หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 58 48 84.21% 8 14.04% 1 1.75% 0 0% 57
2 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 82 46 57.5% 19 23.75% 12 15% 3 3.75% 80
3 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 72 39 56.52% 20 28.99% 6 8.7% 4 5.8% 69
4 โรงเรียนบ้านโคกลาด 44 29 67.44% 8 18.6% 4 9.3% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 42 29 74.36% 5 12.82% 3 7.69% 2 5.13% 39
6 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 47 24 57.14% 11 26.19% 3 7.14% 4 9.52% 42
7 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 48 23 57.5% 8 20% 6 15% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนบ้านนามั่ง 36 22 64.71% 11 32.35% 0 0% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 36 22 68.75% 3 9.38% 4 12.5% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนบ้านตาด 31 21 67.74% 3 9.68% 3 9.68% 4 12.9% 31
11 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 46 20 46.51% 9 20.93% 8 18.6% 6 13.95% 43
12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 33 20 64.52% 7 22.58% 2 6.45% 2 6.45% 31
13 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 30 20 71.43% 4 14.29% 2 7.14% 2 7.14% 28
14 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 34 19 55.88% 8 23.53% 4 11.76% 3 8.82% 34
15 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 36 19 57.58% 8 24.24% 3 9.09% 3 9.09% 33
16 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 41 18 47.37% 10 26.32% 5 13.16% 5 13.16% 38
17 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 33 17 51.52% 10 30.3% 2 6.06% 4 12.12% 33
18 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 31 17 56.67% 9 30% 2 6.67% 2 6.67% 30
19 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 27 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 32 16 57.14% 9 32.14% 3 10.71% 0 0% 28
21 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 32 16 64% 3 12% 5 20% 1 4% 25
22 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 26 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
23 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 36 15 53.57% 4 14.29% 5 17.86% 4 14.29% 28
24 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 41 14 41.18% 7 20.59% 6 17.65% 7 20.59% 34
25 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 26 14 53.85% 7 26.92% 2 7.69% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 25 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
27 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 23 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
28 โรงเรียนบ้านนาพู่ 37 12 36.36% 10 30.3% 6 18.18% 5 15.15% 33
29 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 33 12 38.71% 10 32.26% 3 9.68% 6 19.35% 31
30 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 38 12 35.29% 9 26.47% 7 20.59% 6 17.65% 34
31 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 36 12 36.36% 8 24.24% 9 27.27% 4 12.12% 33
32 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 21 12 57.14% 7 33.33% 0 0% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
34 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 18 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 31 12 57.14% 3 14.29% 2 9.52% 4 19.05% 21
36 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 19 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านหนองตูม 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
39 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 26 10 38.46% 6 23.08% 6 23.08% 4 15.38% 26
40 โรงเรียนบ้านเลื่อม 24 10 41.67% 6 25% 5 20.83% 3 12.5% 24
41 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 23 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 19 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
44 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 18 10 58.82% 2 11.76% 4 23.53% 1 5.88% 17
45 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 24 9 37.5% 10 41.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
46 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 19 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
47 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 24 9 39.13% 6 26.09% 7 30.43% 1 4.35% 23
48 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 25 9 42.86% 6 28.57% 2 9.52% 4 19.05% 21
49 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 18 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
50 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 22 9 50% 6 33.33% 0 0% 3 16.67% 18
51 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
52 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 15 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านดู่ 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านนาคลอง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนประชาสามัคคี 23 8 40% 8 40% 3 15% 1 5% 20
58 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 24 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
59 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
60 โรงเรียนบ้านยวด 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
61 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 17 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
62 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
63 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนรัฐประชา 509 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 30 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
68 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 21 7 33.33% 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 21
69 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 18 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
70 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
71 โรงเรียนบ้านเม่น 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
73 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนบ้านหัวบึง 16 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
76 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 12 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 28 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 19
80 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 18 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
81 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
82 โรงเรียนบ้านโพนเลา 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
83 โรงเรียนบ้านดงอุดม 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
84 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
85 โรงเรียนบ้านเลา 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านดงยาง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนมิตรภาพ 6 26 5 20.83% 11 45.83% 6 25% 2 8.33% 24
90 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 17 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
91 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
92 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
93 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
94 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านดงปอ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
97 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
98 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
99 โรงเรียนบ้านหนองผง 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
100 โรงเรียนสร้างแป้น 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านนาแอง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
104 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านเชียงดา 16 4 25% 10 62.5% 0 0% 2 12.5% 16
113 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
114 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
115 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
116 โรงเรียนบ้านจอมศรี 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
117 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
118 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 12 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
119 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
120 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
121 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 16 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 10 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
125 โรงเรียนอุดรวิทยา 11 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
126 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 11 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
127 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านหินโงม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
131 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
133 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนท่าหนาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านเตาไห 15 3 20% 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 15
136 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 19 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
137 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
138 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 14 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
139 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 11 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
140 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
141 โรงเรียนบ้านอูบมุง 16 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
142 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
143 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
144 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านชาด 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
146 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
147 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านนาพัง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
150 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
151 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านจำปา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านด่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านหนองตุ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
159 โรงเรียนบ้านแพงศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 12 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
162 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 13 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
163 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
164 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
165 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
166 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
167 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
169 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
170 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
171 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านดอนหาด 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
173 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
174 โรงเรียนบ้านหนองกุง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
175 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านถ่อน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโก่ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 17 1 10% 5 50% 4 40% 0 0% 10
185 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
186 โรงเรียนบ้านยางซอง 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
187 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
188 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
189 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
190 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนหว้าน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านนาทาม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
193 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
194 โรงเรียนบ้านหม้อ 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
195 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
196 โรงเรียนบ้านขาว 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
197 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
198 โรงเรียนบ้านดอนบาก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านนาเยีย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านยางบึง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
207 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
208 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านป่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
223 โรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
225 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
226 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
227 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
230 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านนาดี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนอนุบาลลดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนอนุบาลสันติธรรมวิทยา 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
238 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
239 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
240 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
241 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
242 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
243 โรงเรียนสิริปุณโณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
244 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี๒ (สาขาบ้านเดื่อ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
245 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]