สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 31 21 14 66 83 5 1 2 89
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 27 8 10 45 73 9 2 1 84
3 ประชาสามัคคี 10 1 1 12 21 7 3 4 31
4 อุบลวิทยาคม 8 10 9 27 43 10 1 3 54
5 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 8 5 2 15 19 8 1 0 28
6 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 6 4 5 15 29 7 8 4 44
7 บ้านคำไฮใหญ่ 6 2 2 10 13 4 1 3 18
8 เมืองอุบล 5 3 3 11 20 9 5 4 34
9 บ้านกลางใหญ่ 5 3 0 8 12 2 2 3 16
10 บ้านสร้างมิ่ง 5 2 6 13 21 6 5 1 32
11 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 4 7 5 16 32 9 4 1 45
12 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 4 4 2 10 14 2 0 1 16
13 บ้านโนนจานหนองแสง 4 3 2 9 13 1 2 4 16
14 บ้านผาสุกหนองซองแมว 4 3 0 7 11 2 1 4 14
15 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 4 2 3 9 11 5 3 4 19
16 บ้านหนองจำนัก 4 1 5 10 18 5 2 1 25
17 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 4 1 4 9 15 8 4 5 27
18 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 3 3 4 10 17 14 4 3 35
19 บ้านหัวคำ 3 2 1 6 9 6 2 2 17
20 บ้านท่าบ่อ 3 1 3 7 9 10 1 3 20
21 บ้านกุดกะเสียน 2 4 1 7 19 3 0 3 22
22 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 2 4 1 7 13 6 3 1 22
23 บ้านเหล่าเสือโก้ก 2 3 2 7 13 3 1 1 17
24 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 2 3 2 7 5 6 2 3 13
25 อาเวมารีอา 2 2 9 13 23 3 3 2 29
26 บ้านโพนเมืองมะทัน 2 2 2 6 13 5 3 4 21
27 บ้านยาง 2 2 2 6 8 3 2 0 13
28 บ้านท่าไห(ไหทอง) 2 2 1 5 12 1 1 0 14
29 บ้านผาแก้ว 2 1 3 6 7 7 4 5 18
30 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 2 1 1 4 8 5 2 7 15
31 บ้านปะอาว 2 1 0 3 8 5 5 0 18
32 บ้านข่าโคม 2 0 2 4 4 0 0 0 4
33 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 2 0 1 3 3 1 3 1 7
34 บ้านอีต้อม 2 0 0 2 6 1 3 0 10
35 บ้านดงยาง 1 4 2 7 19 10 2 4 31
36 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1 4 1 6 11 3 1 3 15
37 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 3 3 7 11 8 5 6 24
38 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1 2 2 5 17 17 0 0 34
39 บ้านท่าเมือง 1 2 2 5 9 5 2 1 16
40 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1 2 2 5 8 2 3 0 13
41 เทศบาลบูรพาอุบล 1 2 2 5 5 0 1 0 6
42 บ้านกอก 1 2 1 4 10 7 6 2 23
43 บ้านด้ามพร้า 1 2 0 3 13 6 1 1 20
44 มารีย์นิรมล 1 2 0 3 9 4 2 0 15
45 อนุบาลบ้านเด็ก 1 2 0 3 6 3 0 1 9
46 ชุมชนบ้านหัวเรือ 1 2 0 3 5 2 1 0 8
47 บ้านหนองช้าง 1 1 2 4 14 4 0 1 18
48 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 1 1 3 13 1 0 0 14
49 บ้านหนองฮีหนองแคน 1 1 1 3 4 4 1 1 9
50 บ้านยางโยภาพ 1 1 1 3 4 2 0 0 6
51 บ้านปลาดุก 1 1 0 2 4 0 0 2 4
52 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1 1 0 2 2 3 0 0 5
53 บ้านผือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 2 3 10 4 1 7 15
55 บ้านหนองโนหนองดูน 1 0 2 3 8 2 0 2 10
56 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 0 2 3 4 4 4 1 12
57 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1 0 1 2 10 8 2 2 20
58 พระกุมารอุบล 1 0 1 2 8 1 1 0 10
59 บ้านยางกะเดา 1 0 1 2 8 1 0 1 9
60 บ้านโนนรังใหญ่ 1 0 1 2 5 4 0 1 9
61 บ้านท่าลาด 1 0 1 2 4 0 0 4 4
62 ปทุมวิทยากร 1 0 0 1 15 3 3 3 21
63 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1 0 0 1 11 0 1 0 12
64 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 7 2 0 0 9
65 บ้านสว่างหนองเสือ 1 0 0 1 4 5 0 3 9
66 สมเด็จ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
67 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 1 0 0 1 4 1 0 0 5
68 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 1 4 0 0 0 4
69 กองบินอุบลสงเคราะห์ 1 0 0 1 3 6 0 0 9
70 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 0 0 1 3 3 0 0 6
71 บ้านหนองเค็ม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
73 บ้านแต้ใหม่ 1 0 0 1 2 7 2 0 11
74 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
75 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 1 2 0 5
76 บ้านตำแย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
77 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 0 0 1 1 1 3 0 5
78 บ้านหนองฮาง 0 5 2 7 14 5 2 2 21
79 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 0 4 0 4 6 1 2 0 9
80 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 3 2 5 16 4 1 1 21
81 บ้านหนองไข่นก 0 3 0 3 9 8 2 2 19
82 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 0 2 2 4 18 2 5 3 25
83 บ้านแก้งซาว 0 2 0 2 10 3 1 2 14
84 ยุวทูตศึกษา 2 0 2 0 2 3 3 1 1 7
85 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
86 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 2 0 2 3 0 0 0 3
87 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 1 3 4 5 4 1 2 10
88 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 0 1 2 3 13 7 0 1 20
89 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 1 2 3 12 3 1 1 16
90 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 1 2 3 4 2 0 0 6
91 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 0 1 1 2 13 5 0 5 18
92 บ้านแสง 0 1 1 2 6 0 0 0 6
93 บ้านชีทวน 0 1 1 2 5 2 5 2 12
94 บ้านนาเมือง 0 1 1 2 5 2 0 0 7
95 บ้านเทพา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
96 นันตาศึกษา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
97 บ้านเหล่าคำ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
98 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 1 0 1 13 3 2 3 18
99 บ้านขามน้อย 0 1 0 1 11 3 2 2 16
100 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 1 0 1 7 5 3 1 15
101 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 0 1 4 5 1 5 10
102 บ้านหนองปลาปาก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
103 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 3 2 1 0 6
104 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
105 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
106 บ้านหนองหลัก 0 1 0 1 2 1 1 3 4
107 บ้านค้อกุดลาด 0 1 0 1 2 0 1 0 3
108 บ้านกุดตากล้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 เทศบาล 2 หนองบัว 0 1 0 1 1 2 3 0 6
110 บ้านป่าก่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 ราชประชานุเคราะห์ 32 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านขามใหญ่ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
113 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 2 2 10 4 3 3 17
114 บ้านจานตะโนน 0 0 2 2 6 2 2 1 10
115 บ้านคำไหล 0 0 2 2 3 1 0 1 4
116 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
117 บ้านปากน้ำ 0 0 1 1 7 5 1 2 13
118 บ้านแสงน้อย 0 0 1 1 7 1 1 2 9
119 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 1 1 4 4 0 1 8
120 บ้านกระบูน 0 0 1 1 4 2 2 0 8
121 บ้านดอนแดง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
122 บ้านนาดูน 0 0 1 1 3 2 0 1 5
