สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 31 21 14 66 83 5 1 2 89
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 27 8 10 45 73 9 2 1 84
3 อุบลวิทยาคม 8 10 9 27 43 10 1 3 54
4 ประชาสามัคคี 7 1 1 9 18 7 3 4 28
5 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 6 5 2 13 17 8 1 0 26
6 บ้านคำไฮใหญ่ 6 2 1 9 12 4 1 3 17
7 เมืองอุบล 5 3 3 11 20 9 5 4 34
8 บ้านกลางใหญ่ 5 3 0 8 12 2 2 3 16
9 บ้านสร้างมิ่ง 5 2 3 10 18 6 5 1 29
10 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 4 7 5 16 32 9 4 1 45
11 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 4 1 4 9 15 8 4 5 27
12 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 3 3 2 8 12 2 0 1 14
13 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 3 2 5 10 23 7 8 4 38
14 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 3 2 3 8 17 12 3 3 32
15 บ้านโนนจานหนองแสง 3 2 2 7 11 1 2 4 14
16 บ้านหัวคำ 3 2 1 6 9 6 2 2 17
17 บ้านหนองจำนัก 3 1 5 9 17 5 2 1 24
18 บ้านกุดกะเสียน 2 4 1 7 19 3 0 3 22
19 บ้านเหล่าเสือโก้ก 2 3 1 6 12 3 1 1 16
20 อาเวมารีอา 2 2 9 13 23 3 3 2 29
21 บ้านโพนเมืองมะทัน 2 2 2 6 13 5 3 4 21
22 บ้านท่าไห(ไหทอง) 2 2 1 5 12 1 1 0 14
23 บ้านผาแก้ว 2 1 3 6 7 7 4 5 18
24 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 2 1 1 4 8 5 2 7 15
25 บ้านปะอาว 2 1 0 3 8 5 5 0 18
26 บ้านท่าบ่อ 2 0 2 4 7 9 1 3 17
27 บ้านอีต้อม 2 0 0 2 6 1 3 0 10
28 บ้านดงยาง 1 4 2 7 19 10 2 4 31
29 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1 4 1 6 12 6 3 1 21
30 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1 4 1 6 11 2 1 3 14
31 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 3 3 7 11 8 5 6 24
32 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1 2 2 5 17 17 0 0 34
33 เทศบาลบูรพาอุบล 1 2 2 5 5 0 1 0 6
34 บ้านกอก 1 2 1 4 10 7 6 2 23
35 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1 2 1 4 3 3 2 3 8
36 บ้านด้ามพร้า 1 2 0 3 13 6 1 1 20
37 มารีย์นิรมล 1 2 0 3 9 4 2 0 15
38 บ้านผาสุกหนองซองแมว 1 2 0 3 7 2 0 4 9
39 อนุบาลบ้านเด็ก 1 2 0 3 6 3 0 1 9
40 บ้านหนองช้าง 1 1 2 4 14 4 0 1 18
41 บ้านยางโยภาพ 1 1 1 3 4 2 0 0 6
42 บ้านปลาดุก 1 1 0 2 4 0 0 2 4
43 บ้านผือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 2 3 10 4 1 7 15
45 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 0 2 3 4 4 4 1 12
46 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 0 1 2 11 0 0 0 11
47 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1 0 1 2 10 5 2 2 17
48 พระกุมารอุบล 1 0 1 2 8 1 1 0 10
49 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 1 0 1 2 6 3 3 4 12
50 บ้านโนนรังใหญ่ 1 0 1 2 5 4 0 1 9
51 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1 0 0 1 11 0 1 0 12
52 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 7 2 0 0 9
53 บ้านสว่างหนองเสือ 1 0 0 1 4 5 0 3 9
54 สมเด็จ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
55 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 1 0 0 1 4 1 0 0 5
56 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 1 4 0 0 0 4
57 กองบินอุบลสงเคราะห์ 1 0 0 1 3 6 0 0 9
58 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 0 0 1 3 3 0 0 6
59 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองเค็ม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
62 บ้านตำแย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านหนองฮาง 0 5 2 7 14 5 2 2 21
64 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 0 4 0 4 6 1 2 0 9
65 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 3 2 5 16 4 1 1 21
66 บ้านหนองไข่นก 0 3 0 3 9 8 2 2 19
67 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 0 2 2 4 18 2 5 3 25
68 บ้านท่าเมือง 0 2 2 4 8 5 2 1 15
69 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 2 1 3 7 1 2 0 10
70 บ้านแก้งซาว 0 2 0 2 10 3 1 2 14
71 ยุวทูตศึกษา 2 0 2 0 2 3 3 1 1 7
72 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
73 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 2 0 2 3 0 0 0 3
74 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 0 1 2 3 13 7 0 1 20
75 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 3 12 3 1 1 16
76 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 1 2 3 4 2 0 0 6
77 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 0 1 1 2 13 5 0 5 18
78 บ้านแสง 0 1 1 2 6 0 0 0 6
79 บ้านชีทวน 0 1 1 2 5 2 4 2 11
80 บ้านนาเมือง 0 1 1 2 5 2 0 0 7
81 บ้านเทพา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
82 นันตาศึกษา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
83 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 1 0 1 13 3 2 3 18
84 บ้านขามน้อย 0 1 0 1 11 3 2 2 16
85 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 1 0 1 7 5 3 1 15
86 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 0 1 4 5 1 5 10
87 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
88 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
89 บ้านหนองหลัก 0 1 0 1 2 1 1 3 4
90 บ้านเหล่าคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านค้อกุดลาด 0 1 0 1 2 0 1 0 3
92 บ้านกุดตากล้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
94 เทศบาล 2 หนองบัว 0 1 0 1 1 2 3 0 6
95 บ้านป่าก่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 0 3 3 4 4 1 2 9
97 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 2 2 10 4 3 3 17
98 บ้านหนองโนหนองดูน 0 0 2 2 7 1 0 2 8
99 บ้านยาง 0 0 2 2 4 3 2 0 9
100 บ้านคำไหล 0 0 2 2 3 1 0 1 4
101 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
102 บ้านข่าโคม 0 0 2 2 2 0 0 0 2
103 บ้านปากน้ำ 0 0 1 1 7 5 1 2 13
104 บ้านแสงน้อย 0 0 1 1 7 1 1 2 9
105 บ้านยางกะเดา 0 0 1 1 7 1 0 1 8
106 บ้านจานตะโนน 0 0 1 1 5 2 2 1 9
107 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 1 1 4 4 0 1 8
108 บ้านกระบูน 0 0 1 1 4 2 2 0 8
109 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 1 1 3 3 1 1 7
110 บ้านดอนแดง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
111 บ้านนาดูน 0 0 1 1 3 2 0 1 5
112 บ้านท่าลาด 0 0 1 1 3 0 0 4 3
113 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านทุ่งใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านนาดูน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
116 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
117 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 16 2 2 3 20
121 ปทุมวิทยากร 0 0 0 0 14 3 3 3 20
122 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 12 6 0 2 18
123 บ้านนามึน 0 0 0 0 7 4 4 4 15
124 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 7 1 0 1 8
