สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรงเกียรติ 44 10 3 2 57
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 38 4 0 1 42
3 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 31 9 2 1 42
4 บ้านท่าสว่าง 28 7 2 2 37
5 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 4 0 1 28
6 บ้านหนองหว้า 19 1 0 0 20
7 บ้านโพธิ์กระสังข์ 18 6 1 5 25
8 บ้านกระแชงใหญ่ 18 5 0 1 23
9 บ้านขนุน 18 2 2 4 22
10 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 17 5 0 3 22
11 บ้านตระกาศขอนแก่น 17 1 1 0 19
12 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 17 1 0 0 18
13 บ้านตาเอก 15 1 3 0 19
14 บ้านตูม 14 3 4 2 21
15 บ้านสวนกล้วย 13 9 2 1 24
16 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 13 1 2 0 16
17 บ้านหนองจิก 13 1 1 0 15
18 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 12 3 0 0 15
19 จานทองกวาววิทยา 12 1 0 0 13
20 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 12 0 1 0 13
21 บ้านโดนอาว 11 3 0 0 14
22 บ้านสังเม็ก 11 2 0 1 13
23 บ้านโคก(อสพป.32) 10 3 0 0 13
24 เกษตรประชาตาทวด 10 2 1 0 13
25 บ้านหนองสังข์ 9 5 1 1 15
26 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 9 3 4 1 16
27 บ้านตระกวน 9 2 1 0 12
28 บ้านศรีแก้ว 9 2 1 0 12
29 บ้านร่องตาซุน 9 0 0 0 9
30 มารีย์อุปถัมภ์ 8 5 1 0 14
31 บ้านชำแจงแมง 8 3 0 0 11
32 อนุบาลเบญจลักษ์ 8 2 1 2 11
33 บ้านสามแยกหินกอง 8 2 0 1 10
34 บ้านโนนสูง 8 2 0 0 10
35 บ้านด่าน 8 1 0 1 9
36 บ้านบึงมะลู 8 0 0 1 8
37 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 7 3 0 1 10
38 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 7 2 1 1 10
39 บ้านจันทร์หอมตาเสก 7 2 0 0 9
40 บ้านพยอม 7 1 0 0 8
41 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 7 1 0 0 8
42 บ้านสามเส้า 7 0 3 0 10
43 บ้านดาน 7 0 1 1 8
44 บ้านโนนจักจั่น 7 0 0 0 7
45 บ้านหนองคู 7 0 0 0 7
46 บ้านหนองบัวใหญ่ 6 3 1 1 10
47 บ้านศิวาลัย 6 1 0 0 7
48 บ้านจำนันสายเจริญ 6 1 0 0 7
49 ชนะใช้กิจการ 6 0 3 0 9
50 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 6 0 0 0 6
51 บ้านตาปรก 6 0 0 0 6
52 บ้านตาหมื่น 6 0 0 0 6
53 บ้านพอกบำรุงวิทยา 6 0 0 0 6
54 บ้านกันทรอม 5 3 0 0 8
55 สว่างคูณวิทยา 5 2 1 0 8
56 บ้านหนองหิน 5 2 0 0 7
57 บ้านโนนสำราญ 5 2 0 0 7
58 บ้านตาลอยหนองคัน 5 1 1 0 7
59 บ้านสว่าง 5 1 0 1 6
60 บ้านกันตรวจห้วย 5 1 0 0 6
61 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 5 0 2 0 7
62 บ้านโนนเรือคำบอน 5 0 1 2 6
63 บ้านกระเบา 5 0 1 0 6
64 บ้านจานเลียว 5 0 1 0 6
65 บ้านดู่ 5 0 0 1 5
66 บ้านขุนหาญ 5 0 0 0 5
67 บ้านหนองยาว 5 0 0 0 5
68 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 5 0 0 0 5
69 อนุบาลศรีรัตนะ 5 0 0 0 5
70 บ้านกราม 4 4 0 1 8
71 บ้านโคกระเวียง 4 3 0 0 7
72 บ้านเสาธงชัย 4 2 0 1 6
73 บ้านจานบัว 4 2 0 0 6
74 บ้านชำม่วง 4 1 2 0 7
75 บ้านโคกเจริญ 4 1 1 0 6
76 บ้านสร้างเม็ก 4 1 1 0 6
77 บ้านคำสะอาด 4 1 0 0 5
78 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 4 0 1 1 5
79 บ้านจะเนียว 4 0 1 0 5
80 บ้านนารังกา 4 0 1 0 5
81 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 4 0 0 0 4
82 บ้านสดำ 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 0 0 0 4
84 บ้านเดื่อ 4 0 0 0 4
85 บ้านจำนรรจ์ 3 4 0 1 7
86 บ้านภูดินพัฒนา 3 3 1 0 7
87 บ้านไผ่หนองแคน 3 2 0 0 5
88 บ้านหนองกระทิง 3 2 0 0 5
89 บ้านหนองบัวเรณ 3 2 0 0 5
90 โนนสูง 3 1 1 0 5
91 บ้านตาแท่น 3 1 0 1 4
92 มหาราช 2 3 1 0 0 4
93 บ้านซำขี้เหล็ก 3 1 0 0 4
94 บ้านท่าพระตระกาศ 3 1 0 0 4
95 บ้านภูมิซรอล 3 1 0 0 4
96 บ้านคำกลาง 3 1 0 0 4
97 บ้านหนองรุงพระทะเล 3 1 0 0 4
98 บ้านระหาร 3 0 1 1 4
99 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 0 1 3
100 บ้านดอนข่า 3 0 0 0 3
101 บ้านหนองบัวทอง 3 0 0 0 3
102 ศรีอุดมซำตารมย์ 3 0 0 0 3
103 บ้านสลับ 3 0 0 0 3
