รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4.
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม.. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทะไข่สร
 
1. นางอรุณ  ไผ่แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงภัทราวรินทร์  น้อยผล
 
1. นางพิกุล  สายเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์ภา
 
1. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำเชิด
 
1. นางประไพรัตน์   ประสานวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   อุพันทา
 
1. นางจันทราพร   อรรถเวทิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงศรีประไพ  คำโสภา
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอัยรินทร์  แสนคำภา
 
1. นางเสงี่ยมสุข  ศรีพรหม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อินทวี
 
1. นางอัมพร  ลาธุลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปาคำศรี
 
1. นางพิศมัย  ปฏิรัตนัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  อำไพจิตร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มาตมุนโท
3. เด็กชายเอกชัย  เหลาสุภาพ
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
2. นางสาวรัตนา  ประสานวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพรชิตา   ธานี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ขันพาดี
 
1. นางชวนพิศ   กิ่งสาทน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงภัสสราภรณ์  โสภี
2. เด็กหญิงวิจิตรา  หวังดี
 
1. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
2. นางสุภาวดี  ธรรมราช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์
 
1. นางนลินี  พิมพกัณต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายเสนีย์   สาธรพันธ์
 
1. นางสุภาวดี   นามสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 1. นายอภิวัฒน์  วงค์ทอง
 
1. นายเผ่า  ศรีทองธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิษา  ดวงศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สารทอง
 
1. นางจารุณี  คำมั่น
2. นางสาวพิกุล  คำมั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 1. เด็กหญิงคณิดา   ใจกล้า
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงห์ยอง
3. เด็กหญิงอภินันท์  กิ่งมาลา
 
1. นางมาราตรี  ทองเนตร
2. นางสาวมะลิวัลย์  แพงดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจักรกฤษ  หอมดวงสี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงแววประกาย  โชติ
 
1. นางนภาวรรณ  ไชยอุดม
2. นางสุพรรณี  นาคแนวดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงรุ้งธิวา  จันทุมา
2. เด็กชายวุฒิไกร  ทองลาด
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คุณสมบัติ
 
1. นางสุดจิตร์  ชุนสนิท
2. นางนงคราญ  สาธรพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงพิมชุภา  อ่อนคำบง
2. เด็กชายศัตญา  คำโฮม
 
1. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงนีรชา  ยากุล
2. เด็กหญิงปานตะวัน  เลขสัน
 
1. นายประสาน  มืดภา
2. นางสาวสุดาวรรณ์  นาคำมูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปริสรา  สายราช
 
1. นางทิพวรรณ  บุญนำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิกุล
 
1. นางรัชนีพร  ทองผา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมวงศ์
 
1. นางฉลวย  ปรัสพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายกมลภพ  ซาซากิ
2. เด็กหญิงมัทนี  หอมทวนลม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีใส
 
1. นางนงลักษณ์  จันดาคูณ
2. นางประกอบ  มงคลนำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัดถาสาย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วรักษา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เฟือยคำ
 
1. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
2. นายคำพอง  บังศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงบุษบา  สิงห์แจ่ม
2. เด็กชายประวิทย์  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ทวีพันธ์
 
1. นายประศาสตร์  บาระมี
2. นางวนิดา  มะลิลา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงจิตติมา  สุวรรณศีล
2. เด็กหญิงนิจวิภา  แก้วนวล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทสุด
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  สมงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกุลิศรา  อินม่วง
2. เด็กหญิงธิญาดา  ยิ่งชื่น
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เชื้อประทุม
 
1. นางสายทอง  กัญญาพันธ์
2. นางสาวกมลรรณ  ปฏิบูรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  กุรีวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิราช  พรมสุ
3. เด็กชายเกษม  บุดดาลี
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาต
2. นายจรัส  มาริกัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อรุณสว่างล้ำ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ชัยประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริลดา  แสงรัมย์
 
1. นางสาวกันทร  วงค์คำ
2. นางสาวชลธิชา  ศรีหงษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราพร  เกตุขาว
2. เด็กหญิงปัฏฐมาวดี  จิตมั่น
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  สายเสน
 
1. นางสาวทิพากร  ละคร
2. นางจิตราภา  วราพรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รักษาเชื้อ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพียงจันทา
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นางสาวรัตนา  ประสานวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะแอก 1. เด็กหญิง จุฑามาศ    กุลบุญญา
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   บัลลังกุล
 
1. นางศิริพักตร์   กิจทวี
2. นายสมบูรณ์   พรมมาโฮม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 1. เด็กชายวรายุส  กำ่เกี้ยง
2. เด็กชายอดุลย์  สีหาบุตร
 
1. นายอุดม  แก้วคำสอน
2. นางศศิไสว  บุญวิจิตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายสนธยา  หม่องคำธิ
2. เด็กชายสุริยา  บุญประสิทธิ์
 
1. นางประกอบศรี  สิงหาศรี
2. นายชิตธพล  สมจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายสมนึก  แก้วคำ
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  สายสิงห์
 
1. นางดวงมณี  ทวีแสง
2. นายไพบูลย์  ดวงเนตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองคำผุย
2. เด็กชายอัครพล  สิมาทอง
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นายนันท์  ทำเลดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำวงศ์
2. เด็กหญิงปวีนา  ศิริวร
3. เด็กหญิงอัญธิชา  พินัส
4. เด็กหญิงอิษยา  คำพะทา
5. เด็กหญิงเฟื่องกมล  กริโส
 