125 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 6 2 1 1 9
126 บ้านสว่างโนนสวาง 0 0 0 0 6 2 1 0 9
127 บ้านจิก 0 0 0 0 6 1 2 0 9
128 บ้านดูน 0 0 0 0 6 1 1 0 8
129 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
130 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 5 3 1 1 9
131 บ้านหนองมุก 0 0 0 0 5 2 2 1 9
132 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 5 2 2 0 9
133 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 5 2 0 0 7
134 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
135 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 0 0 0 0 4 7 7 6 18
136 บ้านปากห้วยวังนอง 0 0 0 0 4 5 4 1 13
137 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 0 0 4 4 1 1 9
138 บ้านเป้า 0 0 0 0 4 2 1 1 7
139 บ้านทัน 0 0 0 0 4 2 0 1 6
140 บ้านยางขี้นก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
141 บ้านหนองบก 0 0 0 0 4 1 1 2 6
142 บ้านคำหมีหนองข่า 0 0 0 0 4 1 0 0 5
143 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
144 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 0 1 1 5
145 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 4 0 0 2 4
146 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
147 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 3 6 1 2 10
148 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 5 2 1 10
149 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 4 1 2 8
150 บ้านเอ้ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
151 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
152 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
153 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
154 บ้านมะเขือ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
155 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
156 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
157 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
158 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
160 บ้านหนองปลาปาก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
161 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 2 4 2 0 8
162 บ้านยางลุ่ม 0 0 0 0 2 4 1 3 7
163 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
164 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
165 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
166 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 2 2 1 2 5
167 ชุมชนบ้านหัวเรือ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
168 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
169 บ้านดอนประทาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
170 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
171 บ้านดอนชี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
173 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
175 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 2 0 0 1 2
176 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านแต้ใหม่ 0 0 0 0 1 7 2 0 10
180 บ้านหวาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
181 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
182 บ้านไผ่ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
183 บ้านเตย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
184 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
185 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
186 บ้านคูเดื่อ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
187 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
188 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
189 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 1 4 3
190 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
191 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
192 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
193 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
194 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
195 บ้านพับ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
196 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
197 วัดบ้านบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านเหล่าแค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 เบญจธัญพิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านนาใต้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
202 บ้านนาผาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
203 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
204 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
205 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านชาติสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 3 2 3 5
215 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
216 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
217 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
218 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
219 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
220 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
221 บ้านอ้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
222 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
223 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
224 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 0 1 0 3 1
225 บ้านก่อบึง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
226 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
227 บ้านนามน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
228 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
230 บ้านขามใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านธรรมละ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านเหล่าบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านแคกลางหงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 เยาวเรศศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
240 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
241 บ้านนาขมิ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านยางเทิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
244 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
245 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
246 บ้านโนนชาติยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 บ้านบุตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
251 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
252 บ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 บ้านบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 177 168 526 1,369 587 238 272 2,194