รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงวัลธิชา  พันธุ์บุปผา
 
1. นางพรพิมล   วงนามเถาว์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สำลี
 
1. นางวิไล  บุญชู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงเย็นอุรา   จันโท
 
1. นางพิมพ์ภัทท์ชุดา   แซนเชท โคทส์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา
 
1. นางอำไพ  หลักบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1. เด็กหญิงสุปราณี  อินวิถี
 
1. นางพวงเพชร  นิลเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  อุรัญ
 
1. นายกำพล   ยิ้มเกิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1. เด็กชายสกุลเพชร  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวบุษกร  ลาวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1. เด็กชายอิสระพงศ์  จันทร์เปรียง
 
1. นางอุบลรัตน์  กาญจนเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกฤษณา  สร้อยสนธ์
 
1. นางวิลาวัณย์  ร่มรื่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   โคสิตา
2. เด็กหญิงศศินันท์  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงเกตุมณี   แก้วลอย
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1. เด็กหญิงจุฑามณี   กุนรา
2. เด็กหญิงปภาณิน   ปิติเจริญโชคลาภ
 
1. นางทัศนี  สุติบุตร
2. นางสาวกวิตา  วงษ์พานิชย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายนันทวัฒน์   วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงวาสนา   วารินทร์
 
1. นางจุฑามาศ   ทมไพร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลำภา
 
1. นางชวาลา  ฤทธิสิทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรักชนก  วงศ์ธนัฐกุล
 
1. นางสาวศิริพร  ทัพใจหาญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กชายสุรเกียรติ   นาคใหญ่
 
1. นายสิทธิกร   พิมอักษร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดำ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สุดสังข์
2. เด็กชายธนัท   ต่ายธานี
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  โพธิสาร
 
1. นางประเนียน  จุลวรรณโณ
2. นางรัชดาภรณ์  สุจารี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิตตรา   แก้วธรรม
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   โพธิสาร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   คำลอย
 
1. นายวิโรจน์   วงศ์ศรีแก้ว
2. นางกาญจนา   วงศ์ศรีแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   ชัยมงคล
2. เด็กหญิงนิตยา  วรรณทอง
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์   เพชรินทร์
 
1. นางภัทรกิจ   พรมวิหาร
2. นางสาวทัตชญา   อุทา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ทองสาย
3. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวอ่อน
 
1. นางอุลัยพร  จำเริญ
2. นางพัชรีย์  กิ่งบรรเทา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วผิวอาจ
 
1. นางสุธาสินี  กาญจนพัฒน์
2. นายสุรัตน์  สุระชาติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงสุวรรณี   ภิญโญ
2. เด็กหญิงเพราพิลาศ   แก้วพันใน
 
1. นายชัยศักดิ์   นรเนตร
2. นางสาววิไลลักษณ์   ไชยมาศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กชายพิษณุ   มีเกาะ
 
1. นายเกรียงไกร   มะณีพงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นาคชัย
 
1. นายเกรียงไกร  มะณีพงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นายสิทธิกร   พิมอักษร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์   สมรัตน์
2. เด็กชายพีรวิชญ์   ศรีดารา
3. เด็กหญิงอทิตยา   คุ้มครอง
 
1. นางกาญจนา   วงศ์ศรีแก้ว
2. นางสาวสมัย   สะใบ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เกษแก้ว
2. เด็กชายพล   สามคุ้มพิมพ์
3. เด็กชายพล   สามคุ้มพิมพ์
4. เด็กหญิงสุธิดา   รัชตะวรรณ
 
1. นายณัฐวุฒิ   หารไชย
2. นางสาวภัทรวรินทร์   ศรีระษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  หารขุนทด
3. เด็กหญิงศิศิรา  ธรรมรักษ์
 
1. นางสาวิตรี  รังกระโทก
2. นางรุ่งรัตน์  สมบูรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เสน่หา
2. เด็กหญิงพจมาน   ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงภัทรพร   จีรจิตต์
 
1. นางสาวนุริญญา   สาธุพันธ์
2. นางสาววัชรีภรณ์   จำปา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ชาวน่าน
2. เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช
3. เด็กหญิงพิชญพร  ภักเกลี้ยง
 
1. นางปิยนุช  วงษ์แสวง
2. นางสาววรลักษณ์  คันศร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1. นางสาวชฎาพร   มะณี
2. นางสาวสุวิมล   พลเรือง
3. นายสุเมธ   ตั้งมั่น
 
1. นายตฤณ   ทีงาม
2. นางไพรวัลย์  ตั้งมั่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ป้องประดา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเติม
3. เด็กหญิงวิริยดา  ยอดยศ
 
1. นางกษิรา  ยมณีย์
2. นางสาวจิตรพร  สมสร้าง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงนัสนันท์   พรมสุข
2. เด็กหญิงวรรณนภา   วงษ์เลิศสุวรรณ
3. เด็กหญิงอนงค์พร   เชียงดี
 
1. นางสาวอรอุมา   แข่งขัน
2. นายทองดี   ชื่นตา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1. นางสาวรุ่งทิพย์   ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงวิภากานต์   ศิริจันทร์
 
1. นายตฤณ   ทีงาม
2. นางกรวิกา   ศิริบูรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายพลากร   แม่นทอง
2. เด็กชายพัชรพล   อินทะแสง
 
1. นางสาวนงคราญ   บุญนำ
2. นางอิสราภรณ์  แก้วคำสอน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐพงษ์   วาชัย
2. เด็กชายระพีพัตร์   พินธุเอก
 
1. นางเหรียญทอง   ไผ่แก้ว
2. นายเดวิทย์  ไผ่แก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายชัยยุทธ์   หงษา
2. เด็กชายณัฐพล  ประสีระเตสัง
 
1. นางฐิติมา   กาฬปักษ์
2. นายปัณณพัฒน์   บุญขาวธีรโรจน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 1. เด็กชายประกาศิต  โคตพงษ์
2. เด็กชายพงษ์เทพ  สุขเกษม
 
1. นายบุญเพียร  พุทธวงค์
2. นายสวาท  บุตรวงค์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สอดศรี
2. เด็กชายปุญญพัตน์   กิตติกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ   ไพรบึง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายชลวิชัย  ปัญญา
2. เด็กชายศรีรัตน์  พรหมรินทร์
 
1. นายบุญมณัชญ์   คำทวี
2. นายปัณณพัฒน์  บุญขาวธีรโรจน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สาธรณ์
2. เด็กหญิงนุชชุดา   แก้วมูล
3. เด็กหญิงปาลิตา  วาชัย
4. เด็กหญิงอรวิมล  คืนผล
5. เด็กหญิงเจน  ศรีษะ
 
1. นางอรัญญา  รักพรหม
2. นางนันทวัน  งามแสง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1. เด็กหญิงการต์ชนก    อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงจันทนิภา   มีฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐนินทร์   สินศิริ
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ทองบุญ
5. เด็กหญิงวาสนา   อุ่นแก้ว
 
