หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 96 83 91.21% 5 5.49% 1 1.1% 2 2.2% 91
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 94 73 85.88% 9 10.59% 2 2.35% 1 1.18% 85
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 62 43 75.44% 10 17.54% 1 1.75% 3 5.26% 57
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 50 32 69.57% 9 19.57% 4 8.7% 1 2.17% 46
5 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 51 29 60.42% 7 14.58% 8 16.67% 4 8.33% 48
6 โรงเรียนอาเวมารีอา 37 23 74.19% 3 9.68% 3 9.68% 2 6.45% 31
7 โรงเรียนประชาสามัคคี 36 21 60% 7 20% 3 8.57% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 36 21 63.64% 6 18.18% 5 15.15% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนเมืองอุบล 43 20 52.63% 9 23.68% 5 13.16% 4 10.53% 38
10 โรงเรียนบ้านดงยาง 36 19 54.29% 10 28.57% 2 5.71% 4 11.43% 35
11 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 32 19 67.86% 8 28.57% 1 3.57% 0 0% 28
12 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 27 19 76% 3 12% 0 0% 3 12% 25
13 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 29 18 69.23% 5 19.23% 2 7.69% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 32 18 64.29% 2 7.14% 5 17.86% 3 10.71% 28
15 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 51 17 50% 17 50% 0 0% 0 0% 34
16 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 69 17 44.74% 14 36.84% 4 10.53% 3 7.89% 38
17 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 30 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนบ้านโพนแพง 24 16 69.57% 2 8.7% 2 8.7% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 41 15 46.88% 8 25% 4 12.5% 5 15.63% 32
20 โรงเรียนปทุมวิทยากร 25 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 27 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 20 14 73.68% 4 21.05% 0 0% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 21 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 21 13 61.9% 7 33.33% 0 0% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 23 13 56.52% 6 26.09% 3 13.04% 1 4.35% 23
26 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 23 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 34 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
28 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 23 13 56.52% 5 21.74% 0 0% 5 21.74% 23
29 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 23 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 21 13 61.9% 3 14.29% 2 9.52% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 20 13 65% 1 5% 2 10% 4 20% 20
33 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
34 โรงเรียนบ้านบัวยาง 20 12 60% 6 30% 0 0% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 23 12 63.16% 2 10.53% 2 10.53% 3 15.79% 19
37 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
38 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 33 11 36.67% 8 26.67% 5 16.67% 6 20% 30
39 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 25 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
40 โรงเรียนบ้านขามน้อย 24 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 20 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
42 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 18 11 61.11% 2 11.11% 1 5.56% 4 22.22% 18
43 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 26 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
45 โรงเรียนบ้านกอก 29 10 40% 7 28% 6 24% 2 8% 25
46 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
47 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 26 10 45.45% 4 18.18% 1 4.55% 7 31.82% 22
48 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 24 9 39.13% 10 43.48% 1 4.35% 3 13.04% 23
50 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 21 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
51 โรงเรียนบ้านหัวคำ 21 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
52 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
53 โรงเรียนมารีย์นิรมล 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านปะอาว 23 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
55 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 25 8 36.36% 5 22.73% 2 9.09% 7 31.82% 22
56 โรงเรียนบ้านยาง 16 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
57 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนพระกุมารอุบล 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 14 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 23 7 30.43% 7 30.43% 4 17.39% 5 21.74% 23
62 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 20 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
63 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
64 โรงเรียนบ้านนามึน 26 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
65 โรงเรียนบ้านโนนรัง 13 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 13 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านอีต้อม 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านจิก 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
74 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านดูน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านนาเลิง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านแสง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 17 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
79 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
80 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านชีทวน 15 5 35.71% 2 14.29% 5 35.71% 2 14.29% 14
83 โรงเรียนบ้านหนองมุก 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านนาเมือง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 31 4 16.67% 7 29.17% 7 29.17% 6 25% 24
91 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 15 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
92 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 15 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
93 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 13 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
94 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 16 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
95 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 14 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
97 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 13 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านกระบูน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านเป้า 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านทัน 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
101 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านหนองบก 10 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
106 โรงเรียนสมเด็จ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านท่าลาด 8 4 50% 0 0% 0 0% 4 50% 8
112 โรงเรียนบ้านปลาดุก 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านข่าโคม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 12 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
119 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
120 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
121 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
122 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านดอนแดง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านเอ้ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านป่าข่า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านนาดูน 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านมะเขือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
135 โรงเรียนบ้านเทพา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านคำไหล 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านขมิ้น 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนนันตาศึกษา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 13 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
146 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
147 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 13 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
148 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
150 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านศรีบัว 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
154 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
159 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 9 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
161 โรงเรียนบ้านดอนชี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
163 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านตำแย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านศรีสุข 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านปลาฝา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านผือ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหาด 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
177 โรงเรียนบ้านหวาง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
178 โรงเรียนบ้านไผ่ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
179 โรงเรียนบ้านเตย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
181 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
182 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
183 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
185 โรงเรียนบ้านนาดูน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 7 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
187 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
188 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
192 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
193 โรงเรียนบ้านพับ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
194 โรงเรียนบ้านทุ่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนวัดบ้านบาก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนวัดไร่น้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านนาใต้ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านนาผาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
203 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
217 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 6 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
218 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
219 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
220 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านอ้น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านยางเทิง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
228 โรงเรียนบ้านก่อบึง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
230 โรงเรียนบ้านนามน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
231 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
232 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
233 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านธรรมละ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านเค็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
242 โรงเรียนบ้านค้อ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
243 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านก่อ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
245 โรงเรียนบ้านหนองแก 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
246 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
247 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
248 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
249 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
250 โรงเรียนบ้านบุตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
251 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
252 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
253 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
254 โรงเรียนบ้านพิณโท 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
255 โรงเรียนบ้านบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
256 โรงเรียนบ้านแพง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
257 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
258 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]