รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอวังสามหมอ
ระหว่าง วันที่ 8 -9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จิตภาค
 
1. นางลักขณา   อวบอ้วน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงอนัญญา  สืบศักดิ์
 
1. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวเสาวนีย์  ตาทิพย์
 
1. นายโจม  แผนบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ภูมิน้อย
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงเวธนี  บุตรพรม
 
1. นางดุษฎี  วังแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจันทมณี  หอมดวง
 
1. นางเสาวคนธ์  ประมูลจักรโก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงมันฑนา  เหล่ากนทา
 
1. นางสาวสุภา  โพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพปัญญา 1. เด็กหญิงปทิตตา  มาลุน
 
1. นางนภัทร์  นันทภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  พูลเทกอง
 
1. นางศิวาพร  ศรีโยธา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายกฤตพงษ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญเกตุ
3. เด็กหญิงอติพร  คำไฮ
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
2. นางอุไร  ศรีพรหม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ธรรมรักษา
2. เด็กชายปริวัฒน์  ควรเมตตา
 
1. นางสาวลาภิน  เวินชุม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ไชยราช
2. เด็กหญิงลูกฝ้าย  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงเจณนิตา  บุญโชติ
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายญาณวุฒิ  อุนาสี
 
1. นางสาวอาภรณ์  โสดากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. นายธราธิป  ศรีพลไกร
 
1. นางสาวเวียงชัย  โคตะคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาทอง 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพนวน
2. เด็กหญิงวริพร  จำปาแดง
3. เด็กหญิงอังควิภา  ไชยดี
 
1. นายอุทิศ  เนาวราช
2. นายณรงค์   ปัญญาใส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงวรรณมลี  ชินสงคราม
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ถาวิเศษ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลมะโฮง
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
2. นางนันทรัตน์  ทองแช่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิชัย
2. เด็กหญิงดวงดาว  วริปัญโญ
3. เด็กหญิงทวินันท์  ดุงกรุง
 
1. นางรัตนา  ปัญญาแก้ว
2. นางประไพพรรณ  ผัดเชตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญานิศา  คำพิชิต
2. เด็กหญิงทีปกร  นาทุมพล
3. เด็กหญิงอนมณีย์  บุญทิพย์
 
1. นางสาววรุณี  เกตุโส
2. นางอุไรวรรณ   ศรีสุชาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายสุริยันต์  มีจังหาร
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายสัญ
 
1. นางอรวรรณ  ต้นยวด
2. นายมกรธวัช  แสนสง่า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธรรมสรณ์   ชัยเรศ
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ไกรนามน
 
1. นางอุไรวรรณ   ศรีสุชาติ
2. นางสาววรุณี  เกตุโส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  งามโต
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวสุธาสินี  ศรีวงศา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. นางสาววิยะดา  ภูหัดสวน
 
1. นางมะลิวัลย์  พรหมโส
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วกุก
2. เด็กหญิงนุชจิรา  รามะโคตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางลักษณ์ธาดา  แก้วกุก
2. นางนุชนารถ  อาจพรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. นางสาวชลธิชา  ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  ยศสงคราม
3. นางสาวพิชญ์ธรี  นะทะปาน
 
1. นายสมใจ  วจีสิงห์
2. นายวิศรุต  เหล่ามาลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  อริยะวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิลาพจน์
3. เด็กหญิงอมราวดี  ไชยคำ
 
1. นางบานเย็น  โสภิณ
2. ดร.ณรงค์  โสภิณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. นายกริช  โชติช่วง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  หาญธงชัย
3. เด็กหญิงอารียา  พละเดช
 
1. นายจรูญ  สุขประเสริฐ
2. นางสาวธัญชนก  เครือน้ำคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทวงษา
2. เด็กหญิงอนัญญา  เครือเขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงเนตรสกาว  สายทอง
 
1. ดร.ณรงค์  โสภิณ
2. นางสาวนิภาวรรณ  นวะศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงภัทราพร  นะสุพล
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ปัจฉิมกุล
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เอกรัตน์
 
1. นางสุวิมล  จันทร์ดวง
2. นางสาวประภัสสร  ตางจงราช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  สัตยาวัน
2. เด็กหญิงสุนิสา  ยุทธนาวี
3. เด็กหญิงแก้วฟ้า  หน่อแก้ว
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ์
2. นางทรงศิลป์  พวงทวี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจริยา  โทวันนัง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เมืองแสน
3. เด็กหญิงสุภาเนตร  โสเมือง
 
1. นางสาวสุจิตรา  วันทอง
2. นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพรภิรมย์
2. เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์ผิว
 
1. นางร่มรัก  สว่างภพ
2. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมรักษา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยคุณ
 
1. นางรัตนา  พึ่งสว่าง
2. นายมาณัติ  ดวงจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญสุภาพ
2. เด็กชายสิขรินทร์   สุรินทร์
 
1. นายพัทยา  โภคาพาณิชย์
2. นางสาวคนึงนิจ  โคตรมณี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายณัฐพร  จันสอนจักร
2. เด็กชายสุรชัย  ทองคำ
 
1. นายบุญยอด  ธนะสูตร
2. นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ภูผาผุย
2. เด็กชายอนุพัฒน์  แน่นดี
 
1. นางสาวจริญญาพร  พรหมพิทักษ์
2. นางสาวคมดาว  พุทธโคตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. นายฐาปกรณ์  จันทะเสน
2. นายวุฒิชัย  มูลอามาตย์
 
1. นายจรูญ  สุขประเสริฐ
2. นางสุรางค์รัตน์  เครือเขื่อนเพชร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัชนีพร  หมื่นศรี
2. เด็กชายวิริยะ  เหลาเกิ้มหุ่น
 
1. นายนภดล  ธนสีลังกูร
2. นายปิยะทัศน์  โคตรบรรเทาว์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แสนคำ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีกุลวงค์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยคำ
4. เด็กหญิงธิติภรณ์  สุบิน
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสนคำ
 
1. นางอารียา  แก้ววันทา
2. นางจูลี่  ทหารนะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันยากร  สารุพันธ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  หมั่นเก็บ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลท้าว
4. เด็กหญิงศศิชา  ทามูระ
5. เด็กหญิงเทวี  สอนดี
 