1. นางเนตรนภา  แถมวัน
2. นายถนอม  สินศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิง เกตุมณี   แก้วลอย
2. เด็กหญิงกฤติยา    บุตรวงค์
3. เด็กหญิงชนนิกานต์   ดอกสะบา
4. เด็กหญิงสุธิดา  โพธิสาร
5. เด็กหญิงอภิชญา   ระงับภัย
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
2. นางนิรันดร   โภคพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงปุณยวีย์   เตชะวันโต
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ไชยชนะ
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  ใจกล้า
4. เด็กหญิงสุจิตรา   สินศิริ
5. เด็กหญิงสุพัชฌา   มะปราง
 
1. นางประยงค์   ร่วมจิตร
2. นางอาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   บุญทอง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   มะปราง
3. เด็กหญิงณัฐริกา   พระนิกร
4. เด็กหญิงพนิดา   สาลี
5. เด็กชายภัทรพงศ์   ชูคำ
 
1. นายธนาสันต์   จำนงค์
2. นางประยงค์   ร่วมจิตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องชนะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ผิวขาว
3. เด็กหญิงพันธิตรา   สายสุนา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ไกรยา
5. เด็กหญิงศศิกานต์   ไชยเดช
 
1. นางนลินี   ศรีนุเคราะห์
2. นายสถาบัน   แวววงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กชายธนธรณ์   ทรงแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราวรินทร์   ทินสุทธิเศรษฐ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์   สุโสภา
4. เด็กหญิงอภิสมัย   สนิท
5. เด็กชายอรรถพล   ดารุณิกรณ์
 
1. นายสมโภชน์   ยอดสิงห์
2. นายพิพัฒน์   เฌอร์กิจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  เพชรสมบัตร
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ทองหลาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์   พลปลัด
4. เด็กหญิงหทัยชนก  กล้าหาญ
5. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  วรรณุวิน
 
1. นายกฤษฎา  กิ่งบรรเทา
2. นายกฤษฎา  พละศักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โสสา
2. เด็กชายจีระศักดิ์  มะลิวงค์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  โสสา
4. เด็กชายธวัชชัย  จำปาเรือง
5. เด็กหญิงนกน้อย  นวนงาม
6. เด็กชายนรินทร  แสงสกุล
7. เด็กหญิงนิภา  ผกาศรี
8. เด็กหญิงน้องพลอย  บาษี
9. เด็กหญิงพัชรี  พวงศรี
10. เด็กหญิงภัทรวดี  พิมพ์มา
11. เด็กชายภีมพศ  มะลิวงษ์
12. เด็กหญิงรัตน์ดา  จันทราภรณ์
13. เด็กหญิงวนิดา  สุพรม
14. เด็กชายวิทธวัช  สายนาค
15. เด็กชายสิทธิชัย  พิลา
16. เด็กหญิงสุกัญญา  วงเวียน
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สายเสน
18. เด็กหญิงอรทัย  บุทธิจักร์
19. เด็กหญิงอัญชลี  สุขวงษ์
20. เด็กชายอัษฎา  มนไธสง
 
1. นายสุนทร  กัดกุมภา
2. นายยอด  สีหบุตร
3. นางสาวเมธกานต์  มีคุณ
4. นางสาวบังอร  ศรีผ่องใส
5. นายคุปติพงษ์  ศรีอ่อน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีแตง
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองสุข
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมสุข
4. เด็กหญิงจิตสุภา  กิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญเหลือ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิลากุล
7. เด็กหญิงบุญนุช  สารบูรณ์
8. เด็กหญิงปณัดดา  ฐานโอฬาร
9. เด็กหญิงปพิชญา  นะวัน
10. เด็กหญิงพัชนกัณ  สาระบูรณ์
11. เด็กชายภาสวัฒน์  ศรีโสภา
12. เด็กชายวัชรพล  สาระบูรณ์
13. เด็กหญิงวัลลภา  สาระบูรณ์
14. เด็กหญิงวิยะดา  พันศิริ
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งแจ่ม
16. เด็กชายสดุดี  ทองดา
17. เด็กชายสหรัฐ  ฐานโอฬาร
18. เด็กหญิงสุณิสา  สายกันยา
19. เด็กชายเนรมิตร  คำศรี
20. เด็กหญิงแคทรียา  ชาลี
 
1. นายวิทยา  สิงห์คง
2. นางกรรณิการ์  อัดโท
3. นางภาณุรัตน์  สายหงษ์
4. นางประกาย  เกษแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายกฤษติน  บุญเพิ่ม
 
1. นางภินันตรา  กุลมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายณัฐนันท์  วงษ์มาเกษ
 
1. นางภินันตรา  กุลมี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงทิตฐิตา   แสงแดง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   ป้องแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร   สิงคร
2. เด็กชายพงศธร   นาคงาม
 
1. นางวิวรรณ   อุ่นอก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1. เด็กชายฐิติกร   คุณโพธิ์
2. เด็กหญิงอรสินี   อินทรีย์
 
1. นางวิวรรณ   อุ่นอก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1. นางสาวนรากร  เครือชัย
2. นายเอกรัตน์  เงินพันพันธ์
 
1. นางสาวพูนสุข  ปัญญาวัน
2. นางวิลาวัณย์  ร่มรื่น
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สุดสังข์
2. เด็กหญิงจริญญา  คำดี
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สมเพ็ชร
4. เด็กหญิงฐิติมา  โคสิตา
5. เด็กหญิงนริศรา   แต้มงาม
6. เด็กหญิงศศินันท์  พงษ์วัน
7. เด็กหญิงศศิเกตุ  โพธิสาร
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิสาร
9. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงมูล
10. เด็กหญิงอภิสรา  ระงับภัย
 
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญานี   โกยรัมย์
2. เด็กหญิงขนิษฐา   ชูกลิ่น
3. เด็กหญิงฐิตินันท์   วรรณทอง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์   บุญเลิศ
5. เด็กหญิงนภาพร   สุมาลี
6. เด็กหญิงนริศรา   ดวงจิตร
7. เด็กหญิงนริศราพร   ทันเชื้อ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองมนต์
9. เด็กหญิงวรรณรดา   ชูกลิ่น
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์   โทชัย
11. เด็กหญิงวิไลพร   แก่นคำ
12. เด็กหญิงศรุตา   ดวงจิตร
13. เด็กหญิงศิริวรรณ   อ้วนมะโฮง
14. เด็กหญิงสิริรัตน์   คำนนท์
15. เด็กหญิงหนึ่งวิภา   เทาศิริ
 
1. นายฉัตรชาย   รินวงษ์
2. นางโยทะกา   รักโสภา
3. นายอรรถสิทธิ์   รักโสภา
4. นางสาวสุภาวดี   บุญลี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาหะ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา   สร้อยทอง
3. เด็กหญิงธนพร   โสพันธ์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ   สะสีรี
5. เด็กหญิงธีระวรรณ   โพธิ์โสภา
6. เด็กหญิงนิษฐา   ประเสริฐสิน
7. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ทัพรัตน์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เนียมจันทร์
9. เด็กหญิงมณีพร   อินเทพา
10. เด็กหญิงวิไล   สมประเสริฐ
11. เด็กหญิงศศินา   ดอกบัว
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เนียนแนบ
13. เด็กชายสันติภาพ   ส่งเสริม
14. เด็กหญิงสิรินดา   แสงแดง
15. เด็กหญิงอรยา  นิลทอง
 
