สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 34 2 2 0 38
2 บ้านโคกน้อย 32 12 2 7 46
3 บ้านม่วงนาดี 28 6 6 4 40
4 ชุมชนบ้านปลาขาว 27 6 5 5 38
5 ชุมชนบ้านหนองสะโน 26 3 2 5 31
6 บ้านแก้งสมบูรณ์ 19 6 2 2 27
7 บ้านบัวงาม 18 10 8 11 36
8 บ้านเบญจ์โนนดู่ 18 4 3 4 25
9 บ้านขี้เหล็ก 17 9 4 5 30
10 บ้านคำครั่ง 17 7 4 2 28
11 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 17 5 3 1 25
12 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 16 10 3 6 29
13 ชุมชนบ้านหนองยาว 16 6 4 3 26
14 บ้านเม็กใหญ่ 16 6 3 4 25
15 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 16 6 3 2 25
16 บ้านทองสวัสดิ์ 16 4 0 0 20
17 บ้านแขมเจริญ 16 1 2 0 19
18 บ้านนาทุ่ง 15 8 2 5 25
19 บ้านโซง 15 3 6 3 24
20 บ้านหนองอ้ม 14 12 3 6 29
21 บ้านโนนขาม 14 9 2 4 25
22 บ้านโนนกาเร็น 14 3 1 2 18
23 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 14 0 1 1 15
24 บ้านหนองเงินฮ้อย 13 7 8 5 28
25 บ้านหนองสนม 13 6 6 2 25
26 อนุบาลบุณฑริก 13 6 1 2 20
27 บ้านนาเจริญ 13 3 3 5 19
28 น้ำยืน 13 2 1 5 16
29 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 12 10 5 1 27
30 บ้านหนองแปก 12 10 4 2 26
31 บ้านกลาง 12 8 5 4 25
32 บ้านบก 12 8 4 3 24
33 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 12 6 8 5 26
34 บ้านท่าก่อ 12 5 1 3 18
35 บ้านโคกเทียม 11 12 2 1 25
36 บ้านหนองม่วง 11 7 4 6 22
37 นาคสมุทรสงเคราะห์ 11 5 3 0 19
38 บ้านดอนกลาง 11 4 1 0 16
39 บ้านซำสะกวยน้อย 10 7 11 7 28
40 บ้านแก้ง 10 7 1 4 18
41 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 10 7 1 0 18
42 สมสะอาดสวนฝ้าย 10 4 1 2 15
43 บ้านโพนดวน 10 2 1 1 13
44 บ้านตาโอง 9 16 4 4 29
45 ชุมชนบ้านโนนแดง 9 15 10 5 34
46 บ้านกุดเรือ 9 12 5 3 26
47 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 9 11 3 2 23
48 บ้านโคกใหญ่ 9 8 3 4 20
49 บ้านทุ่งเพียง 9 7 4 4 20
50 นาเกษมเจริญวิทยา 9 6 6 5 21
51 บ้านโนนเลียง 9 5 0 0 14
52 เวตวันวิทยา 9 4 1 3 14
53 บ้านคุ้มแสนชะนี 9 2 2 2 13
54 เมืองเดช 9 0 0 0 9
55 บ้านหมากมาย 8 7 5 1 20
56 บ้านโนนสำราญ 8 6 3 0 17
57 บ้านท่าโพธิ์ศรี 8 6 0 1 14
58 บ้านแสนสุข 8 5 5 7 18
59 บ้านป่าก้าว 8 5 1 1 14
60 บ้านนากระแซง 8 4 3 1 15
61 บ้านกวางดีด 8 2 1 1 11
62 บ้านป่าสน 8 2 1 0 11
63 ชุมชนบ้านบุเปือย 8 1 3 3 12
64 บ้านเตย 7 8 3 7 18
65 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 7 5 4 3 16
66 บ้านยาง 7 5 3 0 15
67 บ้านฝั่งเพ 7 5 2 3 14
68 บ้านคำกลางวังม่วง 7 5 0 1 12
69 บ้านดงเมย 7 3 3 1 13
70 บ้านคำบอน 7 3 3 1 13
71 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 7 3 2 1 12
72 วัดสวายน้อยวิทยา 7 2 2 0 11
73 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 7 2 0 0 9
74 บ้านคอแลน 6 14 2 5 22
75 บ้านตบหู 6 10 7 6 23
76 บ้านหนองโด 6 7 2 4 15
77 บ้านนานวล 6 6 5 8 17
78 เตรียมบัณฑิต 6 5 2 3 13
79 บ้านโคกชำแระ 6 5 2 3 13
80 วัดเวตวันวิทยาราม 6 5 2 1 13
81 บ้านห้วยทราย 6 4 3 4 13
82 บ้านสว่างโนนทอง 6 4 3 3 13
83 บ้านโนนสว่างวังเสือ 6 3 6 8 15
84 บ้านไฮตาก 6 3 2 6 11
85 บ้านป่าแขมหนองเรือ 6 3 1 1 10
86 หนองโพดวิทยา 6 3 0 5 9
87 บ้านคำบาก 6 3 0 2 9
88 บ้านดงกระชู 6 3 0 0 9
89 บ้านโนนยาง 6 2 2 0 10
90 บ้านซำงู 6 2 1 1 9
91 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 6 2 0 3 8