1. นายวิจิตร  เชื้อทอง
2. นางเบญจใจพร  เชื้อทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 1. เด็กหญิงชลิตา  ทางาม
2. เด็กหญิงปวีณา  ลาสิงห์หาญ
3. เด็กหญิงปัทมา  เจนจบ
4. เด็กหญิงปารีญา  แก้วพิทักษ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  นิลบารันต์
 
1. นางอทิตยา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวจรัสศรี  สุวรรณะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงคณิถา  สีลาเพชร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วารี
3. เด็กหญิงพรชิตา  อุดมพันธ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สืบสีมา
5. เด็กหญิงเจนนภา  สีลาเพชร
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
2. นางกนกวรรณ  อาจหาญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจินตนา  วงมาลี
2. เด็กชายจิรายุ  สำพล
3. เด็กหญิงณัชชา  สารวรรณ
4. เด็กหญิงสิรินทรา  วงมาลี
5. เด็กหญิงสุวนันท์  อันโย
 
1. นายสมเกียรติ  ไชยรินทร์
2. นางสายทอง  กัญญาพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กหญิงชลิดา  พาประจง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แสนดี
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  จำปาชาติ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรธานิน
5. เด็กหญิงวรรณษา  สนเพลิง
 
1. นางสุวิชา  ทองเถาว์
2. นางสุรีย์พันธ์  คนขยัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงชลลดา  ขันธวัช
2. เด็กหญิงดาริกา  สาจะรี
3. เด็กหญิงปริญญาดา  กะพันพล
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  อารีเหลือ
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ขันธวัตร
 
1. นายวิจิตร  เชื้อทอง
2. นางเบญจใจพร  เชื้อทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันธุมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พิมเสนา
3. เด็กชายนลินนิภา  พุลเสน
4. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ทาศิริ
5. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  อรรคธรรม
 
1. นางพรทิพย์  สุ่มมาตร์
2. นางสาวอนงค์ศรี  เพชรจิต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 1. เด็กหญิงจันศรี  นีระพงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรภักดี
3. เด็กชายปรีชา   มาคำผุย
4. เด็กหญิงภาวิณี  ทองคำพงษ์
5. เด็กชายสัญชัย  ศรีภูมิพฤกษ์
 
1. นางปริชาต  สมนึก
2. นายสมศักดิ์  ก้อนด้วง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พาณิชกุล
 
1. นางสาวปทุมวดี   สมดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายพิชัย  จันทร์ลุน
 
1. นางพิมพร  วิวาสุข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ดวงดี
 
1. นางสุมาลี  บุญศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายชัชพิมุข  จิตรประสงค์
2. เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางสมปอง  ทาทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายธนากร  สีสะอาด
2. เด็กหญิงวีนัสรา  พันตาเอก
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางอมรรัตน์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายนพรัตน์  นาคำมูล
2. เด็กหญิงสุรางคณา  ประสมศรี
 
1. นางวิภาวรรณ  ตรีผลพันธุ์
2. นางพิสมัย  ดวงแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายธนดล  จดแตง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองแสง
3. เด็กชายธนากร  ลมลาศรี
4. เด็กชายธีระศักดิ์  โพธ์ขาว
5. เด็กชายนนท์ธวัช  คงกะพันธ์
6. เด็กชายนรินทร์  พูลศิลป์
7. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  นาสินขัน
8. เด็กชายพีระพัฒน์  สุวรรณคำ
9. เด็กชายราเชนทร์  ผาสิน
10. เด็กชายวายุ  วงศ์หาเทพ
 
1. นายไพวรรณ  จันที
2. นายพูลศักดิ์  คละเครือ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  ดาวประสงค์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ดาวประสงค์
3. เด็กหญิงปภาดา  สกุลทรัพย์
4. เด็กหญิงปานไพลิน  จันทวี
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทวีศิลป์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีลาภา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  พิลาอาจ
8. เด็กชายวิธวัส  อธิลา
9. เด็กชายศรัณย์  ปัดสาคำ
10. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทวี
11. เด็กหญิงอรัญญา  จันทวี
12. เด็กหญิงอินทุอร  ชะนะดี
13. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สลักลาย
14. เด็กชายเจษฎา  เงินห้วยพระ
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จวงจันทร์
 
1. นางรัชนี  จามิกรณ์
2. นางอมรา   นาจอมเทียน
3. นายสุพรรณ  พันแสนแก้ว
4. นางมะลิ  ขัมภรัตน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชมภู่  รุจิโภชน์
2. เด็กหญิงนัชชา  โอชา
 
1. นายประสงค์  ศรีจามร
2. นายสมโภชน์  ศรีวิไล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กัญญาสาย
2. เด็กหญิงสุทธิตา  เพ็งมาตร
 
1. นายจรัส  มาริกัน
2. นายพิทัก  สาเวช
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงชญาณี  สีโมสาร
 
1. นางสุวาฐินี  ไชยกาล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  สีทา
 
1. นายธีระพล  ประสานสิงห์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  กิ่งแก้ว
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงมลิดา  คำมาโฮม
 
1. นางรัชนี  แดงประทุม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. นางสาวนัยนา  ชมภูเกษ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กุคำผาย
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายอติชาติ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประคองใจ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนใส
 
