หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนวพร เสนปัญจะโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางนันท์นภัส พรหมบัณฑิตโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกมลวรรณ พุทธพรหมโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางวงศ์รวี วักชัยสงค์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทนีย์ กอบุตรโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางมาลี มีทรัพย์โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยถ่อนใหญ่กรรมการ
3. นางฉัตรฤทัย ภัยพรมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
4. นางนารี มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
5. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสะพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางอรพิน พรทุมโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
3. นางสาวรวิพร จันทะดวงโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
4. นางสาววีนัสนี ศรีกันยาโรงเรียนบ้านหนองขุนเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจิราพร เหลืองอิงคะสุตโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางนฤมิต จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พรหมพลจรโรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำกรรมการ
4. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
5. นางสาวอุเทน พิเคราะห์เเนะโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณี วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ตรีวรเวทย์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
3. นางจารุนีย์ พวงจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรรธานีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รัตนพลทีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นางวารุณี ก้อมชัยภูมิโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
4. นางจรูญลักษณ์ พลสิงห์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางนงนาฎ อินสว่างโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเครือวัลย์ เตนากุลโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญา เกษมปิติสุขสกุลโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางเกษร ศิริธรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางโสภารัตน์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
5. นางอรญา สงวนมิตรโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ จันทร์ชมภูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ3กรรมการ
3. นางวิชุลดา ราชหงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการ
4. นางนิตยา ต้นยวดโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยากรรมการ
5. นางกิรณากร บึงไสย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางสุวภา แก้วดวงจันทร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี พลหงส์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา92ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ มั่งมีโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ก้านคำโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางบัวผัน ศรียาโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
6. นางเต็มสิริ นิตย์คำหาญโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ หนูกลางโรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ มุลาลีโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางสุภาพร ชาวป่าโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
4. นางธนกร พรมรัตน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางรินรดา แกริสโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา จันทะครโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ผมไผโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
4. นางอติมา สมศรีมีโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวรจนา จันทร์กองโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ศรีนาโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
3. นางสมถวิล เกตุลุนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางจุฑาทิพ วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนัฐิยา ไชยคำภาโรงเรียนชุมชนหนองแสงรองประธานกรรมการ
2. นายคำแสน สีผักผ่องโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางวิจิตร ไหลรินโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพรวงศ์ ปัญญาภาโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บัวชัยโรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลานประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชานนตรีโรงเรียนบ้านเลื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิวา สุดชาหาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นายอุทัย สกุลพิมลโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางฐิติพร เขมกรรมผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล จารุพงษ์ทวิชโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
4. นางสาววรพนิตต์ ภัทราพิชัยพงศ์โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนรองประธานกรรมการ
2. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางฐิติพร เขมกรรมผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นางนางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล จารุพงษ์ทวิชโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
5. นางสาววรพนิตต์ ภัทราพิชัยพงศ์โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ช่วยแสงโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร คนฉลาดโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
4. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางละมุน ท่อแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายวานิจ รอดชมภูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร ปัญญาพงษ์เมธโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
4. นางรัชนี พงศ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงพังกรรมการ
5. นายทองพูน ขันซ้ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิณี วงษ์พุฒโรงเรียนบ้านนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางละมุล พันธุ์บุตรโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วิริยะโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเกรียงไกร พัสดรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
6. นายกฤษดา แก้วกองแสงโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประยงค์ งามจิตรโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางถิริยา เป้งคำภาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางพนิดา จุมพลหล้าโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
5. นายพลชัย อุปลีโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
6. นางจินตนา จันทะวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
7. นายวิเชียร พันลำภักดิ์โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
8. นางสาวมัทนา อุบลแสนโรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์กรรมการ
9. นางสุคนธ์ เจนเจริญพันธ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
10. นางนิตยา ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
11. นายกนก มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
12. นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
14. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุพงษ์ ผลไสวโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ คุ้มห้างสูงโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา สีปาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
4. นางอนุรักษ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สรรพโสโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
7. นายทวิช แก้วชินโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
8. นางสาวบุญลักษณ์ มุกดาม่วงโรงเรียนดอนบอสโกวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ เหลาทองโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
10. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
11. นางเนตรนภา ไตรยงค์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
