สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 41 9 1 4 51
2 บ้านค้อน้อย 41 8 7 2 56
3 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 34 11 5 3 50
4 บ้านสระดอกเกษ 33 3 4 4 40
5 บ้านเด็กวารินชำราบ 32 4 2 1 38
6 บ้านนาจาน 31 9 4 5 44
7 บ้านหนองกินเพล 23 15 6 11 44
8 บ้านนาดู่ 23 3 0 8 26
9 บ้านหนองเทา 23 1 1 1 25
10 บ้านโนนแดง 22 0 2 4 24
11 บ้านโคกก่อง 20 3 5 7 28
12 บ้านบุ่งมะแลง 20 3 1 1 24
13 บ้านสระสมิง 19 2 0 2 21
14 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 18 0 2 0 20
15 บ้านนาดี (นาเยีย) 17 3 5 2 25
16 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 17 2 0 2 19
17 บ้านท่าลาด 16 6 1 0 23
18 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 16 3 2 4 21
19 บ้านคำขวาง 15 4 2 3 21
20 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 14 7 2 4 23
21 บ้านโนนบอน 12 8 0 8 20
22 ชุมชนบ้านนาเยีย 12 4 5 3 21
23 บ้านโคกสว่าง 12 3 0 5 15
24 บ้านหว้านแกเจริญ 12 2 3 2 17
25 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 12 1 2 1 15
26 บ้านโพนงาม 12 1 1 0 14
27 บ้านบุ่งหวาย 11 5 1 2 17
28 บ้านแกนาคำ 11 3 0 2 14
29 เทพพิทักษ์พิทยา 11 3 0 2 14
30 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 11 1 1 1 13
31 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 9 6 3 5 18
32 บ้านคำหมากอ่อน 9 3 1 3 13
33 บ้านบุ่ง 9 3 0 5 12
34 บ้านวังยาง 9 2 1 1 12
35 บ้านโนนงาม 9 1 2 1 12
36 บ้านโนนทรายน้อย 8 6 3 3 17
37 บ้านหนองบัว 8 4 0 0 12
38 บ้านหนองจิกนาเรือง 8 4 0 0 12
39 บ้านขัวไม้แก่น 8 3 1 3 12
40 งามจิตวารินชำราบ 2 8 2 0 2 10
41 บ้านโพธิ์ 8 1 0 1 9
42 บ้านวังคก 8 0 0 3 8
43 บ้านสะพานโดม 7 5 2 2 14
44 บ้านถ่อน 7 5 1 0 13
45 บ้านโพนเมือง 7 4 3 5 14
46 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 7 3 1 2 11
47 บ้านนาเรือง 7 2 3 5 12
48 บ้านขี้เหล็ก 7 2 0 0 9
49 บ้านสร้างโหง่น 7 1 1 1 9
50 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 6 5 0 0 11
51 บ้านแพง 6 5 0 0 11
52 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 6 3 2 1 11
53 บ้านคุ้ม 6 3 1 0 10
54 บ้านขามป้อม 6 3 0 0 9
55 บ้านโคกสมบูรณ์ 6 2 2 0 10
56 บ้านแฮหนามแท่ง 6 2 0 1 8
57 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 6 1 0 1 7
58 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 6 0 2 2 8
59 บ้านหินแห่ 6 0 1 3 7
60 บ้านหนองหัวงัว 6 0 0 1 6
61 บ้านดอนกลาง 5 5 2 4 12
62 บ้านโนนจิก 5 4 0 0 9
63 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 5 3 2 1 10
64 วัดบ้านค้อหวาง 5 2 2 0 9
65 บ้านหนองแปน 5 2 1 0 8
66 บ้านธาตุ 5 2 0 1 7
67 บ้านโนนเกษม 5 1 1 3 7
68 บ้านทางสาย 5 1 0 2 6
69 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 1 0 0 6
70 หนองมังโนนกลางห่องแดง 5 0 1 1 6
71 บ้านหนองหิน 5 0 0 1 5
