สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 20 4 5 29 34 2 2 0 38
2 บ้านโคกน้อย 10 12 6 28 32 12 2 7 46
3 บ้านแขมเจริญ 9 6 0 15 18 1 2 1 21
4 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 9 1 0 10 13 10 5 1 28
5 บ้านโซง 7 8 2 17 22 3 6 3 31
6 ชุมชนบ้านหนองสะโน 6 10 3 19 26 3 2 5 31
7 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 6 2 3 11 17 5 3 1 25
8 บ้านกวางดีด 6 2 1 9 13 4 1 1 18
9 ชุมชนบ้านหนองยาว 4 6 6 16 19 7 4 3 30
10 บ้านหนองอ้ม 4 6 2 12 16 14 3 6 33
11 บ้านนาเจริญ 4 3 4 11 19 3 3 5 25
12 ชุมชนบ้านปลาขาว 4 3 2 9 28 8 5 5 41
13 บ้านป่าสน 4 3 1 8 8 2 1 0 11
14 บ้านหมากมาย 4 1 3 8 8 7 5 1 20
15 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 4 1 2 7 14 1 1 1 16
16 บ้านหนองเงินฮ้อย 4 1 2 7 13 7 8 5 28
17 บ้านกลาง 4 1 2 7 12 8 5 4 25
18 บ้านนาทุ่ง 4 0 2 6 15 8 2 5 25
19 บ้านน้ำขุ่น 4 0 1 5 8 5 4 5 17
20 ประชาสามัคคี 4 0 0 4 4 0 0 0 4
21 บ้านโนนขาม 3 5 4 12 19 11 2 4 32
22 บ้านเบญจ์โนนดู่ 3 4 2 9 22 5 3 4 30
23 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 3 4 1 8 12 6 8 5 26
24 บ้านคำครั่ง 3 4 0 7 17 7 4 2 28
25 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 3 3 4 10 11 4 1 0 16
26 บ้านท่าก่อ 3 3 3 9 13 5 2 3 20
27 บ้านหนองดินดำ 3 3 2 8 8 12 1 2 21
28 น้ำยืน 3 3 1 7 14 2 1 5 17
29 บ้านโคกเทียม 3 3 1 7 13 12 2 1 27
30 บ้านเม็กใหญ่ 3 2 2 7 16 6 4 4 26
31 บ้านบก 3 2 1 6 14 8 4 3 26
32 บ้านโนนเลียง 3 1 2 6 9 5 0 0 14
33 บ้านสว่างโนนทอง 3 0 4 7 9 4 3 3 16
34 เมืองเดช 3 0 2 5 11 0 0 0 11
35 บ้านดอนกลาง 3 0 0 3 11 4 1 0 16
36 บ้านม่วงนาดี 2 10 5 17 28 6 6 4 40
37 เวตวันวิทยา 2 3 2 7 10 4 1 3 15
38 บ้านโนนสำราญ 2 2 1 5 10 6 3 0 19
39 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 2 0 4 7 5 4 3 16
40 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 2 1 3 6 9 11 3 2 23
41 สมสะอาดสวนฝ้าย 2 1 2 5 10 4 1 2 15
42 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 2 1 1 4 7 2 0 3 9
43 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 2 1 0 3 4 5 1 1 10
44 บ้านจันลา 2 1 0 3 4 1 1 0 6
45 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 2 1 0 3 4 0 1 0 5
46 อนุบาลบุณฑริก 2 0 4 6 13 6 1 2 20
47 บ้านดงเมย 2 0 2 4 7 4 3 1 14
48 บ้านท่าหลวงนาคำ 2 0 1 3 5 5 3 0 13
49 บ้านหนองเม็ก 2 0 1 3 3 4 0 3 7
50 บ้านโนนกาเร็น 2 0 0 2 14 3 1 2 18
51 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 0 0 2 6 3 1 1 10
52 นาคสมุทรสงเคราะห์ 1 4 4 9 13 5 3 0 21
53 บ้านหนองแปก 1 3 2 6 12 10 4 2 26
54 บ้านขี้เหล็ก 1 3 1 5 17 9 4 5 30
55 บ้านบัวงาม 1 2 4 7 18 10 8 11 36
56 บ้านเตย 1 2 2 5 9 8 4 7 21
57 บ้านแสนสุข 1 2 1 4 8 6 5 7 19
58 เตรียมบัณฑิต 1 2 1 4 6 5 2 3 13
59 บ้านโนนสนาม 1 2 1 4 5 1 0 0 6
60 บ้านโสกแสง 1 2 1 4 4 4 1 1 9
61 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1 2 0 3 16 10 3 6 29
62 บ้านนากระแซง 1 1 2 4 8 4 3 1 15
63 บ้านหนองสนมพะลาน 1 1 2 4 4 8 3 2 15
64 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1 1 1 3 10 7 1 0 18
65 บ้านท่าโพธิ์ศรี 1 1 1 3 8 6 0 1 14
66 บ้านซำงู 1 1 1 3 6 2 1 1 9
67 ชุมชนบ้านโนนแดง 1 1 0 2 9 15 10 5 34
68 บ้านดงกระชู 1 1 0 2 6 3 0 0 9
69 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 5 4 1 1 10
70 บ้านนาแคน 1 1 0 2 4 3 1 0 8
71 บ้านป่าตาว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านแก้งสว่าง 1 1 0 2 2 2 1 1 5
73 บ้านตาโอง 1 0 2 3 12 16 4 4 32
74 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 0 1 2 10 1 3 3 14
75 วัดสวายน้อยวิทยา 1 0 1 2 7 2 2 0 11
76 บ้านโคกชำแระ 1 0 1 2 6 5 2 3 13
77 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 0 1 2 6 3 6 8 15
78 บ้านขอนแป้น 1 0 1 2 5 4 1 2 10
79 บ้านโพธิ์สง่า 1 0 1 2 4 2 0 2 6
80 บ้านฝั่งเพ 1 0 0 1 7 5 2 3 14
81 บ้านตบหู 1 0 0 1 6 10 7 6 23
82 หนองโพดวิทยา 1 0 0 1 6 3 0 5 9
83 บ้านนาสามัคคี 1 0 0 1 6 0 2 0 8
84 บ้านยางใหญ่ 1 0 0 1 5 6 1 5 12
85 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1 0 0 1 4 2 2 1 8
86 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
87 บ้านหนองแต้ 1 0 0 1 4 0 1 1 5
88 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 1 0 0 1 3 3 2 1 8
89 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 3 4