1. นายสุพิน  สอดแก้ว
2. นายพิสมัย   เลาฉัตติกุล
3. นางสุนีย์   กมลมาลย์
4. นางสิริมานล์  สอดแก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ขอวรกลาง
 
1. นางจินดา  พูลเพิ่ม
2. นางภาวินี  เติมใจ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   จันทะสน
2. เด็กหญิงหัทยาภรณ์   สมเพชร
 
1. นายชนศิษฐ์   อุปลาบัติรัชต์ธร
2. นายสมพงศ์   สมอาษา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ   สมสนิท
 
1. นางทิพวรรณ์   ลาคำสาย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงอรไท   โพธิ์กระสังข์
 
1. นายประวิทย์   ผิวโชติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   มะปราง
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฏฐชาติ   จันทร
 
1. นายนภาพร   ภาษาพรหม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   ประทุมมา
 
1. นายวิสุทธิ์   ลาคำสาย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจันทกร   เลิศรู้
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสิริวิภา   เจือจาน
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงอรัญญา   พิมพ์ต้น
 
1. นางสาววิไลวรรณ   บัวแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนิพาดา   กาลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   สุดสังข์
 
1. นางสาวคำปุ่น   มณีวรรณ
2. นางลัดดา  บุษภาค
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิกานต์   มะโนธรรม
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์   สีเหลือง
 
1. นางสาวยุพิน   ผาสุข
2. นายบัญชา   พรหมทา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงสุทธิดา   พรหมชาติ
2. เด็กหญิงสโรชา   ยอดสิงห์
 
1. นายทรงฉัตร   บุญเสริม
2. นายทองดี   ชื่นตา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงพัชรมัย  รองทอง
 
1. นางนภาพร  ภาษาพรม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงฐิติญา   สุดประเสริฐ
2. เด็กชายธนัต   เมืองกลม
3. เด็กหญิงเขมิกา  พิมษร
 
1. นางสาววัชรา   เรืองสุขสุด
2. นางวรา   ศรีบุญเรือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายจีระเดช   หงษ์ทอง
2. เด็กชายธีรพล   สูงโฮง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   มีภูงา
 
1. นายสายันต์   ดวงบัณฑิต
2. นายสำอางค์  ทองคำบุตร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายนราธิป   รักษาเชื้อ
2. เด็กชายบรรชา  สังข์ทอง
3. เด็กชายอรงค์กฎ  ชินวัน
 
1. นายสายันต์   ดวงบัณฑิต
2. นายสำอางค์  ทองคำบุตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนิติภณ  พรรษาวนัส
 
1. นางจารุลักษณ์  วอนอก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายชาติชาย  โอชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช  อะตะกุมมา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  โสมรังษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายเชิดธวัช  บุญสร้อย
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต  รอดคำทุย
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงอนุสรา  เข็มทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายศุภโชค   แก้วละออ
 
1. นางฐิติมา   กาฬปักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุภัค  พละศักดิ์
 
1. นายวรภัทร  นันทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายฤทธิชัย   แก้วธรรม
 
1. นางฐิติมา   กาฬปักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพิทยา  โสภากุน
 
1. นายวรภัทร  นันทา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหาร 1. เด็กหญิงนีรนุช  เถาร์พันธ์
 
1. นางเพ่งพิศ  ดอกพวง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางวงษ์จันทร์  ศรีทับทิม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1. เด็กชายจิตกร   พิมมัชฉา
 
1. นายมนตรี   บุดดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายภูริทัต  แก้วศรีเคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช  อะตะกุมมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงนันทกานต์   โพธิสาร
 
1. นายธัชชา   เพิ่มเพียร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปรัชญา  เครือบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  มั่นรอด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุตรวงค์
2. เด็กหญิงจริญญา  คำดี
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดอกสะบา
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สมเพ็ชร
5. เด็กหญิงฐิติมา  โคสิตา
6. เด็กชายทินกร  สุดสังข์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะสนธิ์
8. เด็กหญิงวรรณิกา  สุดสังข์
9. เด็กชายวัฒนา  เรืองคำ
10. เด็กหญิงศศิเกตุ  โพธิสาร
11. เด็กหญิงอภิชญา  ระงับภัย
12. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงมูล
13. เด็กหญิงอภิสรา  ระงับภัย
14. เด็กหญิงเกตุมณี  แก้วลอย
15. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยรัตน์
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
2. นายนัยณัฎฐ์  ศรีชัย
3. นายชนศิษฎ์  อุปลาบัติรัชต์ธร
4. นางสาวอุทัยวัลย์  อุ่นแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจินตหรา   วัจนา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จิตรโสม
3. เด็กหญิงณฤทัย  สินศิริ
4. เด็กหญิงณัฐนนท์   นันทะสิงห์
5. เด็กหญิงธัญญา   เนียมหุ่น
6. เด็กชายปกิตตา   เลิศศรี
7. เด็กชายปฏิธาน   พลเมืองศรี
8. เด็กหญิงมนฤดี   สุดขำ
9. เด็กหญิงยุวดี  อันละคร
10. เด็กหญิงวรรณวิสา   บุตรดา
11. เด็กหญิงวิภารัตน์   วรรณมาศ
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงค์พิทักษ์
13. เด็กหญิงศศิกานต์   จันทร์ทา
14. เด็กหญิงศิริกาญจน์   วรรณมาศ
15. เด็กหญิงศุภลักษณ์   บุญมา
16. เด็กหญิงสวรรยา   วงษ์วิเศษ
17. เด็กชายสุทธิราช   สิงหะชาติ
18. เด็กหญิงสุภาวิณี   อ่อนพุฒธา
19. เด็กหญิงเยาวภา  ยาคำ
20. เด็กหญิงเรณู  สิงหชาติ
 
1. นางพวงแก้ว  พากเพียร
2. นางละเอียด   เอาทวีรัชต์
3. นางวิไล   ประจันตะเสน
4. นางสุวลิน   ศรีรัตน์
5. นางดวงเดือน  ไชยสุวรรณ
6. นางมนธยา  หิรัญรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายจักรกริช  จันทรา
2. เด็กชายฉัตรชัย  สุดสังข์
3. เด็กชายทินกร  สุดสังข์
4. เด็กชายวัฒนา  เรืองคำ
5. เด็กชายศรัณยู  ม่วงศิลป์ชัย
6. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยรัตน์
 
1. นายนัยณัฏฐ์  ศรีชัย
2. นายสมพงศ์  สมอาษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นายไพรัช  อุดมพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลิตา   คูซอด
 
1. นายสำเริง   เห็มวัง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายชาญวิทย์   สินศิริ
 
1. นายศักดิ์ดา   ปิดตาลาโพธิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
 
1. นายสมัย  อดทน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายสิทธิพร   เกาะแก้ว
 
