แจ้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพป.อด.2
เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

         ขอให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน แจ้งกำหนด วัน เวลา ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ไปที่ ศน. สุนีย์ อุทุมทอง โทร : 081-031-6606

                                                                         BY ADMIN
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09:15 น.