12. นายอนุชิต บุญมากโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
13. นางสาวทัศนีย์ บำรุงภักดีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง ชนะพันธ์โรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
4. นายสะไกร โคตรโมลีโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
5. นายประเทียน ไชยกว้างโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
6. นางชาสีลา สรรพโสโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
7. นายมหักพันธ์ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านแมดวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิชิต มูลพลโนโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
9. นางศิริวรรณ แก้วกองแสงโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
10. นางสาวศิริพร สมบุตรโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ศรีพันธะบุตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางศุภญามนต์ อัครพรอดินันโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
3. นายเกียรติก้อง จงย่อกลางโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
4. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
5. นายเรือนทอง รามคำโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสุกัญญา นาคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ท้าวใจคงโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
8. นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์โรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
9. นางมานี สาติรักษ์โรงเรียนบ้านจำปากรรมการ
10. นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางส่องแสง สารบรรณโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต นฤภรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นางอุบล เพียยุระโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นายบุญส่ง สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
5. นายบุญเลี้ยง จอดนอกโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
6. นางสาวอรรถยา โกจิลานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางยุพา เนื่องบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุมนา คูนาคำโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นายอดิเรก เวียงสิงห์กอโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
6. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
7. นางศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
8. นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อนโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพ็ชรโกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
10. นางฑิฆัมพร บุญมากโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
11. นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิชโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางยุพา เนื่องบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุมนา คูนาคำโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นายอดิเรก เวียงสิงห์กอโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
6. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
7. นางศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
8. นางสาวทัศนีย์ย์ภรณ์ รัตนอ่อนโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพ็ชรโกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
10. นางฑิฆัมพร บุญมากโรงเรียนนำ้เที่ยงกรรมการ
11. นางสุพัตรา ประกอบพานิชโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางประมวล ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา กำบังภัยโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ผิวพันธมิตรโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
5. นางปราณี ภู่ทองโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
7. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
8. นายเริงเดช สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
9. นางสาวพรกนก คำศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
10. นางสาวประครอง พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประมวล ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ผิวพันธมิตรโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
6. นายเริงเดช สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
7. นางสาวพรกนก คำศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นายอดิเรก เวียงสิงห์โรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวประครอง พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางมนทิรา กำบังภัยโรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ พวงระย้าโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางเพรียบสุข บุตรดีวงศ์โรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
7. นายอภิชัย เสนาโยธีโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
8. นางสาวอรรถยา โกกิลานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
9. นางสำรวย สุรทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมนทิรา กำบังภัยโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ พวงระย้าโรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี นามอุตวงษ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางเพรียบสุข บุตรดีวงศ์โรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้้านดงอุดมกรรมการ
7. นางสาวอรรถยา โกศิลานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นายอภิชัย เสนาโยธีโรงเรียนโนนสว่างกรรมการ
9. นางสำรวย สุรทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ วิไลกุลโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายเมฆหลา คันธีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางเหมือนจันทร์ อรัญมิตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางสวนผกา ศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นางวราภรณ์ รูปสมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ วิไลกุลโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายเมฆหลา คันธีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางลำไย บัวสอนโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวยดินกรรมการ
5. นายสมคิด ใจบุญโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
6. นางเหมือนจันทร์ อรัญมิตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางสวนผกา ศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
8. นางวราภรณ์ รูปสมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
9. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวประคอง พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางกรรณิกา พลขันธ์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนิ่มนวล พุทธษาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
5. นายไชยรัตน์ พิจารณ์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
6. นางสุขี สีทาแกโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายยัน กวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายบรรเลิง สาครเจริญโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ธิติกาณจน์พจนาโรงเรียนหนองหว้าหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสวนผกา ศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านาพู่กรรมการ
3. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายเมฆหลา คันธีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางอรดี สุคนธวัฒน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นางลำพูน กวยเงินโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมปอง ต้นยวดโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ แสงสุวรรณโรงเรียนป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ์ สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปัดตะเกศดอนข่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอิศราวรรณ ปราบพาลโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิตตะกาศโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ์ ขุณณะเสนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไชยา หารคุโนโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางจุฬา บุญไชยศรีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
