รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  บุญพัง
 
1. นางสุภาวดี  สุดสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีจันทร์
 
1. นางจุรีพร  เสาร์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 1. เด็กหญิงสหฤทัย  เห็มทอง
 
1. นายอารีย์  สุดาชม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอารยา  ระติเดช
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงธิมาพร  กองพันธ์
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนิศาชล  สาระพันธ์
 
1. นางนิภาพรรณ  คำวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1. เด็กชายกฤตพล  พรมสุวรรณ
 
1. นางสมปอง  บุญพิมพ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงธรรมรินทร์  การกล้า
 
1. นางกันตา  เดชากุลตระกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครั่ง 1. เด็กชายธณบัตร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริโคตร
3. เด็กหญิงอาภาพร  สายสมุทร
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  อาจหาญ
2. นางอตินุช  สุภากรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำงู 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เวทนา
2. เด็กหญิงพรรนิภา  แสนยำ
 
1. นางกัลยานาฏ  จารักษ์
2. นางจินตนา  จินพละ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงศุภวัทน์  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรดี  อ่อนจันทร์
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  เกษมปัญญากุล
 
1. นางปาริชาติ  ตรีจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปณิดา  ชารีแก้ว
 
1. สิบเอกสายเพ็ชร  ทองน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันธิ
 
1. นางสาวธนัชชา  ศรีรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณภัทร  ศิริธีรพันธ์
2. เด็กหญิงพรชนก  ทานุจันทร์
3. เด็กชายวราเมศ  นิสา
 
1. นางสาวสุพินดา  ศรีคะเณย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พันธ์ชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวจูม
3. เด็กชายธนดล  ผลทวี
 
1. นางลักขณา  ไพรพาลี
2. นางปวินดา  กงเงิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  จันทสิทธิ์
 
1. นางวิจิตรา  จำปาศรี
2. นางสาวธนิษฐา  พรมกอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   บัวผัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สายสมบัติ
3. เด็กชายสุริยา  โคตะถา
 
1. นายวรัญญู  จันใต้
2. นายบุญมี  พรมวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 1. เด็กหญิงปุญญานันท์  รุ่งรจนา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เคาศรี
 
1. นายสืบศักดิ์  ล้อมวงศ์
2. นางนรินทร์รัตน์  ล้อมวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครั่ง 1. เด็กชายพีรพล  สีชัย
2. นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์
 
1. นายปรีชา  ภูมิคำ
2. นายชาญณรงค์  จันเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย
 
1. นางอุรา  ทุมเมฆ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ
 
1. นางอุรา  ทุมเมฆ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงดารณี  โพธิสนธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ห่อพร่าม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงกนกอร  อรุณพงษ์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  จำปา
3. เด็กหญิงสุวัชนา  มังคะการ
 
1. นางสุพัตรา  ศรีวรรณะ
2. นางวรรณี  แก้วจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวีระชัย  ประทุม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พงษ์เสือ
3. นางสาวสุวณี  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กหญิงชลดา  พรมเกตุ
2. เด็กหญิงทาริกา  ไมอักรี
3. เด็กหญิงอริศรา  โพธารินทร์
 
1. นางศิริพร  บุ้งทอง
2. นายทวนทอง  บุ้งทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ท่อนทอง
2. เด็กหญิงปริญญา  บัวศรี
3. เด็กหญิงเกษแก้ว  ทองคำนุช
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางสาวอิศรินดารา  หวานใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จรมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงจำปา
3. เด็กหญิงเกวดี  สาระกิจ
 
1. นางวันเพ็ญ   ชารีสมบัติ
2. นางสาวไพรศรี  โคตรสุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครั่ง 1. เด็กหญิงญาณนันท์  ทองเทพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงทอง
3. เด็กหญิงอารียา  หนองภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ชิณะโคตรพงษ์
2. นายอัศวิน  สินธุประสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1. เด็กหญิงกิตติพร  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงจงกลณี  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงสายชล  จิบจันทร์
 
1. นายบุญจันทร์  วงศ์สูง
2. นางธนิดา  โสภาลี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ต้นโพธิ์
2. เด็กหญิงลักขณา  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงเมฑาวดี  ควินรัมย์
 
1. นางสาวนันท์ยิกา  บัวใหญ่
2. นางสาวสุปราณี  แก้วหาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 1. เด็กหญิงปานกุล  กิ่งคำ
2. เด็กหญิงวารุณี  สินศาสตร์
 
1. นายสุพันธ์  ผิวเหลือง
2. นางสาวอภิญญา  พละสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายธนพนธ์  ทิสา
2. เด็กชายศุภกฤต  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
2. นางสาวนวลอนงค์  เสียงเย็น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มะอินทร์
2. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายณรงค์  เขียวสด
2. นายชัยยุทธ  ศรีสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นามเจริญ
2. เด็กชายพันธวัช  อรอินทร์
 
1. นายสมชาย  นามเจริญ
2. นางปานทิพย์  ทองสิงห์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กชายธนากร  ดอนโมกข์
2. เด็กชายศุภชัย  ไชยสิงห์
 
1. นายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์
2. นางสุมาลี  ชนะภัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายทวานนท์  กันยามา
2. เด็กชายอมรชัย  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อรรคบุตร
2. เด็กชายศรัญ  บรรทอน
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
2. นางสาวสุพัตรา  บ้างตำรวจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กินรา
2. เด็กหญิงปภาวี  สิทธิ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทวิตชาติ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  วนาพันธ์
5. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อิดอ่อน
 
1. นางมณีวรรณ  ประยูรยวง
2. นางธัญญพร  กาฬหว้า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงกนกนภา  พรหมวงศ์
2. เด็กหญิงกินรี  พลศรี
3. เด็กหญิงชุติกาญน์  พุทธจักร
4. เด็กหญิงพิมญาดา  คำนาโฮม
5. เด็กหญิงสุทธิดา  แดนพันธ์
 
1. นางอรทัย  พรหมวงศ์
2. นางกาญจนา  ไพกะเพศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สระทิม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ทองหล่อ
4. เด็กหญิงวิลวัลย์  แสงกล้า
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทองปิด
 
1. นางอรทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวรุ่งนภา  นนท์ศิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงนันทนา  เวชสาร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมาพิมพ์
4. เด็กหญิงศศิธร  นวลจันทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  สากุลา
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
2. นางธนิตา  ประคองพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกัลยากร  ผิวนอก
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วระพุฒ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเลิม
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สิมสุวรรณ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตรึกหากิจ
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
2. นางธนิตา  ประคองพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์พิมา  ดอนเตาเหล็ก
2. เด็กชายพิชิต  ใยทอน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงสาริณี  สายสว่าง
5. เด็กหญิงแสนทอง  สีมา
 
1. นางมยุรี  ทับทิมหิน
2. นางสาวธิดารัตน์  จันที
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  พลจร
2. เด็กหญิงรำพูล  พละที
3. เด็กหญิงวริษา  โกลีย์
4. เด็กชายวิทยากร  บุญกว้าง
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขันทะโส
 
1. นายอาคม  พูลทอง
2. นายเดช  สายแดง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรพัชญ์  สิรไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงปทิตตา  ประเสริฐ
3. เด็กชายพิริยะพงศ์  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  บัตรวิเศษ
5. เด็กหญิงอารียา  แฝงโกฏิ
 
1. นายสมภาร  นิยม
2. นางรจนา  นิยม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายคัมภีร์  โกษา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วิชาพูล
3. เด็กหญิงญาโณทัย  เรือนเงิน
4. เด็กชายดำรงค์  คำชมพู
5. เด็กชายธนกร  ศรีคำ
6. เด็กชายธนพล  พลพงษ์
7. เด็กชายธนพล  ชุมชัย
8. เด็กชายธีรวัชร  ทองอินทร์
9. เด็กชายนพพล  จันทะเกษ
10. เด็กหญิงนิตยา  ศรีรักษา
11. เด็กหญิงปนัดดา  คัตวงค์
12. เด็กหญิงปิ่นมณี  สัมฤทธิ์
13. เด็กหญิงพนิดา  จิตรจันทร์
14. เด็กหญิงพัชลี  สุนีย์
15. เด็กชายภัทรสิน  กุมวาปี
16. เด็กชายรุ่งตะวัน  จันทะเกษ
17. เด็กชายวระวุธ  คำภู
18. เด็กชายสิทธิชาติ  บุตตะวงศ์
19. เด็กชายเทพพิทักษ์  บัวใหญ่
20. เด็กหญิงเบญจพร  สังคะรินทร์
 
1. สิบเอกวสันต์  ศรีสุข
2. นายศักรินทร์  พันธุ์ไกร
3. นายนิคม  นันตะวงษ์
4. นางสาวอรวรรณ   ยิ่งใหญ่
5. นางประภาพร  ปนัดสาโก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายกิตติภพ  จันเมือง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จิ้งโจ้
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  อัตราช
4. เด็กหญิงจิตลัดดา  ทรารมย์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยเลิศ
6. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรง
7. เด็กชายณัฐพงศ์  คำมั่น
8. เด็กชายนภัสรพี  ใสแก้ว
9. เด็กหญิงนันทิวา  ศีรไชย
10. เด็กหญิงนิตยา  ทองแจ่ม
11. เด็กชายบุญสถิตย์  คำใหม่
12. เด็กชายพีระพล  วงษ์วัน
13. เด็กหญิงรัชตารี  จิ้งโจ้
14. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จำปา
15. เด็กหญิงวิสุนันท์  สายชาลี
16. เด็กชายวิโรจน์  แช่โต๋ว
17. เด็กหญิงสำลี  สินทรัพย์
18. เด็กหญิงสุพรรษา  รอบโลก
19. เด็กหญิงหัฐยา  สีหะนันท์
20. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มลายวัน
 
1. นายณัฐพงศ์  ไสยมาตย์
2. นายเกชา  สายแสน
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ศิริวงษ์
4. นางวราภรณ์  ทองพิทักษ์
5. นายจำนงค์  จัันทร์แก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุภา  สายทอง
 
1. นางพิจิตรา  ดิษยสิรินันท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสนาม 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วิบรรณ์
 
1. นางสุดสาคร  จันทะศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กชายสันติสุข  ศรประสิทธิ์
 
1. นางวรรณวิไล  สุบินดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1. เด็กชายวิทยา  พลศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีดาเรียน
 
1. นางวาสนา  ประทุมรัตน์
2. นางสาววาสนา  สมยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุณิราช
2. เด็กชายธนกฤษณ์  สาโสม
 
1. นางอุบลสวัสดิ์  ฝั้นสีดา
2. นางอรุณี  เกษมสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เย็นจันทร
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยวงศ์
 
1. นางอรทัย  ชินาภาษ
2. นางสาวอรญา  นิชรัตน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทำ
2. เด็กหญิงชื่นฤทัย  จวนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นันโท
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  อรวงศ์
5. เด็กหญิงพรรพัศษา  โสมศรี
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ทิสา
7. เด็กหญิงมนัญชยา  มารัตน์
8. เด็กหญิงวารุณี  มณีเนตร
9. เด็กหญิงสมิตา  บุญมี
10. เด็กหญิงสรัญญา  ผิวเงิน
 
1. นางลมุนจิตร  คุณุ
2. นางสุภาภรณ์  เรืองสิทธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแป้น 1. เด็กหญิงจิตรดา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงณัฐริกาน  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพียะวงศ์
4. เด็กหญิงนุชนาฎ  พูนพิน
5. เด็กหญิงพรวิภา  จันมะนี
6. เด็กหญิงภคพร  พูนพิน
7. เด็กหญิงมุธิตรา  มานพ
8. เด็กชายวราศัย  พะรัมย์
9. เด็กชายวิชญะ  ชมภุูประเภท
10. เด็กชายศราวิน  ศรประสิทธิ์
11. เด็กหญิงศศิวรรณ  สุขสวรรณ์
12. เด็กหญิงอภิชญา  วิชัย
13. เด็กหญิงอรปรียา  บัวรินทร์
14. เด็กหญิงอรัญญา  กำปั่น
15. เด็กหญิงเสาวพร  พรมวงค์
 
