สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 42 9 2 3 53
2 บ้านนาดีโคกกลาง 28 5 4 1 37
3 อนุบาลหนองแสง 24 7 4 1 35
4 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 22 1 5 1 28
5 บ้านคำยาง 21 4 2 0 27
6 บ้านหนองกุงทับม้า 20 7 5 0 32
7 อนุบาลวังสามหมอ 20 2 1 5 23
8 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 18 9 6 1 33
9 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 18 5 2 3 25
10 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 18 4 5 10 27
11 อนุบาลศรีธาตุ 18 2 1 1 21
12 คำค้อพิทยศึกษา 16 6 2 7 24
13 บ้านดงกลาง 16 3 3 2 22
14 บะยาวพัฒนาศึกษา 15 7 3 2 25
15 บ้านโนนสมบูรณ์ 15 5 5 5 25
16 บ้านวาปี 15 4 2 3 21
17 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 15 0 0 0 15
18 บ้านโปร่ง 14 6 2 1 22
19 บ้านกุดจิก 14 5 2 2 21
20 ห้วยแสงอรุณวิทยา 14 5 1 2 20
21 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 14 4 2 0 20
22 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 13 8 5 3 26
23 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 13 7 4 1 24
24 ชุมชนจำปี 13 5 0 4 18
25 บ้านดงน้อย 13 3 3 3 19
26 อนุบาลโนนสะอาด 12 6 1 4 19
27 บ้านหนองหญ้าไซ 12 3 4 6 19
28 บ้านปะโค 12 3 3 2 18
29 บ้านห้วยผึ้ง 12 3 0 2 15
30 บ้านนาฝาย 12 2 5 9 19
31 บ้านนาดีสร้างบง 12 2 2 3 16
32 ดงง่ามนางาม 12 2 0 0 14
33 หาญใจพิทยาคม 12 1 0 1 13
34 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 11 7 6 3 24
35 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 11 6 2 1 19
36 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 11 6 0 3 17
37 บ้านนายูง 11 4 6 2 21
38 บ้านกุดนาค้อ 11 3 8 3 22
39 บ้านคำโคกสูง 11 1 1 0 13
40 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 10 3 4 3 17
41 บ้านทมนางาม 10 3 4 1 17
42 คำกุงประชานุกูล 9 6 1 2 16
43 ผาสุกประชานุกูล 9 3 2 5 14
44 บ้านเชียงกรม 9 1 2 3 12
45 อนุบาลกุมภวาปี 9 1 1 3 11
46 บ้านบุ่งหมากลาน 8 6 5 8 19
47 บ้านท่ายม 8 5 2 1 15
48 ชุมชนทมป่าข่า 8 5 1 4 14
49 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 8 4 2 2 14
50 คำไฮพิทยาคม 8 4 1 1 13
51 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 8 2 4 0 14
52 บ้านสวนหม่อน 7 8 2 1 17
53 บ้านกุดขนวน 7 5 1 2 13
54 บ้านนาตาดนาโปร่ง 7 4 1 2 12
55 บ้านเซียบ 7 3 0 1 10
56 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 7 2 0 2 9
57 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 7 1 3 8 11
58 บ้านกระเบื้องโนนทิง 7 1 2 0 10
59 บ้านสามขา 7 1 1 0 9
60 บ้านตูม 7 1 0 0 8
61 บ้านนาเหล่า 7 0 4 1 11
62 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 7 0 3 0 10
63 บ้านหินฮาวโนนงาม 6 4 3 7 13
64 บ้านหนองกุง 6 4 3 4 13
65 บ้านนานกชุมนาชุมพร 6 2 3 2 11
66 กมลาลักษณ์ 6 2 1 3 9
67 บ้านเมืองปัง 6 2 1 2 9
68 บ้านโคกก่อง 6 2 1 1 9
69 บ้านทับไฮ 6 2 0 0 8
70 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 6 1 1 2 8
71 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 1 0 1 7
72 บ้านสี่แจ 6 1 0 1 7
73 บ้านหนองแสง 6 0 1 1 7
74 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 6 0 0 0 6
75 บ้านนาแบก 6 0 0 0 6
76 บ้านสวนมอนคำ 5 3 0 2 8
77 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 5 3 0 0 8
78 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 5 2 2 1 9
79 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 5 1 2 6 8
80 บ้านคำไผ่ 5 1 1 2 7
81 บ้านสะอาดนามูล 5 1 1 1 7
82 บ้านโนนทองคำเจริญ 5 1 0 1 6
83 บ้านเกิ้งน้อย 5 1 0 0 6
84 บ้านโนนแสวง 5 0 0 0 5
85 บ้านเชียงแหว 4 7 2 5 13
86 บ้านโคกสว่าง 4 6 1 0 11
87 สามัคคีวิทยาคาร 4 4 2 3 10
88 บ้านโนนมะข่า 4 3 2 1 9
89 บ้านหนองแวง 4 3 0 0 7
90 บ้านโนนหนองม่วง 4 2 5 3 11
91 บ้านผาทอง 4 2 3 0 9
92 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 4 2 2 0 8
93 พันธกิจศึกษา 4 2 1 2 7
94 บ้านอุ่มจาน 4 1 3 2 8
95 บ้านโนนเห็นวังชัย 4 1 1 1 6
96 คำเมยวิทยาคม 4 1 0 1 5