92 บ้านนาสามัคคี 6 0 2 0 8
93 บ้านยางใหญ่ 5 6 1 5 12
94 บ้านท่าหลวงนาคำ 5 5 3 0 13
95 บ้านหนองดุม 5 5 1 1 11
96 บ้านขอนแป้น 5 4 1 2 10
97 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 4 1 1 10
98 บ้านหนองกบ 5 4 0 2 9
99 บ้านป่าโมง 5 2 1 2 8
100 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 5 2 1 1 8
101 อุดมสามัคคี 5 1 2 0 8
102 บ้านสร้างหอม 5 1 1 2 7
103 บ้านโนนสนาม 5 1 0 0 6
104 ศรีอุดมปัญญาคม 4 10 3 3 17
105 บ้านหนองดินดำ 4 9 1 1 14
106 บ้านคำอุดม 4 6 2 2 12
107 บ้านหาดทรายคูณ 4 6 1 2 11
108 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 4 5 1 1 10
109 บ้านโสกแสง 4 4 1 1 9
110 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 4 3 3 3 10
111 บ้านเก่าขาม 4 3 2 4 9
112 บ้านนาแคน 4 3 1 0 8
113 บ้านสมพรรัตน์ 4 2 3 3 9
114 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 4 2 2 1 8
115 บ้านแมด 4 2 1 0 7
116 บ้านโพนทอง 4 2 0 0 6
117 บ้านคำนาแซง 4 1 1 2 6
118 บ้านจันลา 4 1 1 0 6
119 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 1 1 0 6
120 บ้านแปดอุ้ม 4 1 1 0 6
121 บ้านแสนถาวร 4 1 0 1 5
122 บ้านสมสะอาด 4 1 0 0 5
123 บ้านหนองแต้ 4 0 1 1 5
124 บ้านโพธิ์สง่า 4 0 0 2 4
125 ประชาสามัคคี 4 0 0 0 4
126 อนุบาลเปรมชนก 4 0 0 0 4
127 บ้านทุ่งเทิง 3 6 0 0 9
128 บ้านน้ำขุ่น 3 4 4 5 11
129 บ้านกุดเชียงมุน 3 4 2 4 9
130 บ้านหนองเม็ก 3 4 0 3 7
131 บ้านประหูต 3 3 3 1 9
132 บ้านดอนโมกข์ 3 3 2 1 8
133 บ้านเปือย 3 3 1 2 7
134 บ้านตาเกาตาโกย 3 3 1 1 7
135 สุพรรณิการ์ 3 3 1 0 7
136 บ้านหนองบัวอารี 3 2 1 0 6
137 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 3 2 0 2 5
138 บ้านค้อ 3 1 2 2 6
139 บ้านดอนยาว 3 1 2 1 6
140 บ้านหนองขี้เห็น 3 1 1 1 5
141 บ้านโพนแอวขัน 3 1 0 2 4
142 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 0 1 3 4
143 บ้านดอนม่วย 3 0 1 0 4
144 บ้านโนนหุ่ง 3 0 1 0 4
145 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 3 0 0 1 3
146 บ้านป่าตาว 3 0 0 0 3
147 บ้านสองคอน 3 0 0 0 3
148 บ้านหนองทัพ 2 7 2 0 11
149 บ้านหัวแข้ 2 6 1 1 9
150 บ้านกุดประทาย 2 5 3 3 10
151 บ้านโนนแฝก 2 5 1 1 8
152 บ้านนาส่วง 2 4 4 1 10
153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 2 4 2 3 8
154 บ้านแก้งโตน 2 4 0 0 6
155 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 2 4 0 0 6
156 บ้านคำสำราญ 2 3 4 1 9
157 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 2 3 2 1 7
158 บ้านห้วยเสลา 2 3 2 0 7
159 บ้านซำหวาย 2 3 1 1 6
160 บ้านโนนบก 2 3 1 0 6
161 บ้านนาห่อม 2 3 0 3 5
162 บ้านนาอุดม 2 3 0 1 5
163 บ้านป่าพอก 2 3 0 0 5
164 บ้านแก้งสว่าง 2 2 1 1 5
165 บ้านป่าไร่ 2 2 1 0 5
166 อิสานเศรษฐกิจ 2 2 1 0 5
167 บ้านนาสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
168 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 2 0 0 4
169 บ้านหมากแหน่ง 2 1 4 0 7
170 ตชด.บ้านค้อ 2 1 1 2 4
171 บ้านโนนรังหนองบัวดง 2 1 1 1 4
172 บ้านตาโม 2 1 1 1 4
173 หนองเทา 2 1 0 1 3
174 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 2 1 0 1 3
175 บ้านคำกลาง 2 1 0 0 3
176 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 1 0 0 3
177 บ้านยางกลาง 2 0 3 2 5
178 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 2 0 1 0 3