1. นายศักดิ์ดา   ปิดตาลาโพธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเรืองรอง  รุ่งเรือง
 
1. นางพรทิพย์  ยวงปรางค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  นาคเสน
 
1. นายธนวัฒน์  เขียวสุขสันต์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   แสนเวียง
 
1. นายศรัณยพัชร์   วงศ์กัญจะนาพัน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะเนียว 1. เด็กชายมงคล  เข็มทอง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สินศิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   เชื้อหอม
 
1. นางสาวพิมจันทร์   บุตรสมบัติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กชายวิชยุตฒ์  วิสาณ
 
1. นางสาวพจนีย์  พิมพ์ชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงศศินา   มาวิเลิศ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   เฟื่องบุญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายณัฐพล  วันทะชัย
 
1. นางธนวรรณ  แก้วม่วง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางธนวรรณ  แก้วม่วง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กชายบารมี   สายพันธ์
 
1. นางกุลภัสสร์   สายพันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1. เด็กหญิงช่อผกา   คำแพง
 
1. นางณัฐิยา   ชาลี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ดาวไสย์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วงามสอง
4. เด็กหญิงคีตภัทร  วรรณทอง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษาปาน
6. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิพันธ์
7. เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป
8. เด็กหญิงญารินดา  สิงห์ยาม
9. เด็กชายณัฐกมล  คำสุข
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  อรรคชัย
11. เด็กชายณัฐพล  คำสุข
12. เด็กหญิงณัฐรดา  จรดล
13. เด็กชายทักษ์เตชินท์  บุญสน
14. เด็กชายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ
15. เด็กหญิงธนิตา  วงษ์แสง
16. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิ่งแก้ว
17. เด็กหญิงธิติมาภรณ์  บรรลุ
18. เด็กหญิงธิติวรรณ  กาลพัฒน์
19. เด็กหญิงปณิดา  เพ็ชรดี
20. เด็กหญิงปภัสสรา  วงศ์พิทักษ์
21. เด็กหญิงปลายฟ้า  ขันธิมาศ
22. เด็กหญิงพรลภัชร์  กำมา
23. เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมมา
24. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยโยธา
25. เด็กหญิงพัชรินญา  ลอยเลื่อน
26. เด็กหญิงพันธิตรา  วาจาดี
27. เด็กหญิงพุทธิชา  โกสาแสง
28. เด็กหญิงรสิตา  พิเดช
29. เด็กหญิงรัตนศิริ  ธนูแก้ว
30. เด็กหญิงวรกมล  เจริญรักษ์
31. เด็กหญิงวริศรา  คำแสนราช
32. เด็กหญิงสุจิตรา  คำจันทร์
33. เด็กหญิงสุภารมณ์  โกทา
34. เด็กหญิงสุรีมาศ  มิ่งสอน
35. เด็กชายอนวัช  แสงสว่าง
36. เด็กหญิงอภิสรา  ใจบุญ
37. เด็กหญิงอรกัญญา  บุญเรือง
38. เด็กหญิงอาทิตยฎา  สุขเสน
39. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
40. เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี
 
1. นายธนบดินทร์  คันธประทีป
2. นางกัลป์ธีร์  พละศรี
3. นางสาวศิวาภรณ์  อำคาคูณ
4. นางสาวชาทินี  สลีอ่อน
5. นางรัชฎาพร  ทองคำวัน
6. นางทองวัน  ชื่นใจ
7. นางณัฐปภัสร์  พงศ์สถาวร
8. นางสมคิด  จำเริญสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำเหลือ
2. เด็กหญิงกรรณิฐา  ดำดวง
3. เด็กหญิงกรองทอง  เครือทอง
4. เด็กชายจตุรพล  กันยา
5. เด็กชายชลธี  วงคำมาต
6. เด็กหญิงธนิดา  คำเหลือ
7. เด็กชายธวัชชัย  สมพงษ์
8. เด็กหญิงนฤมล  ชรินทร์
9. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญพบ
10. เด็กชายบุญมี  นิวาส
11. เด็กหญิงบุญรอด  พงษ์ศรี
12. เด็กหญิงปวีณา  คำแพง
13. เด็กชายพิษณุ  โอชา
14. เด็กหญิงภัทราวดี  เคารพ
15. เด็กหญิงมณีวัลย์  มีพันธ์
16. เด็กชายมิตรชัย  พรมดวง
17. เด็กหญิงวราภร  การชาคำ
18. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เคารพ
19. เด็กหญิงวิภาดา  คำดี
20. เด็กหญิงศศิกานต์  มาลัยศรี
21. เด็กหญิงศศิธร  ป้องกัน
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  เข็มแดง
23. เด็กหญิงศิวนันท์  ครองเชื้อ
24. เด็กชายสนธยา  นาพันธ์
25. เด็กหญิงสมจิต  แก้วคำ
26. เด็กหญิงสิรินรัตร์  กายะชาติ
27. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญชาติ
28. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทะจิตร
29. เด็กหญิงสุภาพร  กุมขุนทด
30. เด็กชายสุรจิต  ธรรมรักษ์
31. เด็กหญิงสุวรรณี  สมาน
32. เด็กชายอัมรินทร์  เคารพ
33. เด็กหญิงอาทิิตยา  พาเวียง
34. เด็กหญิงอินทิรา  ภูครองตา
35. เด็กหญิงอิศราภรณ์  พันทอง
36. เด็กชายเกริกชัย  บุญหนุน
37. เด็กหญิงเกษร  วันศรี
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทโคตร
39. เด็กชายเอกพจน์  คันทา
40. เด็กหญิงโศริยา  ไชยแก้ว
 
1. นายอรันยะ  บุญสาลี
2. นายธิติพงษ์  ขุขันธิน
3. นายอภิชาติ  พละศักดิ์
4. นายฎิธิการ  สาอนันต์
5. นายไพฑูรย์  สายพิน
6. นางระพีพรรณ  ทิพมาตย์
7. นางสาวญาณิศา  บุญตาโลก
8. นางพัชญ์สินี  ชาลีหน่อคำผุย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. นางสาวกัลยา   เบ้าทอง
2. นางสาวดวงจันทร์   คำหล่อ
3. นางสาวธนามาศ  กิ่งก้าน
4. นางสาวธิดารัตน์    นาคี
5. นางสาวนิราภรณ์   หงษ์เหิน
6. นายประสิทธิ์   กิ่งก้าน
7. นายพาคิน   ละครศรี
8. นายมงคล   เบ้าทอง
9. นายศุภวิชญ์   แนบเนียม
10. นายสุรเสกข์   กิ่งก้าน
 
1. นางอุ่นใจ   จิดาการเจริญ
2. นางสาวอมรรัตน์   สุวะพัฒน์
3. นางสาวช่อตะวัน   กลมพันธ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กชายชวกรณ์   นิลเทศ
2. เด็กชายธีรภัทร   บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงปาลิตา   บุญเฟรือง
4. เด็กหญิงฟ้าลดา   นันทะสิงห์
5. เด็กชายมนต์ตระการ   แก้วมนตรี
6. เด็กหญิงยุราวรรณ   ขวัญทอง
7. เด็กชายระพี   จันทร์หอม
8. เด็กชายสิทธิพงศ์   ภู่ทัศนะ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ   บุญเฟรือง
10. เด็กหญิงเปรมกมล   มุ่งมงคล
 