1. นางสิริพร  ทาชาติ
2. นายคำไพ  ทาชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กชายชัชชาชล  ศรีสมภาร
2. เด็กชายธนากร  จิตอ่อง
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำอาจ
4. เด็กชายเทพทัต  ศรีนาแก
5. เด็กชายเทพบุตร  สุวรรณลา
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  มงคลอุทก
2. นางสาวพิมพิลัย  อินทะช้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  ชูประยูร
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีทะวงษ์
3. เด็กหญิงสรารัตน์  ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงรุ้ง
5. เด็กหญิงสุภนิดา  โมระสาก
 
1. นางพรณภา  วรรณพราหมณ์
2. นางสาวณัฐวดี  สุธรรมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรหลอด
2. เด็กหญิงนัฐกานต์   แสนอินตา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  วิลัยมาตย์
4. เด็กหญิงสิริวิมล  แสงสิทธิ
5. เด็กหญิงอรดา  ผาหัวดง
 
1. นางสุกัญญา  จาดฮามรด
2. นายสมบุญ  สีเกตุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  สาระสา
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  เฉยพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนก  ปิยะวงษ์
4. เด็กชายสุที  หาวะรินทร์
5. เด็กชายอดิสรณ์  ลงคลัง
 
1. นางนิดประกร  ชานนตรี
2. นางพัชรินทร์  ไกรยะสิทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรนุช  ภูภิรมย์
3. นางสาวศศิณา  พรมเทศ
4. เด็กหญิงสุภาพร  หอมขจร
5. เด็กชายอิทธิพล  โล้นพรม
 
1. นายสุรชัย  ไผ่ตง
2. นางนงเยาว์  โคตรบรรเทา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมนางาม 1. เด็กชายบรรดล  วันจงคำ
2. เด็กชายบูรพา  ธงอาษา
3. เด็กชายพายุพัฒน์  ทับช่วยขวา
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิบูลย์กุล
5. เด็กชายสมชาย  แสงตุ่น
 
1. นายวรวุธ  ภูดวง
2. นายสุนตัน  เนื่องมัจฉา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกล้องกฤษฎา  ศาลาจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นันทะสอน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณสืบ
4. เด็กหญิงดุสิตา   ศรีนานนท์
5. เด็กชายทัศนัย  กองแสน
6. เด็กชายธนกฤต  ใยดี
7. เด็กหญิงนราวดี   สาริมุ้ย
8. เด็กหญิงพรทิพย์   เรืองกสิกรณ์
9. เด็กหญิงวรนุช   ศิลารัมย์
10. เด็กชายวราวุฒิ   มัครมย์
11. เด็กชายศวิษฐ์  ดีทองหลาง
12. เด็กชายสุขสรรค์  ทาสะโก
13. เด็กชายอดิเทพ  เบ้าลา
14. เด็กหญิงอรทัย   เสนศรี
15. เด็กชายเกษมสันต์   รักษาภักดี
 
1. นางวิริยา   กิตตยาภิสนธ์
2. นายสันติภาพ   สาวงศ์นาม
3. นางชลิดา   สาวงศ์นาม
4. นางกรุณา  ทองใบใหญ่
5. นางวิไลวรรณ  มหิมา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญาไสย
2. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ภักดีพันดอน
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์  คณะวาปี
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ปานทอง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยแสง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มงาม
7. เด็กหญิงปณิดา  สีหล้า
8. เด็กหญิงพัชราพร  พรมสิทธิ์
9. เด็กหญิงพิชญ์นารี  อำภาพร
10. เด็กชายพีรพล  ทองประทุม
11. เด็กหญิงฟาริดา  คำมูล
12. เด็กชายภูมินทร์  พิทักษ์วาปี
13. เด็กชายภูวนาท  แดงดี
14. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สุวรรณสิงห์
15. เด็กหญิงศิริพรรณ  วันยาว
16. เด็กหญิงศิริอักษร  ผิวอ่อนดี
17. เด็กชายอดิศวร  ภูจักรเพชร
18. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็งรัมย์
19. เด็กหญิงอัญชลี  มีศรี
20. เด็กหญิงอาริชานันท์  สว่างศรี
 
1. นางสาวกาหลง  โคตรบึงแก
2. นางชัชชญา  เหง้าพรหมมินทร์
3. นายนายชูจิต  เหง้าพรหมมินทร์
4. นายจำเนียร  เหง้าพรหมมินทร์
5. นายไพโรจน์  พาสีราช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงวาเนสซ่า  อุ้ยปัดชาวงค์
 
1. นางสุภาณี  สุวรรณภักดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวีระ
 
1. นายทรัพย์  นรบัติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทสงเคราะห์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สรรพกิจกำจร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสนาศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติวัทน์  แสนอุ่น
2. เด็กชายณัฐกฤษณ์  สุราฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริมาศ  คำลา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กหญิงชุติมา  ดงเจริญ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  วงษ์จันลา
 
1. นางนงเยาว์  ดีแป้น
2. นางรุ่งฤดี  นาสมใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงธัชนก  นิจภักดี
2. เด็กชายวันพิสุทธิ์  ถิ่นมานัด
 
1. นายณรงค์  เหง้าพรหมมินทร์
2. นายนิพนธ์  หยุ่มไธสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงชลลดา  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงนันทวดี  นาวิเศษ
3. เด็กหญิงปวีณา  สะแกนอก
4. เด็กหญิงลลิตา  โคตะมี
5. เด็กหญิงลลิตา  สุขสนิท
6. เด็กหญิงศิรประภา  คำพาพันธ์
7. เด็กหญิงอนันตยา  บำรุงภักดี
8. เด็กหญิงอัมรินทร์  วิบูลกุล
9. เด็กหญิงอิศริยา  โชคดี
10. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีทา
 
1. นางรุจิรา  แดนราช
2. ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อัครา
2. เด็กชายชลันธร  จันชะดา
3. เด็กหญิงชไมพร  สุดเทวี
4. เด็กชายดานุพงษ์  ประคำทอง
5. เด็กหญิงนันทพร  มิสาธรรม
6. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ดวงระยศ
7. เด็กหญิงปริศนา  ไกรจันทร์
8. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงดารา
9. เด็กหญิงภัชราภรณ์  หอมดวง
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เลิศศิริ
11. เด็กหญิงวภาวดี  ใจธรรม
12. เด็กหญิงวรางคณา  อัมรินทร์
13. เด็กหญิงวรินทร์ยุภา  บัวหนอง
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทะวงศ์
15. เด็กชายเมธาวี  ศรีมาตย์
 
1. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
2. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
3. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
4. นายเกื้อกูล  ขวัญทอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกรพิน  อินทร์อุดม
2. เด็กชายชลชาติ  ตั้งมั่นดี
3. เด็กหญิงธนันดา  โพธิญาณ์
4. เด็กหญิงนริศรา  โคตรเสนา
5. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เที่ยวจันทึก
6. นางสาวปาริชาติ  ใจธรรม
7. เด็กหญิงพรทิพา  เทวี
8. เด็กหญิงภัทรสพร  นาคเสน
9. นายภูวนาท  จำปาศรี
10. นางสาวรุจิกร  ทายัง
11. นายศิววงศ์  พิมพ์ดา
12. นางสาวสิริกานดา  อสุรินทร์
13. นางสาวสุรีรัตน์  ดีแป้น
14. เด็กชายอภิชาติ  อารามพระ
15. นายเกรียงศักดิ์  กำจัดภัย
 
1. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
2. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
3. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
4. นายเกื้อกูล  ขวัญทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงศรุตยา  โคธิเสน
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทองคำ
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีสะอาด
2. นางอรทัย  สิทธิสวนจิก
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. นางสาวญาณัจฉรา  พลไฟฟ้า
2. นางสาววิภาวี  ทิพมาตร
 
1. นางศริญญา  พระยาลอ
2. นางสาวอารยา  สงคราม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ภาโนมัย
 
1. นายปราโมทย์  กบรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกวิตา  อุ้ยปัชฌาวงค์
 
1. นายสมใจ  สงมา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กชายฤทธิพงศ์  ชนะคช
 
1. นายทวี  เนินนิราช
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 1. เด็กหญิงไขนภา  เจริญศรี
 
1. นายวิกง  โคตรบรรเทา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กชายเทิดพงษ์  ภาวงศ์
 
1. นางมณี  สุวงทา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายคมศักดิ์  ยศสงคราม
 
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ไชยวัน
 
1. นายสิทธิชัย  หุ่นศิริ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. นายชุมพร  สูงนารถ
 
1. นายประสิทธิ์  อุ่ยตระกูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กชายพลาธิป  บุญจูง
2. เด็กหญิงภคมน  คิดนุนาม
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางมุขดา  พึ่มชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นเขียว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดวงใจ
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางญาณาธร  ธรรมโรง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  การนิตย์
2. เด็กหญิงจันทิราภรณ์  แสบงบาน
 
1. นางจิตรยา  ชื่นชม
2. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาปี 1. เด็กชายศิริศิลป์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางฉันทนา  ทองไวย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กชายรามิล  ประจักใจ
2. เด็กชายสรยุทธ  เทพศิลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วรรณศิริ
 
1. นายอธิปไตย  ด่างตาดทอง
2. นางอนงนิตย์  เกษางาม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผ่านชมภู
2. เด็กชายปณชัย  นามไพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวังพล
 
1. นายอธิปไตย  ด่างตาดทอง
2. นางอนงนิตย์  เกษางาม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิตกร   ไกรนามน
2. เด็กชายนัทพงศ์   สีขลุ่ย
3. เด็กชายสุริยา   หวังเจริญ
 
1. นางสุกัลยา   แก้ววิชัย
2. นายจีรวัฒน์   บาริศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายชโยดม  ระวิโรจน์
 
1. นางจิราวรรณ  ระวิโรจน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงทิยดา  ธรรมลี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายเอกภพ  ดีแป้น
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นามจุมจัง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พิสวง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงสโรชา  วงชมภู
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  หัดไชโย
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงทิยดา  ธรรมลี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงชนาธิป  โคตรวงค์
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายนิยม  อัมลา
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูวนัย  อุดชุมพิสัย
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ดาสิน
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
 
1. นายสมคิด  วันทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  แก้วเกิดมี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีชมภู
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาปี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์โสม
 
1. นางลำไย  ศิริสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณศิริ
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีเหมยโลด
3. เด็กชายคุณากร  วงษาบุตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรประทุม
5. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
6. เด็กชายวรากรณ์  ภูมิคอนสาร
7. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
8. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วอามาตร
9. เด็กชายศุภชัย  แพนลา
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
2. นางสวรรยา  โภคาพานิช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีเหมยโลด
3. เด็กชายคุณากร  วงษาบุตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรประทุม
5. เด็กหญิงรจรินทร์  บุญหาราช
6. เด็กหญิงวนิดา  โคตรประทุม
7. เด็กชายวรากรณ์  ภูมิคอนสาร
8. เด็กหญิงวันวิษา  ชัยสิทธิ์
9. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
10. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วอามาตร
11. เด็กชายศรัณย์  แสนบุญ
12. เด็กชายศุภชัย  แพนลา
13. เด็กหญิงสโรชา  วงชมภู
14. เด็กหญิงเบญจพร  แสนมงคล
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  สอนกำเนิด
 
1. นายพงศธร  ป้องขวาพล
2. นางสวรรยา  โภคาพานิช
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1. เด็กหญิงกิติยา  ชัยเดช
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทะสุนี
3. เด็กชายจอมพล  ชินรัตน์
4. เด็กชายจักรพรรดิ  นาชัย
5. เด็กชายชาญณรงค์  มั่นเขตวิทย์
6. เด็กชายธนชัย  ผมดำ
7. เด็กหญิงธิดาพร  ภูมีแกดำ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทวยเพียง
9. เด็กชายธีรชัย  อินทร์นาง
10. เด็กชายธีรภัทร  รัตนนท์
11. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกษแก้ว
12. เด็กหญิงปานระพี  ทศร้าง
13. เด็กหญิงปาริชาต  กลางแม
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใบเขียว
15. เด็กหญิงระพีพรรณ  ดาวแดน
16. เด็กชายศิริโรจน์  โพธิ์บุญเรือง
17. เด็กหญิงสาวิตรี  ผิวดำ
18. เด็กชายอภิรักษ์  ปัดชา
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสาร์สิม
20. เด็กชายเสกสรรค์  กางแม
 