3. นางภาณุมาศ หลิมวานิชโรงเรียนหนองตอสูงแคนกรรมการ
4. นางภิรมย์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
5. นายกิตติ ราชบรรเทาโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
6. นางภารดี กิจสมสาตร์โรงเรียนบ้านโพนเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ศรี สาแก้วโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นายสุกมล เพ็ญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยากรรมการ
3. นายพิบูลย์ อุดมเสียงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ ศรีหาวงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บัวพรหมมีโรงเรียนบ้านอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวอาบจิตร์ ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางอรพินธ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวละมัย ผมอินทร์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสาทพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ)ประธานกรรมการ
2. นางนวพร กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อัศจรรย์โรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางสุภาวดี บัวเกตุโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
5. นางยุภาภรณ์ วรรณกุลโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นายจิระเดช ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร ทิพยเลิศโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางดรุณี โพธิ์ชัยแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวธนัญญา ศิริสารโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสกุล ชวาลบัวทองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายคำบุญ ต่วนคำโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
6. นางสุภาวดี โกฏิรักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธำรง สาสุนทรโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นางอรนันท์ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
3. นายชาญชัย ศรีไชยมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92กรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมันตรีโรงเรียนบ้านแมดวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีสุดา กุลชัยโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
6. นางพรรษกร ภพรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอุทยาน กสิเจริญโรงเรียนบ้านโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายอัศเรศ รีรมย์โรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
3. นางลักษิกา บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
4. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
5. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร ทาวะพรหมโรงเรียนเชียงยืนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอุดร จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา รัตนจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
3. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพรชัย บัวสิมโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย มีภูเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสาวกมลานี เวียงคำโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางศิริธร เชาว์ชื่นโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. นางปิ่นทิพย์ พัฒนาเมืองพลโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
6. นางสาวพรสวรรค์ ศิริตังโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
7. นางธัญญาภรณ์ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นายธนกฤต นฤภรไพศาลโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
9. นางณชญา ลาบบรรจบโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
10. นายสาคร หนองแสงโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิงหาศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุพิจ มีธรรมโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางสุภาพร ทาวะพรหมโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายบุุญช่วย ปากวิเศษโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา บุพิโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัสนีย์ จาตุรงค์กรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายพจน์ หลักบ้านโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางกรรณิกา ชัยปิยะคุณากรโรงเรียนบ้านเชียงพิณกรรมการ
5. นางไกรวิมล โพธิ์บายโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ธงภักดิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังประธานกรรมการ
2. นางบุษกร ประวะโขโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภพ บุญเชียงมาครูโรงเรียนหนองไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล วรธงไชยครูโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภูครูโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นางสาวณิชธนา ปัดถาครูโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วิรันครูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลำใย บุรีสูงเนินครูโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ นาแถมพลอยครูโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นายสงัด มาลาสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการ
4. นายจำนง พัดริมครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางพิสมัย พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางเกยูร เป้าชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.นัตินัย บุญรัตน์ครูโรงเรียนบ้านทอนดอนยาวประธานกรรมการ
2. นางลำพูน กวยเงินครูโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
3. นางเย็นจิตร ศรีทองครูโรงเรียนบ้านโก่ยกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ สารีบุตรครูโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
5. นางสุธิมล สีงอยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
6. นายสายันต์ คำพรหมครูโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสงบ ชาอามาตย์ครูโรงเรียนบ้านดอนเดื่อประธานกรรมการ
2. นางทวีวรรณ นิกาญจน์กูลครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางวิภาพร ชูศรีทองครูโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นายสงวน คำเทพครูโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
5. นางธนิดา ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางไพรวัลนา มีเพียรครูโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายอุดร อธิราชครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร เพียเทพครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางจิตภินันท์ สุวรรณชัยรบครูโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นายบุญถม นามขันครูโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางสาวนวลละออ แสนวันดีครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวิภาวดี เนนฐานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กิจสมศาสตร์โรงเรียนบ้านโพนเลากรรมการ
3. นายโผน ทิมชลโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางมยุรี นามโนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
5. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแตงกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวิภาวดี เนนฐานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กิจสมศาสตร์โรงเรียนบ้านโพนเลากรรมการ
3. นายโผน ทิมชลโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแตงกรรมการ
5. นางมยุรี นามโนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
6. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิชิต หาญรบโรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ นาชัยเพิ่มโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
3. นายโชคดี มุลาลีโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางสุรัตนา มะปะเขโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
5. นายสุรชาติ วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
6. นางจีระนุช บุญชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ อรดีโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
