หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวภาวิดา พรหมสิทธ์โรงเรียนบ้านนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสิริยาภรณ์ โพตะโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางทองพูล กิตติธีระศานต์โรงเรียนหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
4. นางรัชนิดา ประสมทรัพย์โรงเรียนคำเมยวิทยากรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ จันทเมธิโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ การไร่โรงเรียนชุมชนทมป่าข่าประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณี ปัดถาวะโรโรงเรียนบ้านทับไฮรองประธานกรรมการ
3. นางทองปลิว จันโทพลังโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ อินทร์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่ากรรมการ
5. นางจริญญา พละกุลโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ โสภากุลโรงเรียนสามัคควิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภาวี นันทะแสงโรงเรียนกุดนาค้อรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ คุณโทมุขโรงเรียนหมากบ้าเล่าโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ไชยราชโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมคิด ศรีวรสารโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางเสงี่ยม ธรรมโหรโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำกรรมการ
5. นางสายชล แสงคำไพโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ วิวาจารย์โรงเรียนคำเมยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชนี เศษคึมบงโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี โสตะภาโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่ากรรมการ
4. นายวิชชา นาทองพูนโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ศิริบุตรวงศ์โรงเรียนหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน ปุราเตโรงเรียนวัดป่าทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลา พันโสภาโรงเรียนบ้านกุดขนวนรองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา สามารถโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
4. นางจิรปภา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา พันธ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรุจิรัตน์ หล้าหมอกโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบง สารีกุลโรงเรียนบ้านสามขารองประธานกรรมการ
3. นางจิตประสงค์ ภาระโขโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ นามนิตย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางกนิษฐา จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านปอรองประธานกรรมการ
3. นางสุทิพร ภาวงศ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางเจริญจิตร พรหมกุลโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ ศรีหาธาตุโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพวงพะยอม พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ กิตติธีระศานต์โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร นารีจันทร์โรงเรียน-กรรมการ
4. นางรำไพ มั่งมีศรีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนี วงศ์อารีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโครองประธานกรรมการ
3. นางจงกล ดาสุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
4. นางทับทิม โคตะมีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สมศิริโรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางนวลอนงค์ ประสานศรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเล่าโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา ศุกรโยธินโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางรองประธานกรรมการ
3. นางธนิศา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่างกรรมการ
4. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบุ่งหมากลาานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางลำพรรภ์ ภักดิ์สงศรีโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นายไพริน หมีมีโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาดา โคตรมณีโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ พละกุลโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวดารา ดีสินโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขูมปูนกรรมการ
2. นางมาลัย บำรุงกุลโรงเรียนคำค้อพิทยาศึกษากรรมการ
3. นายฐิติยาภรณ์ ถาวรพังโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวศศิธร นาคดิลกสพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางวัชรี สุริยะโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอมร หล้าสาโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นางสาวอ้อยใจ ปากวิเศษโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
3. นายสมัย ตราศรีโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
4. นางสาวศศิธร นาคดิลกสพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางเกตุสุวรรณ เมตตาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
4. นางสาวศศิธร นาคดิลกสพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สาวงศ์นามโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นางสุภักดิ์ พลเสนโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางมารศรี บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
2. นางสุภี แถนสีแสงโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นายอุดม บุญเถิงโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
4. นางสาวศรีสมร หล้าสาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายมาณัติ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายโพธิ์ชิน นารีโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
2. นางสุภารักษ์ บุตรีโรงเรียนบ้านดงเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายมาณัติ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
2. นางรัตนา ปัญญาแก้วโรงเรียนอนุบาลวังสมหมอกรรมการ
3. นางมารศรี บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวศรีสมร หล้าสาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายอุดม บุญเถิงโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
2. นางสาวเรไร ขาวขันธ์โรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศรีสุชาติโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุพิศ ศรีกงพานโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
5. นายกองมา ศรีหร่ิ่งโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจิระพร เสนาภักดีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
2. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัตนา แสนหานะโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
4. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ไชยทองพันธ์โรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
6. นายกองมา ศรีหร่ิ่งโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอารี วังแสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญโพยม โพนธาตุโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
3. นางนาถชนก จันทร์อ่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
4. นายพูนผล จันโทสารโรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
5. นางพรพิมล ห่มสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจำปากรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี อ้วนแพงโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
7. นางสาวจารุณี ชอบสุขโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
8. นางจูมทอง สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
9. นางแพงศรี พนาพนมโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
10. นายสมพงษ์ นาครินทร์โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสินีนาถ ศิริบุตรวงษ์โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
2. นางเกศกนก ราชกรณ์โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
3. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนำค้อกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุนีวรรณ สมจิตรพิจารย์โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