1. นายอรุณพงษ์  บุญศรี
2. นางสาวแววดาว  ชัยทอง
3. นางสุกัญญา  พูนพิน
4. นางสาวสุจิตรา  พรานไพร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สรจักร
2. เด็กหญิงจันจิรา  ปลงใจ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกษราช
4. เด็กหญิงจีรานันท์  พรมกอง
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จงไพ
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สมสุพรรณ
7. เด็กหญิงทับทิม  พะละที
8. เด็กหญิงนฤมล  ชินลา
9. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยสำแดง
10. เด็กหญิงรัตติยากร  สาระขันธ์
11. เด็กชายวัชรินทร์  พรมมินทร์
12. เด็กหญิงสงกรานต์  นาโล
13. เด็กหญิงสาริกา  วันคำ
14. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงแก้ว
15. เด็กชายเดชรินทร์  โคตรสุวรรณ
 
1. นางวรรณี  เพียโคตร
2. นางวาสนา  ไตรภักดิ์
3. นายสันติ  กุคำอู่
4. นางกมลฉัตร  นาคพันธ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. เด็กหญิงกฤษณา   นามวา
2. เด็กชายอนุชา   ทองห่อ
 
1. นางธิดาวุฒิ   จันทร์จำปา
2. นางสาวนภาพร   สัมผัส
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  สาขา
2. เด็กหญิงสุปราณี  ประมนต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  กมุทชาติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำทู
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงญาโณทัย  ปัดเพชร
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงพรภิมล  เจริญท้าว
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริประภา  ศรีภา
 
1. นางพิมพ์พิรุฬห์  มณีศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายศุภชัย  แสงศิริ
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายวิษณุกรณ์  คำภาทู
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายวงศ์สว่าง  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายสรณะ  นิชรัตน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วันวาน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อระดี
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
2. นางพิสมัย  สมสะอาด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ไชยคำ
2. เด็กหญิงวาสนา  เสนาภักดิ์
 
1. นางเบญจมาศ  อ่อนทะเล
2. นายสายสินธ์  บรรเลง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงจริยา  อัตตะพงษ์
2. เด็กหญิงนัชทริกา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
2. นายชัชชัย  อุดทา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนบดี  ผลบุญ
 
1. นายสรณะ  นิชรัตน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  สัตโต
2. เด็กชายศุภสันห์  วิชัยโย
3. เด็กชายอัศนี  มูลชารี
 
1. นางบังเกิด  ฟองน้ำ
2. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายวีระภัทร  วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอระแสง
3. เด็กชายเทพพร  วงษาลี
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นายเกษม  โบราณมูล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กชายธนกร  คำเม็ก
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  ตันถา
3. เด็กชายอินทร์ทัช  สัตโต
 
1. นายปริญญวุฒิ  ผุดผ่อง
2. นายสวาท  เพ็ชร์งาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงปราณี  จำปาแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ตะดุมพันธ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  พันธ์คำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงศิริประภา  ผิวนวล
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  สาระพล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายราชัน  ปรโม
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน  ขันอาสา
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันที
 
1. นางวิภารัตน์  พูลเพิ่ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ไวโสภา
 
1. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายโชคชัย  โพธิ์ล่าม
 
1. นางวิภารัตน์  พูลเพิ่ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผลรักษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุตะระวดี
 
1. นางเพ็ญพร  นามวงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์หาญ
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทองชุม
 
1. นางเพ็ญพร  นามวงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกตพันธุ์
 
1. นายเกษม  ศิริโคตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายพงษ์อานนท์  ครั้งพิบูลย์
 
1. นายมนูญ  ผิวนวล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงออมสิน  ธุระพัฒ
 
1. นายไมตรี  สมชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สง่าศิลป์
 
1. นายมนูญ  ผิวนวล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิชัย
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สัมผัส
3. เด็กหญิงฐิติพร  วิชัย
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง
5. เด็กชายพณิชพล  สุขตา
6. เด็กชายพานทอง  พูนพิน
7. เด็กชายภานุพงษ์  กัลยาณีย์
8. เด็กหญิงยุพาพร  ไพศรี
9. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ริวงศ์
10. เด็กหญิงวันวิสา  จันทวี
11. เด็กชายวิทวัส  กวดขัน
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษาชัย
13. เด็กชายสงกรานต์  วามะกันต์
14. เด็กชายสันติชัย  คำสมพร
15. เด็กหญิงสาวิตรี  แย้มพลอย
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  สายเพชร
17. เด็กหญิงสุธนี  จุไร
18. เด็กหญิงสุรีพร  วิชัย
19. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตรจันทร์
20. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  วิช้ย
 
1. นายสรุศักดิ์  สุรมิตร
2. นายโกเมฆ  พรมเกษ
3. นางณัฐกฤตา  พรมตา
4. นางอรวรรณ  พรหมวงศ์
5. นางดลนภา  พันธ์โชติ
6. นางธนวรรณ  สิงห์สังข์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายนันทพล  นาสิงห์ทอง
3. เด็กหญิงปุ๋ย  สัมผัส
4. เด็กหญิงอนุชรีย์  ศรีสวย
5. เด็กชายอนุชา  จันทะภักดิ์
6. เด็กชายอะฑิรุฒ  บุญแรง
 
1. นายอภิลักษณ์   แสนสุพรรณ
2. นายณัทพงศ์  แก้วลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กชายจักรพงษ์  หวังดี
 
1. นางสุภัทรา  พรหมสิทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงบุปผาวรรณ  พลศรี
 
1. นายศุภชัย  ศรีคะเณย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายชลัมพล  คำศรี
 
1. นายสราวุธ  พรมกอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตุมายา
 
1. นายณรงค์  ศรีชมภู
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กชายเทพอมร  คงภูเขียว
 
1. นายไมตรี  สมชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงชนานันท์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางจุรี  สาลี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. นายวิทยา  สินประยะ
 
1. นางสาวอัญชิสา  แก้วศรีทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงสไมพร  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร์   ปะติเน
 
1. นายไชยเชษฐ   เกษมาลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงคณิสร  ภูบรรทัด
 
1. นายศรกฤษณ  สุธรรมวิจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 1. เด็กชายศรศักดิ์  วราพรม
 
1. นายสมใจ  ทัดแก้ว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงสไมพร  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กชายเอกอลงกรณ์  จอมขวัญ
 
1. นายพัทตนนท์  สอนคำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ปทิทัง
 
1. นางระพีพรรณ  มีทรัพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1. เด็กชายชัยศิริ  พรมกอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  พรมกอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงฐานิชา  สุวรรณัง
 
