สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 18 13 6 37 41 9 1 4 51
2 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 17 8 7 32 34 11 5 3 50
3 บ้านเด็กวารินชำราบ 12 9 7 28 32 4 2 1 38
4 บ้านค้อน้อย 12 8 9 29 41 8 7 2 56
5 บ้านนาจาน 11 7 6 24 31 9 4 5 44
6 บ้านโนนแดง 11 5 5 21 22 0 2 4 24
7 บ้านสระดอกเกษ 10 7 4 21 33 3 4 4 40
8 บ้านนาดู่ 7 5 4 16 23 3 0 8 26
9 บ้านบุ่งมะแลง 6 4 4 14 20 3 1 1 24
10 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 6 3 3 12 18 0 2 0 20
11 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 6 2 0 8 16 3 2 4 21
12 บ้านหนองเทา 5 7 3 15 23 1 1 1 25
13 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 5 3 4 12 17 2 0 2 19
14 บ้านท่าลาด 5 3 2 10 16 6 1 0 23
15 บ้านหนองกินเพล 5 2 2 9 23 15 6 11 44
16 บ้านโคกก่อง 4 5 3 12 20 3 5 7 28
17 บ้านนาดี (นาเยีย) 4 5 2 11 17 3 5 2 25
18 บ้านโนนบอน 4 3 1 8 12 8 0 8 20
19 บ้านคำขวาง 4 2 2 8 15 4 2 3 21
20 บ้านวังยาง 4 1 1 6 9 2 1 1 12
21 บ้านขัวไม้แก่น 4 0 0 4 8 3 1 3 12
22 บ้านโคกสว่าง 3 6 0 9 12 3 0 5 15
23 บ้านสระสมิง 3 3 8 14 19 2 0 2 21
24 บ้านโพนงาม 3 3 1 7 12 1 1 0 14
25 บ้านหนองบัว 3 3 1 7 8 4 0 0 12
26 บ้านขี้เหล็ก 3 2 0 5 7 2 0 0 9
27 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 3 0 1 4 12 1 2 1 15
28 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 2 5 3 10 14 7 2 4 23
29 บ้านหว้านแกเจริญ 2 4 2 8 12 2 3 2 17
30 บ้านแกนาคำ 2 3 1 6 11 3 0 2 14
31 เทพพิทักษ์พิทยา 2 3 1 6 11 3 0 2 14
32 บ้านวังคก 2 3 0 5 8 0 0 3 8
33 บ้านโนนทรายน้อย 2 2 3 7 8 6 3 3 17
34 บ้านโพธิ์ 2 1 2 5 8 1 0 1 9
35 บ้านสร้างโหง่น 2 1 0 3 7 1 1 1 9
36 บ้านโนนจิก 2 1 0 3 5 4 0 0 9
37 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 2 1 0 3 4 3 1 0 8
38 บ้านหนองกระบือ 2 1 0 3 3 0 2 1 5
39 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 2 0 2 4 7 3 1 2 11
40 บ้านหนองหัวงัว 2 0 2 4 6 0 0 1 6
41 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 5 3 2 1 10
42 บ้านกะแอก 2 0 0 2 3 1 0 1 4
43 บ้านบุ่ง 1 4 0 5 9 3 0 5 12
44 บ้านหนองจิกนาเรือง 1 2 2 5 8 4 0 0 12
45 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1 2 1 4 4 3 0 3 7
46 วัดบ้านค้อหวาง 1 2 0 3 5 2 2 0 9
47 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 1 2 4 12 4 5 3 21
48 บ้านโพนเมือง 1 1 2 4 7 4 3 5 14
49 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 1 3 6 0 2 2 8
50 บ้านบุ่งหวาย 1 1 0 2 11 5 1 2 17
51 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 9 6 3 5 18
52 บ้านโนนงาม 1 1 0 2 9 1 2 1 12
53 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
54 บ้านค้อบอน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านโปร่ง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
56 บ้านธาตุ 1 0 1 2 5 2 0 1 7
57 บ้านโนนเกษม 1 0 1 2 5 1 1 3 7
58 ชุมชนบ้านศรีไค 1 0 1 2 4 1 0 1 5
59 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 0 0 1 4 1 2 0 7
60 อนุบาลจิรพัฒน์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
61 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
62 บ้านสำโรงน้อย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านคอนสาย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
64 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 เทศบาลวารินวิชาชาติ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านถ่อน 0 5 0 5 7 5 1 0 13
67 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 0 3 2 5 6 5 0 0 11
68 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 2 3 5 11 1 1 1 13
69 บ้านห่องชัน 0 2 2 4 4 5 0 2 9