6. นางปวีณา ห่อนบุญเหิมโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามกรรมการ
7. นางสมจิต นาสูงชนโรงเรียนบ้านท่าหนองทากรรมการ
8. นายจตุพร ผาดวงดีโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
9. นายสมพงษ์ นาครินทร์โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ นาครินทร์โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิกานต์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
2. นางกฤษณา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สารีพันดอนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
4. นางปิ่นฤทัย ทองคำโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นายประยงค์ หารินไสลโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
6. นางภัชราภรณ์ วะปะแก้วโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุรีพร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
2. นายเทพฤทธิ์ สุจริตโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางร่มรัก สว่างภพโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววรพร แสงภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
6. นางประนอม รามะโคตรโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เมตตาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
2. นางวาสนา พระรัตภูมีโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
3. นางหนูเล็ก แสนนางชนโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
4. นางสาวรำไพ วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
5. นางอโนมา เพชรนาวาสโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ พิมรินทร์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
2. นางสุวิมล จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ โฆษณาโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจรูญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
2. นางอรุณี ภานนท์โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางวาสนา นนทะแสนโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
4. นางรุ่งนิรันดร์ นนทะชัยโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
5. นางสาวปูชิตา จันทรทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
2. นายอานนท์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางขัตติยา คงสมบัติโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายชัยนันท์ ภูวบดินทร์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางรัตนา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศรีลักษณ์ ปุณประเสริฐโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
2. นางนุจรี เทียมลมโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางชุติมา โรจนสโรจน์โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุรางค์รัตน์ ดีสินโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา เศษอ่อนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร โพธิโนโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
2. นางเกษร มังคละแสนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ฉายเนตรโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
4. นางชุติมา โรจนสโรจน์โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางละม่อม เบ้าหัวดงโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ขาวกุญชรโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามกรรมการ
2. นายสาคร ทิพนัสโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ศรีสุนาครัวโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางศราภรณ์ ฤทธิ์มาลย์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมกรรมการ
2. นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ถีติปริวัตร์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางยุวดี ทองโคตรโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
2. นางขวัญนภา ราชชมภูโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แก้วพิลึกโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำกรรมการ
4. นายสัญญา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจำรัส พันโสภาโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
2. นายสาคร โทวันนังโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
3. นายเอกชัย จำนงค์นิจโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
4. นายกฤษฎา สงเสดโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธรากร ปัญสังกาโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
2. นายชาตรี แรกเจริญโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อยกรรมการ
3. นายไกรวุฒิ เจริญพงศ์โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นายจำรูญ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านสวนมอนคำกรรมการ
5. นางสาวเอมอร ยาสมรโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทันใจ ผ่านชมภูโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเมธี อินทะสร้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสำเนียง โพธิ์สัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายประเวทย์ นวะศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศรีวิชาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
2. นายธวัชชัย ศรีหะโรงเรียนคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมควร ศรีล้านคำโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ศรีหาโคตรโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรพงษ์ โพธิ์จักรโรงเรียนหนองกุงทับม้ากรรมการ
2. นายวีรพล คงการเรียนโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
3. นายสุรัตน์ เปจะยังโรงเรียนบ้านคำค้อพิทยาศึกษากรรมการ
4. นายประวิทย์ จิตสวาโรงเรียนบ้านคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัมพรรณ นาสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางจริยา รัตนาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมจิตร เกษจ้อยโรงเรียนกรรมการ
4. นางติวรรณ์ บุริพักโรงเรียนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี เลิศตารักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสมจิต เกษจ้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวธัญรดา นาคบโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ วรรณทองสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
2. นายคงศิลป์ เครื่องประดับโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายยุวชาติ อรรคนันท์โรงเรียนบ้านกุดขนวณกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวธัญรดา นาคบโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาววลินดา โภคาพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ วรรณทองสุกโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
2. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางภาณุมาศ พาชื่นโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ บุตตะแสนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คงวิเชียรโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายจำลอง จันดาวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
4. นายทองดี สิทธิดาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางทองใบ พวงผกาโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
2. นายพรชัย ขันติญานุวัฒน์โรงเรียนกุดนาค้อกรรมการ
3. นายศุภชัย บำรุงภักดีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี แสนสุดโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ภัทรดุลยพิทักษ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
2. นายจงรัก พันธ์ุสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายจงรัก พันธ์ุสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
2. นางทวีพร วรรณรสโรงเรียนกรรมการ
3. นายไพศาล ไชยมาตย์โรงเรียนนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา หลวงทำเมโรงเรียนกรรมการ
2. นางศศิชา ภวาระศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีสุโคตรโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี ภูน้ำต้นโรงเรียนบ้านหาญใจพิทยาคมกรรมการ
