หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง 39 34 89.47% 2 5.26% 2 5.26% 0 0% 38
2 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 56 32 60.38% 12 22.64% 2 3.77% 7 13.21% 53
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 49 28 60.87% 8 17.39% 5 10.87% 5 10.87% 46
4 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 45 28 63.64% 6 13.64% 6 13.64% 4 9.09% 44
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 40 26 72.22% 3 8.33% 2 5.56% 5 13.89% 36
6 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 35 22 64.71% 5 14.71% 3 8.82% 4 11.76% 34
7 โรงเรียนบ้านโซง 35 22 64.71% 3 8.82% 6 17.65% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนบ้านโนนขาม 38 19 52.78% 11 30.56% 2 5.56% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 36 19 57.58% 7 21.21% 4 12.12% 3 9.09% 33
10 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 30 19 65.52% 6 20.69% 2 6.9% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 30 19 63.33% 3 10% 3 10% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนบ้านบัวงาม 50 18 38.3% 10 21.28% 8 17.02% 11 23.4% 47
13 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 23 18 81.82% 1 4.55% 2 9.09% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 38 17 48.57% 9 25.71% 4 11.43% 5 14.29% 35
15 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 30 17 56.67% 7 23.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 26 17 65.38% 5 19.23% 3 11.54% 1 3.85% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 40 16 41.03% 14 35.9% 3 7.69% 6 15.38% 39
18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 39 16 45.71% 10 28.57% 3 8.57% 6 17.14% 35
19 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 31 16 53.33% 6 20% 4 13.33% 4 13.33% 30
20 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 28 16 59.26% 6 22.22% 3 11.11% 2 7.41% 27
21 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 32 15 50% 8 26.67% 2 6.67% 5 16.67% 30
23 โรงเรียนบ้านบก 30 14 48.28% 8 27.59% 4 13.79% 3 10.34% 29
24 โรงเรียนบ้านหนองสนม 29 14 50% 6 21.43% 6 21.43% 2 7.14% 28
25 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 20 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนน้ำยืน 23 14 63.64% 2 9.09% 1 4.55% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 17 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 28 13 46.43% 12 42.86% 2 7.14% 1 3.57% 28
29 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 29 13 44.83% 10 34.48% 5 17.24% 1 3.45% 29
30 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 33 13 39.39% 7 21.21% 8 24.24% 5 15.15% 33
31 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 22 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
32 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 21 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
33 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 25 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
34 โรงเรียนบ้านกวางดีด 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
35 โรงเรียนบ้านตาโอง 37 12 33.33% 16 44.44% 4 11.11% 4 11.11% 36
36 โรงเรียนบ้านหนองแปก 29 12 42.86% 10 35.71% 4 14.29% 2 7.14% 28
37 โรงเรียนบ้านกลาง 33 12 41.38% 8 27.59% 5 17.24% 4 13.79% 29
38 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 32 12 38.71% 6 19.35% 8 25.81% 5 16.13% 31
39 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 29 11 40.74% 8 29.63% 4 14.81% 4 14.81% 27
40 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 28 11 39.29% 7 25% 4 14.29% 6 21.43% 28
41 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
43 โรงเรียนเมืองเดช 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 37 10 27.78% 8 22.22% 11 30.56% 7 19.44% 36
45 โรงเรียนบ้านแก้ง 24 10 45.45% 7 31.82% 1 4.55% 4 18.18% 22
46 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 18 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
47 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 19 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
48 โรงเรียนเวตวันวิทยา 20 10 55.56% 4 22.22% 1 5.56% 3 16.67% 18
49 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 18 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านโพนดวน 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 18 10 58.82% 1 5.88% 3 17.65% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 40 9 23.08% 15 38.46% 10 25.64% 5 12.82% 39
53 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 30 9 31.03% 12 41.38% 5 17.24% 3 10.34% 29
54 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 25 9 36% 11 44% 3 12% 2 8% 25
55 โรงเรียนบ้านเตย 29 9 32.14% 8 28.57% 4 14.29% 7 25% 28
56 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 26 9 37.5% 7 29.17% 4 16.67% 4 16.67% 24
57 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 26 9 34.62% 6 23.08% 6 23.08% 5 19.23% 26
58 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
59 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 19 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
60 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23 8 34.78% 12 52.17% 1 4.35% 2 8.7% 23
62 โรงเรียนบ้านหมากมาย 22 8 38.1% 7 33.33% 5 23.81% 1 4.76% 21
63 โรงเรียนบ้านแสนสุข 27 8 30.77% 6 23.08% 5 19.23% 7 26.92% 26
64 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 16 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
65 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 23 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
66 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 16 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
67 โรงเรียนบ้านนากระแซง 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
68 โรงเรียนบ้านป่าสน 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
69 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
70 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 19 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
71 โรงเรียนบ้านยาง 15 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
72 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 21 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
73 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
74 โรงเรียนบ้านดงเมย 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
75 โรงเรียนบ้านคำบอน 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
76 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
77 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 33 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
78 โรงเรียนบ้านโนนยาง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
79 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 13 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
80 โรงเรียนบ้านคอแลน 27 6 22.22% 14 51.85% 2 7.41% 5 18.52% 27
81 โรงเรียนบ้านตบหู 30 6 20.69% 10 34.48% 7 24.14% 6 20.69% 29
82 โรงเรียนบ้านหนองโด 21 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
83 โรงเรียนบ้านนานวล 26 6 24% 6 24% 5 20% 8 32% 25
84 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
85 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 18 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
86 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 16 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
87 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 24 6 26.09% 3 13.04% 6 26.09% 8 34.78% 23
88 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 16 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
89 โรงเรียนบ้านไฮตาก 17 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 6 35.29% 17
90 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 14 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 5 35.71% 14