1. นางปารียา   แก้วธรรม
2. นางสาววรรณรา   พงษ์สิน
3. นางวราภรณ์   สมัครพงศ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงชลิตา  กองคำ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  โพธิ์หลง
4. เด็กหญิงวิภาพร  สิมชาติ
5. เด็กหญิงสุปรียา  โพธิพันธ์
6. เด็กหญิงอัสราพร  พิมพ์ผุย
 
1. นายเจษฎา  หงษากุล
2. นายเจษฎา  นามแดง
3. นางวาสนา  คำศรี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กาหลง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมสุข
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ใบปก
4. เด็กชายจิระพงศ์  คำศรี
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  สายสมบัติ
6. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  บานชื่น
7. เด็กชายธีรนัย  วรพุฒ
8. เด็กชายระพีพัฒน์  ก่อแก้ว
9. เด็กหญิงเกตุสุดา  พละศักดิ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  พิมโคตร
11. เด็กชายเกียรติภูมิ  วันตา
 
1. นายวิทยา  สิงห์คง
2. นางกรรณิการ์  อัดโท
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพิชชาพร   อาการ
2. เด็กหญิงวนิดา   นิลเพ็ชร
3. เด็กหญิงวัชรี   บรรพชาติ
4. เด็กหญิงสุมลฑา   พาลี
5. เด็กหญิงสุวิมล   คมใสย์
6. เด็กหญิงอัจฉราวดี   ใสพันธ์
 
1. นางเชษฐ์สุดา   สันธิ
2. นางสาวจิรญา  แสงสีนิล
3. นางสาวณัฐกชนันท์  ตุมชาติ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สาระชาติ
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  เชียงรัมย์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเสนา
4. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงวรรณภา  สินแก้ว
6. เด็กหญิงอรัญญา  พิมาทัย
7. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  เสนไสย์
8. เด็กหญิงอาริสา  อุโมง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  มีศรี
2. นางวัชราภรณ์  บุญชิต
3. นางพูลศิริ  ชินชัย
4. นางสาวกุลนาท  บริบูรณ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิรายุ   มีวงษ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   พรมรินทร์
3. เด็กหญิงฐิติมา   ไชยสุวรรณ
4. เด็กหญิงนิภาพร   ยศวิจิตร
5. เด็กหญิงประกายพฤกษ์   สุริเตอร์
6. เด็กหญิงปรียานุช   ไชยชนะ
7. เด็กหญิงพนิดา   สินสระ
8. เด็กหญิงพัชราวดี   วรรณกาล
9. เด็กหญิงมาริสา   วงศ์บ้านดู่
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์   วิเศษกลาง
11. เด็กหญิงสุนิสา   จันดี
12. เด็กหญิงสุภารัตน์   ในเรือน
13. เด็กหญิงอาทิตยา   บุญลือชา
14. เด็กหญิงเพ็ญโฉม   ถุงจันทร์
 
1. นายปิยะรัฐ   อุดมแก้ว
2. นางสาวชัญญาภัค   สินศิริ
3. นางสาวสุพรพรรณ   โสภาพ
4. นางสาววราภรณ์   สุดาชาติ
5. นางนิตยา  จำปา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญมา
2. เด็กหญิงทิพรดา  จินตบุตร
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองละมุล
4. เด็กหญิงพัชรี  พอสว่าง
5. เด็กหญิงภานุมาศ  ยอดจันทร์
6. เด็กหญิงวริศา  ฉีมจีน
7. เด็กหญิงศุลีพร  ปัญญะ
8. เด็กหญิงอพัชชา  คำล้อม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  มีพรหม
10. เด็กหญิงเกศแก้ว  บังคม
11. เด็กหญิงเพชรดา  ในทอง
12. เด็กหญิงโฉมยงค์  ศรีภักดิ์
 
1. นางภัทราวดี  เตชะวันโต
2. นางสาวสุชานาถ  ธรรมวันนา
3. นางวิบูลศรี  ศรีระเริญ
4. นางดวงหทัย  บวรกิจดำรงเลิศ
5. นางถวิล  ดอกพวง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เสาสอน
2. เด็กชายภราดร  มากเหลือ
3. เด็กชายภูวาษิต  วระราช
4. เด็กชายวรายุ  พานจันทร์
5. เด็กชายอพิชัย  เสาสอน
 
1. นายสำเริง  สอนพูด
2. นางสาวกนกวรรณ  ระงับภัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวนิดา  อบเชย
2. เด็กชายสุรณัฐ  วัดเทพ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  โจระสา
2. นายพัฒนะ  อรรคชัย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1. เด็กหญิงบัณชญา  พฤกษี
 
1. นางผณิตนุช  ทองเทพ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน
 
1. นางสงกรานต์  สารเฉวตร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อพงษ์ธรรม
 
1. นางสาววนีภรณ์  สุขวงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์
 
1. นางสาวเจริญศรี  ย่อมพันธ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงสุวิสา  ศรีฟ้า
 
1. นางปัญชลีย์  ฉัตรอริยวิชญ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา   พลเมือง
 
1. นางปราณี   สานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กหญิงชนกนันท์   ลีเลิศ
 
1. นางทิวาพร   ลีเลิศ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวิภาสิริ  มีพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   โจระสา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เตีย
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ปุ้งโพธิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงคัทรินทร์   เกตุพงษ์
 
1. นางนฤมนต์   ปูพะมูล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีบุญลา
2. เด็กชายสราวุฒิ   โพธิสาร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ลออไสย์
4. เด็กชายอนันต์  บุญล้อม
5. เด็กหญิงโชติกา   พิมูลชาติ
 
1. นายดุษฎี  เครือยา
2. นางสาวนารีรัตน์  จันทะพม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายชนนิกานต์  ศรีภักดิ์
 
1. นางเศรษฐดา   ขันอ่อน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมมา
 
1. นายวุฒิชัย  ละเลิศ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1. เด็กชายชูศักดิ์  ยวนพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  คำแพง
 
1. นางณัฐวิชนต์  บุล์ญเอนก
2. นายไพทูรย์  กันยา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธรรมบุตร
 
1. นางสงกรานต์  สารเฉวตร์
2. สิบเอกหญิง ภัทราวดี  พลงาม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายชุติพล  จันทร์นาม
2. เด็กชายนัทธพงษ์  คำจันทร์
3. เด็กชายพานิช  ชูทอง
4. เด็กชายวรายุทธ์  ทวีศรี
5. เด็กชายวีระพล  พิทักษ์
6. เด็กชายอภิรักษ์  จามะรีย์
 
1. นายประยงค์  คำดี
2. นางสาวบุญนาค  เทพรักษา
3. นายอิศรา  เถาว์โท
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  พลนำ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ละมูล
4. เด็กชายภูษฎายุทธ  บึงโบก
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีธรราษฎร์
6. เด็กชายอาณาจักร  แสงขาน
 