72 บ้านห่องชัน 4 5 0 2 9
73 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 4 3 1 0 8
74 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 4 3 0 3 7
75 บ้านบัวเทิง 4 2 0 3 6
76 บ้านกุดระงุม 4 2 0 1 6
77 บ้านโนนแคน 4 2 0 0 6
78 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 1 2 0 7
79 บ้านคำข่า 4 1 2 0 7
80 บ้านบอน 4 1 1 1 6
81 ชุมชนบ้านศรีไค 4 1 0 1 5
82 บ้านนาแก 4 1 0 1 5
83 อนุบาลจิรพัฒน์ 4 0 0 0 4
84 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 4 0 0 0 4
85 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 3 4 0 0 7
86 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 3 3 1 0 7
87 บ้านกระแอกน้อย 3 2 1 2 6
88 บ้านจั่น 3 2 1 1 6
89 บ้านบัววัด 3 2 0 4 5
90 บ้านทุ่งเพียง 3 1 2 1 6
91 บ้านแมดคำลือชา 3 1 1 0 5
92 บ้านกะแอก 3 1 0 1 4
93 บ้านผำ 3 1 0 1 4
94 บ้านสำโรงน้อย 3 1 0 0 4
95 บ้านหนองกระบือ 3 0 2 1 5
96 บ้านห่องขอน 3 0 2 0 5
97 บ้านทรายทอง 3 0 0 2 3
98 บ้านดอนยู 3 0 0 0 3
99 บ้านหนองผือโปร่งคำ 3 0 0 0 3
100 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 2 5 0 0 7
101 บ้านบาก 2 3 0 1 5
102 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 2 3 0 1 5
103 บ้านดอนชาด 2 3 0 0 5
104 บ้านอาเลา 2 2 0 1 4
105 บ้านท่าข้องเหล็ก 2 2 0 0 4
106 บ้านคูสว่าง 2 2 0 0 4
107 บ้านยางวังกางฮุง 2 2 0 0 4
108 บ้านคอนสาย 2 1 0 1 3
109 บ้านคำเจริญ 2 1 0 1 3
110 บ้านค้อบอน 2 1 0 0 3
111 บ้านผึ้งโดม 2 0 2 5 4
112 บ้านนานวล 2 0 2 0 4
113 บ้านหินลาด 2 0 1 1 3
114 บ้านท่างอย 2 0 0 2 2
115 บ้านโปร่ง 2 0 0 1 2
116 บ้านนาประชุม 2 0 0 1 2
117 บ้านหนองฝาง 2 0 0 0 2
118 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 1 5 0 0 6
119 บ้านสว่าง 1 2 2 3 5
120 บ้านคำสว่าง 1 2 0 0 3
121 บ้านโนนยาง 1 1 1 1 3
122 บ้านม่วงคำ 1 1 0 0 2
123 บ้านคำนางรวย 1 1 0 0 2
124 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 1 0 0 2
125 บ้านเปือย 1 0 2 1 3
126 บ้านกุดชุม 1 0 1 1 2
127 บ้านสร้างแก้ว 1 0 1 1 2
128 บ้านแก่งโดม 1 0 1 1 2
129 บ้านแก้งยาง 1 0 0 2 1
130 บ้านเกษตรพัฒนา 1 0 0 1 1
131 เทศบาลวารินวิชาชาติ 1 0 0 0 1
132 บ้านผับแล้ง 1 0 0 0 1
133 บ้านคำสมิง 1 0 0 0 1
134 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
135 บ้านห่องยูง 1 0 0 0 1
136 บ้านบัวท่า 0 3 1 4 4
137 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 2 0 2 2
138 บ้านนาดี (สำโรง) 0 1 0 0 1
139 บ้านนาสะแบง 0 1 0 0 1
140 บ้านป่าข่า 0 1 0 0 1
141 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
142 บ้านโนนสัง 0 1 0 0 1
143 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 1 0 0 1
144 บ้านดอนม่วง 0 0 1 0 1
145 บ้านกุดปลาขาว 0 0 0 1 0
146 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 1 0
รวม 1,013 318 135 217 1,466