92 โรงเรียนบ้านคำบาก 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนบ้านดงกระชู 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านซำงู 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
95 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 22 5 29.41% 6 35.29% 1 5.88% 5 29.41% 17
97 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
98 โรงเรียนบ้านหนองดุม 15 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
99 โรงเรียนบ้านหนองกบ 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
100 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 14 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
101 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
102 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 13 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
103 โรงเรียนบ้านป่าโมง 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
104 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนอุดมสามัคคี 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
106 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
107 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
108 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 21 4 20% 10 50% 3 15% 3 15% 20
109 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 17 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
110 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 16 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
111 โรงเรียนบ้านคำอุดม 14 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
112 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
113 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
114 โรงเรียนบ้านโสกแสง 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
115 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 14 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
116 โรงเรียนบ้านนาแคน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนบ้านแมด 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านนาแก 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
123 โรงเรียนบ้านจันลา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนประชาสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
133 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 15 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
134 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
135 โรงเรียนบ้านประหูต 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
136 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
137 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
138 โรงเรียนบ้านเปือย 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
139 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
140 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
141 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
142 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
143 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านค้อ 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
145 โรงเรียนบ้านดอนยาว 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
146 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
148 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
149 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านป่าตาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านสองคอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 11 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
155 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
156 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 11 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
157 โรงเรียนบ้านนาส่วง 13 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
158 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
159 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
160 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
161 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
162 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
163 โรงเรียนบ้านซำหวาย 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
164 โรงเรียนบ้านโนนบก 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
165 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
166 โรงเรียนบ้านนาห่อม 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
167 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
168 โรงเรียนบ้านป่าพอก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
170 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
171 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
173 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
174 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านตาโม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
177 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
178 โรงเรียนหนองเทา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านดวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านยางกลาง 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
183 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนพิชัยศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 16 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 3 25% 12
187 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
188 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
189 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
190 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
191 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
192 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
193 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
194 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
196 โรงเรียนบ้านตายอย 10 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
197 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
198 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
199 โรงเรียนบ้านโนนแคน 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
200 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
201 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
202 โรงเรียนบ้านโนนกอย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
204 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านห่องเตย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
207 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 10 0 0% 6 60% 2 20% 2 20% 10
221 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
222 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 9 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 9
223 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
224 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
225 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
227 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
230 โรงเรียนบ้านดอนโจด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านนาโดม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านม่วง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
235 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
236 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
237 โรงเรียนบ้านห่องคำ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านทับไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
248 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
252 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
253 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
254 โรงเรียนบ้านห่องปอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
255 โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
256 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
257 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สุวิมล ไวยารัตน์ e-mail : yingsu_lee@hotmail.com โทร 0900347771 ศน.สุดาพร สายแวว โทร 0899491548 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ.5 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]