หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

 

001 ภาษาไทย

1.  030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 2.  031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
3.  032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 4.  007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
5.  008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 6.  009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
7.  036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 8.  037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
9.  038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10.  041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
11.  046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 12.  047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
13.  810 การแข่งขันคัดลายมือ ป.1 ไม่กำหนดช่วงชั้น 14.  811 การแข่งขันคัดลายมือ ป.2 ไม่กำหนดช่วงชั้น
15.  812 การแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ป.1-ป.3 16.  813 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.1 ไม่กำหนดช่วงชั้น
17.  814 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.2 ไม่กำหนดช่วงชั้น 18.  815 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.3 ไม่กำหนดช่วงชั้น
19.  816 การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 20.  817 การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น
21.  818 การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]