1. นายสุระพิด  เถาว์คำ
2. นายวัชระ  จันทร์แสง
3. นายพงษ์ศักดิ์  นามบุญตรี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กชายชาญชัย  เนตรนิด
2. เด็กชายชินวัตร  พงษ์ลุน
3. เด็กชายนิวัฒน์  ไชยรัตน์
4. เด็กชายวรวุฒิ  ทองทิพย์
5. เด็กชายสมัคร  พรมบุญ
6. เด็กชายสุรวุฒิ  วันแก้ว
7. เด็กชายอดิศักดิ์  คำประวัติ
8. เด็กชายอนิรุท  สายทรัพย์
 
1. นายสีวรา  บึงไกร
2. นางศิริรัตน์  ยงทวี
3. นางสาคร  พรมสุข
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก้วเนตร
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ไชยทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร   แทนพันธ์
4. เด็กหญิงรัชนี   วรรณทอง
5. เด็กหญิงศศิธร   สุขจิต
6. เด็กหญิงสุภาวดี   แก้วธรรม
7. เด็กหญิงสุลิตา   จันเปรียง
8. เด็กชายอนุรักษ์   วรรณทอง
 
1. นางสาวมนัสนันท์   โชติการ
2. นายคำมี   ขันตีสาย
3. นายสุธี   บุญโต
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   คงแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภา  ควงมูล
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เชื้อหอม
4. เด็กชายธีระวุฒิ   สุนทะมาศ
5. เด็กหญิงผกามาศ  ชูคำ
6. เด็กชายภัทรพงศ์   ชูคำ
7. เด็กหญิงศรัญญา  ตำหนิชาติ
8. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตำหนิชาติ
10. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ตำหนิชาติ
 
1. นางสาวปวินันท์  ปานทอง
2. นางอาภรณ์   จันทร์สว่าง
3. นางประยงค์   ร่วมจิตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาน 1. เด็กชายธวัชชัย   พิมมาศ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไสว
3. เด็กหญิงสาวิตรี   อุ่นแก้ว
 
1. นางเยาวภา   เดชบุญ
2. นางยุวดี   โพธิ์ขาว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1. เด็กหญิงนิตธิดา   พลแสน
2. เด็กหญิงพิจิตรา   ณะนิมิตร
3. เด็กหญิงรัตนาวดี   ครองพันธ์
 
1. นางสาวสุทธินันท์   สุวพันธุ์โภคิน
2. นางสนิท   อาจกล้า
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภาณิณี  เหยื่อกลาง
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองสุรี
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นายประมวล  ศรีธีรานนท์
2. นางสาวสุบรรณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1. เด็กหญิงปรางค์ทอง  จันทวงษ์
2. นางสาวปราณี  เป้ยแย้ม
3. นางสาววันเพ็ญ  แก้วลอย
 
1. นายกฤษฏิพงษ์  สิงห์โคตร
2. นางผ่องพัน  สิงห์โคตร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวิภาสิริ  มีพันธ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  กาญจนะชาติ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  โจระสา
2. นางสาวเกษร  จุลเหลา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรอำคา
2. เด็กหญิงอังคณา  บัวกอ
 
1. นางสาวเกษร  จุลเหลา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โจระสา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐธร  กันทอง
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  พันวิไล
 
1. นางสาวเอมอร  ไชยดำ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ดิษฐาน
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  กงศรี
 
1. นางประน้อม  บุญน้อย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์  สุวรรณ
 
1. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ขอวอนกลาง
 
1. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หน่อคำผุย
 
1. นางพัชญ์สินี  ชาลีหน่อคำผุย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงชนิตา  น้อยหนู
 
1. นางประน้อม  บุญน้อย
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   พงษ์วัน
 
1. นางสาววิลณีย์  ศรีดาพันธ์
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรัทธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช  ศรีหาบุตร
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลับ 1. เด็กหญิงกุลปริยา   สารภี
 
1. นายนัติกรณ์   นนทะบุตร
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายพีระพงศ์  คำเหลืองดี
 
1. นายสุวิทย์  พากเพียร
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายชัยวัฒน์   วงษ์พินิจ
 
1. นายจามรี  พรหมทา
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายธวัธชัย  เรืองฤทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  พากเพียร
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายตรีเพชร   วงษ์พินิจ
 
1. นายคมสันต์  สีทะ
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายจักรกริช   จันทรา
 
1. นายผาสุข  สุนทมาลา
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แก้วลอย
2. เด็กชายกำจร  ยาคำ
3. เด็กชายจตุรงค์  วงษ์ทอง
4. เด็กหญิงจิราภา   สาระณา
5. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวนาค
6. เด็กชายจีระศักดิ์  บัวนาค
7. เด็กชายฉกาจ  โพธิสาร
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบัติ
9. เด็กชายดุลยณัฐ  สารรักษ์
10. เด็กหญิงติชิลา  เลิศศรี
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชิมชม
12. เด็กชายธีระศักดิ์  ปัญญา
13. เด็กหญิงนัชชา  พันลำ
14. เด็กหญิงนิศา  มนตรีวงษ์
15. เด็กหญิงพรนภัส  นาคสด
16. เด็กหญิงภารวี   ศรีภักดิ์
17. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จันทะสนธิ์
18. เด็กชายศุภกร  ตองอบ
19. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองละมุล
20. เด็กหญิงสุพรรณิภา  ปัญญา
21. เด็กหญิงสุพัชชา  บุญสอน
22. เด็กหญิงหัทยา  โพธิสาร
23. เด็กชายอติชาติ  สืบสายพรหม
24. เด็กหญิงอภิษฎา  สาระณา
25. เด็กชายอมรเทพ  เเซ่อึ้ง
26. เด็กหญิงอุมากร  พิศพงษ์
27. เด็กชายเฉลิมพร  มนตรีวงษ์
28. เด็กชายเอกสิทธิ์   ทองละมุล
29. เด็กชายเอกสิน   ทองละมุล
30. เด็กชายไพศาล  มีวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ  ดาวงษ์
2. นางสาวสุชานาถ  ธรรมวันนา
3. นางสำลี  สุรบุตร
4. นางนภัสร์ชนัญ  ภัทรพงศ์ตฤณ
5. นายวัชรินทร์  สุรบุตร
6. นางลมเลือน  โพธิสาร
7. นางปิยวดี  กองหล้า
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ็ชรประกอบ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีระเริญ
 
1. นายประสิทธิ์  วงพินิจ
2. นางศิรยา  ไสวธนากูล
 
165 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงญาณิศา   สาหะ
2. เด็กชายธนกฤต   อายุวงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีวงค์
2. นายสมบูรณ์  ศรีบุญเรือง
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สมปาน
2. เด็กหญิงจุไรพร  สุขชาติ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เตจ๊ะเทพ
 
1. นายประวิตร  ตระกูลวิทยานันท์
2. นางพูลสุข  บัวหอม
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายศราวุธ   สุขอ้วน
2. เด็กชายสมคิด   พรำนัก
 