1. นางเบญจมาศ  อ่อนทะเล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยเทพ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ปรานันต์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ระเมาะอา
4. เด็กหญิงณัฐศิกานณ์  ศรีบัว
5. เด็กชายธนวัฒณ์  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ระบกเวีย
7. เด็กหญิงธิชาดา  อ่อนยอง
8. เด็กชายธิระวัฒน์  ไชยช่วย
9. เด็กชายธีระวัตร  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงนภาภรณ์  ดวงพิลา
11. เด็กหญิงปณิดา  บัวริน
12. เด็กชายประพันธ์  บุญใหญ์
13. เด็กหญิงปรียานุช  ศรีบัว
14. เด็กหญิงปวีณา  ปานานนท์
15. เด็กหญิงปิยะดา  ทองไชย
16. เด็กหญิงพรพิมล  ตาโส
17. เด็กหญิงภาวิณี  ตีเงิน
18. เด็กหญิงรวิสรา  นิรานนท์
19. เด็กชายรัฐพล  รอดเรือง
20. เด็กหญิงรัตนมณี  ติมัติ
21. เด็กหญิงราตรี  ปานะซำ
22. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ระบกเวีย
23. เด็กหญิงวารุณี  ดวงจันทร์
24. เด็กหญิงวิภาวดี  โรตะโง
25. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุพรรณ์
26. เด็กชายวีระพล  ธนูไตร
27. เด็กชายศิริชัย  ไชยเทพ
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานะซำ
29. เด็กหญิงศุกลักษณ์  ชนะเทศ
30. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เจียกะเรีย
31. เด็กชายสงคราม  ด่านป้อม
32. เด็กชายสมเกียรติ  กาฬะปักษิณ
33. เด็กหญิงสายรุ้ง  สะดา
34. เด็กชายสุรสิทธิ์  สะดา
35. เด็กหญิงสุรินทร์  มัตตะนา
36. เด็กหญิงอพิชญา  สุพรรณ์
37. เด็กชายเกริกชัย  ปัญญาบุตร
38. เด็กชายเอกราช  สายทอง
39. เด็กชายไกรสิทธ์  ตาโส
40. เด็กชายไกรสีห์  ระเมิ๊ด
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิบา
2. นางประนอม  แพงคำ
3. นายสง่า  แพงคำ
4. นายปรีชาชัย  เรืองศรี
5. นางสาวรัชนี  ภักดี
6. นางสาวปภัชญา  พิพัฒน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพดวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทะวงศ์ศรี
2. เด็กหญิงจินตปาตี  คันที
3. เด็กชายธนวัฒน์   คะนา
4. เด็กชายธวัชชัย   เบ้าทอง
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เชื้อนาค
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   นามบุตร
7. เด็กชายธาราวุฒิ   สุภผา
8. เด็กชายธีรเดช   ค่าแพง
9. เด็กหญิงนิศากร   วาตา
10. เด็กหญิงปนัดดา  อุดธิโท
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์   คาดหมาย
12. เด็กชายปรเมฆ  วรรณแก่น
13. เด็กชายปิยะพงษ์   ปิ่นคำ่
14. เด็กหญิงพจมาน  สะพล
15. เด็กหญิงพัชรี   ศรีอักษร
16. เด็กชายรัตนพล   นิโถ
17. เด็กหญิงรัตนสุดา   พันธ์ทอง
18. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   กล่ำเกลี้ยง
19. เด็กหญิงวริศรา   ทวีโพด
20. เด็กชายวิระวัฒ   ทะรันทร์
21. เด็กชายวุฒิชัย   บุญตา
22. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีหาบรรดิษฐ์
23. เด็กหญิงสังวาล   ไชยโคตร
24. เด็กชายสามารถ   คันที
25. เด็กหญิงสายภิรมย์   คำรักษ์
26. เด็กหญิงสาวิกา   ศรีหาบรรดิษฐ์
27. เด็กหญิงสุดาพร   คันที
28. เด็กชายอนันต์ชัย   เกตา
29. เด็กชายอนุพงษ์   สะนัย
30. เด็กชายอภิเชษฐ์  คันที
31. เด็กหญิงอรอนงค์   สิทธิธัง
32. เด็กชายอิดศร   สายยืน
33. เด็กหญิงอิภิญญา   บุญโสพิศ
34. เด็กหญิงอุไรพร   โสดากุล
35. เด็กหญิงเกษรินทร์  ดาสี
36. เด็กชายเจษฎา   ผารินันท์
37. เด็กชายเฉลิมศักดิ์   ยานัง
38. เด็กชายเด็กชายศริศร   ขันทา
39. เด็กชายเอกรินทร์   โนใหม่
40. เด็กหญิงแพรวรรณ   อินลี
 
1. นายพลวุฒิ  ยะสาท
2. นายวัชรินทร์   บุตรลา
3. นายทักษิณ   ศรีลาเคน
4. นางรัญจวน   ศรีลาเคน
5. นางสิรินลักษณ์  สาริบูรณ์
6. นางสาวลดาวัลย์  ปรารถนา
7. นางสาวตะวัน  มาลาเภา
8. นางสาวณพสร  บัวหอม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกมลธิดา  กาสิทธิ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูธร
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม
4. เด็กชายธีระศักดิ์  สิงห์ไสล
5. เด็กชายนัฐพล  คำมีรัตน์
6. เด็กชายภากร  นิลพัฒน์
7. เด็กชายวีระพร  โคตรบุปผา
8. เด็กหญิงสุวรรณี  คำมีรัตน์
9. เด็กหญิงอาภรณ์  นิคม
10. เด็กชายเอกพล  สิงห์คำ
 
1. นางสาวบัวแก้ว  ศรีสมบูรณ์
2. นายยุทธนา  มุสิกา
3. นางณัฐกฤตา   จรรยากรณ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  ปะปารี
2. เด็กชายดนัย  ภูธร
3. เด็กชายดนุพร  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก  วิลา
5. เด็กชายภิญโญ  ศรีบุบผา
6. เด็กชายวิศวะ  สีมอม
7. เด็กชายสามารถ  บุราชรินทร์
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูธร
9. เด็กหญิงอักษราภัค  สุอำพันธ์
10. เด็กหญิงอุษา  เลาะสูงเนิน
 
