สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านค้อน้อย 40 8 7 2 55
2 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 34 11 5 3 50
3 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 33 7 1 3 41
4 บ้านเด็กวารินชำราบ 30 4 2 1 36
5 บ้านสระดอกเกษ 30 3 4 4 37
6 บ้านนาจาน 27 9 4 5 40
7 บ้านหนองเทา 23 1 1 1 25
8 บ้านนาดู่ 22 3 0 8 25
9 บ้านหนองกินเพล 21 15 6 11 42
10 บ้านโคกก่อง 20 3 5 7 28
11 บ้านโนนแดง 18 0 2 3 20
12 บ้านนาดี (นาเยีย) 17 3 5 2 25
13 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 17 2 0 2 19
14 บ้านท่าลาด 16 6 1 0 23
15 บ้านสระสมิง 16 2 0 2 18
16 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 16 0 2 0 18
17 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 15 3 2 4 20
18 บ้านโคกสว่าง 12 3 0 5 15
19 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 12 1 2 1 15
20 บ้านโพนงาม 12 1 1 0 14
21 บ้านบุ่งหวาย 11 5 1 2 17
22 ชุมชนบ้านนาเยีย 11 4 5 3 20
23 เทพพิทักษ์พิทยา 11 3 0 2 14
24 บ้านหว้านแกเจริญ 11 2 3 2 16
25 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 11 1 1 1 13
26 บ้านโนนบอน 10 8 0 8 18
27 บ้านบุ่งมะแลง 10 3 1 1 14
28 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 9 6 3 5 18
29 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 9 6 2 3 17
30 บ้านคำหมากอ่อน 9 3 1 3 13
31 บ้านบุ่ง 9 3 0 5 12
32 บ้านวังยาง 9 2 1 1 12
33 บ้านโนนงาม 9 1 2 1 12
34 บ้านโนนทรายน้อย 8 6 3 3 17
35 บ้านหนองบัว 8 4 0 0 12
36 บ้านหนองจิกนาเรือง 8 4 0 0 12
37 บ้านขัวไม้แก่น 8 3 1 3 12
38 บ้านแกนาคำ 8 2 0 2 10
39 งามจิตวารินชำราบ 2 8 2 0 2 10
40 บ้านโพธิ์ 8 1 0 1 9
41 บ้านวังคก 8 0 0 3 8
42 บ้านสะพานโดม 7 5 2 2 14
43 บ้านโพนเมือง 7 4 3 5 14
44 บ้านคำขวาง 7 4 2 3 13
45 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 7 3 1 2 11
46 บ้านสร้างโหง่น 7 1 1 1 9
47 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 6 5 0 0 11
48 บ้านแพง 6 5 0 0 11
49 บ้านถ่อน 6 4 1 0 11
50 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 6 3 2 1 11
51 บ้านคุ้ม 6 3 1 0 10
52 บ้านขามป้อม 6 3 0 0 9
53 บ้านนาเรือง 6 2 3 5 11
54 บ้านโคกสมบูรณ์ 6 2 2 0 10
55 บ้านแฮหนามแท่ง 6 2 0 1 8
56 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 6 1 0 1 7
57 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 6 0 2 2 8
58 บ้านหินแห่ 6 0 1 3 7
59 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 5 3 2 1 10
60 วัดบ้านค้อหวาง 5 2 2 0 9
61 บ้านหนองแปน 5 2 1 0 8
62 บ้านธาตุ 5 2 0 1 7
63 บ้านโนนเกษม 5 1 1 3 7
64 บ้านทางสาย 5 1 0 2 6
65 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 1 0 0 6
66 บ้านหนองหัวงัว 5 0 0 1 5
67 บ้านหนองหิน 5 0 0 1 5
68 บ้านดอนกลาง 4 5 2 4 11
69 บ้านห่องชัน 4 5 0 2 9