1. นางสาวสุภาวดี   พรำนัก
2. นายดิเรก   บุญเริ่ม
 
168 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1. เด็กชายพชร   กายะชาติ
2. เด็กชายยุทธกร   สุนา
 
1. นายประไพร   โสมสุพันธ์
2. นายวรปรัชญ์   นะวะคำ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายจักราวุธ  นวลใย
2. เด็กชายรพีภูมิ  จันทร์แดง
 
1. นายยุติวิชญ์  ดีเหมือนตระกูล
2. นางคณิศรา  ภู่ไหม
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สมปาน
2. เด็กชายภูธเนศ  เพ็ชมาส
 
1. นายประวิตร  ตระกูลวิทยานันท์
2. นางสาวจันทนา  คำเพราะ
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โสวัน
2. เด็กหญิงมนัสชนก  เย็นจิตโสมนัส
 
1. นายสิทธินันท์  วรรณจู
2. นางสาวชลัญอินทร์  แสงจันทร์
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงชนานันท์  มะตะราช
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีดาจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  วงพินิจ
2. นางสาวหัทยา  โคตะมา
 
173 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1. เด็กชายวีรพล   นามชาติ
2. เด็กชายศุภกิจ   อินทร์ชื่น
 
1. นายวิชาญ   พุทธวงค์
2. นายสมเพียร  ตั้งมั่น
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   วงษ์มาเกษ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   หวนคนึง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   เฟื่องบุญ
2. นางสาวธนอมร   จรรยากรณ์
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1. เด็กชายยุทธชัย   แสงสีบับ
2. เด็กชายเดชานันท์   แสงแก้ว
 
1. นายพุทธวัฒน์   ประจันทร์
2. นายนิวัฒน์   เขตสูงเนิน
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 1. เด็กชายกฤษณวรุณ  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เพ็ชรดี
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สินศิริ
 
1. นายปรัตถกร  รักพรม
2. นางอุบล  รักพรม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1. เด็กชายรุ่งสว่าง   ศรีปราชญ์
2. เด็กชายสฤทธิ์ชัย   ดาวเรือง
3. เด็กชายเฉลิมราช   สุจันทา
 
1. นายชุมพล   สุริยุทธ
2. นางอัญชลี   ตะเตียนจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายทศทิศ  พันธ์ศิริ
2. เด็กชายวิวัฒน์  กงล้อม
3. เด็กชายสุขุม  ฟูคำ
 
1. นายวสันต์  คำเพราะ
2. นางมยุรี  จันทวี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายธนากร   นันทบุตร
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   จูมครอง
3. เด็กหญิงสุรีย์พร   แจ่มสงค์
 
1. นางวาสนา   ปรากฎมาก
2. นายบัญชา   ปรากฎมาก
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  วะราบุตร
2. เด็กชายพนม  วะราบุตร
3. เด็กชายพิพัฒน์  สายตา
 
1. นายมลศักดิ์  หลักดี
2. นางสาวอรดี  ผาปรางค์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ่นเสมอ
2. เด็กหญิงมาริสา  งามแสง
3. เด็กหญิงศรัญญา  โยคนอก
4. เด็กหญิงศรินทิพย์  เครือคำ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  กำลังดี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอื้อ
 
1. นางประภาพรรณ  เบิกบาน
2. นางสาวนวลจันทร์  บุตรโท
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กชายชินกร   เขียวหอม
2. เด็กหญิงนาตยา   ศรีสุข
3. เด็กหญิงพุทธิชา   ครองเชื้อ
4. เด็กชายภาสกร   คูณสุข
5. เด็กชายภูธิเบต   กายะชาติ
6. เด็กชายเภตรานนท์   วันเจริญ
 
1. นายอภิสิทธิ์   สังข์แก้ว
2. นางทศมาส   สำโรง
3. นางสาวนันท์นภัทร  ประพานศรี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สีสวย
2. เด็กหญิงมานิตา   สารคิด
3. เด็กชายรพีพงษ์   บุญศรัทธา
 
1. นายอณุชินฒ์   เจริญชัยรุ่ง
2. นางสุภาพร   คุลธิ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วชะอุ่ม
3. เด็กหญิงวัชโรดม  ตุ้มคง
 
1. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
2. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงกรกมล   สุนทโรบล
2. เด็กหญิงนัทชา   จั่นหมาก
3. เด็กหญิงปวีณา   ชูวา
 
1. นางยุพิน  สังคะรินทร์
2. นางจตุพร   นรเนตร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สะท้านอาจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ส่องแสงจันทร์
3. เด็กหญิงลำดวน  จิตรอ่อน
 
1. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
2. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศุภกิจ
2. เด็กชายทศพล  คูณชาติ
3. เด็กหญิงไพลิน  ศรีวงษา
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนพัฒน์
2. นางสุดใจ  นามวงค์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กหญิงขวัญณิษา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงผกามาศ  สินไทย
3. เด็กหญิงอรสา  พันธุ์แก่น
 
1. นางณัฐธิชา  นาบำรุง
2. นางสาวจีรวัลย์  จันทร์น้อย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   แร่กาสิน
2. เด็กชายวัชระ  สายอุทา
3. เด็กหญิงอัจฉรา   บุญปก
 
1. นางสาวกุหลาบ   พวงมะลิ
2. นายวรรณะ   ไชยชนะสงคราม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นามนุ
2. เด็กหญิงชมพู  ปราบเสียง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีวัย
 
1. นางฉัตรวรีย์  โพธิ์ธนรัฐ
2. นางสาวพิมพ์วิชยา  ขยันวงค์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กชายจิระพงษ์  พิศพงษ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดวงฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กัณหบุตร
 
1. นางสุวรรณา  ฝอยทอง
2. นางสำลี  สุรบุตร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1. เด็กหญิงรุ่งลัดดา   แตะต้อง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ประยศ
3. เด็กหญิงสุกันยา   มะลิต้น
 
1. นางสมลักษณ์   วรรณเวช
2. นางละเอียด    หลักเพชร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1. เด็กชายธรรมนูญ   ใชศักดิ์
2. เด็กหญิงผ่องพิลา   ศิลาคำ
3. เด็กหญิงเกษฤดี   ภู่แย้ม
 
1. นางวชิราภรณ์   บุญเชิญ
2. นางจิรัตน์ติกร  ศรีสุรักษ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงช่อผกา   น้ำกรอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี   บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงอัญชญา   โชคชัย
 
1. นางทัศนาพร   แก้วกัณหา
2. นางสาวกรวิมล   แก้วกัณหา
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1. เด็กหญิงธารฤดี  เนาวรัตน์
 
1. นางชิโนรส  ดวงงอก
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญนอก
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุยะติ
3. เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์คำภา
 
1. นางทองใบ  บุญเนตร
2. นางสาวมุกดา  ทองคำผุย
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็ญแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พรมศร
3. เด็กหญิงไพลิน  ศิริชนะ
 
1. นางวนิดา  คำดี
2. นางเกตน์นิภา  ภูมิโยธา
 
198 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบา 1. เด็กหญิงศิริขวัญ   วงค์พิทักษ์
 