90 บ้านดอนม่วย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
91 บ้านซำหวาย 1 0 0 1 2 3 1 1 6
92 บ้านป่าไร่ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
93 บ้านคำกลาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1 0 0 1 1 4 1 1 6
95 บ้านคำม่วง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
96 บ้านซำสะกวยน้อย 0 3 2 5 10 8 11 7 29
97 บ้านนาแก 0 3 1 4 4 1 2 2 7
98 บ้านนานวล 0 3 0 3 6 6 5 8 17
99 บ้านคอแลน 0 2 4 6 6 14 2 5 22
100 บ้านแก้งสมบูรณ์ 0 2 3 5 19 6 2 2 27
101 บ้านทองสวัสดิ์ 0 2 3 5 16 4 0 0 20
102 บ้านโคกใหญ่ 0 2 3 5 11 8 4 4 23
103 บ้านห้วยทราย 0 2 2 4 6 5 3 4 14
104 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 2 2 4 6 3 3 3 12
105 บ้านป่าพอก 0 2 2 4 2 3 0 0 5
106 บ้านสร้างหอม 0 2 1 3 5 1 1 2 7
107 บ้านกุดประทาย 0 2 1 3 4 6 3 3 13
108 บ้านไฮตาก 0 2 0 2 6 3 2 6 11
109 บ้านสมพรรัตน์ 0 2 0 2 5 2 3 3 10
110 ศรีอุดมปัญญาคม 0 2 0 2 4 10 3 3 17
111 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
112 บ้านหนองม่วง 0 1 4 5 11 7 4 6 22
113 บ้านกุดเรือ 0 1 3 4 9 12 5 3 26
114 บ้านยาง 0 1 3 4 7 5 3 0 15
115 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 0 1 2 3 16 6 3 2 25
116 บ้านคำบอน 0 1 2 3 7 3 3 1 13
117 บ้านทุ่งเทิง 0 1 2 3 3 6 0 0 9
118 บ้านหนองสนม 0 1 1 2 14 6 6 2 26
119 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 1 1 2 9 2 2 2 13
120 วัดเวตวันวิทยาราม 0 1 1 2 7 6 2 1 15
121 บ้านป่าโมง 0 1 1 2 5 2 1 2 8
122 บ้านแมด 0 1 1 2 4 2 1 0 7
123 บ้านเปือย 0 1 1 2 3 3 1 2 7
124 บ้านโนนหลี่ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
125 บ้านทุ่งเพียง 0 1 0 1 9 7 4 4 20
126 บ้านคำกลางวังม่วง 0 1 0 1 7 5 0 1 12
127 บ้านโนนยาง 0 1 0 1 7 2 2 0 11
128 บ้านเก่าขาม 0 1 0 1 4 3 2 4 9
129 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
130 อนุบาลเปรมชนก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
131 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 1 0 1 3 2 0 0 5
132 บ้านโนนหุ่ง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
133 บ้านโนนแฝก 0 1 0 1 2 5 1 1 8
134 บ้านโนนบก 0 1 0 1 2 3 1 0 6
135 หนองเทา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
136 บ้านดวน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
137 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
138 พิชัยศึกษา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
139 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 0 1 0 1 1 5 3 3 9
140 บ้านสวนสวรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
141 บ้านห้วยสำราญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
142 บ้านดงขวางคำโทน 0 1 0 1 0 6 2 2 8
143 นาเกษมเจริญวิทยา 0 0 5 5 9 6 6 5 21
144 บ้านแก้ง 0 0 2 2 10 7 1 4 18
145 บ้านโพนดวน 0 0 2 2 10 2 1 1 13
146 บ้านป่าก้าว 0 0 2 2 8 5 1 1 14
147 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 0 2 2 7 3 2 1 12
148 บ้านหนองกบ 0 0 2 2 5 5 0 2 10
149 บ้านค้อ 0 0 2 2 3 1 2 2 6
150 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 2 2 2 1 1 1 4
151 ดำรงสินอุทิศ 0 0 2 2 1 3 0 0 4
152 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 5 5 1 1 11
153 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 5 2 1 1 8
154 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 1 1 4 6 1 2 11
155 บ้านประหูต 0 0 1 1 3 3 3 1 9
156 สุพรรณิการ์ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
157 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 1 1 3 2 0 2 5
158 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
159 บ้านห้วยเสลา 0 0 1 1 2 3 2 0 7
160 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
161 บ้านหมากแหน่ง 0 0 1 1 2 1 4 0 7
162 ตชด.บ้านค้อ 0 0 1 1 2 1 1 2 4
163 บ้านตาโม 0 0 1 1 2 1 1 1 4
164 บ้านยางกลาง 0 0 1 1 2 0 3 2 5
165 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 1 1 2 1 4
166 บ้านทุ่งช้าง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
167 บ้านเสาเล้า 0 0 1 1 0 1 3 1 4
168 บ้านนาเลิง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองโด 0 0 0 0 6 7 2 4 15
170 บ้านคำบาก 0 0 0 0 6 3 0 2 9
171 อุดมสามัคคี 0 0 0 0 5 1 2 0 8