70 บ้านโนนจิก 4 4 0 0 8
71 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 4 3 1 0 8
72 บ้านบัวเทิง 4 2 0 3 6
73 บ้านกุดระงุม 4 2 0 1 6
74 บ้านโนนแคน 4 2 0 0 6
75 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 1 2 0 7
76 บ้านบอน 4 1 1 1 6
77 ชุมชนบ้านศรีไค 4 1 0 1 5
78 บ้านนาแก 4 1 0 1 5
79 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 3 4 0 0 7
81 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 3 3 1 0 7
82 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 3 3 0 3 6
83 บ้านกระแอกน้อย 3 2 1 2 6
84 บ้านจั่น 3 2 1 1 6
85 บ้านบัววัด 3 2 0 4 5
86 บ้านทุ่งเพียง 3 1 2 1 6
87 บ้านแมดคำลือชา 3 1 1 0 5
88 บ้านคำข่า 3 1 1 0 5
89 บ้านกะแอก 3 1 0 1 4
90 บ้านผำ 3 1 0 1 4
91 บ้านสำโรงน้อย 3 1 0 0 4
92 บ้านขี้เหล็ก 3 1 0 0 4
93 บ้านห่องขอน 3 0 2 0 5
94 บ้านทรายทอง 3 0 0 2 3
95 หนองมังโนนกลางห่องแดง 3 0 0 1 3
96 บ้านดอนยู 3 0 0 0 3
97 บ้านหนองผือโปร่งคำ 3 0 0 0 3
98 อนุบาลจิรพัฒน์ 3 0 0 0 3
99 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 2 5 0 0 7
100 บ้านบาก 2 3 0 1 5
101 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 2 3 0 1 5
102 บ้านดอนชาด 2 3 0 0 5
103 บ้านอาเลา 2 2 0 1 4
104 บ้านท่าข้องเหล็ก 2 2 0 0 4
105 บ้านคูสว่าง 2 2 0 0 4
106 บ้านยางวังกางฮุง 2 2 0 0 4
107 บ้านคอนสาย 2 1 0 1 3
108 บ้านคำเจริญ 2 1 0 1 3
109 บ้านค้อบอน 2 1 0 0 3
110 บ้านผึ้งโดม 2 0 2 5 4
111 บ้านนานวล 2 0 2 0 4
112 บ้านหินลาด 2 0 1 1 3
113 บ้านท่างอย 2 0 0 2 2
114 บ้านโปร่ง 2 0 0 1 2
115 บ้านนาประชุม 2 0 0 1 2
116 บ้านหนองฝาง 2 0 0 0 2
117 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 1 5 0 0 6
118 บ้านสว่าง 1 2 2 3 5
119 บ้านคำสว่าง 1 2 0 0 3
120 บ้านโนนยาง 1 1 1 1 3
121 บ้านม่วงคำ 1 1 0 0 2
122 บ้านคำนางรวย 1 1 0 0 2
123 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองกระบือ 1 0 2 1 3
125 บ้านเปือย 1 0 2 1 3
126 บ้านกุดชุม 1 0 1 1 2
127 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 1 2
128 บ้านแก่งโดม 1 0 1 1 2
129 บ้านแก้งยาง 1 0 0 2 1
130 บ้านเกษตรพัฒนา 1 0 0 1 1
131 เทศบาลวารินวิชาชาติ 1 0 0 0 1
132 บ้านผับแล้ง 1 0 0 0 1
133 บ้านคำสมิง 1 0 0 0 1
134 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
135 บ้านห่องยูง 1 0 0 0 1
136 บ้านบัวท่า 0 3 1 4 4
137 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 2 0 2 2
138 บ้านนาดี (สำโรง) 0 1 0 0 1
139 บ้านนาสะแบง 0 1 0 0 1
140 บ้านป่าข่า 0 1 0 0 1
141 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
142 บ้านโนนสัง 0 1 0 0 1
143 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 1 0 0 1
144 บ้านดอนม่วง 0 0 1 0 1
145 บ้านกุดปลาขาว 0 0 0 1 0
146 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 1 0
รวม 936 312 133 214 1,595