หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองสำโรงวิทยา ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อุดรพิทยานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2557   28 ก.ย. 2557   29 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร สปจ. ห้อง 621 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร สปจ. ห้อง 622 28 ก.ย. 2557 09.00-10.30
3 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร สปจ. ห้อง 623 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร สปจ. ห้อง 624,625,626 28 ก.ย. 2557 9.00-10.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร สปจ. ห้อง 624,625,626 28 ก.ย. 2557 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาณาณ ห้อง 315 28 ก.ย. 2557 09.00-11.00
2 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาณาณ ห้อง 325,326 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาณาณ ห้อง 323,324 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาณาณ ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2557 9.00-11.30
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาณาณ ห้อง 322 28 ก.ย. 2557 09.00-10.10

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 6 สปจ. ห้อง 611,617 28 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 6 สปจ. ห้อง เต็นท์ (4) 4หลัง 28 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 6 สปจ. ห้อง เต็นท์ (4) 4หลัง 28 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 6 สปจ. ชั้น เวที (3)ข้างห้องสมุด 28 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 6 สปจ. ห้อง เต็นท์ (4) 4หลัง 28 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเกล้า ชั้น 2 ห้อง อาเซียนมัธยม 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเกล้า ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 2 ห้อง อาเซียนประถม 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ลานกีฬา ห้อง เต๊นท์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ลานกีฬา ห้อง เต๊นท์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ลานกีฬา ห้อง เต๊นท์ 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารห้องสมุด 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเกล้า ชั้น 1 ห้อง จริยธรรม 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 28 ก.ย. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 27 ก.ย. 2557
28 ก.ย. 2557
09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง โรงหน้าจอดรถมอเตอร์ไซค์ 28 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 111,112,113 28 ก.ย. 2557 09.00 - 10.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 131 28 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 136 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 1 ฉลองราชย์ ห้อง 133,134,135 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (5) 16 หลัง ห้อง หน้าอาคาร 1-2 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
6 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (5) 16 หลัง ห้อง หน้าอาคาร 1-2 28 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 4 สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 น.
2 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 4 สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 น.
3 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 4 สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00 น.
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 1 หน้าศูนย์อาเซียน 28 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 1 หน้าศูนย์อาเซียน 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 2 โรงอาหารเล็ก หน้าอาคาร 5 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 2 โรงอาหารเล็ก หน้าอาคาร 5 28 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 3 ข้างห้องสมุด 28 ก.ย. 2557 10.30-12.00
9 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 3 ข้างห้องสมุด 28 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 2 โรงอาหารเล็ก หน้าอาคาร 5 28 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 2 โรงอาหารเล็ก หน้าอาคาร 5 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 5 ประตู 3 28 ก.ย. 2557 09.00-10.00
13 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 5 ประตู 3 28 ก.ย. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 28 ก.ย. 2557 11.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 28 ก.ย. 2557 09.00-11.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 28 ก.ย. 2557 14.30-16.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 28 ก.ย. 2557 13.00-14.30
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เวที 5 ประตู 3 28 ก.ย. 2557 10.00-10.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 2 ห้อง ป.4 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 2 ห้อง ป.5 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 2 ห้อง ม.1 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 2 ห้อง ม.2 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ห้อง สมุด 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 2 ห้อง ป.6 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 2 ห้อง ม.3 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ห้อง 232 ,233, 234 28 ก.ย. 2557 09.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ห้อง 211,212, 213 28 ก.ย. 2557 09.00-15.00
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ห้อง 221 ,222, 223 28 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาญาณ ห้อง คอม 2 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาญาณ ห้อง คอม 2 28 ก.ย. 2557 09.00 - 14.00 น
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาญาณ ห้อง คอม 2 28 ก.ย. 2557 09.00 - 14.00 น
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาญาณ ห้อง คอม 2 28 ก.ย. 2557 09.00 - 14.00 น
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนาญาณ ห้อง คอม 3 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2557 09.00 - 11.00 น
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต้นท์ (2) 8 หลัง สนามฟุ๖ซอล 28 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00 น.
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (๓) 8 หลัง สนามบาส หน้าอาคาร๕ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์ (๓) 8 หลัง สนามบาสหน้าอาคาร๕ 28 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคารยกเทศน์ ห้อง 411,412,413 28 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]