สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 15 10 3 28 39 5 0 1 44
2 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 14 3 1 18 19 1 0 1 20
3 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 13 16 5 34 35 9 2 1 46
4 บ้านสำโรงเกียรติ 11 13 11 35 50 10 3 2 63
5 บ้านโพธิ์กระสังข์ 9 3 3 15 20 6 1 6 27
6 บ้านท่าสว่าง 7 7 9 23 33 7 2 2 42
7 บ้านกระแชงใหญ่ 7 2 3 12 21 5 0 1 26
8 บ้านหนองหว้า 5 5 6 16 20 1 0 0 21
9 บ้านโดนอาว 5 3 3 11 15 4 0 0 19
10 บ้านพยอม 5 2 0 7 13 2 1 0 16
11 บ้านดอนข่า 5 2 0 7 7 0 0 0 7
12 บ้านสามเส้า 5 0 0 5 9 1 4 0 14
13 บ้านตระกาศขอนแก่น 4 7 5 16 21 1 1 0 23
14 บ้านหนองสังข์ 4 6 1 11 11 5 1 1 17
15 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 4 3 4 11 24 4 0 1 28
16 บ้านหนองจิก 4 3 2 9 13 1 1 0 15
17 บ้านตาเอก 4 2 2 8 15 1 3 0 19
18 บ้านสวนกล้วย 4 1 4 9 14 9 2 1 25
19 บ้านสว่าง 4 1 1 6 7 1 0 1 8
20 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 3 4 4 11 13 0 1 0 14
21 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 3 4 2 9 12 3 0 0 15
22 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 3 3 1 7 15 2 2 0 19
23 บ้านโคก(อสพป.32) 3 2 2 7 11 4 0 0 15
24 บ้านโคกระเวียง 3 2 1 6 9 3 0 0 12
25 บ้านขุนหาญ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
26 จานทองกวาววิทยา 3 0 2 5 12 1 0 0 13
27 บ้านชำแจงแมง 3 0 2 5 8 3 0 0 11
28 บ้านศิวาลัย 2 3 0 5 7 1 0 0 8
29 บ้านสังเม็ก 2 2 3 7 11 2 0 1 13
30 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 2 2 6 10 3 4 1 17
31 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 2 2 2 6 7 3 0 1 10
32 บ้านดู่ 2 2 1 5 6 0 0 1 6
33 อนุบาลศรีรัตนะ 2 1 5 8 11 0 0 0 11
34 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 1 2 5 17 5 0 3 22
35 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 1 1 4 9 2 1 1 12
36 บ้านบึงมะลู 2 1 1 4 9 0 0 1 9
37 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 2 1 1 4 8 0 0 0 8
38 มหาราช 2 2 1 1 4 4 1 0 0 5
39 บ้านชำเขียน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านหนองบัวทอง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
41 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 0 2 4 6 0 1 1 7
42 บ้านหนองบัวใหญ่ 2 0 1 3 7 3 2 1 12
43 บ้านจะเนียว 2 0 1 3 4 0 1 0 5
44 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 2 0 0 2 4 1 0 0 5
45 บ้านภูดินพัฒนา 2 0 0 2 3 3 1 0 7
46 ศรีอุดมซำตารมย์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
47 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
48 บ้านหนองผือ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านตูม 1 4 3 8 15 3 4 2 22
50 บ้านตระกวน 1 4 3 8 11 2 1 0 14
51 บ้านด่าน 1 3 1 5 10 1 0 1 11
52 บ้านร่องตาซุน 1 3 1 5 10 0 0 0 10
53 บ้านตาปรก 1 3 1 5 9 0 0 0 9
54 บ้านศรีแก้ว 1 3 0 4 10 2 1 0 13
55 บ้านคำสะอาด 1 3 0 4 4 1 0 0 5
56 บ้านโนนจักจั่น 1 2 2 5 7 0 0 0 7
57 บ้านขนุน 1 2 1 4 19 2 2 4 23
58 บ้านจันทร์หอมตาเสก 1 2 1 4 8 5 0 0 13
59 มารีย์อุปถัมภ์ 1 1 3 5 8 5 1 0 14
60 บ้านหนองยาว 1 1 3 5 6 0 0 0 6
61 บ้านตาหมื่น 1 1 2 4 8 0 0 0 8
62 บ้านหนองคู 1 1 2 4 7 0 0 0 7
63 บ้านกระเบา 1 1 2 4 5 0 1 0 6
64 บ้านจำนันสายเจริญ 1 1 1 3 7 1 0 0 8
65 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
66 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
67 บ้านสลับ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
68 บ้านซำขี้เหล็ก 1 1 1 3 3 1 0 0 4
69 บ้านโคกเจริญ 1 1 0 2 5 1 1 0 7
70 บ้านไผ่หนองแคน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
71 บ้านทุ่งสว่าง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
72 บ้านบักดอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
73 บ้านซะวาซอ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
74 บ้านดาน 1 0 3 4 8 1 1 1 10
75 สว่างคูณวิทยา 1 0 2 3 5 2 1 0 8
76 บ้านระหาร 1 0 2 3 4 0 1 1 5
77 บ้านหนองหิน 1 0 1 2 5 2 0 0 7
78 บ้านสดำ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
79 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
80 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
81 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 2 1 0 0 3
82 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1 0 0 1 5 0 2 0 7
83 บ้านกระทิง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
84 บ้านเสาธงชัย 1 0 0 1 4 3 0 1 7
85 บ้านสร้างเม็ก 1 0 0 1 4 1 1 0 6
86 บ้านกระมัลพัฒนา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
87 บ้านรุงสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านม่วงแยก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านอาราง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองฮาง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
93 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านโนนคำแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
96 บ้านทุ่งเลน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 เกษตรประชาตาทวด 0 3 1 4 10 2 1 0 13
99 บ้านเดื่อ 0 3 1 4 6 0 0 0 6
100 บ้านปุน 0 3 1 4 2 2 0 0 4
101 บ้านตาลอยหนองคัน 0 3 0 3 5 1 1 0 7
102 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0 2 2 4 8 1 0 0 9
103 บ้านโนนเรือคำบอน 0 2 1 3 6 2 1 2 9