97 บ้านโคกน้อย 4 1 0 0 5
98 บ้านโนนจำปา 4 1 0 0 5
99 ดานใหญ่พิทยาคาร 4 1 0 0 5
100 บ้านโคกสง่า 4 1 0 0 5
101 บ้านโคกสะอาด 4 0 1 2 5
102 บ้านห้วยวังปลา 4 0 0 1 4
103 บ้านดงแคน 4 0 0 1 4
104 บ้านโคกศรี 4 0 0 0 4
105 บ้านนาแก 3 3 0 1 6
106 บ้านหนองหว้า 3 3 0 0 6
107 บ้านดงเรือง 3 3 0 0 6
108 หนองไผ่พรเจริญ 3 2 3 0 8
109 วาสนาศึกษา 3 2 2 0 7
110 บ้านหนองประเสริฐ 3 2 1 4 6
111 บ้านนาเพ็ญ 3 2 1 0 6
112 บ้านโคกศรีห้วยยาง 3 2 0 2 5
113 บ้านแสงสว่าง 3 1 4 2 8
114 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 3 1 2 1 6
115 บ้านโนนม่วง 3 1 1 0 5
116 บ้านนาม่วง 3 1 1 0 5
117 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 1 1 0 5
118 บ้านโนนอำนวย 3 1 0 0 4
119 บ้านท่าแร่ 3 0 1 0 4
120 บ้านเดียม 3 0 1 0 4
121 บ้านนกขะบา 3 0 0 3 3
122 บ้านม่วงดง 2 6 4 1 12
123 บ้านหนองโก 2 4 3 1 9
124 บ้านโคกเล้า 2 4 1 2 7
125 บ้านโพนทอง 2 3 1 2 6
126 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 2 3 1 1 6
127 บ้านกอก 2 3 1 0 6
128 บ้านหัวฝาย 2 3 1 0 6
129 บ้านหนองกุงปาว 2 3 0 2 5
130 บ้านท่าหนองเทา 2 2 4 3 8
131 บ้านโนนสา 2 2 2 2 6
132 บ้านโนนทรายฟอง 2 2 2 1 6
133 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 2 2 2 0 6
134 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 2 2 1 4 5
135 บ้านไทยสมพร 2 2 1 3 5
136 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 2 2 1 3 5
137 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 2 2 1 0 5
138 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 2 2 0 2 4
139 เทพปัญญา 2 2 0 0 4
140 บ้านหาดสถาพร 2 2 0 0 4
141 บ้านหนองท่มคำเจริญ 2 1 1 3 4
142 บ้านหนองนกเขียน 2 1 1 2 4
143 บ้านโคกกลาง 2 0 3 0 5
144 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 2 0 2 0 4
145 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 2 0 1 1 3
146 บ้านดอนแก้ว 2 0 1 1 3
147 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 2 0 1 0 3
148 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 0 1 0 3
149 โนนจำปาประชาสรรค์ 2 0 1 0 3
150 บ้านโนนสูง 2 0 0 0 2
151 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 2 0 0 0 2
152 บ้านโนนสวาง 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 0 0 0 2
154 พรหมนิมิตศึกษา 2 0 0 0 2
155 บ้านกุดยาง 1 4 1 0 6
156 คำบอนประชาสรรค์ 1 4 0 0 5
157 บ้านคำเจริญ 1 3 3 0 7
158 บ้านคำม่วง 1 2 3 0 6
159 บ้านดูนเลา 1 2 1 0 4
160 บ้านดอนสวรรค์ 1 2 0 0 3
161 บ้านท่าสัง 1 2 0 0 3
162 บ้านคำน้อย 1 1 3 1 5
163 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 1 2 3
164 บ้านหนองแดง 1 1 1 0 3
165 บ้านกงพาน 1 1 0 1 2
166 บ้านคำบอน 1 1 0 0 2
167 บ้านป่าหวาย 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1 1 0 0 2
169 บ้านโนนสงเปลือย 1 1 0 0 2
170 วรรณรสนุสรณ์ 1 0 2 1 3
171 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 1 0 2 1 3
172 บ้านตาดโตนไร่เดชา 1 0 1 0 2
173 บ้านโคกหนองแวง 1 0 0 2 1
174 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 1 0 0 1 1
175 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองจาน 1 0 0 0 1
177 บ้านคำจวง 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนเชียงค้ำ 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 4 0 1 4
180 บ้านดอนเงิน 0 3 1 3 4
181 บ้านผือ 0 3 0 1 3
182 บ้านม่วงเฒ่า 0 2 0 0 2
183 บ้านเมืองพรึก 0 1 3 2 4
184 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 1 1 1 2
185 บ้านป่าไร่ 0 1 1 1 2
186 บ้านพันดอน 0 1 1 0 2
187 บ้านหินเหลิ่ง 0 1 1 0 2
188 บ้านโนนสิมมา 0 1 0 2 1
189 บ้านคำดอกไม้ 0 1 0 1 1
190 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1
191 บ้านโคกล่าม 0 0 1 0 1
192 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 1 0 1
193 บ้านค้อน้อย 0 0 0 2 0
194 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 2 0
195 บ้านวังทอง 0 0 0 1 0
196 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0 0 0
รวม 1,136 438 282 283 2,139