1. นายพิษณุ  อินทร์ธิราช
2. นางไพทูรย์  นามีผล
3. นางพินิจ  จรูญศรีโชติกำจร
4. นางสาวสิริกานต์  ทิพยะมาตร์
5. นางสาวดารา  ดีสิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 1. เด็กชายกฤษฎา  ชะชิกุล
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  ลุนสะแกวงศ์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีหาโคตร
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    รัตนวิชัย
5. เด็กหญิงจิีระยา  ภูมั่นนา
6. เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์งาม
7. เด็กหญิงญานิศา  น้อยคูณ
8. เด็กหญิงนัฐธิดา  ไชยผง
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งพันธ์
10. เด็กหญิงปิณิดา  สุทธิสะอาด
11. เด็กหญิงปิภาพินท์  ขันอาสา
12. เด็กหญิงปิิ่นมณี  บุญหลักคำ
13. เด็กชายพงศกร  วงษ์เนตร
14. เด็กหญิงภัทรภร  วงษ์เนตร
15. เด็กหญิงรัินรดา  วิบูลย์กุล
16. เด็กหญิงวรรณรดา  คำแสนแก้ว
17. เด็กหญิงวริสรา  ศรีจอมพล
18. เด็กชายวรเมธ  ชาภูวงษ์
19. เด็กหญิงวาสิตา  สีหนาท
20. เด็กชายศัจนันท์  รักษาภักดี
21. เด็กหญิงศิิรินนภา  คำวิแสง
22. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีสมบัติ
23. เด็กหญิงสุุจิตรา  ธนะคูณ
24. เด็กหญิงสุุรีรีตน์  น้อยสุวรรณ
25. เด็กหญิงอรษา  ปัญญายาว
26. เด็กหญิงอรุโณทัย  ศณีวงษ์
27. เด็กชายเชิดชัย  ไชยเมือง
28. เด็กหญิงเสาวภา  มหาวงศ์
 
1. นายยงศิลป์  นารี
2. นางพิศมัย  นารี
3. นางสาวอรอนงค์  อรทัย
4. นางสาวอัจฉรา  โพธิ์นา
5. นางสาวธิติมา  ทองคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. นายคมสันต์  สังฆะมณี
2. เด็กชายนภดล  วิบูลศิลย์
3. นายวุฒิชัย  พิมพ์ดีด
4. นายอนุรักษ์  สาริยา
 
1. นายสิทธิกานต์  ศรีบุญเรือง
2. นางวิไลวรรณ  พรมหล้า
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายทศพล  นาโสก
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สรรพกิจกำจร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. นางสาวพรพรรณ  พรมโสภา
 
1. นายอุดม  ทองคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยราช
 
1. นายประเวทย์  นวะศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  พรมหล้า
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ปัญจพันดอน
 
1. นางนพวรรณ  ศิริมา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   บุญมี
 
1. นางวิไลวรรณ   มหิมา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายนวัตกร  ไชยคำ
 
1. นายพิษณุ  โกณจะแสง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิดา  แสนบุญ
 
1. นางนาฎญา  นิยมญาติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กชายอชิตะ  ภูจิตรทอง
 
1. นางกนิษฐา  ภักดิ์จรุง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีจุลฮาต
 
1. นางปราณี  ศรีจุลฮาต
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ประวิสารัตน์
 
1. นายวรานนท์  กงลา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมนัญชยา    เบ้าเรือง
 
1. นายสุเพื่อน  วรรณโส
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  วงษาบุตร
 
1. นางสวรรยา  โภคาพานิช
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงสาลี่  แสนยางนอก
 
1. นางปัญญา  ไชยทองศรี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 1. เด็กชายศุภชัย   กรรมหาวงศ์
 
1. นายเผด็จ   อันทศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสมพร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ดวงสิม
 
1. นางอภิชยา   เขตผดุง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กชายกฤตสนัย  หาปัน
2. เด็กชายกฤษดา  ปัญญาพิมพ์
3. เด็กชายกัณฑ์ตะ  แสงคำ
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวราด
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิคม
6. เด็กหญิงจิรนันท์   ปัญญาพิมพ์
7. เด็กหญิงชาลิสา  แสนเทพ
8. เด็กชายธนาดล  สุขเกษม
9. เด็กหญิงธิภาภร  เรพิชานนท์
10. เด็กหญิงธิราภรณ์   เรพิชานนท์
11. เด็กชายนรภัทร  หัตถประณิตย์
12. เด็กหญิงพนิดา  คำทราย
13. เด็กชายพลธนะ  จำปาศรี
14. เด็กชายพีรพัฒน์  สีชาทุม
15. เด็กชายภานุพงษ์  เหระวัน
16. เด็กชายภูมิวนาท  เหระวัน
17. เด็กชายยศนันท์  ชูมา
18. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าอรรคะ
19. เด็กหญิงวนาลิน  สุขเกษม
20. เด็กชายวิภัสกรณ์  แสงธิ
21. เด็กชายวีระชัย  หาปัน
22. เด็กหญิงศศิณา  ศรีวิชัย
23. เด็กชายศิริโรจน์  พิมพ์ดา
24. เด็กชายศุภกฤต  ชินหา
25. เด็กชายสราวุฒิ  สูงสูงเนิน
26. เด็กหญิงอนงค์พร  กุระกนก
27. เด็กหญิงอนินญา  ฝ่ายพลแสน
28. เด็กหญิงอริศรา   ชูมา
29. เด็กชายอัฐพร  กุระกนก
30. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวิเศษ
 
1. นางแสงเดือน  สุขรมย์
2. นายนิรันดร์  ห่มสิงห์
3. นายประสิทธิชัย  ศรีกงพาน
4. นางพรพิมล  ห่มสิงห์
5. นางวิกรม  บุญพามา
6. นายสมบัติ  พรหมเมศร์
7. นางนงค์เยาว์  มากมูล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เพชรพลอย
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เครือเขื่อนเพชร
3. เด็กชายพาทิศ  ศิริเกษ
4. เด็กหญิงภานุชนาถ  แก้วเจริญ
5. เด็กหญิงรัตนาพร  สิงหา
6. เด็กชายวีระวัฒน์  วิชญางกูล
7. เด็กชายสมลักษณ์  เหง้าพรหมมินทร์
8. เด็กชายอธิพงษ์  มหาพรม
9. เด็กชายอัสกร  ภูพันนา
10. เด็กหญิงแตงกวา  สาวแก้ว
 
1. นางนารี  พละจิต
2. นายประสิทธิ์  แซมจง
3. จ.ส.อ.สายัณห์  นามแสง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุตตะกะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลีลาคุณารักษ์
3. เด็กหญิงทอฝัน  รัตนะแสง
4. เด็กหญิงศุรัณญา  เจริญเตีย
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ชมจันทร์
6. เด็กชายอนวัชร์  สุทธินันท์
7. เด็กชายอนูเอก  สาขามุละ
8. เด็กชายอภิชัย  คำฤาชัย
9. เด็กชายอภินัฐ  เกษโสภา
10. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่านชมพู
 