1. นางปัทมาศน์  ทองไสล
2. นางธนพรรณ  มีแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงนิล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงนิล
 
1. นางโชติกา  เกษสุพรรณ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  รัตนา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกิตติยากร  บุญมาอุด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองแดง
 
1. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน
2. นางเรืองไชย  วงศ์ชาลี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญเรือง
 
1. นางรัชนี  แดงประทุม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 1. เด็กหญิงกวีกรณ์  หยุดชม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใจภักดี
3. เด็กหญิงศราศิณี  พันศรี
 
1. นางปริญญานุช  น้อมสูงเนิน
2. นางสมศรี  ลาธุลี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงปานไพลิน  สีทองทำ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองงาม
3. เด็กหญิงอริษา  โสภาพิมพ์
 
1. นายสันติ  ทวีแสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายจิรยุทธ  พวงอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลาพรมมา
3. เด็กชายแสนชัย  แก้วระดาษ
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
2. นางทวีศิลป์  หวังชื่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายชาคริต  ชินโชติ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายพัชรพล  ธาถาวร
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพบัวภา
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปอน  เกตุฉายา
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
 
1. นางประภาภร์  นันทบุตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  จันดาชาติ
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงดาริกา  ลาพรมมา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงคุุณัญญา  ห่องคำ
 
1. นางสาวมนฑการต์  ดาบพระทิตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปาจารีย์  สบายใจ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใจตรง
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ใจตรง
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงนพาพร  ใสโยธา
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาประวัติ
 
1. นายเวคิน  มุสิกสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
2. เด็กชายทองดี  จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
5. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมยม
7. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
8. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
9. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน
3. นางสาวอนงค์ศรี  เพชรจิต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มัควา
2. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
3. เด็กชายทองดี  จันทร์โสภา
4. เด็กชายธนากร  คำประเสร็ฐ
5. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
7. เด็กหญิงประกาย  มั่นการ
8. เด็กชายพัชรพล  ธาถาวร
9. เด็กชายมินธดา  แก้วคำบ้ง
10. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
11. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
12. เด็กชายศราวุธ  คำมาโฮม
13. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ละเลิศ
15. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นางพาณี  พูลผล
3. นางรุ่งศรี  งามดี
4. นายวสันต์  ใจชื่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผุยบัวค้อ
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงงาม
3. เด็กชายธีระภัทร  สิงขรบาท
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์ลา
5. เด็กชายมานะศักดิ์  สุรำไพ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาห่อม
 
1. นายทนัน  พูลเพิ่ม
2. นายมานิต  ล้านศรี
3. นายวิทูรย์  ชินภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายพิเชษชัย  นาคำรอด
 
1. นางสาวพัชรี  บำเรอพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กอบัว
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววิไล  ดวงเบ้า
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงวิยุดา  วงษ์สุรีย์
 
1. นางธนพร  ชนะกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กชายมิ่งมงคล  ศรีภา
 
1. นางวงค์จันทร์  เจริญศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทารักษ์
 
1. นายพินิจ  ชาลีพรหม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นายเกียรติศักดิ์   ชาชุมพร
 
1. นางสุจิตรา  ก้อนด้วง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงวนิดา  สุหงษา
 
1. นางภารดี  หัตถกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีถาการ
 
1. นางสาวอัญชลี  ไชยกาล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นายเกียรติศักดิ์  ชาชุมพร
 
1. นางสุจิตรา  ก้อนด้วง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 1. เด็กหญิงปะลิตา  ห้าวหัน
 
1. นางอาภรณ์  เริ่มคิดการ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นายเกียรติศักดิ์   ชาชุมพร
 
1. นางสุจิตรา  ก้อนด้วง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จำนงสุข
 
1. นายวีระวัฒน์  กองแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กชายปกรณ์  อัคจันทร์
 
1. นางสาววรรณา  เทินกระโทก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  จันลออ
 
1. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กหญิงกัลยา  พิลาอาจ
2. เด็กหญิงกาญนรัตน์  บรรบุผา
3. เด็กหญิงกิตติยา  พรมสิงห์
4. เด็กหญิงขณิษฐา  ลัดดา
5. เด็กหญิงจันทร์พิมล  ปักกาโถ
6. เด็กหญิงจิตสุภา  ภูมิพิพัฒน์
7. เด็กหญิงจีระนันท์  บานแย้ม
8. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทำคำทอง
9. เด็กหญิงฐุฑามาศ  ศรีลาภา
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  ธดานิล
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลคำอ่่อน
12. เด็กหญิงธิญาดา  ทองคำพงษ์
13. เด็กหญิงนนธิญา  วรรณสิม
14. เด็กหญิงนภาพร  กำยาน
15. เด็กหญิงนุชนาถ  สีลาทิพย์
16. เด็กหญิงประกายแก้ว  เพ็งพันธ์
17. เด็กหญิงพัชรี  ผันผอง
18. เด็กหญิงพิลาวัลย์  ประกายแก้ว
19. เด็กหญิงรักษิณา  มาวงษ์
20. เด็กหญิงรัชฎา  ดาญาณ
21. เด็กหญิงวราภรณ์  วันโสภา
22. เด็กหญิงวราภรณ์  จันครบ
23. เด็กหญิงสุพิชชา  อินกอ
24. เด็กหญิงสุภัสตรา  วงศ์จันแดง
25. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวสวัสดิ์
26. เด็กหญิงอรยา  บรรบุผา
27. เด็กหญิงอรวรรณ์  นาคสีเมฆ
28. เด็กหญิงอรวรรยา  สอนดี
29. เด็กหญิงอารียา  จุลศรี
30. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงไข่
31. เด็กหญิงไขนภา  บุดดาพงษ์
 