172 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 4 6 2 2 12
173 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
174 บ้านคำนาแซง 0 0 0 0 4 1 1 2 6
175 บ้านแปดอุ้ม 0 0 0 0 4 1 1 0 6
176 บ้านแสนถาวร 0 0 0 0 4 1 0 1 5
177 บ้านกุดเชียงมุน 0 0 0 0 3 4 2 4 9
178 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 3 3 2 1 8
179 บ้านตาเกาตาโกย 0 0 0 0 3 3 1 1 7
180 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 3 2 1 0 6
181 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 3 1 2 1 6
182 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
183 บ้านโพนแอวขัน 0 0 0 0 3 1 0 2 4
184 บ้านสองคอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
185 บ้านหนองทัพ 0 0 0 0 2 7 2 0 11
186 บ้านหัวแข้ 0 0 0 0 2 6 1 1 9
187 บ้านนาส่วง 0 0 0 0 2 4 4 1 10
188 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 0 0 2 4 2 3 8
189 บ้านแก้งโตน 0 0 0 0 2 4 0 0 6
190 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
191 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 2 3 4 1 9
192 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
193 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 2 3 0 3 5
194 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
195 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
196 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
197 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
198 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 1 5 0 1 6
199 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
200 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 1 3 1 0 5
201 บ้านแข้ด่อน 0 0 0 0 1 3 0 3 4
202 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
203 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
204 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
205 บ้านตายอย 0 0 0 0 1 2 4 2 7
206 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
207 บ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0 0 1 1 2 1 4
208 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
209 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
211 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านแก้งขอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 ผอบ ณ นคร 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาเอ็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 เจริญศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 0 4 1 0 5
224 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 3 4 2 7
225 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
226 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
227 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
228 บ้านห้วยข่า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
229 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 อนุบาลน้ำยืน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
231 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านนาโดม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 บ้านวารีอุดม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
235 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
236 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
237 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
238 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองถาวร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 ศิริเกษวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 อนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
248 บ้านอุดมชาติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
249 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
250 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
251 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
253 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 บ้านห่องปอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
255 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
256 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 ปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 242 231 215 688 1,432 865 418 407 2,715