1. นางสุดารัตน์  ศรีอุดม
2. นางจริยา  บุญสาร
3. นางเพียรทอง  คำวัง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. นางสาวกานติมา  วงษาแก้ว
2. เด็กหญิงจัตตารีย์  แก่นนาคำ
3. เด็กหญิงนลินนภา  เนตรแสง
4. นางสาวปวีณา  พระเจริญ
5. นางสาวปาริชาติ  ศรีปัญญา
6. นางสาวศิริวรรณ  ยอดจำปา
 
1. นางประนมวัน  วจีสิงห์
2. นางเหรียญทอง  ศรีหริ่ง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  ทองลา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีแก้วอ้ม
3. เด็กหญิงพกาวรรณ  คลองนอก
4. เด็กหญิงภัคทีมา  ชาวลำปาว
5. เด็กหญิงวลัยภรณ์  ลาดใต้
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญเรือง
 
1. นางรำไพ  บุญเลิศ
2. นางอุไรวรรณ   พฤกษาสิทธิ์
3. นางสาวพาณี  อนันตริยเวช
4. นางณฤทัย  จันทร์โสภา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียมทะนงค์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แน่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงจิราเนตร  บัวศรี
4. เด็กหญิงธนพร  ชมพูรักษ์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชมพูรักษ์
6. นางสาวพรพนา  ทับทิมเพชร
7. เด็กหญิงภานิดา  จันทะวงศ์
8. นางสาวสุกัญญา  ลุนเรือง
 
1. นางอัญชลี  แสนสุด
2. นางสาวสุภารัตน์  ผางสำเนียง
3. นางกรรณิกา  นามภูมี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงญาณิกา  ไทยน้อย
2. เด็กหญิงตะวันนา  พรมบัวคู
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เล่ห์กัณฑ์
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาลี
5. เด็กหญิงลลิตา  อังคะสี
6. เด็กหญิงสิรินารถ  นาอุดม
7. เด็กหญิงหัทยา  พะละสำลี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนพรหม
 
1. นางสาวสุมณฑา  คุณเครือจันทึก
2. นางสุภี  แถนสีแสง
3. นางสาวสุกัญญา  เฆมสุวรรณ
4. นางสาวสุภาดา  โคตรมณี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงญาสุมิล  สุนารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมื่นศรี
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  รัตนแสง
4. เด็กหญิงธีรพร  แก้ววงศ์ษา
5. เด็กหญิงผ่องทิพย์  ภูพลผัน
6. เด็กหญิงพนิดา  แสนสอน
7. เด็กหญิงพรนภา  อนุวัติ
8. เด็กหญิงพันธ์ภษา  ภาระพงษ์
9. เด็กหญิงมุขรินทร์  คำนวณอินทร์
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภาระพงษ์
11. เด็กหญิงวารุณี  สีจันทร์แดง
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชำนาญ
13. เด็กหญิงสุดธิดา  กองเพชร
14. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ
15. เด็กหญิงอาภรณ์  จันทร์ปัญญา
16. เด็กหญิงเพชรพราว  เสโส
 
1. นางลภัสรดา  เหลาเกลี้ยงดี
2. นายสมทรง  เพ็งโสภา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แม่นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บัญโสภา
3. เด็กหญิงจินตพร   น้อยนาง
4. เด็กหญิงจิรารัตน์   ใสสว่าง
5. เด็กหญิงณภัทร   วุฒิสาร
6. เด็กหญิงณัฐพร   คุณาปฐม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
8. เด็กหญิงธินากร   แช่มชื่น
9. เด็กหญิงปภัสสร   ไชยอยู่
10. เด็กชายปานเทพ  แสนบุญ
11. เด็กหญิงพิยดา   ไมยกิจ
12. เด็กชายภูริณัฐ   แม่นชัยภูมิ
13. เด็กหญิงมุธิตา   ลาดลงเมือง
14. เด็กหญิงสุเมธี   โคตรปารี
 
1. นางขนิษยา   ภูขาว
2. นางโสภา   แม่นชัยภูมิ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เสนาชุม
2. เด็กชายภานุพงษ์  จันทรเสนา
3. เด็กชายวรวิชญ์  พรมกุล
4. เด็กชายวิทิต  เสมทรัพย์
5. เด็กชายสหัสวรรษ  เพชรสิม
 
1. นายสุรชัย  สอนสกุล
2. นางพวงพะยอม  พันธ์ศรี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายภรัณยู  จันทรเสนา
2. เด็กชายภานุพงษ์  จันทรเสนา
 
1. นางพวงพะยอม  พันธ์ศรี
2. นางวัชราภรณ์  สนธิลา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาทอง 1. เด็กหญิงนภัสสร  วาริเรื่อง
 
1. นายประจักษ์  วงษาสนธ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขันเลื่อน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ฤทธิ์มหา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กหญิงรัชนู  สอนไธสงค์
 
1. นางสาวนุชดา  กวนหลวง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธกิจศึกษา 1. เด็กชายณัฐชนน  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวชนัดดา  เครือชารี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงเมขลา   คำวิระ
 
1. นางสาววานิตย์  ภูมิบุตร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. นางสาวลลิตา  ศรีขา
 
1. นายเชาวลิต  จิกจักร์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงวริศริยา   บัวประชา
 
1. นางเสาวนีย์    ไชยมูล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นางสาวสุภิกา  ไกรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยหาวงค์
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยหาวงค์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เมืองพนอม
 
1. นางละมัย  ผองสง่า
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   กิ่งมิ่งแฮ
2. เด็กชายจักรกฤษ    นนทะคำจันทร์
3. เด็กชายนพวัฒน์   กองแก้ว
4. เด็กหญิงนัฐมล    บัวลา
5. เด็กหญิงสุนิสา   หมื่นพรม
 
1. นางดารา  พนมเขต
2. นางกรรณิกา  จันทภูมิ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงสวรรยา  บูชาติวงศ์
 
1. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงธรีรัตน์  ชารีสมบัติ
 
1. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงวนิดา  ไพรศิริภาส
 
1. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำฤาชัย
2. นางสาวอรทัย  บุดดาวาปี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
2. นางสาวธนภรณ์  จิตสว่าง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสนาศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนิต  วิเชียรดี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุญสาร
 