1. นายศุภวุฒิ  กุกำจัด
2. นางพอเพียง  กันยาสาย
3. นางสาวพวงเงิน  จำปางาม
4. นายวัชระชัย  สุโกพันธ์
5. นายทรงชัย  ขัมภรัตน์
6. นางลัดดาวัลย์  แก้วสาร
7. นางฐานิตา  บุญจรัส
8. นายธีระพงษ์  จันทร์ทรง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณงาม
2. เด็กหญิงณัฐฤทัย   คล้ายวงผึ้ง
3. เด็กชายธันวา  อ่างมณี
4. เด็กชายพราหมภัทร์  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงมาลัยพร  สาเสนา
6. เด็กหญิงวรัญญา  กุวงษา
7. เด็กชายศศิมาภรณ์  ผลพันธ์
8. เด็กชายอาทิตย์  น้อยคำคง
 
1. นางคุณาภรณ์  ประดิษฐ์แท่น
2. นางชัชฏา  พันธุ
3. นางชญาดา  พวงทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงกฤติมา   มณเทียนอาจ
2. เด็กหญิงชนาพร  สิงห์น้อย
3. เด็กชายณัฐวุุฒิ  งามศักดิ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  บุญรินทร์
5. เด็กชายนนทนันท์  อุปทัง
6. เด็กชายนราธิป  แก้วมุกดา
7. เด็กชายรวิช  วัฒนบุญถาวรกุล
8. เด็กหญิงอรอุมา  มงคล
 
1. นางชัชฏา  พันธุ
2. นางชญาดา  พวงทอง
3. นางคุณาภรณ์  ประดิษฐ์แท่น
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศาลาแก้ว
2. เด็กหญิงประภัสสร  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  มาลีจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาพร  บัวทุม
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  กองธรรม
6. เด็กหญิงเสาวภา  จันทร์ประชู
 
1. นางภารดี  หัตถกุล
2. นางรัตนาภรณ์  ขันธุปัฎน์
3. นางสวาท  ทีงาม
4. นายสุพล  ยานะรมย์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยากร  จันละออ
2. เด็กหญิงจารุนันท์  บุตรสีสาย
3. เด็กหญิงชนิสรา  ท้าวจ่าคำ
4. เด็กหญิงปรารีมา  ถีระแก้ว
5. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์แจ่ม
6. เด็กหญิงพรนิภา  ดวงดี
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  แพงศรี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สารีพวง
 
1. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
2. นายภูวนาถ  อิ่มทรัพย์
3. นางฉวีวรรณ  อัครบุตร
4. นางพรภิรมย์  สารพัฒน์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลาคำ
2. เด็กหญิงนภัสรัญย์  พึ่งพันธ์
3. เด็กหญิงนัฐชา  สิงห์เย็น
4. เด็กหญิงพิสมัย  ทังโส
5. เด็กหญิงวิชุดา  งามศรี
6. เด็กหญิงสรนันท์  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงอนุรักษ์  ทังโส
8. เด็กหญิงอัญญรัตน์  วงวรรณ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
2. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
3. นางพรรณทิพา  สมบูรณ์
4. นางสาวภาสินี  หอมหวล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลนันท์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุริวงศ์
3. เด็กหญิงพรรพษา  แก้วพิทักษ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวรรณา
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมวรรณา
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสมบูรณ์
7. เด็กหญิงอัญญดา  นันทบัน
8. เด็กหญิงอโนมา  ขวัญใจ
 
1. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
2. นางเพ็ญศิริ  สันธิ
3. นางปิยลักษณ์  โลหะสาร
4. นางขวัญใจ  แข็งขัน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายจตุพร  จันทนิช
2. เด็กชายธีระโชติ  นะโค
3. เด็กชายบัวสอน  มาคะวงค์
4. เด็กหญิงปณิฐา  มาคะวงค์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  อัศฤกษ์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ลา
7. เด็กหญิงวรรณนิภา  ภูถิ่นดอน
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์  คงงาม
9. เด็กชายสันติสุข  แสงสว่าง
10. เด็กชายสิทธิชัย  ชื่นภิรมย์
11. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิบุตร
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ทะวาเงิน
13. เด็กหญิงอรัญนิกา  แก้วประดับ
14. เด็กหญิงอำไพรวรรณ  แสนหยุด
15. เด็กหญิงเกษสุดา  กัลยามา
16. เด็กหญิงแววตา  พวงพั่ว
 