123 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านทุ่งใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านนาดูน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
126 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านยางเทิง 0 0 1 1 0 1 2 0 3
130 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 16 2 2 3 20
131 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 12 6 0 2 18
132 บ้านนามึน 0 0 0 0 7 4 4 4 15
133 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 7 1 0 1 8
134 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 6 2 1 1 9
135 บ้านสว่างโนนสวาง 0 0 0 0 6 2 1 0 9
136 บ้านจิก 0 0 0 0 6 1 2 0 9
137 บ้านดูน 0 0 0 0 6 1 1 0 8
138 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
139 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 5 3 1 1 9
140 บ้านหนองมุก 0 0 0 0 5 2 2 1 9
141 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 5 2 2 0 9
142 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 5 2 0 0 7
143 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
144 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 0 0 0 0 4 7 7 6 18
145 บ้านปากห้วยวังนอง 0 0 0 0 4 5 4 1 13
146 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 0 0 4 4 1 1 9
147 บ้านเป้า 0 0 0 0 4 2 1 1 7
148 บ้านทัน 0 0 0 0 4 2 0 1 6
149 บ้านยางขี้นก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
150 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 4 1 2 1 7
151 บ้านหนองบก 0 0 0 0 4 1 1 2 6
152 บ้านคำหมีหนองข่า 0 0 0 0 4 1 0 0 5
153 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
154 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 0 1 1 5
155 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 4 0 0 2 4
156 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
157 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 3 6 1 2 10
158 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 5 2 1 10
159 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 4 1 2 8
160 บ้านเอ้ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
161 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
162 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
163 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
164 บ้านมะเขือ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
165 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
166 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 3 1 0 1 4
167 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
168 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 3 0 0 1 3
169 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 2 4 2 0 8
170 บ้านยางลุ่ม 0 0 0 0 2 4 1 3 7
171 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
172 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 0 1 5
173 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
174 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 2 2 1 2 5
175 บ้านดอนประทาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
176 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
177 บ้านดอนชี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
178 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
179 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 2 0 1 0 3
181 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
182 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 2 0 0 1 2
183 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0 1 4 2 0 7
187 บ้านหวาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
188 บ้านไผ่ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
189 บ้านเตย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
190 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
191 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
192 บ้านคูเดื่อ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
193 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
194 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 1 4 3
195 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
196 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
197 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
198 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
199 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
200 บ้านพับ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
201 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
202 วัดบ้านบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านเหล่าแค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 เบญจธัญพิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านนาใต้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
207 บ้านนาผาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
208 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
209 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านชาติสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 3 2 3 5
219 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
220 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
221 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
222 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
223 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
224 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
225 บ้านอ้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
226 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 0 1 0 3 1
228 บ้านก่อบึง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
230 บ้านนามน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
231 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
232 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
233 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านธรรมละ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านเหล่าบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านแคกลางหงษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 เยาวเรศศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 0 0 1 2 1
242 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
243 บ้านนาขมิ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
245 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
246 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
247 บ้านโนนชาติยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 บ้านบุตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
251 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
252 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 บ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 บ้านบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 198 182 599 1,435 608 245 272 2,288