3. นายสุริยา โม้กุดแอกโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นายศักดา เจริญชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ มั่งมูลโรงเรียนบ้านนาหนองไฮโนนสะอาดกรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ มงคลโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นายสุข สารีโทโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เมฆขุนทดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗กรรมการ
6. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นายสุข สารีโทโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เมฆขุนทดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗กรรมการ
6. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พรรณ ชิ้นสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกุลกรรมการ
3. นายสันติ ตันวัฒนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เมฆขุนทดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗กรรมการ
7. นายสุข สารีโทโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอี่เลี่ยนกรรมการ
3. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นายธวัชชัย นันทวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
6. นางยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
7. นายพิภพ ภู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
8. นายเสนอ คำวันดีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
9. นายเทวินทร์ ขุลิดีโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
10. นางยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอี่เลี่ยนกรรมการ
3. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นายธวัชชัย นันทวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
6. นางยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
7. นายพิภพ ภู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
8. นายเสนอ คำวันดีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
9. นายเทวินทร์ ขุลิดีโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
10. นางยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
3. นายวันชัย ศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นายรณรงค์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นายยุวดี นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
6. นายพิภพ ภู่แก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นายเสนอ คำวันดีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
8. นายยุพิน โพธิวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุข สารีโทโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
4. นางสุนิศา พลีรัตน์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยัน กรวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ไผ่ป้องโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
3. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
4. นางเกสร ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ เหมือนนาดอนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ กุธานโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ กุธานโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุขสมภัชญ์ กุธานโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายเลิศศิลป์ ชำนาญโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐศักดิ์ กอรักเรืองโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา พันธ์พรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นายมงคลชัย ยางชุมโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นายทองพูล บูระพาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายประทวน เสนาะโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางเกษร สิริธรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไชยวานโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
5. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนหนองแซงสร้อยกรรมการ
6. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
7. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
8. นางณัฏฐิญา เคนทุมโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
9. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไชยวานโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
5. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนหนองแซงสร้อยกรรมการ
6. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
7. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
8. นางณัฏฐิญา เคนทุมโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
9. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพรัช อาจสุวรรณโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
4. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนหนองแซงสร้อยกรรมการ
5. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดกรรมการ
6. นางณัฏฐิญา เคนทุมโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
7. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
8. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางปุญญามนต์ ลาดคูบอนโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางประจิต เพียรชอบโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
9. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
2. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
2. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
4. นางว สาลีนุกูลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บ้วสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางชมพูนุท ศรีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางชมพูนุท สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
6. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
6. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นายอุดม บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
8. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
9. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางชมพูนุท ศรีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
11. นางทิพย์รดา บัวสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
12. นายวันชัย สุนทราโรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหลาต้องกรรมการ
13. นางสาววิภาวดี นครขวางโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รดา บ้วสิมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางชมพูนุท ศรีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ พีนธุ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเอกพิสิษฐ์ ฝีมือดีโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
6. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์กรรมการ
5. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนบ้านนากว้างประธานกรรมการ
2. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านาทรายนาม่วงกรรมการ
3. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
6. นางปาริชาติ พรมยาลีโรงเรียนบ้านจำปาวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
9. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนบ้านนากว้างประธานกรรมการ
2. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านาทรายนาม่วงกรรมการ
3. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
6. นางปาริชาต พรมยาลีโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
9. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนบ้านนากว้างประธานกรรมการ
2. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
6. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
7. นางปาริชาต พรมยาลีโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
9. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนชุมชนบ้านนากว้างประธานกรรมการ
2. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
3. นายเปรมชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางดอกไม้ อดัมสันโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
6. นางปาริชาต พรมยาลีโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายสมชาย พรหมดีสารโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