1. นายณัธวัฒน์   แก้วแสนสินธุ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสง
2. เด็กชายจิรเมธ  ภูชัน
3. เด็กชายธนทัต  ไพศาล
4. เด็กชายพงศกร  บุราโส
5. เด็กชายอภิวิชญ์  คุยบุตร
6. เด็กชายเจษฎา  นะวะคำศรี
 
1. นายพายุ  ภูคำวงษ์
2. นายธงชัย  พลอินทร์
3. นางอรอนงค์  ยามา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงกัลยกร  จิตสบาย
2. เด็กหญิงคณิตา  หลักคำ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  กงซุย
4. เด็กหญิงชมพูนุช  หลักคำ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  หลักคำ
6. เด็กหญิงมันทนา  หลักคำ
 
1. นายอภิชาติ  สนธิลา
2. นายอภิศักดิ์  ใจห้าว
3. นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณกุล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายนครินทร์  จันทรเสนา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หินแสงใส
3. นายรัฐพงษ์  อินทรวิเศษ
4. เด็กชายวุฒิชัย  บำรุงภักดี
5. เด็กชายศุภมาศ  บำรุงภักดี
6. เด็กชายอรรถพล  ศรีภา
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนุพันธ์
8. เด็กชายเอกราช  บำรุงภักดี
 
1. นางพิศมร  ถามะณีศรี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พัฒนชัย
2. เด็กหญิงชนลดี  บุตโต
3. เด็กชายธนพล  รินทะกา
4. เด็กหญิงบงกช  จันทร์สะอาด
5. เด็กหญิงมนัสชนก  ชนะเทพ
6. เด็กชายวันชัย  งิ้วพรหม
7. เด็กหญิงสุนิตา  อัครปัญญา
8. เด็กหญิงสุริสา  ผาพรม
9. เด็กหญิงอรทัย  ไชยสุข
10. เด็กชายไกรวิชญ์   วงศ์สำแดง
 
1. นายกองมา  ศรีหริ่ง
2. นายคงศิลป์  เครื่องประดับ
3. นายอนุรักษ์  นพรัตน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาทอง 1. เด็กหญิงทิพกร  นาจะหมื่น
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีลาวงษ์
3. เด็กชายธนายุต  นันสะอาด
4. เด็กชายพงษ์พันธ์  ศิริสุวรรณ
5. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรฤทธิ์
6. เด็กหญิงมุฑิตา  ด่านพิมาย
7. เด็กชายวงศธร  เพลิดพราว
8. เด็กหญิงวิภาพร  หลักคำ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนศรี
 
1. นายประจักษ์  วงษาสนธ์
2. นางทัศนีย์  เผ่าเวียงคำ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลัยมาตร์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมสุขแสง
4. เด็กชายวรเชษฐ์  โอษฐ์จันทร์ศรี
5. นางสาวสุวิมล  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางปัทมาพร  ยะวร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  พัดทิพรึก
2. เด็กหญิงปริศนา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงปิยะดา  ประสาริตะ
 
1. นางจิตมนัส  โม่งปราณีต
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญหาราช
2. เด็กหญิงวาริน  วิบุลกุล
3. เด็กหญิงอัจจิมา  แสงใส
 
1. นางเสาวคนธ์  ประมูลจักรโก
2. นางนภัสสร  แสนสิงห์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นามโง้งสุขา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ก้องเวหา
3. เด็กหญิงเบญจทิพย์  พลศิลา
 
1. นางสุทิพร  ภาวงศ์
2. นางสาวปัญจนา  เกษโสภา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงนันทิชา  แจนอก
2. เด็กหญิงมยุรี  โพนศิลา
3. เด็กหญิงสิริยา  ฤาโสภา
 
1. นางสุทิพร  ภาวงศ์
2. นางสาววงเดือน  อิ่มเงิน
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายสาระพิญช์  ทองคำ
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. เด็กชายเอกภพ  เทียบภักดิ์
 
1. นายสุระนันท์  แทนสมบัติ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิลพิพัฒน์
 
1. นายศราวุธ  วงค์พิมสอน
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  ชากลาง
 
1. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพา
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กชายวีระพล  ขาวใส
 
1. นายสุทธินัย  แวววงศ์
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายบรรพต  สีส่อง
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  สีบุญวงษา
 
1. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะเมธี
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมชัย
3. เด็กชายคมสันต์  คำแล่
4. เด็กชายจักรี  วงษ์ละคร
5. เด็กชายจิระวัฒน์  อิ่มวิจิตร
6. เด็กหญิงจิราพร  ชินบุฟผา
7. เด็กชายชาตรี  ศรีกงพาน
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  พงษ์พันธุ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมลละคร
10. เด็กชายธีรวัฒน์  ทะวิลา
11. เด็กหญิงนนทกาล  จันที
12. เด็กชายนิติพงษ์  สาระจันทร์
13. เด็กหญิงประวีณา  สนิทปะโค
14. เด็กหญิงปรีชา  ยืนยั่ง
15. เด็กชายพนมพร  วงษ์ละคร
16. เด็กชายพิทยา  น้อยเขียว
17. เด็กชายพิทวัส  ชูยิ้ม
18. เด็กชายพิพัตน์  แก้วดวงดี
19. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วดวงดี
20. เด็กหญิงภาวดี  ดีสุ่ย
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันนา
22. เด็กหญิงยศวดี  อินทะวิเศษ
23. เด็กหญิงรัตนา  พรมชัย
24. เด็กหญิงรินดา  เจริญราช
25. เด็กชายวชิระ  นาถาดทอง
26. เด็กชายวราวุฒิ  บุญเอนก
27. เด็กชายวิชัย  ทานา
28. เด็กหญิงอมรประภา  ฟุตมุข
29. เด็กชายเมธัส  วงษ์ละคร
30. เด็กหญิงเอมิกา  วงละคร
 