1. นางสาวกัญยนันท์  อุดนอก
2. นางพิมลดา  ศรีริคำ
3. นางวัชรา  บุปผาพันธ์
4. นางเพลินพิศ  ทวีพัฒน์
5. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงกานต์พร  หวังชื่น
2. เด็กหญิงณัฐญา  ประชุมรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐพิชา  เพชรพงค์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยสังวาลย์
5. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วคำกอง
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุรำไพ
7. เด็กหญิงนิตยา  ดวงดี
8. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  ทะวงษา
9. เด็กหญิงปิยาภรณ์  มาคะวงค์
10. เด็กหญิงพนิตพร  เฉลิมรัตน์
11. เด็กหญิงพรลภัส  คงตางาม
12. เด็กหญิงมัทนา  สังข์ขุนทด
13. เด็กหญิงวาเลนไทน์  หัตถมา
14. เด็กหญิงศศิกานต์  คงประกอบ
15. เด็กหญิงสุมิตรา  สมจิตร์
 
1. นางสาวกัญยนันท์  อุดนอก
2. นางพิมลดา  ศรีริคำ
3. นางสาวอาทิตยา  โตนันท์
4. นางวรภร  ฟูเฟื่อง
5. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิรัชฌา   ธีรจางคพิชัย
 
1. นางนันทวดี   แสงกล้า
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  มาตรมุนโท
 
1. นางวิชชุดา  มาริกัน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ผุยบัวค้อ
 
1. นางรุ่งทิวา  อร่ามเรือง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวรดา  นวลพงษ์
 
1. นางอำไพวรรณ  เหมะนัค
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ   ตันติปัญจพร
 
1. นางรำไพ   กรมจรรยา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงวริสรา  พรมทา
 
1. นางจินต์ธิรา  บัวทุม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายภาคิน  สิงหาสิน
 
1. นางทวิกา  สุบินยัง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอรอุมา  แสนดี
 
1. นางทวิกา  สุบินยัง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทิมทอง   เดชแก้ว
 
1. นางนวพรรษ   ทักษิณกานนท์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอันนา  ศิริวรรณ
 
1. นางนวลกนก  บุญเฉลียว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงคฑามณี  จันทา
2. เด็กหญิงชลิตา  พรมดอนกลอย
3. เด็กหญิงนิตยา  บุดดาลี
4. เด็กหญิงบุษกร  สมบุญผน
5. เด็กหญิงปิยะนุช  วงษาทุม
 
1. นางจรัสศรี  สินชัย
2. นางสาวสมใจ  ดำพะธิก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  สายจำปา
 
1. นางสาวสมใจ  ดำพะธิก
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนบุญ
 
1. นางปอรรัชม์  อ่อนมณี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บังศรี
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงจันทราพร  น้อยวรรณะ
2. เด็กหญิงสรัญญา   วามสิงห์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรมด้วง
2. นางศรีสุภา  บุตรดาโจม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   โสภาพิศ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ไชยสวัสดิ์
 
1. นายจิตรกร   คูณิรัตน์
2. นางพัทรียา   จันทป
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  บุญประสม
2. เด็กหญิงฐิติพร  คงถิ่นฐาน
3. เด็กชายพงศธร  พรคำเดช
4. เด็กชายพิทักษ์  บุคะจำปา
5. เด็กชายระพีภัทร  สุจริต
6. เด็กหญิงโชติกา  มีวงศ์
 
1. นายศุภนิตย์  สิมาพันธ์
2. นางพัชระพร  สิมาพันธ์
3. นางสุมาลี  อยู่คง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะแอก 1. เด็กหญิงญาดา  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธิราภรณ์  อุพันทา
3. เด็กชายพัทธดนย์  จูมทอง
4. เด็กชายวีรภัทร  สายตรง
5. เด็กหญิงโชติกานต์  บุญสิงห์
6. เด็กชายไชยภพ  แก้วคำกอง
 
1. นายธนันชัย  ภูคำสัน
2. นายหาญทรัพย์ธาดา  เพ็งนารินทร์
3. นางกาญจนา  ควรรณสุข
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชยุตพงษ์  สิมาวัน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  รุจิโพด
3. เด็กชายพงศภัค  ชาติดำรงค์
4. เด็กชายภูวิศ  สิมาวัน
5. เด็กชายมนตรี  สายแก้ว
6. เด็กชายวีระชัย  แสงจันทร์
7. เด็กชายศราวุฒิ  ปาคำทอง
8. เด็กชายไพบูลย์  ผิวญาณ
 
1. นายสัญญา  งามดี
2. นายนันท์  ทำเลดี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สิงหาภู
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  หาริวร
3. เด็กหญิงจิรภัทร  โนนสูง
4. เด็กหญิงทรรศนีย์  ลาภมูล
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  พัวงเพชร
6. เด็กหญิงนงนภัส  สีสัน
7. เด็กหญิงพรพรรณ  จำปาเทศ
8. เด็กหญิงลลิตา  แก่นจันทร์
9. เด็กหญิงอภิรดี  สิงหาภู
10. เด็กหญิงไพรินทร์  วงษาเสน
 
1. นายธีระ  ธุศรีวรรณ
2. นางพรทิพา  ศรีดาคุณ
3. นายไพรัชต์  รูปแก้ว
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สายลาด
2. เด็กชายตะวัน  สีมาคำ
3. เด็กหญิงนันทนา   ตะนะโส
4. เด็กหญิงปริศนา  กำลังดี
5. เด็กชายภานุพงค์   วงษาลี
6. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์ทอง
7. เด็กหญิงวัชราพร  ประจงจิตร์
8. เด็กหญิงวาสนา  กองธรรม
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โทสวัสดิ์
 
