หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   15 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2557   17 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป1-3 ชั้น 1 ห้อง ป1/1 14 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป1-3 ชั้น 1 ห้อง ป1/2 14 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป1-3 ชั้น 1 ห้อง ป2/2 14 ต.ค. 2557 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป.6 ชั้น 1 ห้อง อาคาร ป.6 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ห้องประชุม อาคาร ป1-3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อาคาร ป1-3 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร สปช. ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 ต.ค. 2557 09.00-11.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร สปช. ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 ต.ค. 2557 09.00-11.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป1-3 ชั้น 2 ห้อง ป3/1 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป1-3 ชั้น 2 ห้อง ป3/2 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว อาคาร ป1-3 ชั้น 2 ห้อง ป2/1 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 14 ต.ค. 2557 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 14 ต.ค. 2557 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 14 ต.ค. 2557 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาไทย 14 ต.ค. 2557 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 14 ต.ค. 2557 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2557 09.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 หอประชุม ห้อง หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 หอประชุม ห้อง หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย หอประชุม ห้อง หอประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 14 ต.ค. 2557 09.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 14 ต.ค. 2557 09.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 14 ต.ค. 2557 09.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคารห้องสังคม ห้อง ห้องสังคม 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย ลานหน้าเสาธง ห้อง ลานหน้าเสาธง 14 ต.ค. 2557 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย ลานหน้าเสาธง ห้อง ลานหน้าเสาธง 14 ต.ค. 2557 09.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคารเฉนลิมพระเกียรติ ห้อง ป.1/2 14 ต.ค. 2557 09.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพิงพวย อาคารเฉนลิมพระเกียรติ ห้อง ป.2/1 14 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]