  รังษี
5. เด็กหญิงหัตถพันธ์  งามเลิศ
6. เด็กหญิงอริสา  วิเศษเสาร์
7. เด็กหญิงเจนจิรา   คำกลอน
8. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
3. นางสังวาน  บัวส่อง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายขันติ  ประมวล
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุดยอด
4. เด็กหญิงประภัสสร  รักพุทรา
5. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
6. เด็กหญิงรัตติกาล  สมทอง
7. เด็กชายสายฟ้า  วงค์ษา
8. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งวิชิต
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุระกิจ
10. เด็กหญิงแก้วตา  ทองมนต์
 
1. นายรัตน์นิกรณ์  อ่อนคำ
2. นายสำเริง  ขุขันธิน
3. นางสาวแคน  ยินใสย์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกติญาณีย์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงดารณี  ทีฆา
4. นางสาววรรณพร  อักษร
5. นางสาวสมฤทัย  อินทอง
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นายเจตพล  อักษร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปานประดับ  ศรีตวัน
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงศิวนันท์  ทองลอย
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  สีรักษา
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
2. นางปราณี  ธรรมนิยม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงจันฑมาศ  แสงสุด
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์เครือศร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รุ่งสัมฤทธิ์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงสุวิมล  เริงรมย์
 
1. นางปพิชญา  ยอดทอง
2. นางนิภา  มโนรัตน์
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเสริม
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  มาศรี
 
1. นางกนกมณี  ศรีปัตเนตร
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายจิระพงษ์  เสนาภักดิ์
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายสมยศ  ศรียัณ
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายวรเมธ  แสงรัมย์
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายบารมี  ศรีเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวาลย์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
3. เด็กชายจิระพงศ์  เสนาภักดิ์
4. เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล  ใจหวัง
5. เด็กหญิงชลิตา  ศรีลาชัย
6. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์ทอง
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
8. เด็กหญิงชาลิสา  เสดา
9. เด็กหญิงณัฐชาพร  วิโรจน์สกุลวัฒนา
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนมูลแจ่ม
11. เด็กหญิงนลินี  กระโพธิ์
12. เด็กหญิงบุณยานุช  โพคา
13. เด็กชายปารมี  ไชยรินทร์
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไนเลอร์
15. เด็กหญิงผไทมาส  เพ็ชล้วน
16. เด็กชายพีระวิชญ์  แสงรัมย์
17. เด็กหญิงภัทรชญา  ศรีกุล
18. เด็กชายภูวเศรษฐ์  รศพล
19. เด็กหญิงรมณีย์  เวียงนนท์
20. เด็กหญิงรุ่งนิภา  แหวนวงศ์
21. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเสริม
22. เด็กหญิงวราวรรณ  สิงห์หลอด
23. เด็กชายวรเมธ  แสงรัมย์
24. เด็กชายศักดิภัทร  ธรรมศรี
25. เด็กหญิงศุภสุตา  จิตบุตร
26. เด็กหญิงสกัญญา  วงษ์วัง
27. เด็กหญิงสิรินภา  โสดาพรม
28. เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นสุขเกษมกุล
29. เด็กชายอชิรวัฒน์  ชาญพินิจ
30. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ใจสุระ
 
1. นายบุญมา  เสนคะ
2. นางสาวบัวลี  จำปาขีด
3. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
4. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
5. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
6. นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน
7. นายพงษ์ศักดิ์  นาคญวน
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีสันต์
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ศรีสุวรรณศักดา
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  หวังเจริญ
 
158 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงชัญญาภรณ์  มากนวล
2. เด็กหญิงพิชญา  พิทักษา
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายชำนาญ  พลคำ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทร์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
3. เด็กหญิงมยุรีย์  สีบุญเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์ชาติ
2. เด็กชายประยูร  บรรลังค์
 
1. นางรุ่งฤดี  แซ่จึง
2. นางสาวคำปอง  วงษาหมั่น
 
161 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กชายทรงพล  ปรือปรัก
2. เด็กชายธรรณธร  ปรือปรัง
 
1. นายเชี่ยวชาญ  รับรอง
2. นายนเรศ  ตาทุวัน
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขาม 1. เด็กหญิงจันทนา  ก่อกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ขันธ์
 
1. นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์
2. นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายสิทธิพล  บุตะเคียน
2. เด็กชายอาทิตชัย  ตะเคียราม
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นายวรวุฒิ  ทับทิมเล็ก
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงศิวนาถ  อาจอินทร์
2. เด็กชายอัศวิรัตน์  มังษะชาติ
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  หวังเจริญ
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงกาญจนี  สีสัน
2. เด็กหญิงสุพัทรา  ดวงอินทร์
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  หวังเจริญ
 
166 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงภัทราพร  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงอารียา  เกษหอม
 
1. นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
2. นายปรีชา  วัฒนนานนท์
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายบัณฑิต  สาริกุล
2. เด็กชายอนุรักษ์  ลานตวน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภูเงิน
2. นางบุษริยา  พุุทธวงค์
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กชายกำพล  หงษ์โสภา
2. เด็กชายศุภาวีร์  ทรงกลด
 
1. นายวิรัตน์  หาดคำ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  หวังเจริญ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  คำเสียง
2. เด็กชายชานนท์  สุระ
3. เด็กชายถิรชัย  บุญร่วม
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  อินธนู
2. เด็กชายธเนศ  บัวสด
3. เด็กชายอธิคม  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  วงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ขันเงิน
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นายนางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. นายวิทวัส  ทาสมบูรณ์
2. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายสุวรัตน์  นัดทะ
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทองศรีเมือง
2. เด็กหญิงสุปรียา  พุ่มงาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใบแสง
 
1. นางจินตนา   งามวงษ์
2. นายสำเร็จ  ชาญพินิจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ์  สุพันธ์
2. เด็กชายศุภโชค  มาลาศรี
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  นมัสการ
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรเครือ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  งามสม
3. เด็กหญิงวรากรณ์  สุขเฉลิม
4. เด็กหญิงศศินา  เนียมงาม
5. เด็กหญิงศิริมา  สมร
6. เด็กหญิงศิวิภา  เนียมงาม
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
3. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมร
2. เด็กหญิงกานดา  บินทุรันต์
3. เด็กหญิงอนัญญา  งามใส
4. เด็กหญิงเกสร  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มงคลสาร
 
1. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
2. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
3. นางสาวกัญญา  แก้วโพนงาม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กหญิงชณัฐธิชา  ทุมเสน
2. เด็กหญิงสุณัชชา  สายสินธุ์
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ประมวล
 
1. นางสาววัฒนานันท์  ผ่านพินิจ
2. นางจันทร์จุรี  แสงคำ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงณัฐชรินทร์  สืบสังข์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แก่นท้าว
3. เด็กหญิงนฤวรรณ  นนทะการ
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพรสุดา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภัสสรา  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขุขันธิน
 
1. นางรัตนา  บุตรพรม
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงนัทติยา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเกวลี  แก่นท้าว
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมนต์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจมนต์
3. เด็กหญิงอัฐวรรณ  โคสิตา
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางเบญจวรรณ  ดวงธนู
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  เหลาคำ
2. เด็กหญิงมธุรส  ศรีหา
3. เด็กหญิงศิยากร  ระหาร
 
1. นางกัลยาณี  มั่งคั่ง
2. นางเบญจวรรณ  กอกหวาน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุรักษ์
2. เด็กหญิงอรนุช  ขุนพรมเครื่อง
3. เด็กหญิงอรุณรดี  เพ็งพันธ์
 
1. นางพิสมัย  นครชัย
2. นางกิ่งแก้ว  พันธุ์เปรม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  สีดาชาติ
2. เด็กหญิงวิรัตนา  ตอนศรี
3. เด็กหญิงสาธิกา  ขันวงษ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  สายแก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ภาษี
2. เด็กหญิงณัฏฐชาดา  สีดาชาติ
3. เด็กหญิงปาริชาต  กระโพธิ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญยิ่ง
2. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงจุรัยภรณ์  แพงอก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงวิรัลยา  ปรือปรัง
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ช่วยการ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
3. เด็กหญิงวรณัน  ศรีระษา
 
1. นางญาณิศา   เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกิตติมา  กล้าเมืองกลาง
2. เด็กหญิงฐิตาพร  อัครชาติ
3. เด็กหญิงสุชาดา  คิดสม
 
1. นางสมจิตร  วรรณกางซ้าย
2. นางวิไลลักษณ์  ประทุมวัน
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงสุธิมา  แสงภักดี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  งามแสง
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  สายสุข
2. เด็กหญิงนิรชา  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองใบ
 
1. นางสาวแหวนเพชร  ใจมนต์
2. นางสาวดารารัตน์  สถานพงษ์
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิง วิภาวดี  บุญจูง
2. เด็กหญิงณัฏพร  จันทสิน
3. เด็กหญิงรัชนก  อ่าวลึกน้อย
 
1. นางวชิราพรรณ  สิทธิมวล
2. นางศุภวรรณ  ทิพบำรุง
 
192 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงปาณนพิน  นิลสุข
 
1. นางพรจิตร  อาจอินทร์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วิละ
 
1. นางสาวเขมจิรา  สุระชาติ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายวิวัฒน์  ท่อนแก้ว
 
1. นางสุกฤตา  สุวรรณพรม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
 
1. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1. เด็กชายธรภัทร  ตาเมือง
 
1. นางนุชจรีย์  อารีย์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองลอย
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  เจียงแก้ว
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายอชิตพล  เสาศิลา
 