1. นางสาวบัวแก้ว  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวสมใจ  กุลบุญญา
3. นางสาวกัลยา  วงเวียน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงมณธิชา  บัวขาว
2. เด็กหญิงลิชราภรณ์  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุทธิวรรค
4. เด็กหญิงสายธาร  อินทราช
5. เด็กหญิงสุปรียา  ศรียา
6. เด็กหญิงอาภัสรา  สาระประไพ
 
1. นางสาวรมณี  เสียงใส
2. นางใจทิพย์  ทองพิทักษ์
3. นางรจนา  ดวงศิริ
4. นายอนุวัฒน์  ดวนจันทึก
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภาคะ
2. เด็กหญิงปริญญาวงศ์  ปุณญานิรักษ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ผลสินธุ์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีสม
5. เด็กหญิงวริศรา  นิลดวงดี
6. เด็กหญิงอัมพร  มณีศรี
 
1. นางนัยนา  สุรมิตร
2. นางสาวสุจิตตา  ภูมะลี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พร้อมวงศ์
2. นางสาวจันจิรา  อินนา
3. นางสาวจิราวรรณ  ทองแก้ว
4. นางสาวนัฐสุดา  ปัตภี
5. นางสาวปนัดดา  เบ้าคำกรอง
6. นางสาวมัชรี  นามธรรม
7. นางสาวมาลัยพร  สมจันทร์
8. นางสาวศรัญธร  ทองเรียง
9. นางสาวสุภัสสร  ดาเหลา
 
1. นายศุภกิตติ์  ทองเรียง
2. นางสาวกัลยา  สอนคำเสน
3. นางสุุภาพ  จำปาแดง
4. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทาระกะจัด
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรชนก  โฉมเฉลา
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยืนมั่น
3. เด็กหญิงมณฑิตา  สีละ
4. เด็กหญิงรัตนากร  ใจตรง
5. เด็กหญิงวิรัลยุพา  อัมวัน
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ภิลาวัลย์
7. เด็กหญิงอรญา  ชาภักดี
 
1. นางสาวกนกลดา  เสียงใส
2. นางสาวนฤมล  นามเสถียร
3. นางสาวลัชชิดาภรณ์  ฉิมงาม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตบหู 1. เด็กหญิงจิราภา  ฝากกลาง
2. เด็กชายณัฐพล  สุโพธิ์
3. เด็กชายธวัชชัย  ลำพันธ์
4. เด็กชายธิวากร  โพทวี
5. เด็กหญิงธีรนาถ  พุ่มจันทร์
6. เด็กหญิงนุศรา  สุริยะ
7. เด็กหญิงปนัดดา  คูณค้ำ
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิมเจริญ
9. เด็กชายพันธวัฒน์  มุกดา
10. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  พันธ์โพธิ์
11. เด็กหญิงวนิษา  น่าชม
12. เด็กหญิงวิลาสินีย์  บุญจิตร
13. เด็กชายศรายุทธ  สุธีร์
14. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ดีชม
15. เด็กหญิงเจตศุภา  โททอง
 
1. นายมนตรี  เครือกองมาตย์
2. นายวีระยุทธ  คูณคำตัน
3. นางสาวปียานุช  ชนะพันธ์
4. นายพรพล  พันธ์โพธิ์
5. นางวนิดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ผาดี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ผาดี
3. เด็กชายขวัญเกษม  แสงจำเริญ
4. เด็กชายคณิศร  พิมพ์โพธิ์
5. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  สุริโย
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  จันทะมา
7. เด็กหญิงธิติยากร  คำมี
8. เด็กหญิงนรินทร  นันตะนะ
9. เด็กหญิงพรรณวดี  ชูชีพ
10. เด็กหญิงลัดดาพร  เกษกันธร
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ปักเข
12. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพเราะ
13. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศรีริบุตร
 
1. นางอุบลวรรณ  จบศรี
2. นางสาวสุพินดา  ศรีคะเณย์
3. นางสาวสุภาภรณ์  พันธ์ชัย
4. นางปราณี  พุ่มจันทร์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายธนศิลป์  วิสาน
2. เด็กชายธนากร  เจริญทัศน์
3. เด็กชายนนทกร  ผาสุก
4. เด็กชายบุญทิวา  ท่อนทอง
5. เด็กชายพงศกร  ประทีปทอง
 
1. นางสุนิสา  อินทนนท์
2. นางสาวสุธาสินี  โพธิสาขา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายยศภัทร  สมหงษ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยุบลมาตย์
 
1. นายธีรนัย  ภารพุทธา
2. นายประสพ  ไขหิน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแคน 1. เด็กหญิงอุมากร  จำปาแดง
 
1. นางนีนนารา  สุนี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงศศิกร  พรมโลก
 
1. นางศวรรยา  นอลา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 1. เด็กหญิงวารุณี  สินศาสตร์
 
1. นางสาวธนาวดี  พระเมเด
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันทเอก
 
1. นางลำธาร  ปาปะสา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  บุญยิ่ง
 
1. นางเสาวลักษณ์  สายสุด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงเทวิตา  ไกล้แก้ว
 
1. นางวาสนา  วงมาลี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 1. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ระบกเวีย
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิบา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงสุธิดา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวมณฑริกา  ไตรยสุทธิ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนงพร  สวัสดิ์ตระกูล
 
1. นางสุจิตรา  พาอาจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงอรัญญา  คำโสภา
 
1. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอบ
2. เด็กหญิงฐานมาส  นะโส
3. เด็กหญิงณัฐชยา  รูปไสย
4. เด็กหญิงนันทวดี  อุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงอมรรักษ์  จูมลี
 
1. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม
2. นางศิริพัฒน์  บุปผาวัลย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. เด็กหญิงบุษกร   สาริพันธ์
 
1. นางสาววิยะดา   แดงบุตร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เวทนา
 
1. นางสาววิยะดา   แดงบุตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. นางสาวสิริพร  วงค์ละคร
 
1. นางปิยนุช  พวงพันธ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. นางสาววารีลักษณ์  บัวพันธ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำโสภา
 
1. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีทาพักตร์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มนตรี
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายจักรวาล  จูมครอง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อินทมาต
3. เด็กชายดนุภพ  สนสุวัน
4. เด็กชายพีระ  อนุสิม
5. เด็กชายศราวุฒิ  สิริษา
6. เด็กชายเอกอนันต์  อนุสิม
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขภาค
2. นางสาวกานต์สินิ  คำสุข
3. นายสมศักดิ์  ศรีสุข
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  ยานุ
2. เด็กชายธนาศักดิ์  มังสีดา
3. เด็กชายธีรภัทร์  เสนาภักดิ์
4. เด็กชายธีระวัฒน์  อรรคบุตร
5. เด็กชายอมร  กุนประวัติ
6. เด็กชายเฉลิมชนม์  เขียวขำ
 
1. นายคณิต  เชื้อประทุม
2. นางปิยวรรณ  จันทร์พวง
3. นางสาวประภาศิริ  ทองทับ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายธนากร   อัญโญ
2. เด็กชายธวัชชัย   ต่อนคำสนธิ์
3. เด็กชายพงษ์ระพี   สุทธิ
4. เด็กชายวรเมธ  สีทาราช
5. เด็กชายศราวุฒิ   ต่อนคำสนธิ์
6. เด็กชายศิริวัติ   อุ่นมั่น
7. เด็กชายสิทธิพร   วรรณวงค์
8. เด็กชายไกรศร  โมฬีชาติ
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางจิฬาพร  สินสิมหา
3. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญพบ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงจินจุดา  จันทฤทธิ์
4. เด็กหญิงดลยา  พลถนอม
5. เด็กหญิงนรินรัตน์  ไกยสิทธิ์
6. เด็กชายนาวิน  ผ่านเสนา
7. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ราชจันทร์
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ขำตา
9. เด็กชายยุทธนา  สานารี
10. เด็กหญิงระพีพร  กล้วยน้อย
 
1. นางวิลาวัลย์  ศรมณี
2. นางสาวปทุมทอง  สารการ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปัสสี
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  นันแพง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปามนต์
4. เด็กชายชยานนท์  อักโข
5. เด็กหญิงพัชริญา  จอมตั้ง
6. เด็กหญิงพิรดา  บูรณ์โภคา
7. เด็กหญิงลลิตา  เสมอใจ
8. เด็กชายสันติภาพ  นามวา
9. เด็กหญิงสุพัตรา  เครือชัย
10. เด็กหญิงอาทิตยา  จารุจิตร
 
1. นายประจักษ์  เนินทราย
2. นายเอกภพ  บุรินทร์รักษ์
3. นางสาวมธุชา  จุลกนิษฐ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงฐิติมน  นันโท
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  การงาน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามวงศ์
4. เด็กหญิงสุพรรณี  ศิลาพุ่ง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  การงาน
 
1. นางอมรทิพย์  นนทะดี
2. นางรินดา  หอมสินธ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วรรณประภา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีดาเรือง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พวงศรี
 
1. นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์
2. นายวริทธิ  นำผล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ประดับวงศ์
2. เด็กหญิงมลฤดี  ทุมปัดชา
3. เด็กหญิงษศิกร  โทนะพันธ์
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ประสมสาย
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  นิจภักดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กอบแก้ว
 
1. นางกุลจิตรา  สมสุข
2. นางกัญจนพร  การัตน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงยุภาพร  จันดากุล
2. เด็กหญิงวริษา  แย้มยิ้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดาราคำ
 
1. นางรินดา  หอมสินธ์
2. นางอมรทิพย์  นนทะดี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงเทวิตา  ไกล้แก้ว
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ทองเขียว
 
1. นางวาสนา  วงมาลี
2. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกตัญญู  ปาปะสา
2. เด็กหญิงศิวพร  วงษาบุตร
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กหญิงพัชรียา  ทองคำตอน
2. เด็กหญิงอรญา  ขยันวงษ์
 
1. นางบัณฑิตา  บุดดาโจม
2. นายชัยวุฒิ  รักษาศรี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า    
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงหนูเพียร  วะริพันธ์
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศิริบุตร
 
1. นางวาสนา  วงมาลี
2. นางสาวจิตตืภรณ์  แสนทวีสุข
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  เจนจบ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พุทธจักร
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงพิมพ์ประพันธ์  สุราวุธ
 
1. นางเยาวภา  พงษ์วัน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สว่างเนตร
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายตะวัน  วิพันทา
 
1. นายเกษม  ศิริโคตร
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายบัวรินทร์  พิลาม
 
1. นายรัฐบุรุษ  กมลสินธุ์
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายวงตะวัน  ศรีนวล
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายพัทยา  หงษ์ไชยคำ
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กชายคุณานนท์  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นายอติชาติ  ประพันธา
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายบัวรินทร์  พิลาม
 
1. นายรัฐบุรุษ  กมลสินธุ์
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายภาณุพงค์  สุวรรณจักษ์
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประทุมเลิศ
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ปุณประวัติ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาหา
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บัวงาม
5. เด็กชายณัฐพงค์  ใจแพง
6. เด็กหญิงดาราพร  สุกะเลิม
7. เด็กชายทัศน์ตะวัน  ศรีภูธร
8. เด็กชายธีระภัทร  คันธะจันทร์
9. เด็กชายนวพล  ธานีวัลย์
10. เด็กชายนิติวัฒน์  กาหลง
11. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนวรรณะ
12. เด็กชายปฏิภาณ  บุญสูง
13. เด็กชายปฐมพร  อ่อนวรรณะ
14. เด็กหญิงประภัสรา  ประทุมเลิศ
15. เด็กชายปวริศ  คำพะทิก
16. เด็กหญิงปิยะดา  พละกาล
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หอมหวล
18. เด็กหญิงพิไลวัลย์  โพธะวี
19. เด็กชายพีระพีฒน์  แสงสุข
20. เด็กหญิงวรรณภา  สายแวว
21. เด็กชายศตวรรษ  มรดก
22. เด็กชายศรายุทธ  สุตันตั้งใจ
23. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุมูลละ
24. เด็กหญิงศิริพร  สมวรรณ
25. เด็กหญิงสุดาพร  แสงนนท์
26. เด็กชายอรรถพล  สุกเลิม
27. เด็กชายอำนาจ  ละมุน
28. เด็กชายเทพนรินทร์  ทองเต็ม
29. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  บุญมานันต์
30. เด็กหญิงเมทินี  อ่อนวรรณะ
 
1. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
2. นางทัศนีย์  มิ่งขวัญ
3. นายประเสริฐ  สุวรรณพรม
4. นางสมหมาย  วงศ์สุวรรณ
5. นางบุญดา  สายเสมา
6. นางสาวรัศมี  พรมสะอาด
7. นางเสาวนีย์  เนตรสาร
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สำราญรื่น
2. เด็กชายเนมิธร  ศรีจันทร์
 