1. นางชุติกาญจน์  อุทมล
2. นางสาวจิรัชยา  ปรัสเพ็ชร
3. นางนภาพร  เสือสา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผลอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยังกองแก้ว
3. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทิมา
4. เด็กหญิงรัชนี  จันทิมา
5. เด็กหญิงสุนันทา  ทองใบ
 
1. นางสุขนัดดา  วิเลขกิจโกศล
2. นางนัยรัตน์  สิงห์คง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงวรรณภา  พิทักษา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  บรรเทาทัน
 
1. นางพิมพร  วิวาสุข
2. นางจันทจร  บุตรแก้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงนุชจริยา  จันทร์ลาพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โคตรสมพงษ์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เสนสีสุข
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
2. นางสุธิษา  กิมาวะหา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายธีรเมศ  ชายน้ำเค็ม
2. เด็กหญิงมะลิลา  ประธาน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คณะพันธ์
 
1. นางดารุณี  พุ่มจันทน์
2. นางเกษร  กาละปัตย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงนิพร  วรรณประภา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุสวะ
3. เด็กหญิงเมธาวี  คืนดี
 
1. นางไสว  สอาดวงษ์
2. นางสุกรี  กองนอก
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายชาคริต  ชินโชติ
 
1. นายวีระวัฒน์  กองแก้ว
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุกำจัด
 
1. นางสุวิมล  สำเภา
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายธนภัทร  หลักคำ
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เศรษฐีสุข
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นางนันทิยา  ปั้นทอง
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายศรัณย์  มณีเนตร
 
1. นายสราวุฒิ  ภิญญศักดิ์
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญสนอง
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายชฎานนท์  มีศรี
 
1. นายสราวุฒิ  ภิญญศักดิ์
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายกิตติกร  พรมศรี
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เศรษฐีสุข
3. เด็กหญิงจิระปภา  ทองมันปู
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทาโฮม
5. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษาทุม
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันธิมา
7. เด็กหญิงดารุณี  แก้วคำชาติ
8. เด็กหญิงทัศนีย์  บุดสีนนท์
9. เด็กชายธนัญญู  ป้องชนะ
10. เด็กชายธนายุทธ  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงธาดามณี  พรมมาโฮม
12. เด็กหญิงนงนุช  ชิณวงษ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษาทุม
14. เด็กหญิงนุชจริยา  จันทร์ลาพันธ์
15. เด็กชายบรรจง  จันทาโฮม
16. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีใส
17. เด็กหญิงผกามาศ  คำใหม
18. เด็กหญิงพรนิภา  ตาทุวัน
19. เด็กชายยศกร  ยอดคำมี
20. เด็กชายวัชราวุธ  เงินลุน
21. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญสนอง
22. เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  เศรษฐีสุข
23. เด็กชายสันติภาพ  จันทาโฮม
24. เด็กหญิงสายพิน  โพธิ์ชัย
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุนศร
26. เด็กหญิงสุพรรษา  โสสว่าง
27. เด็กหญิงสุภาพร  ลุนคำดี
28. เด็กหญิงสุวิตา  วงศ์คำแพง
29. เด็กหญิงสโรชา  แก้วคำชาติ
30. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงบุบผา
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
2. นางสุชาดา  แสนบุราณ
3. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
4. นางสุพี  ไชยสิทธิ์
5. นางคำแก้ว  จันทร์เพชร
6. นางนิมิตมาศ  บุตรโท
7. นายบุญเติม  ไชยราช
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ลาดละคร
2. เด็กชายกุลฐวัช   ขำคม
3. เด็กชายชโยดม   ใจบุญสวัสดิ์
4. เด็กชายณฐกร   พานิชกุล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   ใยมุง
6. เด็กหญิงณัฐริยา   วงศ์ตา
7. เด็กหญิงณิศรา   โสภากุ
8. เด็กชายธนพัฒน์  เขตนอก
9. เด็กชายธนภัทร  หลักคำ
10. เด็กชายธรรมวิทย์   บัวภา
11. เด็กชายนรธิป   นนทไสย์
12. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
13. เด็กหญิงบุญสิตา   สุภาจันทร์
14. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
15. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ดีเมืองปัก
16. เด็กชายพิพัฒน์   พรมเสน
17. เด็กหญิงพิมพ์หทัย   บุญนำ
18. เด็กชายภัทรชัย   กายแก้ว
19. เด็กหญิงมณีน่า   บุญมาวัด
20. เด็กชายยศภัทร   กุลบุญญา
21. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทร์ศรี
22. เด็กหญิงวิชยา  วัฒนดิลก
23. เด็กหญิงวิชุดา   แซ่ตัน
24. เด็กหญิงวีรภัทราภรณ์    แสนทวีสุข
25. เด็กหญิงศศิธร   วงษ์ศรี
26. เด็กชายสุวิจักขณ์   บุญชู
27. เด็กหญิงอติกานต์   จำปาแพง
28. เด็กชายเจตนิพัฒน์  พิมพ์ประจิตร์
29. เด็กชายเชษฐวุฒิ   นิลจำรัส
30. เด็กหญิงเปรมสินี   สิงห์แจ่ม
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
2. นางสาวทัศนีย์  สุพล
3. นางสาวเสาวลักษณ์   สังกะเพศ
4. นายสุวิทย์  หอมสมบัติ
5. นางกรกต  สมศรี
6. นางสาวธมลวรรณ  พันธ์เพ็ง
7. นางสุดาภรณ์  ทองไสล
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายอภิชาติ  โม้บุตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตามสีวัน
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นายปรีชา   พลราช
 
