โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมการแข่งขันที่ท่านเป็นตัวแทน  ตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์เท่านั้น   ชื่อนักเรียนและครูผู้สอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ถูกต้องภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

       by admin

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 15:39 น.