1. นายไพศาล  ไชยมาตย์
2. นายอาวุธ  ทองไวย์
3. นางสาวบุบผา  ชาวยศ
4. นายเวศน์  แก้วมหาวงศ์
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิลพิพัฒน์
2. เด็กชายกฤติพงศ์  พรมรักษา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาเมืองรักษ์
4. เด็กชายคมเพชร  นาสงวน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิชัยชื่น
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุยบุตร
7. เด็กชายณพัทร  โพธิ์ขี
8. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีอินทร์
9. เด็กหญิงณัฐิดา  พรมรักษา
10. เด็กชายธนศักดิ์  พลฤทธิ์
11. เด็กชายธนา  แก้วชิน
12. เด็กชายธีรวัฒน์  สาลิง
13. เด็กชายนนทนันท์  โสภาคำ
14. เด็กหญิงนภัทรลดา  ทัพบุญตา
15. เด็กหญิงปณิตา  ชาญสะอาด
16. เด็กหญิงปลิตา  ภูหยาดฟ้า
17. เด็กหญิงพิยะดา  ปัดถาวะโร
18. เด็กชายภานุพงษ์  โสภาคำ
19. เด็กหญิงยุวดี  พรมราช
20. เด็กชายรชานนท์  ราชพินิจ
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะนัยรัตน์
22. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาญสะอาด
23. เด็กชายวิทวัส  บุราโส
24. เด็กหญิงวิภาวดี  เนตรโสภา
25. เด็กชายศรรธัย  ภูผาเด็น
26. เด็กชายอนุชา  อุสุภราช
27. เด็กชายอภิวัฒน์  กลุ่มศรี
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุสุภราช
29. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมแก้ว
30. เด็กชายเจตริน  ร่มวาปี
 
1. นายปริญญา   อาษาสร้อย
2. นายศราวุธ  วงค์พิมสอน
3. นางอุบลวัลค์  ชัยสิทธิ์
4. นางนพพาพร   นารัตน์โท
5. นางเบญจา  ขุนทา
6. นางสาวกุสุมา  อุสุภราช
7. นางสาววิภา   ทวีแสง
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายพัฒนา  มงคลแสน
2. เด็กชายวรวิทย์  มูลลี
 
1. นายพีระพงศ์  เทพรังสฤษฎิ์
2. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์
 
165 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายพชร  แสนพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิชญา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทรเสนา
2. นางสาวประกายมาศ  ศรีมาตย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กหญิงกนกพร  พลแพงขวา
2. เด็กหญิงวนิดา  พละกุล
3. เด็กหญิงวิมลพร  นามณีชม
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นางมัลลิกา  จันทรวงษา
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กหญิงชญานี  บุญปกครอง
2. นายธนาวุฒิ  ทิมินกุล
 
1. นางสาวจีระวรรณ  บุตรสาระ
 
168 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. นายธีรกิต   บุตรอินทร์
2. นายศรชัย   เสมามิ่ง
 
1. นางสุขี  วรรณกุล
2. นายสุรชัย  สอนสกุล
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กหญิงตะวัน  เลพล
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  เลพล
 
1. นายชำนาญ  ชำนิยันต์
2. นางสาวยุรฉัตร  เดชสมอดี
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. นายจักรพันธ์  บุตรอินทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมกุล
 
1. นางสุขี  วรรณกุล
2. นายตะวัน  บุตรอินทร์
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงมาริษา  ศรีสุดตา
2. เด็กชายอภิสิิทธิ์  สืบแสน
 
1. นางมุขดา  พึ่มชัย
2. นางญาณาธร  ธรรมโรง
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงศรัญญา  ไหลหาโคตร
2. นายสราวุฒิ  ชมภูเขียว
 
1. นางสาวธนภรณ์  จิตสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงพรรภษา  พวงมอญ
2. เด็กหญิงสิริเกศ  สืบแสน
 
1. นางมุขดา  พึ่มชัย
2. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ก่นโคกกรวด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กองกรม
 
1. นางสาวคมดาว  พุทธโคตร
2. นางมณีรัตน์  ทองรัตน์
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนริศรา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  เยื่องกลาง
 
1. นายพรอนันต์  ผ่านสำแดง
2. นายสุริยา   ชุมอภัย
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายจักพงษ์  พันโยธี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ระภักดี
3. เด็กชายอภิชัย  ชื่นนอก
 
1. นางสาวรัตนากร  วรรณพราหมณ์
2. นายรัฐพล  บัวเผื่อน
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กชายกฤษดา  นาสุริวงศ์
2. เด็กชายอนุชา  สีทาพุฒ
3. เด็กชายอำพล  จันทรเสนา
 
1. นายสมควร  ศรล้านคำ
2. นายสุวิทย์  พาคาม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมพันธ์  ชัยอินสูนย์
2. เด็กชายศาสร์ตราวุฒิ  แกล้วทนงค์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ล้นทม
 
1. นายสโน  วารีบ่อ
2. นางคำไพ  วารีบ่อ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงดง 1. เด็กชายญาณากร  สมทอง
2. เด็กชายธีระพงษ์  ภูลายยาว
3. เด็กชายพรชัย  จำปาวงศ์
 
1. นายอิสสระ  นาคะประเวศน์
2. นายปนัดธร  ชาติขูลู
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ก่นโคกกรวด
2. เด็กชายอาทิตย์  นามพวน
3. เด็กชายอำนาจ  พรมจารี
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นายกฤษณา  บุญปลอด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายชัยชนก  ศิริมงคล
2. เด็กชายธงชัย  มองบุญ
3. นายสุรเชษฐ์  นาหา
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นายเสาร์  คำสุก
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วแสนเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนนางชน
3. เด็กหญิงปรียา  ยลละออ
4. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมทา
5. เด็กหญิงอนุชิตา  พันธ์เพชร
6. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสุวอ
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมือนแท้
2. นางจงจิตร  วอแพง
3. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษื
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญศรี
2. เด็กหญิงจิตพร  รสยัง
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฟองฤทธิ์
4. นางสาวพัชธิดา  มีสิมมา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุยอย
6. เด็กหญิงสุนิตา  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวคำพันธ์  แฝงจันดา
2. นางสุภาพร  พูลทอง
3. นางมัทนียา  พรมทา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  คำตัน
2. เด็กหญิงผกายพร  จันทรเสนา
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เลิศชนบท
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางสาวโสภิญญา  นิลศิริ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พาพิชัย
2. เด็กชายธีรดนย์   ปัตถาวโร
3. เด็กหญิงมัลลิกา  พันโบ
 
1. นางอนงนาถ  นามโส
2. นางปิยนุช  พลอินทร์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พาวังหิน
2. นางสาววาสิณี  พาวังหิน
3. นางสาวศศิภา  ชูชื่น
 
1. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
2. นางอรทัย  จันทะเสน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กชายจักรกฤษ  ชุมคำน้อย
2. เด็กชายศตวรรษ  ก่อแก้ว
3. เด็กชายสันติภาพ  หุบกระโทก
 