152 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงวรินทิรา  อังคุระศรี
2. เด็กหญิงวัชราภา  ผึ่งมา
 
1. นางเพชรมณี  ใจเอื้อ
2. นายธนพร  ชนะกุล
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายสราวุูธ  อินอำคา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขเกษม
3. เด็กหญิงอาทิตย์ธิญา  บุญครอง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  จำปาจูม
2. นางเพชรรัตน์  ทรัพย์โคกสูง
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ตาทุวัน
2. เด็กชายไพรัตน์  บุญเชิญ
 
1. นายพิทัก  สาเวช
2. นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม
 
155 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายสิริเชษฐ์  มาตมนโท
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  จันสีโห
 
1. นายพิทัก  สาเวช
2. นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายธนากร  อนุพงษา
2. เด็กชายธราเทพ  อมชารัมย์
 
1. นางวรภร  ฟูเฟื่อง
2. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงนิศาชล  รวมพร
2. เด็กชายไชยา  จำปาจันทร์
 
1. นายไศล  วจนะวิชากร
2. นางวงศ์รัก  เจริญทัศน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงประนิตย์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำถาวร
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นายพิชญชานนท์  โสมา
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิริเทพ
2. เด็กหญิงอารยา  บุญเย็น
 
1. นางนัยนา  เมฆฉาย
2. นางปริชาต  สมนึก
 
160 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ประพันธ์
2. เด็กหญิงดอกอ้อ   พุ่มแก้ว
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นายพิชญชานนท์  โสมา
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายอดิศร  ก้อนเรณู
2. เด็กหญิงอภิญญา  คงคาพันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นายปรีชา  พลราช
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤตภัค    แสนเสาร์
2. เด็กชายรัฐภัทร์   ศรีปราชญ์
 
1. นายนคร  จันทร์สอน
2. นายฐิติพันธ์   สาวิกันย์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวโรยรัมย์
2. เด็กชายธึรธาดา  คำมาโฮม
3. เด็กชายนันทพงษ์  หวังลาภ
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุระวงษ์
2. เด็กชายศรันญ์  กทุมรัตน์
3. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายปรมินทร์  กิกาโล
2. เด็กชายพงศธร  มูลนา
3. เด็กชายอภิชัย  น้อยคำตัน
 
1. นายฉลองรัตน์  จำปาจูม
2. นายเฉลิมขวัญ  ชื่นจันทร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายมณฑล  สุบรรณพงษ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  น้อยคำดี
3. เด็กชายไตรภพ  ทาระศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  ยนต์ยงค์
2. นายพิทัก  สาเวช
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกนาคำ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดอกสิงห์
2. เด็กชายณัฐพล  ยาตาดี
3. เด็กชายธนากร  กิ่งทุมมา
 
1. นางพัณณ์ชิตา  สิรภัทรศรีเสมอ
2. นายธนเดช  เพ็งธรรม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองแสง
2. เด็กชายธนาเดช  แก้วอนันต์
3. เด็กชายพงศิวา  พรมแสวง
 
1. นางอิสสรียา  สติมั่น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายนนธนันท์   คงคาพันธ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประชาวงค์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วประดับ
4. เด็กหญิงรุจิรา  แสงบุตร
5. เด็กหญิงวนิดา  วงทอง
6. เด็กหญิงอภิตา  บรรทะท้าว
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
3. นางธัญญะรัตน์  ธนะวัฒน์ชนะกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสงบุตร
2. เด็กชายบูชิต  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  บรรทะท้าว
4. เด็กหญิงวรรณภา  ยาณะรมย์
5. เด็กหญิงสาวิกา  คำประเสริฐ
6. เด็กหญิงเปียญาดา  คงสีลา
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
3. นายชาติชาย  ไชยรัตน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วเคนมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พัดทาป
 
1. นางธนาพร  แก้วพรหม
2. นางทองเพียร  สร้อยปัดสา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจามจุรี  อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงอินธิรา  เฉลิมรัตน์
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เวชการ
2. เด็กหญิงดาริณี  เกตุสนิท
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไกรโสภา
 
1. นางสุมณฑา  ธรรมเจริญ
2. นางพัชณีย์  แสวงดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สละกลาง
2. เด็กหญิงนิศรา  แสงขจี
3. เด็กชายวาณิชย์  บุญแท้
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงปภาวดี  ถึงแสง
2. เด็กหญิงพจนีย์  ธนสนต์
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  ไชยสงคราม
 
1. นางฉลวย  แก้วพรหม
2. นางสาวพัชณีย์  แสวงดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มากดี
2. เด็กหญิงปริภัทร  วงศ์ลา
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทองอ่อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
2. นางสุนันทา  สารการ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงจินตณา  ปิติเศรษฐนันท์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสนา
3. เด็กหญิงเจนจีรา  ผุยบัวค้อ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
2. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันทะวัต
2. เด็กชายอมร  ขันธวัตร
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  จอมหงษ์
 
1. นางสมหมาย  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางกนกจิต  โปริสา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงณัฐมล  คงดี
2. เด็กหญิงปิยดา  สีตำแย
3. เด็กหญิงอดิศา  พิทัศน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
2. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงจรรยา  ชุมมวล
2. เด็กหญิงปวีณา  กะพันพล
3. เด็กหญิงสุนทรี  เข็มแก้ว
 