9. นางจุฬาภรณ์ บาทชารีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตนา พงษ์สุรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตนา พงษ์สุรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอมรา ประจงสารครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ วงศ์ละครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิลวรรณ วงศ์ละครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
2. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิลวรรณ วงศ์ละครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
2. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิลวรรณ วงศ์ละครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
2. นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์ครูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางพรศรี สุวรรณชาติครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมครูโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางพรศรี สุวรรณชาติครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมครูโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเจตภมร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกนกอร สุขุมาลพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ดุมเกษมโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางเพ็ญณี คันทะพรมโรงเรียนบ้านเชียงพิณกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกนกอร สุขุมาลพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ดุมเกษมโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางเพ็ญณี คันทะพรมโรงเรียนบ้านเชียงพิณกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัทยา สืบยุบลโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
2. นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
4. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนเมรี่กรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัทยา สืบยุบลโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
2. นางอินทิรา วงศ์โอษฐ์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
4. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนเมรี่กรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกนกอร สุขุมาลพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางกัตติกา อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางราตรี บงแก้วโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางสาวอาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
6. นางสุรัตยา สาคะมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
7. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกนกอร สุขุมาลพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์อนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางกัตติกา อุปโคตรบ้านยวดกรรมการ
4. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
5. นางสุรัตยา สาคะมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปภัฏฐนัล วัชรปาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แก้วศุภรโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
6. นางยุรีพร คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปภัฏฐนัลณ์ วัชรปาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต แก้วศุภรโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางยุรีพร คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
2. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ธัญเฉลิมโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสุดใจ รัตนมงคลโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
5. นางจริยาภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นางณัฐินี ปลัดขวาโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิศรโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการ
5. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
6. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี แข็งแรงโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางสมจิตร สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินครโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
6. นางกนกวรรณ แสงเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิรมล วรมัดโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)ประธานกรรมการ
2. นางสุวภัทร์ น้อยจันอัดโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
4. นางสาวพัชรา กุลศรโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
5. นางสุคนธา ลอยด์โธมัสโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ กุลาศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ อินทนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี เชยสะอาดโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
3. นายฌานินทร์ ไชยมานันท์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ทัดเที่ยงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเวียงชัย วรมัดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประยอม ชุดพิมายโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
3. นางเอี่ยมจิตร พุทธจงโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นางเฉลิมรัฐ รามคำโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายวีรสุทธิ์ วงษ์แก้วโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
6. นางพรรณงาม ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกวรรณ บวรดิเรกลาภโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
3. นางสาวอัยยาวีร์ พรมหีตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
5. นางบุจรินทร์ ธานีกุุลโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกนกพร บุญอาจโรงเรียนบ้านนาหยาดประธานกรรมการ
2. นางศรารัตน์ มหิปโภชน์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นางสมภรณ์ อันทะชัยโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางวนิดา สมใจโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรจนา สิมลีโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ขุสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางสาวพรรณงาม งามชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางปานทิพย์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางเกศินี หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสว่างศรี บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร วังคำแหงโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางพัชนี จำปีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายธานี บำรุงภักดีโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสกล หีบแก้วโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เคนถาวรโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางสาววารุณี จันดาวงศ์โรงเรียนบ้านกกสะท้อนเครือหวายดินกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พงศ์จินดาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
5. นางพิสมัย ภูศรีเจริญชัยกูลโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยกรรมการ
6. นางปราณี ลีพธะลักษ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
7. นางสาทร อรรถประจงโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ กองสีหาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางคำภู ภูสงัดโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางพรพรรณ สุวรรณกลางโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางนัฐนันท์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางจาษุดา ศิริสถิตย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางนิลวรรณ วงศ์ละโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ สมงามโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
8. นางพิสมัย ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วรมัดโรงเรียนบ้านหนองวรรค์(ไชยเชียงพิณ)ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนมิตรภาพ6กรรมการ
3. นางสาวอัยยาวีย์ พรมหีตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวคนุกานต์ พึ่งพาโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยากรรมการ
5. นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยังโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางสาทร อรรถประจงโรงเรียบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสรา ชินชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางสาวชนันธิดา พั้วพวงโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นายวรากร ชินชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเกสรา ชินชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