1. นายรัตนพงษ์   แก้วลี
2. นายโกวิทย์  โฆสิต
 
166 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายกฤษนัย  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนยะมาตย์
 
1. นางนาทยา  ศรไชย
2. นายประเทือง  สุภาพ
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  พรมเกษ
2. เด็กหญิงพรประภา  วงษ์ชัย
3. เด็กหญิงสุภาณี  ถอดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยโทอมรัส  อรรคบุตร
2. นางนวภัทร  อรรคบุตร
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายธีรทัต  นวลงาม
2. เด็กชายภูวนาถ  พาลัง
 
1. นายกิตติศักดิ์  อ่อน ณ นัยน์
2. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
 
169 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายกิตติชัย  โพธิ์สิทธิ์
2. เด็กชายจัตรตุรพล  ภู่นาค
 
1. นางนิธิวดี  โนทะยะ
2. นางสาวสิริกร  ภูผา
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงวรัญญา  พาสุข
 
1. นายสมภาร  นิยม
2. นางรจนา  นิยม
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายปริวัฒน์  ก้อนคำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมบรรณ
 
1. นายกิตติศักดิ์  อ่อนณนัยน์
2. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เรือนเจริญ
2. เด็กหญิงบุษรารัตน์  สุระพล
 
1. นางลำธาร  ปาปะสา
2. นางมัลลิกา  คำภาแก้ว
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญจิต
2. เด็กชายกิตตะวัน  บุญสุภา
 
1. นายกิตติศักดิ์  อ่อน ณ นัยน์
2. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
 
174 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองรินทร์
2. เด็กหญิงกีรติกาญจน์  หาญชนะ
 
1. นายนินาท  พลเดช
2. นางสาวพชรวรรณ  มะลิวัลย์
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายชรัลธร  สังกะเพศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายวงค์
 
1. นายรัตนพงษ์   แก้วลี
2. นายโกวิทย์  โฆสิต
 
176 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายปิติภัทร  บุญชิต
2. เด็กชายรพี  แสนตรี
 
1. นายพิสิษฐ์  แสงทอง
2. นายอิทธิพล  เป็นมงคล
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  วิระมาตย์
2. เด็กชายวัชระ  ทองแจ่ม
3. เด็กชายสนธยา  งามสุข
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นายสนธยา  แสงกล้า
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  หารวย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สอนสา
3. เด็กชายสาคร  เบาะแสะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายจักรรินทร์  โคตรจิตร
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วิชัยโย
3. เด็กชายเชษฐสันต์  วงษ์คำ
 
1. นายคณิตศาสตร์  จารุการ
2. นางคำปุ่น  จารุการ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กชายจำนง  ทะรัน
2. เด็กชายมนตรี   บุญสิมมา
3. เด็กชายอดิเรก  สาระพัฒน์
 
1. นายพัทธยา  งามวงศ์
2. นายไพฑูรย์  มีแสง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใหญ่กลาง
2. เด็กหญิงสุดาพร  หอจำปา
3. เด็กชายโชคทวี  จันทร์พัก
 
1. นางสุจรรย์จิรา  วงศ์ชาลี
2. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงกชกร  จตุรเพท
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรคำดี
3. เด็กหญิงรัชนี  บุญทิม
 
1. นางวันเพ็ญ  ถิ่นขาม
2. นางสมาพร  รุ่งโรจน์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันโท
2. เด็กหญิงพรชิตา  ประสงค์ราช
3. เด็กหญิงพิชามณฐ์  นามลี
4. เด็กหญิงพิมพิไล  สุวรรณไตร
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  ประมงคล
6. เด็กหญิงอรปรียา  แสงศิลา
 
1. นางสมใจ  ประพันธา
2. นายอติชาติ  ประพันธา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะดา  บุญประวัติ
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยรินทร์
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ลุงส่าง
5. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยรินทร์
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยพล
 
1. นางวิไล  ฝั่งสิริ
2. นางธันยนันท์  สายกันดก
3. นางสาวสุภาพร  เกษสุพรรณ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงชลดา  สากุลา
2. เด็กหญิงพัชศิริยาภรณ์  อ่อนจันทร์
3. เด็กชายอัศนี  นามวงค์
 
1. นางรุ่งตะวัน  ยอดมาลี
2. นางธนิตา  ประคองพันธ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ศรีสุุธรรม
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  สิงหาญ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  กันตา
 
1. นางบุษบา  ชุมทอก
2. นายประคอง  บาตสุวรรณ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปริญญา  คัทธะรินทร์
2. เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เคนประไพ
 
1. นายภัทรดนัย  บุญต่อ
2. นายภากร  จันทร์มา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปงกันคำ
2. เด็กชายวัชพล  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เฉลิมศรี
 
1. นายประจักษ์  ศรไชย
2. นายรณกฤต  เดชากุลตระกูล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หัตถวงค์
2. เด็กหญิงพรนภา  วามะกัน
3. เด็กหญิงสุวดี  ทองจันทร์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สร้อยมาลุน
2. นางสาวน้ำฝน  ศรีคำ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กชายกิตติยา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตธนา  สินทรัพย์
3. เด็กหญิงอาธิตยา  สริยะจันทร์
 
1. นางอำพร  ศรีระอุดม
2. นางทาริกา  เกตุแก้วเกรียง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงจตุพร  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงจินตพร  ธนูศรี
3. เด็กหญิงศิรินภา  วรรณคำ
 
1. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
2. นางสุจรรย์จิรา  วงศ์ชาลี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ชายฮวด
2. เด็กหญิงวารุณี  ภวภูตานนท์
3. เด็กหญิงสุปราณี  โตนันท์
 
1. นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์
2. นางสวัสดิ์  ทองเรียง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระชู 1. เด็กหญิงบุญยอร  นามศิริ
2. เด็กหญิงวรรนิษา  แก้วลออ
3. เด็กหญิงวัลภา  อบภิรมย์
 
1. นางนิตยา  อัจฉฤกษ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาทอง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ขอสุข
3. เด็กหญิงดอกกระถิน  สอนตีบ
 
