หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอวังสามหมอ
ระหว่าง วันที่ 8 -9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรพล ชาญนรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางพจนีย์ ศรีสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชุมพล พ่อลิละ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางจันทรา เพ็งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางอมรรัตน์ ศรีจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายบรรพต พระยาลอ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสมยศ ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายอำนวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
24 ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสมพงษ์ นาครินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดจิก คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสมศรี จันทร์อ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านคำน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายกองมา ศรีหริ่ง ครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.2 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นางนงนุช จันทะรี เจ้าพนักธุรการ สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางสาวเบญจมาศ ไชยทองพันธ์ ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางอุไรวรรณ ศรีสุชาติ ครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นางสาวพัชรินทร์ นาคดิลก ครู ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
40 นางรัตนา ปัญญาแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
41 นายกิตติเดช ไชยมูล ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
42 นายแสนศรี ผัดเชตร ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นายประภาส จิตธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นายบุญล้น พิมพาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
46 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
47 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
48 นายรอง ปัญสังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
49 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
50 นายสุริย์ จารมีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
51 นายบูรพา พรหมสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
52 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
53 นายชาญชัย ทองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
54 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
55 นายบุญล้น พิมพาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
56 นายบุญเลิศ ศิริโยธา ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
57 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
58 นายสันต์ ต้นคำใบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
59 นายประกาย นวะสิมมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
60 นายสำเนียง ศรีลุนช่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
61 นายทองบาง แถนสีแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
62 นายนฤทธิ์ สามเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
63 นางไพเราะ พันธศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
64 นายประเด็จ เมืองศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
65 นายสุรเดช แก้งคำ ผู้แทน อปท.(อบต.) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
66 นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ ผู้แทน อปท.(เทศบาล) คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
67 นายลี้วัชร์ ตาวงศ์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
68 นายนิยม คลังแสง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
69 นางอมรา ศิริสุวรรณ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
70 นายพศชนก มังคละแสน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
71 นางสุพิน อามาตย์ทัศน์ ผู้แทนครูเอกชน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
72 นายสัมพันธ์ พนมเขต อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
73 นายเสถียร ศรีธรรมวงศ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
74 นายวิไล ไชยดี อนกรรมการผู้แทนคุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
75 นายเสริมศักดิ์ ปัญญาใส อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
76 นายเชาว์ อุดมพานิช อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
77 นายสมจิตร บุญกลาง อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
78 นายไพทูรย์ อุดชาชน อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
79 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
80 นายแสง เหล่าพร นายกสมาคมครูอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
81 นายชานนท์ ต้นยวด นายกสมาคมครูอำเภอวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
82 นายจำเนียร สัญจรรัตน์ นายกสมาคมครูอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
83 นายยุทธศักดิ์ อัศยาพร นายกสมาคมครูอำเภอโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
84 นายทองบาง แถนสีแสง นายกสมาคมครูอำเภอหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
85 นายวิไล ไชยดี นายกสมาคมครูอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
86 นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
87 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
88 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
89 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
90 นางจุฬาพิศ นันทสุธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
91 นางพุทธา นามจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
92 นางจิรัติกาน วงษ์ก่อ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
93 นายบุญล้น พิมพาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
94 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
95 นางพิกุล คลื่นสนั่น นักทรพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
96 นางนงนุช จันทะรี เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
97 นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
98 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
99 นายปราโมทย์ พละจิต เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
100 นายวิทยา อุปัฌา ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
101 นายรัตช์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
102 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
103 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
104 นางสาวพจนีย์ สาอุด นักทรพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
105 นางมุกดา โพธิ์นิล นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
106 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
107 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
108 นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
109 นายแสนศรี ผัดเชตร ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
110 นายวิมล ร่มวาปี ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๔ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
111 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
112 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
113 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
114 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
115 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการกลาง
116 นายพงษ์พันธ์ ขันธะโฮม ผอ. โรงเรียนบ้านคำโคกสูง คณะกรรมการกลาง
117 นายถนอมคิด วงศ์พิมสอน ผอ. โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง คณะกรรมการกลาง
118 นางสงบ จันทรเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการกลาง
119 นางสาววัชรินทร์ ธงทาสี ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์) คณะกรรมการกลาง
120 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง
121 นางแสงอรุณ ศรีวรสาร ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" คณะกรรมการกลาง
122 นางประไพพรรณ ผัดเชตร ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คณะกรรมการกลาง
123 นางสาวศิริวรรณ สมศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า คณะกรรมการกลาง
124 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลาง
125 นายเสถียร แสงกล้า ผอ. โรงเรียนบ้านคำยาง คณะกรรมการกลาง
126 นายบรรพต พระยาลอ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง
127 นายพรพจน์ ผองสง่า ครู โรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการกลาง
128 นายปรีชา ขวัญบาง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ คณะกรรมการกลาง
129 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง
130 นางฉันทนา อ้วนแพง ครู โรงเรียนบ้านคำเจริญ คณะกรรมการกลาง
131 นายสุนันท์ นามมุงคุณ ผอ. โรงเรียนบ้านคำไฮ คณะกรรมการกลาง
132 นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธิโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการกลาง
133 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม คณะกรรมการกลาง
134 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง
135 นายไพรัช รินทร์วงค์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการกลาง
136 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อด.2 คณะกรรมการกลาง
137 นายปรมณู มุกดาม่วง ผอ.ร.ร.โนนจำปาประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
138 นางภาวิณี คำชารี ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการกลาง
139 ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี ประธานกรรมการ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการกลาง
140 นายทวี ศรีธรรมบุตร รองประธานคณะกรรมการ ผอ.โรงเรียนนานกชุมนาชุมพร คณะกรรมการกลาง
141 นายสมใจ วจีสิงห์ รองประธานคณะกรรมการ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ คณะกรรมการกลาง
142 นายณรงค์ โสภิณ กรรมการ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการกลาง
143 นายลี้วัชร์ ตาวงค์ กรรมการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว คณะกรรมการกลาง
144 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการกลาง
145 นางอรวรรณ ต้นยวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการกลาง
146 นางสาวปภัสสร ฤทธิ์มนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล คณะกรรมการกลาง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]