179 บ้านป่าเตี้ย 2 0 1 0 3
180 บ้านโนนหลี่ 2 0 0 1 2
181 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 2 0 0 1 2
182 พิชัยศึกษา 2 0 0 0 2
183 บ้านหนองสนมพะลาน 1 7 3 2 11
184 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1 5 3 3 9
185 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1 4 1 1 6
186 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 1 4 1 0 6
187 บ้านโนนว่าน 1 4 0 1 5
188 บ้านโนนคูณแสนสุข 1 3 1 0 5
189 บ้านแข้ด่อน 1 3 0 3 4
190 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 3 0 1 4
191 บ้านโนนจานหนองสีขา 1 3 0 1 4
192 ดำรงสินอุทิศ 1 3 0 0 4
193 บ้านโนนหมากเดือย 1 3 0 0 4
194 บ้านตายอย 1 2 4 2 7
195 บ้านคำม่วง 1 2 1 0 4
196 บ้านนาประดู่ 1 2 0 1 3
197 บ้านนาแก 1 1 2 1 4
198 บ้านโนนแคน 1 1 2 1 4
199 บ้านม่วงโนนกระแต 1 1 2 1 4
200 บ้านทุ่งช้าง 1 1 2 0 4
201 บ้านโนนกอย 1 1 1 0 3
202 บ้านสวนสวรรค์ 1 1 0 1 2
203 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1 1 0 0 2
204 บ้านดวน 1 1 0 0 2
205 บ้านห่องเตย 1 1 0 0 2
206 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 1 0 2 1 3
207 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 1 0 1 0 2
208 บ้านแก้งขอ 1 0 1 0 2
209 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 1 0 1 0 2
210 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 1
211 ผอบ ณ นคร 2 1 0 0 1 1
212 บ้านห้วยสำราญ 1 0 0 0 1
213 ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม 1 0 0 0 1
214 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 1
215 บ้านบัวเจริญ 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 0 1
217 บ้านแก้งขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
218 บ้านโนนใหญ่ 1 0 0 0 1
219 เจริญศึกษา 1 0 0 0 1
220 บ้านดงขวางคำโทน 0 6 2 2 8
221 บ้านนาห้วยแคน 0 4 1 0 5
222 บ้านบุ่งคำ 0 3 4 2 7
223 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 3 0 0 3
224 บ้านเก่ากลาง 0 3 0 0 3
225 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 2 1 0 3
226 บ้านห้วยข่า 0 2 0 1 2
227 บ้านแก้งยาง 0 2 0 0 2
228 อนุบาลน้ำยืน 0 2 0 0 2
229 บ้านเสาเล้า 0 1 3 1 4
230 บ้านดอนโจด 0 1 1 0 2
231 บ้านนาโดม 0 1 1 0 2
232 บ้านวารีอุดม 0 1 1 0 2
233 บ้านห้วยปอ 0 1 1 0 2
234 บ้านม่วง 0 1 0 1 1
235 บ้านไพบูลย์ 0 1 0 1 1
236 บ้านนาเลิง 0 1 0 0 1
237 บ้านห่องคำ 0 1 0 0 1
238 ตชด.บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
239 บ้านทับไฮ 0 1 0 0 1
240 บ้านป่าหวาย 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองถาวร 0 1 0 0 1
242 บ้านห้วยแก้ว 0 1 0 0 1
243 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 1 0 0 1
244 ศิริเกษวิทยา 0 1 0 0 1
245 อนุบาลเพชรบุปผา 0 1 0 0 1
246 บ้านหนองขอน 0 0 2 0 2
247 บ้านอุดมชาติ 0 0 1 0 1
248 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 1 0 1
249 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 1 0 1
250 บ้านอุดมสุข 0 0 0 2 0
251 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 2 0
252 บ้านบัวเทียม 0 0 0 1 0
253 บ้านหนองแปน 0 0 0 1 0
254 บ้านห่องปอ 0 0 0 1 0
255 บ้านโชคชัย 0 0 0 1 0
256 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0
257 ปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,338 834 413 404 2,989