1. นางสาวปริญญาพร   สีหะวงษ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงปวีณา  เรืองคำ
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1. เด็กหญิงพิธยา   ณะนิมิตร
 
1. นางหนูเพียร    ชัยวงค์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริญรัตน์  มวลพรม
 
1. นางภัทรียา  มีโค
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โพนสำโรง
 
1. นางณิชนันท์   โสสว่าง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายธนภัทร   เที่ยงวงศ์
 
1. นางเด่นดวง   ธรรมทวี
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1. เด็กชายจันทร์ทอง  วะรงค์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยะโอชะ
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทิง 1. เด็กหญิงสุนิสา   พิญญาณ
 
1. นางสาวทัศนีย์   สมนึก
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1. เด็กชายประกาศิต   นางเเพง
 
1. นางสาวศศิวิมน   เชื้อหอม
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาปรก 1. เด็กชายเชิดชัย   เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวบัณฑิตา    เลิศศรี
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายคมิก   จำนงค์
 
1. นางอาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงพิภาพรรณ   นาคชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   พุ่มพล
 
1. นางสุบิน   ชื่นชาย
2. นางสาวสุวิภา   ภูหัวไร่
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะปราง
2. เด็กชายธนเดช   พันเชื้อ
3. เด็กชายอนุยุต์   นรสาร
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
2. นางสาวอนัญชนา   ถุงจันทร์
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   พลชัย
2. เด็กหญิงภาณุมาศ   ทองดีนอก
 
1. นางสุกานดา   ใจแข็ง
2. นายพนมพร   นันทสิงห์
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1. เด็กชายบุญหลง   เจริญศรี
2. เด็กชายภูมินทร์   อินวันนา
 
1. นางปราฉวี   อินทนนท์
2. นายเชษฐ์   นนท์นาท
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   จันทร
2. เด็กชายสราวุฒิ   ทองเชื้อ
 
1. นางสาววรวิทยา   คำศรี
2. นางธัญญาภรณ์   ไชยโคตร
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายรติกร   ดวงพล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   พ่อครวงศ์
 
1. นางประยงค์   ร่วมจิตร
2. นางอาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพรภวิชญ์  โพธิสาร
 
1. นางนันทวัน  งามแสง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพุทธินันท์  ไชยยะ
 
1. นางนันทวัน  งามแสง
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กชายวรวิทย์  อำจันดา
 
1. นายอนุรักษ์  บุญเพ็ง
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กชายพงศ์ภาณุ   มนตรี
 
1. นางนภาพร   ภาษาพรม
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาราง 1. เด็กหญิงสุนิสา   ขุนสันเทียะ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วมุงคุณ
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงธัญญา   เนียมหุ่น
2. เด็กหญิงพรสวรรค์   สิงหชาติ
3. เด็กหญิงพัชรีพร   ดาผา
4. เด็กชายอดิศร   ภายอุ้ม
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   ทองวิจิตร
6. เด็กหญิงเรณู  สิงหชาติ
7. เด็กหญิงไปรยา   ทองละมุล
 
1. นายรังสันต์   แสงดี
2. นางสาวกิจกานต์  สมรัตน์
3. นางสุพัตรา  ศิลารักษ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   สัญญา
 
1. นางสาววิภาวรรณ   จำนงค์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายธนากร   ตะวันเสรี
 
1. นายพีรวัส   ตั้งเวโรจน์สกุล
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ประจญ
 
1. นางสาวไพรจิตร   จำปาคำ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิง รานี   ทองแดง
 
1. นายสายันต์   ดวงบัณฑิต
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุริยันต์   ยอดจักร์
 
1. นางสาวยุพิน   มีผลกิจ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วอาสา
 
1. นางสาววรรณศิริ  สารกาญจน์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นายวีรวัฒน์  ดำลี
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายภูรินทร์  มนตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์  วอทอง
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายสอน  ไกรมาศ
 
1. นางกันย์ชนา  อินอักษร
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. นางสาวสงกรานต์  จันทะเกษ
 
1. นางกันย์ชนา  อินอักษร
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงจันทภา   โพธิสาร
 
1. นางสาวศยามล   สุดสังข์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่   ทองลอย
2. เด็กหญิงรัตนา   สายอุทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุโท
 
1. นางกุหลาบ   พวงมะลิ
2. นางวิรัญรัฏฌา   ดาวงษ์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำเขียน 1. เด็กชายปริญญาพร   เสาร์ใส
2. เด็กหญิงสุนิสา   โสภา
3. เด็กชายสุรศักด์   ศรีสุข
 
1. นางอัญชลา   นามคุณ
2. นางสาวจุฑามาศ   ศรีสุข
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายตา
2. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แสงกล้า
 
1. นางนิฤมล  วรรณคำ
2. นางสาวสมคิด  น้ำจันทร์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ดียิ่ง
2. เด็กชายปิตินัท  สายแก้ว
3. เด็กชายสมพร  พันธ์แก่น
 
1. นายบุญช่วย   เอกบุตร
2. นายฐิติพล   มีราคา
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กชายจักรีวงศ์   หอมคำ
2. เด็กชายจีระศักดิ์   ทองอ่อน
3. เด็กชายปกรณ์   มีพันธ์
 
1. นายทองสุข   แถมศิริ
2. นางศรีไพล   แถมศิริ
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายจักรพงษ์  จรรยา
2. เด็กหญิงนาธร  วงษ์พินิจ
3. เด็กชายปรีชา  วันอุบล
 
1. นายอนุวัตร   เกษอินทร์
2. นางพรพิศ  พรมมาก
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงกุสุมา  เร่งพิมาย
2. เด็กชายครรชิต  ไชยนะรา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์เปรียง
 
1. นางพรพิศ  พรมมาก
2. นางสาวชุติมณฑน์   ระงับภัย
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำเขียน 1. เด็กหญิงบุญญิสา   เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงศศิวิมล   มาตรสงคราม
3. เด็กหญิงสุรัมภา   พลแก้ว
 
1. นางอัญชลา   นามคุณ
2. นางสาวปวีณา   วงษ์ชาติ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ปากมาด
2. เด็กชายไพรวัลย์   เกิดกล้า
 
1. นางสาวกาญจนา   ศรีวงค์
2. นางจตุพร  นรเนตร
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กชายพัชฏะ   นิลเพ็ชร
2. เด็กชายภูชิต   รอดอยู่
 
1. นางกัญยานัฐ   ระวิวรรณ์
2. นายกิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิงกันต์ชนก   บุตรอุดม
2. เด็กหญิงทรายแก้ว   พรมโลกา
 
1. นายธรรม์นวัตน์   ศรีราตรี
2. นางสาวเพ็ญศรี   มีผลกิจ
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   กาวิน
2. เด็กชายธนกร   ชื่นจันทร์
3. เด็กชายศุภชัย   ทิศคงทอง
 
1. นายอนุรักษ์   บุญเพ็ง
2. นางทองอินทร์  สาริก
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายชัชวาล  สะเงินสิงห์
2. เด็กชายพงศธร  พรมมาสุข
3. เด็กชายสุริยา  แก้วไพรวัน
 
1. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
2. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