3. นางสาวชนันธิดา พั้วพวงโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นายวรากร ชินชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ สุระเสรีวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แม่นยำโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรียศโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางสาวรัชนี สืบมาโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
6. นางยุพิน วงศ์นันท์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางสมฤดี เชยสอาดโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สุระเสรีวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แม่นยำโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
4. นายศิริลักษณ์ ศรียศโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางรัชนี สืบมาโรงเรียนนิคมพัฒนากรรมการ
6. นางยุพิน วงศ์นันท์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวสมฤดี เชยสอาดโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียงโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ขันเงินโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศรีสะอาดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
5. นางชลธิชา ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
6. นายสุชาติ บุญบุบผาโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
7. นายอาคม น้อยมนตรีโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสาคร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กุลชัยโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
4. นายสะไกร เชือกพรหมโรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
5. นายวุฒิชัย สุริโยโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
6. นายฉลาด ยอดคีรีโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
7. นายชาญณรงค์ สันประเภทโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
8. นายจะเด็ด พรหมแสงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
9. นายสังวาลย์ ลุพรหมมาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
10. จ.ส.อ.วีระศักดิ์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
12. นางสุวรรณา ส่อนราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอากาศ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ กงเพชรโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายมีนา พรชัยโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยกรรมการ
5. นายธรรมนูญ จันทร์หล่นโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นายสุริยนต์ นามบุญมีโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
7. นายพลพูล ไกยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นายวีระวัฒน์ พาณิชย์พันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
9. นายฤทธิ์ศักดิ์ ศรีราชสญไทยโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
10. นายเสฐียร หมุดปินโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
11. นางสาวประภัสสร ทามาลีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกลาดประธานกรรมการ
2. นางลำไพร สุพรรณอ่างทองโรงเรียนบ้านเก่าน้อยกรรมการ
3. นายไพรัช อุตราชาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายผดุง ทองทันโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางกุลณสร สาสุนทรโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นางบุญชู แก้วแก่นโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ วรรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางโชติกา ชิตจุ้ยโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางดรุณี จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
3. นายอดุลย์ แสนพินิจโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วเชียงหวางโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ธิติกาญน์พจนาโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรีนาถ นันทะกุลโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
2. นางประกายคำ ศรีเสมอโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
3. นางดรุณี จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วเชียงหวางโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางปิยนันท์ อาจหาญโรงเรียนเชียงหวางสร้างลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกาญจนี ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
3. นายเจริญ นวกะคามโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
4. นางสุมาลี สาชินโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ บุตรดีโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางญาณิศา สรวงศิริโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางสุบัน ลาขันธ์โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางอัจฉรา ภูธาโรงเรียนบ้านโก่ยกรรมการ
5. นางสนิท คูตระกูลโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางญาณิศา สรวงศิริโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางสุบัน ลาขันธ์โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางอัจฉรา ภูธาโรงเรียนบ้านโก่ยกรรมการ
5. นางสนิท คูตระกูลโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
6. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุผล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายศรีอุดร อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย คำทาศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92กรรมการ
3. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
4. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นายเจษฎา บพิตรสุวรรณโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
9. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิมล ป้องเรือโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายเจษฎา บพิตรสุวรรณโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
6. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน(อนุรักษ์) ม.1-ม.3
1. นางกนกอร สุขุมาพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางกััตติกา อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางราตรี บงแก้วโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญกรรมการ
6. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
7. นางสุรัตยา สาคะมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน(อนุรักษ์) ป.4-ป.6
1. นางกนกอร สุขุมาลพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางกััตติกา อุปโคตรโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางราตรี บงแก้วโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญกรรมการ
6. นายจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
7. นางสุรัตยา สาคะมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปภัฏฐนัล วัชรปาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แก้วศุภรโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางยุรีพร คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางปภัฏฐนัล วัชรปาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แก้วศุภรโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
5. นางยุรีพร คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัฒน์ เกษแก้วโรงเรียนสุมเส้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจุตติ จันทนะโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
3. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัชธากร สร้างยศโรงเรียนบ้านไชยฟองประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล สมพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
3. นางสาวภคินี เชียงบาลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นายพิชัย นักผูกโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางสาวเหนือพร ศรีเสน่ห์โรงเรียนนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจุตติ จันทนะโรงเรียนเซนต์เมรี่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นายจีระเดช ไชยแก้วโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางณัฐชลี สบายใจโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำประธานกรรมการ
2. นายพิชัย แก้วเมืองโรงเรียนบ้้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
3. นางสาววลีพร หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ นมัสโกโรงเรียนบ้านดงขันทองกรรมการ
5. นางอัมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
2. นายชิษณุพงษ์ กล้าขยัันโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ นามโคตรโรงเรียนบ้านจำปาประธานกรรมการ
2. นายนาฎธิชัย ศรีทัดโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
3. นายธนกฤต ชนูนันท์โรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
4. นายนพรัตน์ วงเวียนคูโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
5. นางสาวณัฐิยา ทองหมู่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิ แก้วรอดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3ประธานกรรมการ
2. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
3. นายกนก มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
4. นายวิรุฬห์ จุลนิลโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยากรรมการ
5. นายเอกภพ จันทร์กลิ่นโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธฺ์วิทยากรรมการ
2. นายสราวุธ ถิตย์พงษ์โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายไสว มีทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
4. นางอรดี สุคนธวัฒน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสกล สองเมืองโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ พ่อทองโรงเรียนบ้านดงขันทองกรรมการ
3. นางสาวชญาภา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางนิภาพร กองสอนโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศุภพงศ์ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สุขศรีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา คลื่นแก้วโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์กรรมการ
4. นางเนตรนภิส ตันเทอดทิตย์โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
5. นางสาวเบญจารณี เรณะสุระโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสนโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายยงค์ยุทธ์ งามเนตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวนลินี พลแย้มโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายไพรินทร์ บุสภาโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวิเชียร สมชายโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ แสนสุธาโรงเรียนมิตรภาพ 6ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ทองอนันติวงศ์โรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
4. นางสุภา สังฆพรหมโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา กองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางประไพ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศุภวัฒน์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางประไพ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ศิรินิกรโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นายสมควร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางผ่องศรี ภูมินันท์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัชนี สกุลพานิชโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเอกราช วรรณคีรีโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ อุไรโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางนฤมล อุุ่นเสื่อโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ยาตาลโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
3. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ แฟสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
5. นายประทีป หว้างอุ้นโรงเรียนบ้านเชียงดากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นายจันทร์ศรี สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ยาตาลโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
3. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
4. นายประทีป หวางอุ้นโรงเรียนบ้านเชียงดากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นายวิรัตน์ แฟสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนบ้านหนองบั่วประธานกรรมการ
2. นางเกษสุรี พิทักษ์วงษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นางวิมลศรี เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประดับ สิงหาโคตรโรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางแพทลียา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางเสฐียร ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญกรรมการ
4. นางบานเย็น แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นางหรรษา คมขำโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางประไพร หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
3. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางวาสนา แผ้วชำนาญโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
5. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ พิมพ์สักกะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ยงยืนโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
3. นายแพง โสภารักษ์โรงเรียนบ้านดอนบากกรรมการ
4. นางนิลลา อุ่นนังกาศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา โสสีทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นางหรรษา คมขำโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นางสาววิภาดา โสตาราชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ ทุมชาลีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
2. นายวัลลภ เสาะก่านโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นายประจักษ์ น้อยอุ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
4. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประกายทิพย์ พรธรรมจินต์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางกรรณิกา สาครเจริญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประกายทิพย์ พรธรรมจินต์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางรำไพ ดีแสนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางกรรณิกา สาครเจริญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสงวน มีแสงโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางจงเจิด โพธิ์บายโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
4. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุกเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสงวน มีแสงโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางจงเจิด โพธิ์บายโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
4. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุกเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ ทุมมุโรงเรียนบ้านหนองตุประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
3. นางกรรณิกา จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
4. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ ทุมมุโรงเรียนบ้านหนองตุประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
3. นางกรรณิกา จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
4. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
2. นางคำเปลี่ยน ชำนาญชาติโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุขสราญรมย์โรงเรียนมิตรภาพ 6 กรรมการ
4. นางอนงค์นาถ ิพิลึกโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ โอนากุลโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาถ พิลึกโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
2. นางคำเปลี่ยน ชำนาญชาติโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุขสราญรมย์โรงเรียนมิตรภาพ 6 กรรมการ
4. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นางพรรณเพ็ญ โอนากุลโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนิทรา ช่อสูงเนินโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ พันธ์นพโรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเอมอร เทียมสินสังวรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางรัชนีพร นรสารโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