70 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 0 2 1 3 3 4 0 0 7
71 บ้านคุ้ม 0 2 0 2 6 3 1 0 10
72 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 0 2 0 2 6 1 0 1 7
73 บ้านหินแห่ 0 2 0 2 6 0 1 3 7
74 บ้านหนองหิน 0 2 0 2 5 0 0 1 5
75 บ้านดอนกลาง 0 1 3 4 5 5 2 4 12
76 งามจิตวารินชำราบ 2 0 1 2 3 8 2 0 2 10
77 บ้านนาเรือง 0 1 2 3 7 2 3 5 12
78 บ้านคำข่า 0 1 1 2 4 1 2 0 7
79 บ้านบอน 0 1 1 2 4 1 1 1 6
80 บ้านทรายทอง 0 1 1 2 3 0 0 2 3
81 บ้านบาก 0 1 1 2 2 3 0 1 5
82 บ้านนาประชุม 0 1 1 2 2 0 0 1 2
83 บ้านแฮหนามแท่ง 0 1 0 1 6 2 0 1 8
84 บ้านกระแอกน้อย 0 1 0 1 3 2 1 2 6
85 บ้านจั่น 0 1 0 1 3 2 1 1 6
86 บ้านแมดคำลือชา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
87 บ้านดอนยู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 1 0 1 2 3 0 1 5
89 บ้านดอนชาด 0 1 0 1 2 3 0 0 5
90 บ้านอาเลา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
91 บ้านผับแล้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านคำหมากอ่อน 0 0 2 2 9 3 1 3 13
93 บ้านบัวเทิง 0 0 2 2 4 2 0 3 6
94 บ้านแพง 0 0 1 1 6 5 0 0 11
95 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 1 1 6 3 2 1 11
96 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 6 3 0 0 9
97 บ้านหนองแปน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
98 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 0 1 1 5 0 1 1 6
99 บ้านนาแก 0 0 1 1 4 1 0 1 5
100 บ้านทุ่งเพียง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
101 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 0 0 1 1 2 5 0 0 7
102 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
103 บ้านคูสว่าง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
104 บ้านหนองฝาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 0 0 1 1 1 5 0 0 6
106 บ้านโนนยาง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
107 บ้านเปือย 0 0 1 1 1 0 2 1 3
108 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
109 บ้านสะพานโดม 0 0 0 0 7 5 2 2 14
110 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 6 2 2 0 10
111 บ้านทางสาย 0 0 0 0 5 1 0 2 6
112 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 4 2 0 1 6
113 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
114 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
115 บ้านบัววัด 0 0 0 0 3 2 0 4 5
116 บ้านผำ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
117 บ้านห่องขอน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
118 บ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
119 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
120 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
121 บ้านผึ้งโดม 0 0 0 0 2 0 2 5 4
122 บ้านนานวล 0 0 0 0 2 0 2 0 4
123 บ้านหินลาด 0 0 0 0 2 0 1 1 3
124 บ้านท่างอย 0 0 0 0 2 0 0 2 2
125 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
126 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านคำนางรวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
130 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
131 บ้านแก่งโดม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
132 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
133 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านห่องยูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านบัวท่า 0 0 0 0 0 3 1 4 4
137 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0 2 0 2 2
138 บ้านนาดี (สำโรง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านกุดปลาขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 231 202 152 585 1,013 318 135 217 1,466