2. นางละเอียด โพธิ์ศรีลาโรงเรียนบ้านคำไผ่กรรมการ
3. นางวิจิตรา คลังกลางโรงเรียนบ้านทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอำนวย แน่นอุดรโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
2. นายอุทัย อุ้ยปะโคโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางอารียา แก้ววันทาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลำใย เลิศสงครามโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
2. นางจีราภรณ์ พยุงวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางเจริญศรี วงศรีทาโรงเรียนบ้านสมดีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางละมุน นรศรีโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
2. นางเจริญศรี วงศรีทาโรงเรียนบ้านสมดีกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ภูแช่มโชติโรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา กลั่นสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีหาพลโรงเรียนกรรมการ
3. นางอรวรรณ ไชยดาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางรุจิรา แดนราชโรงเรียนกรรมการ
2. นางมะลิสด มะโนรมย์โรงเรียนกรรมการ
3. นายทองม้วน อันทปัญญาโรงเรียนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชัยพร แฝงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าประธานกรรมการ
2. นายไชยวัน แพะขุนทศโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
4. นางวัชรินทร อินทัพโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามกรรมการ
5. นางสาววงเดือน อิ่มเงินโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ฤทธิมารโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงวิทย์ ประทุมศาลาโรงเรียนบ้านแสงสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา วรรณเสริฐโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นายพรพจน์ ผ่องสง่าโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นายปรีชา ขวัญบางโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเพชร ค้าขายโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ นาคดิลกโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
4. นายไพศาล คำชารีโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นางวาสนา คำบุดดาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย จรูญวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางวาณี ศรีหริ่งโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ เกษคีมบงโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางประพิศ นาจะรวยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางศริญญา พระยาลอโรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางนิภา แก้วเกิดมีโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ วงค์อนันต์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์รองประธานกรรมการ
3. นางรุจิราภร พานผาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ไชยราชโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
5. นางรวีวรรณ เกษจ้อยโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายสุดโท ดู่ดำโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชุนุกูลกรรมการ
5. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
4. นายจิรายุทธ ไชยชาญโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
5. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ กาญจนแก้วโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางวิไล คำวะเนตรโรงเรียนบ้านตูมรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ชัยจำรัสโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายพิภพ ศรีโยธาโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
5. นางนวลละออง พันธุระศรีโรงเรียนบ้านสมดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายชวชน กุลมาโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ แดงลาโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
4. นายวิกง โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
5. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร พันธุระศรีโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางสาวชรัญดา กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย หุ่นศิริโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ศรีวิชาโรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สายทองยนต์โรงเรียนนาฝายกรรมการ
4. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางผกาทิพย์ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก บุญคงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนนาแบกประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงรองประธานกรรมการ
3. นางสุธาสินี ศรีวงษาโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
4. นางสกุลณา ชื่นมะโนโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางกนกพรรณ สุขเกษมโรงเรียนหนองแสงแสงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนหนองแสงแสงแก้วประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา แสงนาคโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อยกรรมการ
4. นางจิตรยา ชื่นชมโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางอรัญญา สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางอัมพร คงเจริญโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
5. นายอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิโคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ร่มวาปีโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิมิต วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายสราวุธ เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรรัตน์ อินเอื่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ บุตรสมบัติโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสุภี คำพุกโรงเรียนบ้านนาเพ็ญกรรมการ
5. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ แก้วบางพูดโรงเรียนบ้านเชียงกรมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายติณนภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านผาทองกรรมการ
5. นางศิริทา สารกองโรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ศรีหริ่งโรงเรียนดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง หล้าหมอกโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาดกรรมการ
4. นายธนาชัย บึงมุมโรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชากรรมการ
5. นางคูณมี บัคโรงเรียนบ้านท่าแร่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายวิจิตร ศรีวงษาโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายปรมณู มุกดาม่วงโรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยสรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
5. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปรมณู มุกดาม่วงโรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยสรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นางเบญจ์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