104 บ้านกันตรวจห้วย 0 2 1 3 6 1 0 0 7
105 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
106 บ้านกันทรอมน้อย 0 2 0 2 4 0 0 0 4
107 บ้านเสื่องข้าว 0 2 0 2 1 1 0 0 2
108 บ้านโนนสูง 0 1 4 5 9 2 0 0 11
109 บ้านจานบัว 0 1 3 4 5 2 0 0 7
110 บ้านสามแยกหินกอง 0 1 2 3 9 2 1 1 12
111 ชนะใช้กิจการ 0 1 2 3 6 0 3 0 9
112 บ้านโนนแฝก 0 1 2 3 4 0 0 0 4
113 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 1 1 2 10 4 1 3 15
114 บ้านกราม 0 1 1 2 6 4 0 1 10
115 บ้านโนนสำราญ 0 1 1 2 5 2 0 0 7
116 บ้านนารังกา 0 1 1 2 5 0 1 0 6
117 บ้านหนองกระทิง 0 1 1 2 4 3 0 1 7
118 บ้านตาแท่น 0 1 1 2 3 1 0 1 4
119 บ้านซำตาโตง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
120 บ้านปะทาย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
122 บ้านจานเลียว 0 1 0 1 5 0 1 0 6
123 บ้านหนองบัวเรณ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
124 โนนสูง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
125 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
126 บ้านท่าพระตระกาศ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
127 บ้านภูมิซรอล 0 1 0 1 3 1 0 0 4
128 บ้านไร่เจริญ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
129 บ้านสะพุง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
130 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
131 บ้านโพธิ์กระมัล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
132 บ้านเขวาธะนัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
133 บ้านโนนคูณ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
134 บ้านขนาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
135 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
136 บ้านตาแบน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
137 บ้านกระเจา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 บ้านแก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
139 บ้านกันทรอม 0 0 2 2 5 3 0 0 8
140 บ้านชำม่วง 0 0 2 2 4 1 2 0 7
141 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 0 2 2 1 1 2 1 4
142 บ้านหนองปิงโปง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
143 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 1 1 6 0 0 0 6
144 บ้านกระหวัน 0 0 1 1 4 1 1 0 6
145 บ้านคำกลาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
146 บ้านสิริขุนหาญ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
147 บ้านเพ็ก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
148 บ้านกุดนาแก้ว 0 0 1 1 2 1 0 1 3
149 บ้านโศกขามป้อม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
150 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
151 บ้านโคกวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
152 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
153 อรจันทร์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
154 บ้านขะยูง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
155 บ้านตระกาจ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
156 บ้านหนองบักโทน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
157 บ้านกันจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านตาเส็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองเก่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
161 บ้านดอนเขียว 0 0 0 0 4 0 1 0 5
162 บ้านจำนรรจ์ 0 0 0 0 3 4 0 2 7
163 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
166 บ้านหินวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
167 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 2 1 1 0 4
168 บ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านบกห้วยโนน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
171 บ้านพรทิพย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
172 บ้านซำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านตานวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านระโยง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านหนองคับคา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านโตนด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
179 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
180 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านผือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านภูทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านโนนเปือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
187 ไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 1 0 1 0 2
188 บ้านกันจด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
189 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
190 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านซำเบ็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านกระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 หมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านนาขนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านจองกอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองขนาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านหนองทา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านสังเม็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 244 224 197 665 1,128 233 81 59 1,442