การเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้สอน ในวันแข่งขัน

1. แบบการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

2. แบบการขอเปลี่ยนครูผู้สอน

โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วยื่นต่อประธานศูนย์การแข่งขัน

และนำไปมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินประจำกิจกรรม
 

วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 16:00 น.