5. นางปภาดา โพธิ์สิมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผารองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร เรืองปัญญาธรรมโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายเรือสันต์ สุวรรทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอำคา โนนบุศรีโรงเรียนบ้านหนองกวางรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พรมหล้าโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ อัดโดดดอนโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผารองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร เรืองปัญญาธรรมโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายเรือสันต์ สุวรรทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอำคา โนนบุศรีโรงเรียนบ้านหนองกวางรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พรมหล้าโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี สุุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี สุุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี สุุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี สุุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ สาระทนงค์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายวรานนท์ กงลาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ สาระทนงค์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายวรานนท์ กงลาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ สาระทนงค์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายวรานนท์ กงลาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนดงง่ามนางามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ สาระทนงค์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายวรานนท์ กงลาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชัย โหระสิงห์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชัย โหระสิงห์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชัย โหระสิงห์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ปัจจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าวกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชัย โหระสิงห์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุภาวดี ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โกณจะแสงโรงเรียนบ้านโปร่งรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ภูคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี สุุธรรมาโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
6. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ที่ปรึกษา
7. นายประภาส จิตธรรมมาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
6. นายประภาส จิตธรรมมาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอที่ปรึกษา
7. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
6. นายประภาส จิตธรรมมาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอที่ปรึกษา
7. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางสุริยา ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางศุภัคกานต์ ศรีโบราณโรงเรียนบ้านเมืองพรึกกรรมการ
4. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบรองประธานกรรมการ
3. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอมรฉวี วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านกุดยางประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางเหรียญทอง ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ จันทร์จักร์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคกานต์ ศรีโบราณโรงเรียนบ้านเมืองพรึกรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุมณฑา คุณเครือจันทึกโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ พาอ่อนตาโรงเรียนบ้านแสงสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางเหรียญทอง ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ จันทร์จักร์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสันต์ ต้นคำใบโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
4. นายพันธ์พญา วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ขวัญบางโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วงศ์สุริยาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูลกรรมการ
7. นายสบาย ศรีกงพานโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
8. นายณรง แฮดจ่างโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
9. นางสุจิต ตราศรีโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
10. นายวีระเพชร ภาวงศ์โรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
11. นางสาวจารุพิชญ์ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
12. นายวิทยา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
13. นายชำนาญวิทย์ ดวงดีโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
14. นางอุษารัศมี ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
15. นางลัดดาวรรณ แฮดจ่างโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
16. นายอำนวย เพ็งพันธ์โรงเรียนสพป.อด.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอดิศร โยธะชัยโรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคณาณัชภูมิ ภูขาวโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นายนิรุติ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
5. นางสุกัญญา วัชโรสินธ์โรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
6. นางลุนลา รักษ์มณีโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
7. นายชำนาญ แก้วแสนชัยโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ อรรคนันท์โรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
9. นางสมลักษณ์ อรรถวิภานนท์โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
10. นายกฤศนุรักษ์ มณีภักดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
11. นายอุดม สังขะทิพย์โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
12. นายภัทราวุฒิ ทองใบใหญ่โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
13. นายทองหล่อ ศรีพลลาโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายสันต์ ต้นคำใบโรงเรียนบ้านดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร โยธะชัยโรงเรียนคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายพันธ์พญา วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นายชัยพงษ์ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
7. นายอำนวย เพ็งพันธ์โรงเรียนสพป.อด.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเสถียร แสงกล้าโรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นายนางจันทรา เพ็ชสวัสดิ์สพป.อุดรธานีเขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายหนูพร ชนะเทพโรงเรียนสหราษฏร์วิทยนุสรณ์กรรมการ
4. นายทวี อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์สพป.อุดรธานีเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แสงกล้าโรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นางจันทรา เพ็ชสวัสดิ์สพป.อุดรธานีเขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายหนูพร ชนะเทพโรงเรียนสหราษฏร์วิทยนุสรณ์กรรมการ
4. นายทวี อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์สพป.อุดรธานีเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แสงกล้าโรงเรียนคำยางประธานกรรมการ
2. นางจันทรา เพ็ชสวัสดิ์สพป.อุดรธานีเขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายหนูพร ชนะเทพโรงเรียนสหราษฏร์วิทยนุสรณ์กรรมการ
4. นายทวี อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์สพป.อุดรธานีเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุรเกียรติ์ ดวงจันทร์โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ กองเพชรโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางรัดดา วิทยากรสพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางณัฐวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ พรหมภูวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงแหวประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ สิทธิโชติโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางจิตรมนัส โม่งประณีตโรงเรียนบ้านเชียงกรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวหนูคิด มุ่งสมหวังโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ารองประธานกรรมการ
3. นางธิติมา รัตน์รองใต้โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
4. นายกฤศนุรักษ์ มณีภักดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ กองศรีโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประไพพรรณ ผัดเชตรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา แสนอุบลโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางวาสนา ปาชนะโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายดุสิต ไชยศรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทธินัย แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นารัตน์โทโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพดล ปัญสังกาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนกรรมการ
4. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวธนภรณ์ จิตสว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายพรชัย ชนะสะแบงโรงเรียนที่ปรึกษา
