ปฏิทินการดำเนินงานระดับภาค
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคฯ ณ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต 22 -27 ตุลาคม 2557
2. เขตพื้นที่โอนข้อมูลเข้าระดับภาค วันที่ 30 ตุลาคม 2557
3. ตรวจรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
4. แก้ไขเปลี่ยนชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20 -26 พฤศจิกายน 2557
5. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันาวาคม 2557
6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2557
วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 16:19 น.