หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4.
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม.. พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน ชั้น ม.1-3 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สนามทุ่งคำน้ำแซบ 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
10 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามทุ่งคำน้ำแซบ 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
11 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามทุ่งคำน้ำแซบ 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
12 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามทุ่งคำน้ำแซบ 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
13 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามทุ่งคำน้ำแซบ 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทางสาย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทางสาย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 1 ชั้น 3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อเนกประสงค์ 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อเนกประสงค์ 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อเนกประสงค์ 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีชั่วคราว 1 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เวทีชั่วคราว 1 9 ต.ค. 2557 10.00 เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 1 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
4 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 1 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 1 9 ต.ค. 2557 10.00 เป็นต้นไป
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 1 9 ต.ค. 2557 10.00 เป็นต้นไป
7 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 2 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 2 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 2 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 2 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 3 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 3 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 3 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป
14 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ เวทีกลางแจ้ง 3 9 ต.ค. 2557 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคารอนุบาล ห้อง ห้องกระจก 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร ป.1/5) 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.5/4 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.5/1 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.5/5 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคารหน้าตึกอำนวยการ 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/4 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/3 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/3 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ศาลา สระว่ายน้ำ 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร ป.1/6) 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.5/3 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร ป.1/6) 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/1 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อาคาร 80 ปี (แม่คิม) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/2 9 ต.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ค่ายลูกเสือ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ค่ายลูกเสือ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ค่ายลูกเสือ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557 09.00-10.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557 10.00-11.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557 11.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ หอประชุม 2 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ อาคารเรียน ปตท. 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ ตึกอำนวยการ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ อาคารเรียน ปตท. 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]