1. นายชัยวุฒิ  รักษาศรี
2. นางบัณฑิตา  บุดดาโจม
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี   โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม   ขุมคำ
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกินรี   โกสา
2. เด็กหญิงณัฐชนน  อำนวยพร
3. เด็กหญิงมธุริน  ปะวา
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
197 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเลิศ
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณนุช  สังขฤกษ์
2. เด็กหญิงราวดี  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  บรรทร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทานุจันทร์
2. นางสวรรค์  วรพิมพ์รัตน์
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีแสง
2. เด็กหญิงธนัญชนก  อาจพันธ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สระทิม
 
1. นางไพจิตร  หาญจางสิทธิ์
2. นางพิมพร  สาธรราช
 
200 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์เธาว์
 
1. นางนพดา  ศรีคะเณย์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์เขียว
 
1. นายภาณุวัฒน์  จำปาแดง
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายธวัชชัย  พรบุญมี
 
1. นางขวัญอุบล  ศิริพันธ์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายณัฐตนัยต์  บุญทด
 
1. นางศศิกานต์  เกตุอินทร์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายกิตติชัย  ระเวีย
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร  ศรีดา
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะวงษ์
 
1. นางสาววรรณวิภา  สุภโกศล
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาคร  ศรีคำหลอม
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงปนัดดา   โคตบุปผา
 
1. นางดรุณี   สิงห์สวัสดิ์
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กชายธีรภัทร  ไผ่เลี้ยง
 
1. นางพรณิชา  สิงห์เสน
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะวงษ์
 
1. นางเดือนรุ่ง  เบ้าทอง
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วารสิน
 
1. นางธีรนุช  ลาสา
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนรินทร  กิ่งพรม
2. เด็กหญิงนันทิดา  ฟังฮาด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญราศรี
2. นางสาวนันธิดา  อาภรศรี
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  แขมคำ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สีหาพงษ์
 
1. นางดวงแก้ว  วงศ์อนุชิต
2. นางสาวชลธิชา  มีศรี
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กชายณัฐภัทร  สานันท์
2. เด็กชายธนัท  เวทะเรียะ
 
1. นายจรัส  สิงห์สวัสดิ์
2. นายวิหารชัย  สว่างสุข
 
215 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขาม 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ชูเนตร
2. เด็กหญิงมันทนา  ยาเสร็จ
 
1. นางลออ  เชื้อแก้ว
2. นางตติยา  อนุรักษ์ราษฏร์
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงปานนารี  ทองทับ
2. เด็กชายหาญณรงค์  จันทาทิพย์
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา  คำทู
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กชายวัชระ  ราชจันทร์
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  คำเม็ก
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สะดอนรัตน์
 
1. นางดรุณี  สิงห์สวัสดิ์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปลิตา  หมายมั่น
 
1. นางรุจี  พรมโลกา
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายเริงชัย  อาญาสิทธิ์
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กำเนิดสิงห์
2. เด็กชายธนภัทร  ประมาพงค์
3. เด็กชายธีระพันธ์  เสนคำสอน
4. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุวรรณสิงห์
5. เด็กชายรพี  ภักดิ์ดี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  พวงพันธ์
 
1. นางสาวปริญญา  พลเรือง
2. นางกาญจนาพร  นาวงษ์ศรี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายบุญมี  วามเกษ
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธนา  พวงเพชร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายธวัชชัย  พรบุญมี
 
1. นางขวัญอุบล  ศิริพันธ์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายภูวนัย  อินทวัช
 
1. นายสัญญา  ส่งเสริม
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะวงษ์
 
1. นายธนชาติ  บาตสุวรรณ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 1. เด็กชายมณเฑียรชัย  แก้วคำชาติ
 
1. นายเอกวิน  ขุมคำ
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกฤติกา  บุรินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  โมตันตะสุทธิ์
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายลิขิต  นาคำมูล
 
1. นายปัญญา  โฉมเฉลา
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีจันทร์
 
1. นางสาวธนนาถ  จูมสิมมา
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ผาโคตร
 
1. นางสาวธัญชนิต  สีเข้ม
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตย 1. เด็กชายฤทธิชัย  แสนลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วสีนอ
3. เด็กชายเดชา  แสตรา
 
1. นางปิยธิดา  บาตสุวรรณ์
2. นางวิไลวรรณ  ถิ่นขาม
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงมินฑนา  พวงจันดา
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทิมาใจ
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  วารสิน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พยัคฆ์
2. นางสาวพัชนีวรรณ  ไข่หิน
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่กวาง
2. เด็กหญิงธนาภา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คณาพันธ์
 
1. นางลำดวน  เห็มภิระ
2. นางดรุณี  สอนหยุก
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัมพะวัน
2. เด็กชายพงศธร  กานารัก
3. เด็กชายพีรภัทร  ทองเกิด
 
1. นางสาวพัชนีวรรณ   ไข่หิน
2. นางสาวรุ่งนภา  พยัคฆ์
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายชาญชัย  สองต่อ
3. เด็กชายศราวุฒิ  พรมสวัสดิ์
 
1. นายไชยา  โรมพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขหอม
2. เด็กหญิงวริญญา  โสภา
3. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  สีสังปัด
 
1. นางนิยมรัตน์  แตรบรรเลง
2. นางสาวธัญชนิต  สีเข้ม
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองนาค
2. เด็กชายสันทัด  นิเวศน์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  สุวรรณบล
2. นางสาววาสนา  แถมศรี
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เครือบุตร
2. เด็กชายวรวิทย์  เชื้อหลง
 
1. นางรุจี  พรมโลกา
2. นางนิธิวดี  โนทะยะ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  นักบุญ
2. เด็กชายอรรถพล  เกษแก้ว
 
1. นายสถิตย์  สอนหยุก
2. นางแสงทิพย์  มีทองแสน
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กหญิงวัลยา  สร้อยปัสสา
2. เด็กชายอภิชาติ  ศรีอ่อน
3. เด็กชายเจษฎา  ทาเพียรถุ
 
1. นางสุพรรณี  สีนาค
2. นางสาวชนาพร  สร้อยมาลุน
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายชัยบดินทร์  นาสา
2. เด็กชายภควัฒน์  สุขวาณิชย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์เนตร
 
1. นางสาวมณีดา  หวังดี
2. นางสาวสุภาพร  เหมือนมาตร