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนกรรมการ
4. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนกรรมการ
5. นายนพดล ปัญสังกาโรงเรียนกรรมการ
6. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนกรรมการ
7. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
8. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนกรรมการ
4. นายนิรุจ นารัตน์โทโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิเชียร ตำทองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
4. นายปฏิเวช พันธ์สิทธิ์โรงเรียนที่ปรึกษา
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชนะสะแบงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ จิตสว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นายนพดล ปัญสังกาโรงเรียนที่ปรึกษา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ บุตรสาระโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางเปรมยุดา ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนกรรมการ
5. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายพรชัย ชนะสะแบงโรงเรียนที่ปรึกษา
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ บุตรสาระโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางเปรมยุดา ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอยโรงเรียนที่ปรึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนกรรมการ
6. นายนพดล ปัญสังกาโรงเรียนกรรมการ
7. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
8. นายทรงกลด เกษจันทร์โรงเรียนที่ปรึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธุ์ จำปาวงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนกรรมการ
6. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
7. นางอรทัย แก้วพนาโรงเรียนที่ปรึกษา
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิเชียร ตำทองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางอรทัย แก้วพนาโรงเรียนกรรมการ
5. นายปฏิเวช พันธ์สิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนกรรมการ
7. นายนิรุจ นารัตน์โทโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวธนภรณ์ จิตสว่างโรงเรียนที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธุ์ จำปาวงค์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนกรรมการ
6. นางมุขดา พึ่มชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
7. นางอรทัย แก้วพนาโรงเรียนที่ปรึกษา
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิเชียร ตำทองโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางอรทัย แก้วพนาโรงเรียนกรรมการ
5. นายปฏิเวช พันธ์สิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวธนภรณ์ จิตสว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
8. นายนิรุจ นารัตน์โทโรงเรียนที่ปรึกษา

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายมนูพันธุ์ จำปาวงค์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
4. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ เทพรังสฤษฎิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ศรีหริ่งโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุจ นารัตน์โทโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
4. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปรีดี สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สาไพรวัลย์โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางสุรินทร์ สิมพาโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีดี สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายจตุพล นาคคงโรงเรียนบ้านท่าเปลือยกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ ชัยลีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ชูพรหมวงศ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แก้วสวนจิกโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
3. นางอรทัย เนตรโสภาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอิสสระ นาคะประเวศน์โรงเรียนบ้านม่วงดงประธานกรรมการ
2. นายมานพ โคกแปะโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร สมมาตร์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ วงษ์จันทึกโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางอริชญาภรณ์ โกศลศิริอานนท์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางจารุวรรณ คุ้มโห้โรงเรียนบ้านเซียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา ผ่านชมภูโรงเรียนผาสุกประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา ทองล้วนโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางสาวอังคณา คำคูณโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายแดง พุดลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ภูกองชนะโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางศรีนวล ดวงดีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวธนพร นวลลมโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางจินตนา พฤกษาชาติโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประชวน กลมลีโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายอำนวย โคตะมะโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
3. นางรำไพ พรมนามโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอิสสระ นาคะประเวศน์โรงเรียนบ้านม่วงดงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สาไพรวัลย์โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นายจรูญ เศษอาจโรงเรียนบ้านโนนสิมมากรรมการ
4. นายประชารัก รักกระโทกโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย แสนอุบลโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สิมมาโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แห่วเนตรโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายมานพ โคกแปะโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วประธานกรรมการ
2. นางทิพยฉวี ศักดิ์คะทัศน์โรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นางอัจฉรา ถีติปริวัตร์โรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย สิทธิศรีโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทองปาน รักคำมีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางประนอม พิมพากุลโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมพร จันทร์ฤาชัยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โพนไสวโรงเรียนบ้านสี่แจกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อนโรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ฤาชัยเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาวีณ์ บุญมีโรงเรียนคำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเพียรทอง คำวังโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ สนธิลาโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนัติฐิกร อัยแก้วโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อนโรงเรียนบ้านท่าหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาวีณ์ บุญมีโรงเรียนบ้านคำไผ่กรรมการ
3. นางจันทนา ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอริชญาภรณ์ โกศลศิริอานนท์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ คุ้มโห้โรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
3. นางขวัญใจ วงษ์จันทึกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิภา ทองล้วนโรงเรียนบ้านท่ายมประธานกรรมการ
2. นางวิไล เมฆเวียนโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
3. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางภัตชลาภรณ์ มหิพันธุ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางพิชญา แสนวังโรงเรียนอนุบาลหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นางภาวินี เสนาพลโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางยุพา ศรีระบุตรโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ์ มังคละแสนโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเสงี่ยม พิทักษ์วาปีโรงเรียนคำเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาณี สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นางประไพ สีดาบุตรโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ แก้ววันทาโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิตยา ศรีวิเศษโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปัญญา ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัศมี สุดดีโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นางเอมอร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ชินวังโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางธนิดา ปัจัยยังโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ดีแป้นโรงเรียนบ้านทับไฮรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ วุฒิสารโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์โรงเรียนบ้านเซียบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
2. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนอแสกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาวรรณ นำสุยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ดีนิวงษ์โรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ดีนิคมโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ดีนิคมโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ดีนิคมโรงเรียนผาสุกประชานุกุูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นางสมควร วุฒิสารโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมิโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางมงคลรัตน์ สมตระกูลโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นางสมควร วุฒิสารโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมิโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางมงคลรัตน์ สมตระกูลโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เหล่าชุมพลโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ไชยราชโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวศิรินรา บุดดานอกโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เหล่าชุมพลโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ไชยราชโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวศิรินรา บุดดานอกโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจนาถ สุขเกตุโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
4. นางเกศินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูณ์กรรมการ
3. นางเกศินี หลักคำโรงเรียนโนนม่วงกรรมการ
4. นางเบญจนาถ สุขเกตุโรงเรียนม่วงดงกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนท่ายมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยยางกรรมการ
5. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
5. นางพิศมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
4. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
5. นายกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธารี แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
2. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
3. นางพิศมัย นารีโรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิงกรรมการ
4. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
5. นางพิศมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
4. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
5. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางพิศมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางพิสมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
2. นางอำนวย คำชารีโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วกรรมการ
3. นางวรางคณา ทิพยราชโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
5. นางพิศมัย พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวีรภา ศร๊จันทร์โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนคำเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวีรภา ศร๊จันทร์โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนคำเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวีรภา ศร๊จันทร์โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนคำเจริญกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
2. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแสงเดือน ปากเมยโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางอัจฉรา ถิติปริวัตรโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
4. นางสุภี แถนสีแสงโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาริพรรณ์ อัมวรรณโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
2. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
3. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ เหล่าชุมพลโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภาริพรรณ์ อัมวรรณโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
2. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟกรรมการ
3. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ เหล่าชุมพลโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางเหลาคำ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา พันธ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
4. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางพิมพ์พาขวัญ หลักสุจริตโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา พันธ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
4. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางพิมพ์พาขวัญ หลักสุจริตโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัปสร ผ่านชมภูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
2. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางพิกุล ชาญนาราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวพัชระ เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัปสร ผ่านชมภูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
2. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางพิกุล ชาญนาราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวพัชระ เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการ
2. นางดวงใจ จิตขันตีโรงเรียนบ้านทมนางามกรรมการ
3. นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุลโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
4. นางพิกุล ชาญนาราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวจินดา ชาภูวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ แสนนางชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
3. นายรามัญต์ นามพิสัยโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นายวิษุวัติ ใจตรงโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
5. นางสาวศิรินรา บุดดานอกโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ แสนนางชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
3. นายรามัญต์ นามพิสัยโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นายวิษุวัติ ใจตรงโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
5. นางสาวศิรินรา บุดดานอกโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรียาภรณ์ ดอนจันทร์โคตรโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ แสนนางชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการ
3. นายรามัญต์ นามพิสัยโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นายวิษุวัติ ใจตรงโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
5. นางสาวศิรินรา บุดดานอกโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเข็ม ภูแสงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นายอำนวย โคตะมะโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
3. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางสาวเกศราภรณ์ เล็งไทยสงค์โรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
5. นายสุนันท์ สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย พลอินทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สิมมาโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
3. นายสมัย ตราศรีโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แห่วเนตรโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]