หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 57 41 74.55% 9 16.36% 1 1.82% 4 7.27% 55
2 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 63 41 70.69% 8 13.79% 7 12.07% 2 3.45% 58
3 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 57 34 64.15% 11 20.75% 5 9.43% 3 5.66% 53
4 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 46 33 75% 3 6.82% 4 9.09% 4 9.09% 44
5 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 39 32 82.05% 4 10.26% 2 5.13% 1 2.56% 39
6 โรงเรียนบ้านนาจาน 53 31 63.27% 9 18.37% 4 8.16% 5 10.2% 49
7 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 58 23 41.82% 15 27.27% 6 10.91% 11 20% 55
8 โรงเรียนบ้านนาดู่ 40 23 67.65% 3 8.82% 0 0% 8 23.53% 34
9 โรงเรียนบ้านหนองเทา 28 23 88.46% 1 3.85% 1 3.85% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนบ้านโนนแดง 29 22 78.57% 0 0% 2 7.14% 4 14.29% 28
11 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37 20 57.14% 3 8.57% 5 14.29% 7 20% 35
12 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 25 20 80% 3 12% 1 4% 1 4% 25
13 โรงเรียนบ้านสระสมิง 24 19 82.61% 2 8.7% 0 0% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 20 18 90% 0 0% 2 10% 0 0% 20
15 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 34 17 62.96% 3 11.11% 5 18.52% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 22 17 80.95% 2 9.52% 0 0% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนบ้านท่าลาด 24 16 69.57% 6 26.09% 1 4.35% 0 0% 23
18 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 25 16 64% 3 12% 2 8% 4 16% 25
19 โรงเรียนบ้านคำขวาง 27 15 62.5% 4 16.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 29 14 51.85% 7 25.93% 2 7.41% 4 14.81% 27
21 โรงเรียนบ้านโนนบอน 43 12 42.86% 8 28.57% 0 0% 8 28.57% 28
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 24 12 50% 4 16.67% 5 20.83% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 20 12 60% 3 15% 0 0% 5 25% 20
24 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 20 12 63.16% 2 10.53% 3 15.79% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 16 12 75% 1 6.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านโพนงาม 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 16 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 24 9 39.13% 6 26.09% 3 13.04% 5 21.74% 23
32 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 19 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนบ้านบุ่ง 18 9 52.94% 3 17.65% 0 0% 5 29.41% 17
34 โรงเรียนบ้านวังยาง 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านโนนงาม 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 21 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
37 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
40 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านวังคก 11 8 72.73% 0 0% 0 0% 3 27.27% 11
43 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 19 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนบ้านถ่อน 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
45 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 22 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 19
46 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนบ้านนาเรือง 17 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 17
48 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี) 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านแพง 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านคุ้ม 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านขามป้อม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
59 โรงเรียนบ้านหินแห่ 10 6 60% 0 0% 1 10% 3 30% 10
60 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 18 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
62 โรงเรียนบ้านโนนจิก 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองแปน 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านธาตุ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
68 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองหิน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านห่องชัน 12 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 11 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
75 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
76 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านโนนแคน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านคำข่า 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านบอน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านนาแก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
88 โรงเรียนบ้านจั่น 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านบัววัด 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
90 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านกะแอก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านผำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านห่องขอน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 8 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านดอนยู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านบาก 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านดอนชาด 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านอาเลา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านคอนสาย 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านค้อบอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 11 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 5 55.56% 9
112 โรงเรียนบ้านนานวล 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านท่างอย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
115 โรงเรียนบ้านนาประชุม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
120 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านเปือย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านกุดชุม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
130 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านคำสมิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านห่องยูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านบัวท่า 8 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8
137 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
138 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]