5. นางพิกุล เชิดชูพงษ์โรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
6. นางจงจิต อ่างคำโรงเรียนกรรมการ
7. นางณัฐกฤตา กาสีใสโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิตยาภรณ์ ภัทรฤดีพงษ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92(ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นางอารยา สิงคลีประภาโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางปรานี อุตตมะโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
5. นางวิลาสินี สรรพการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
6. นางรำพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรัชนี ศรีสมบุญโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชื่นธงชัยโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นางพรรณทัย สุวรรณวิชัยโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
4. นางดาหวัน มีสิงห์โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณี สมเทศน์โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ กรรมการ
6. นางไกรษร พงษ์ประเทศโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวประภา เริ่มยินดีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางประภาพิศ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ทนงอาจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นางประภาศรี ลือดีโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
4. นางวัลภา ศรีบัวอ่อนโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ กรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ภูธรโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
6. นางวิรัตน์ ธาตุทองโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
7. นางเขมจิรา เงินศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
8. นางวัชราภรณ์ กัลพัตร์โรงเรียนบ้านยางซองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
4. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
7. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
4. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
7. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
4. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
7. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
5. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพิน แก่นบุดดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหรองประธานกรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
4. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
7. นางเสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
6. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
7. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
6. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
7. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
6. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
7. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรานี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรานี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งรองประธานกรรมการ
2. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
3. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางทองพูน หอนงามโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
6. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
3. นางเทวา จันทศรีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางทองพูน หอนงามโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นางเข็มทอง สารกองโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทองกรรมการ
3. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
5. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
6. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทองกรรมการ
3. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
6. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทองกรรมการ
4. นางวรรณวิมล กล้ารบโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางสุพรรณี ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
6. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
8. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
9. นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นายกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
6. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนรัฐประชา 509ประธานกรรมการ
2. นางโฉมบังอร นนคำพันธ์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา อรุณในเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ คำหอมโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรมโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
8. นางบังอร บัลลังก์โรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงรองประธานกรรมการ
3. นางจารณี แดงหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นางบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไทย ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา เวชบรรพตโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยากรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางวิภา จันทร์กองโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางเจริญศรี จันทศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางวิภา จันทร์กองโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สาสุนทรโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางนิลประภา วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี สาสุนทรโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เอกวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
7. นางนิลประภา วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามภูมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา สุรภีร์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
4. นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
5. นางประภาส นามบุญมีโรงเรียนบ้านขาวกรรมการ
6. นางศิริพร กลิ่นแก้วณรงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
8. นางกิ่งกมล ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างติโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง กระแสร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลี สร้างคำโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางวริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สำนักวังชัยโรงเรียนบ้านตาดรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางวริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านแม่นนท์กรรมการ
6. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดประธานกรรมการ
2. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
4. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
5. นางสาววราพร สุภากิจโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
6. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
3. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
4. นางสาววราพร สุภากิจโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการ
5. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาะอาดประธานกรรมการ
2. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
4. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการ
5. นางกัลยาณี จันดาโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
6. นางสาววราพร สุภากิจโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
7. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวรองประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางทองหยาด เทพพาโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา 509กรรมการ
5. นายบุญถม อุตตมะโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการ
6. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพที่ 6ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สายทองคำโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางมยุรี ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ ธีระสารโรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม)กรรมการ
7. นางภารดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]