104 บ้านกันทรอมน้อย 3 0 0 0 3
105 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 3 0 0 0 3
106 บ้านไร่เจริญ 3 0 0 0 3
107 บ้านโนนแฝก 3 0 0 0 3
108 บ้านสิริขุนหาญ 3 0 0 0 3
109 บ้านเพ็ก 3 0 0 0 3
110 บ้านกระทิง 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 0 3
112 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 2 2 0 0 4
113 บ้านกระหวัน 2 1 1 0 4
114 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 1 1 0 4
115 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
117 บ้านกระมัลพัฒนา 2 1 0 0 3
118 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 2 1 0 0 3
119 บ้านโศกขามป้อม 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 2 1 0 0 3
121 บ้านพรทิพย์ 2 0 1 0 3
122 บ้านสะพุง 2 0 0 1 2
123 บ้านบักดอง 2 0 0 0 2
124 บ้านปะทาย 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 0 0 0 2
126 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 2 0 0 0 2
127 บ้านเขวาธะนัง 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนคูณ 2 0 0 0 2
129 บ้านโพธิ์กระมัล 2 0 0 0 2
130 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 0 0 0 2
131 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 2 0 0 0 2
132 บ้านซำ 2 0 0 0 2
133 บ้านดอนเขียว 2 0 0 0 2
134 บ้านตานวน 2 0 0 0 2
135 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 2 0 0 0 2
136 บ้านบกห้วยโนน 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองคับคา 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองนกเขียน 2 0 0 0 2
139 บ้านเดียงตะวันตก 2 0 0 0 2
140 บ้านหินวิทยา 1 2 1 0 4
141 บ้านปุน 1 2 0 0 3
142 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 1 1 0 3
143 บ้านโตนด 1 1 1 0 3
144 บ้านกุดนาแก้ว 1 1 0 1 2
145 บ้านรุงสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
146 บ้านหนองหญ้าลาด 1 1 0 0 2
147 บ้านโนนคำแก้ว 1 1 0 0 2
148 บ้านเสื่องข้าว 1 1 0 0 2
149 อรจันทร์วิทยา 1 1 0 0 2
150 บ้านขะยูง 1 1 0 0 2
151 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ 1 1 0 0 2
152 บ้านผือ 1 1 0 0 2
153 บ้านซำตาโตง 1 1 0 0 2
154 บ้านซำผักแว่นนาซำ 1 1 0 0 2
155 บ้านภูทอง 1 1 0 0 2
156 บ้านละลายมีชัย 1 1 0 0 2
157 บ้านโนนเปือย 1 1 0 0 2
158 บ้านท่าคล้อ 1 0 2 1 3
159 ไทยรัฐวิทยา 27 1 0 1 0 2
160 บ้านกันจด 1 0 0 1 1
161 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 1 1
162 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0 0 1 1
163 บ้านทุ่งเลน 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
165 บ้านซะวาซอ 1 0 0 0 1
166 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองรุง 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
169 บ้านกระเจา 1 0 0 0 1
170 บ้านชำเขียน 1 0 0 0 1
171 บ้านตาแบน 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองบักโทน 1 0 0 0 1
173 บ้านกันจาน 1 0 0 0 1
174 บ้านตาเส็ด 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองปิงโปง 1 0 0 0 1
176 บ้านโคกวิทยา 1 0 0 0 1
177 บ้านโนนแก 1 0 0 0 1
178 บ้านซำเบ็ง 1 0 0 0 1
179 บ้านทุ่งขนวน 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
181 บ้านม่วงแยก 1 0 0 0 1
182 บ้านระโยง 1 0 0 0 1
183 บ้านอาราง 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนแสนสุข 1 0 0 0 1
186 บ้านไฮ (วันครู2503) 1 0 0 0 1
187 หมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 1 0 0 0 1
188 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 1 2 1 3
189 บ้านหนองฮาง 0 1 2 0 3
190 บ้านตระกาจ 0 1 0 0 1
191 บ้านน้ำเย็น 0 1 0 0 1
192 บ้านขนาด 0 1 0 0 1
193 บ้านนาขนวน 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนอ้อ 0 1 0 0 1
195 บ้านจองกอ 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองขนาน 0 0 1 0 1
197 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 0
รวม 972 210 75 53 1,310