1. นางทิพาพร  ประสงค์แสนสุข
2. นางสมหมาย  อัครศรีชัยโรจน์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงวีรยา  ดำพะธิก
2. เด็กหญิงสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พาเรือง
 
1. นางสมรักษ์  อินทรเทศ
2. นางพัฒราวดี  สุพรรณ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจภักดี
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุตสีสาย
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพัทยา  จารุตันติ์
2. นางสุนันทา  มานุช
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงสนิท
 
1. นางชลนันต์  จันทร์สด
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนึงนิต
2. เด็กชายปฏิภาณ  การะเลข
3. เด็กชายพงศธร  สีชาลี
 
1. นางสุจิตรา  ศรีจามร
2. นางจรัสศรี  เจริญชัย
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราภา  ส่องศรีโรจน์
2. เด็กหญิงวรรณภา  โสภาทอง
3. เด็กหญิงวีรยา  คำภาทู
 
1. นางอัมรินทร์  คำทวี
2. นางรวิวรรณ  ศรีจันทร์ดี
 
186 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกวิน  ทาถาวร
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  สมสุข
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กหญิงอริสา  ลุนดี
 
1. นางพอเพียง  กันยาสาย
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หล้าสิงห์
 
1. นางสาวภัคลดานันท์  ภคินสุขนิธิฐานิต
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วขาว
 
1. นางสุวิชา  ทองเถาว์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธีระเชษฐ  สัตตารัมย์
 
1. นางวราภรณ์  แสงวงศ์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกนาคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  เสาประจิตร
 
1. นางกอปรพร  คำศรีสุข
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชาวตระการ
 
1. นางสาวชไมพร  สุวรรณไตรย์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายระพีภัทร  ธิบูรณ์บุญ
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สีเกิด
3. เด็กชายอรรถกร  เกษสร
 
1. นางสาวศิริณีย์  ศรีสงคราม
2. นายสุธี  พานะรมย์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายพงษ์เพชร  สีดี
2. เด็กชายวชิรพล  บุญศรี
3. เด็กชายเทวินทร์  น้ำนิล
 
1. นางอรอนงค์  ดุมนิล
2. นางสาวพัชนี  สารแก้ว
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายมนชัย  สาระทรัพย์
2. เด็กชายเสรี  เปียกขุนทด
 
1. นายสุธี  พานะรมย์
2. นางสาวศิริณีย์  ศรีสงคราม
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายชโนดม  โสตศิริ
2. เด็กชายทศพร  พจมานเมธี
 
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงอธิชา  ชนะวงค์
 
1. นางอริสรา  อ่อนตาม
2. นางสาวสุนิตา  โตนันต์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายสุนันท์  เดชแสง
 
1. นางจริยาพร  กมลฤกษ์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1. เด็กชายธีระพัฒน์  บุญรักษา
 
1. นายสำรวย  จำปาทอง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นินบารันต์
 
1. นางญาณิศา  สมวงษ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัตตานิ
 
1. นางคำแก้ว  จันทร์เพชร
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  จันทร์มณี
 
1. นางธนภร  ญาณะรมย์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงไก่แก้ว  พวงพั่ว
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. นางสาวอัยนรินทร์  หาญชนะ
 
1. นางรชตวรรณ  บุญเต็ม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายวุฒินันท์  สาวันดี
 
1. นางนิมิตมาศ  บุตรโท
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายพีระพล  ไตรภูมิ
 
1. นางพรรณวรัตน์   โสภา
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงปลิตา  อินทะนา
 
1. นางสาวอัจฉพรรณี  นาคทรัพย์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำสิงห์
 
1. นางสาวรัชวลีย์  ยืนสุข
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายประกาศิต  ด้วงทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก่นแก้ว
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผึ่งผาย
 
1. นางวิลาวัลย์  พงศ์พัฒนะเดชา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขดี
 
1. นางพิสมัย  ดวงแก้ว
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวาสนา  พรมมา
2. เด็กชายเหมันต์  วรรณะ
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ราชชื่น
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายชนะชัย  สุวรรณา
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำเชิด
3. เด็กชายศิริมงคล  พิศพงศ์
 
1. นางฉลองรัตน์  จำปาจูม
2. นายนิมิตร  ภิญโญ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายจิรายุ  หาทวี
2. เด็กชายวันชนะ  แสนหยุด
3. เด็กชายสุรชาติ  น้อนคำตัน
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงวิยะดา  ทิพยสิทธิ์
2. เด็กชายอนุชา  เสายอด
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสมจิตร  ดำพะธิก
 
1. นายอธิปัตย์  สายสุด
2. นางตติยา  ทองมงคล
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวุฒินันท์  สายสุ้ย
2. เด็กชายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นายอธิปัตย์  สายสุด
2. นางตติยา  ทองมงคล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายจิราเจต  ชนะคุณ
2. เด็กชายนันทชัย  วงศ์คูณ
3. เด็กชายวรวุฒิ  กองทองใบ
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางสาวทิฆัมพร  ภิญโญ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายธนา  คำพระ
2. เด็กชายสุรภัทร  จริงประโคน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีด้วง
 
1. นางเมตตา  ไชยกุล
2. นางสาวพัชนี  สารแก้ว