1. นางบุญเลื่อน  อินทธนู
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาหอม
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
 
1. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวบก 1. เด็กหญิงวารินทร์  แก้วนรินทร์
 
1. นางสมร  ไพบูลย์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงเพชรา  แสงอุ่น
 
1. นางสมนึก  ศรีเลิศ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายตามตะวัน  บุญรอง
 
1. นางสาวปราณิศา  นามบุตร
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเทือง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วิละ
 
1. นางมุณี  ทองแท้
2. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงพิยดา  ประภาสัย
2. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
3. เด็กชายอนุชิต  แหวนเงิน
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนากร   แก้วกัณหา
2. เด็กชายปิยวัฒน์   จันคณา
 
1. นางอรธณัท   แก้วกิติกรกุล
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายนครินทร์   ทองอินทร์
2. เด็กชายวารินทร์   จันทภา
 
1. นางแก้วตา   เกษอินทร์
2. นางสาววรารัตน์   สุภาวะหา
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงสมฤดี  จันครา
2. เด็กชายไตรภพ  ตองอบ
 
1. นางลิมล  ศรีนามะ
2. นางสาวสุพัตรา  เข็มขาว
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงญานิกา  ยินสัย
2. เด็กชายพรชัย  คำขุนทด
 
1. นางสุบรรณ์  สีลาบา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี   พลหนองแวง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วนิล
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจันจิรา  สิงหะ
 
1. นางอรจิรา  ใจมนต์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วิทยา
 
1. นางอิษฎาภรณ์  จันทร์สำโรง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญร่วม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีดา
3. เด็กหญิงธิติมา  สุพรรณ
4. เด็กหญิงนันธิดา  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีธรรม
6. เด็กหญิงอรัญญา  สุพรรณ
7. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิ์ทอง
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางสนอง  ศรีทอง
3. นางณฐมน  นนท์เทศา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีทะโร
 
1. นายวิสุทธิ์  เบ้าสองสี
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายอดิสร  คำมา
 
1. นางอรจิรา  ใจมนต์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองมนต์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายบูรพา  ปานดำ
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ลานตวน
 
1. นางบุศรา  ทวยภา
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คุปตัษเสถียร
 
1. นางพร  หิตะชาติ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงเพชรา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวณัฐธิญา  ยอดจันดา
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  คล่องแคล่ว
 
1. นายยันต์  สมรัตน์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. นางสาวจุไรพร  ปัญหา
 
1. นายธรา  ปรากฏชื่อ
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกรกต  เสกวงษา
 
1. นางสาวอัยรดา  ลำดวนหอม
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงตะวัน  เข็มช่อ
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงพุทธิดา  บุญธรรม
 
1. นางสาวจริยา  บุญคง
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร   ดวงตา
2. เด็กหญิงธิติมา   ไก้แก้ว
3. เด็กชายพงษ์สุวรรณ   ภาษี
 
1. นางสาวกริยา  โยธี
2. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายธนโชติ  รามภักดี
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ติ้วไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  โคตรโยธา
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายจันทร์สว่าง  มั่นมะโน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
2. นายทวี  อามัสสา
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มนตรีวงษ์
2. เด็กชายจักริน  พงษ์สุระ
3. เด็กชายประหยัด  รสหอม
 
1. นายสุริศักดิ์  ศรีจักร
2. นางรุ่งเรือง  รัตพันธ์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายนนท์  ครองชัย
2. เด็กชายพรรณภา  ทองจันทร์
3. เด็กชายพัชรดนัย  ตีชัยรัมย์
 
1. นางสาวนงนุช  เงินดี
2. นางสาวอุมาลักษ์  เสาศิริ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กหญิงพศิกา  ปัญหา
2. เด็กหญิงสมฤดี  จันครา
3. เด็กชายไตรภพ  ตองอบ
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  พลดงนอก
3. เด็กหญิงพิชญา  มีพันธ์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
2. นางสาวกริยา  โยธี
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายสุเนตร  ดิษฐ์ประสพ
2. เด็กชายเกียรติภุมิ  แพงตา
 
1. นายสุริยะ  สมพร
2. นายวรวุฒิ  ทับทิมเล็ก
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์   บุญประจำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
2. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายทินกร  คณาญาติ
2. เด็กชายทีม  โยธี
 
1. นายภราดร  อยู่เย็น
2. นางจิตร์วริน  นพมิตร
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายขวัญ  สถานพงษ์
2. เด็กชายศุภโชค  พรมศรี
3. เด็กชายสุรเกียรติ  มีทอง
 
1. นางอาภาพร  ธรรมมวัตร
2. นางสุุทารัตน์  แก้วละมุล
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สว่างภพ
2. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมศรี
3. เด็กชายสุธี   เทพเนาว์
 
1. นางมยุรี  นนท์ศิริ
2. นางสาวศาณุมาศ  ทองนวน