1. นายอำนวย  โคตะมะ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 1. เด็กหญิงบุหลัน  จันทโมคา
2. เด็กหญิงอันธิกา  สมเสียง
3. เด็กหญิงโสรยา  ทบสน
 
1. นางบุญเรือง  จันทานี
2. นางจิรัชยาพร  หาญสุบิน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทะศรี
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  ฉากมงคล
3. เด็กหญิงสายธาร  สมทรัพย์
 
1. นางอนงค์  สำเริง
2. นางสาวเอ็มอร  กิติราช
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กหญิงริษา  อุ่มชะอุ้ม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีปะโค
3. เด็กหญิงเมธินี  วงษ์เกตุ
 
1. นางเข็มเพชร  สิงห์มี
2. นางวิไล  ประนัสโสจะ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จำปามูล
2. เด็กหญิงนุชนาถ   แสนสวาท
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์   โพตะคาม
 
1. นางรัชนี  บุญราช
2. นางสุปราณี  เทียนไทยสงค์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 1. เด็กหญิงนัฐนารี  นามมหาจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงมัทนา  ศรีเดช
 
1. นางสุธาทิพย์  ตะวัน
2. นางพวงผกา  โสประโคน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. นางสาวดวงใจ  คงเวียงราช
2. นางสาววรรณภา  กอดภูเขียว
3. เด็กหญิงสุทธิตรา  มุภาษา
 
1. นายเข็มเพชร  สิงห์มี
2. นางอุมากานต์  ทับรัตน์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  หลักคำ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สายทอง
3. เด็กหญิงเมธาพร  หัตถประนิตย์
 
1. นางอนงค์  สำเริง
2. นางสาวเอ็มอร  กิติราช
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธิสารสังข์
 
1. นางสิมลี  ศรีจุลฮาต
2. นางสาวศิรินธร  ลงคลัง
 
196 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงดวงสุดา  ภูวงษา
 
1. นางไวยรัตน์  สมบัติวงค์
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายชินภัทร  พิสัย
2. เด็กชายอติชาติ  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายอนุวัต  นามไกษร
 
1. นางพิชยภรณ์  ตระกูลศรีหริ่ง
2. นางทองหลาง  ลาลด
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กชายธนากร  นาสมวงษ์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  พันธนี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จาตุเทน
 
1. นางรุจีรัตน์  อิ่มชมชื่น
2. นายฉัตรวุฒิ  อิ่มชมชื่น
 
199 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญโชติ
 
1. นางวันเพ็ญ  อุ้ยปะโค
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายภาวินทร์  พละแสน
 
1. นายเกียรติภูมิ  พรหมโส
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายจักรพงษ์  วรรณพัฒน์
 
1. นางจงกล  อุดชาชน
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายรัตน์ศักดิ์  บุระพล
 
1. นางจันทร์นงค์  บุระพล
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กชายศตวรรษ   บำรุงภักดี
 
1. นางสาวเข็มทอง  พลวาปี
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กหญิงทองคำ  เวินชุม
 
1. นางสมยงค์  โคตท่าค้อ
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเล้า 1. เด็กชายพงศกร  ภารบุญ
 
1. นางแสงเดือน  วรรณทอง
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายรัตน์ศักดิ์  บุระพล
 
1. นางสาวอรทัย  ชินวิ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. เด็กชายคมศักดิ์  บุริกา
 
1. นางมาลัย  บำรุงกุล
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 1. เด็กหญิงกิติญา  ยงยืน
 
1. นางวิไลวรรณ  ชนะสะแบง
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  แสนโคตร
2. เด็กหญิงนิศานาถ  ยงยุทธ
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  ผาสุก
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
2. นางสาวรัศมี  ศรีกระทุม
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกร  นารีจันทร์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์พันธุ์
3. เด็กหญิงปานชีวา  หัดคำหมื่น
 
1. นายประภาส  โสภารัตน์
2. นางเบญจ  ทองไวย์
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริภักดี
2. เด็กชายสุรพล  ภูวงา์ไกร
 
1. นางทองใส  ศรีหริ่ง
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายสราวุธ  พลบุญ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประเสริฐแก้ว
 
1. นางสุภี  แถนสีแสง
2. นางสาวสุกัญญา  เฆมสุวรรณ
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 1. เด็กชายฤทธิเดช  นามแสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีเชียง
 
1. นางติวรรณ์  บุริพัก
2. นายอนุพงศ์  นาสิงห์คาน
 
215 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  สมอหมอบ
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
2. นายคำพร  ปากเมย
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงพรธิพา  มัฐผา
 
1. นางสาวบุษบง  สารีกุล
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
 
1. นายคำพร  ปากเมย
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงฐิดาพร  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์   ศรีทอนสุทธิ์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 1. เด็กหญิงชาลิสา  เงาะเศษ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ถาวรพัง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายเหมราช  บริกุล
 
1. นางเยาวรีย์  ปัญญาใส
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงกัญญารัชร์  สวนหนองแวง
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  อนันตนิล
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ของสันเที๊ยะ
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  พรมกุล
5. เด็กหญิงสุชัญชา  เสนาชุม
6. เด็กหญิงอริสา  จิตมั่น
7. เด็กหญิงอริสา  บัวทอง
 
1. นายเชาวลิต  จิกจักร์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายอดิศักด์ิ  พันแสน
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นายจักรี  มูลมี
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กชายพันธวัช  สายแสน
 
1. นางประนมวัน  วจีสิงห์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตผม
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทรเสนา
 
1. นางสาวเข็มทอง  พลวาปี
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางเปรมวดี  อุดชาชน
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชวนอาจ
 
1. นายรือสันต์  สุวรรณทา
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. นายศิวกร  สุริยวงศ์
 
1. นายคำพร  ปากเมย
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจำปี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วเวียงกัน
2. เด็กหญิงพรประภา  เปรี่ยมพิมาย
3. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์กันยา
 
1. นางภาริพรรณ์  อัมวรรณ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญคำ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ลำต้น
 
1. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงนริศรา  เทาวฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธิกร  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ชำนาญหาญ
 
1. นางอัปสร  ผ่านชมภู
2. นางลัดดาวัลย์   แฮดจ่าง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กชายธีระไน  ถนอมแสนดี
2. เด็กชายภูรินทร์  โสภากุล
3. เด็กชายวราวุฒิ  มะริโค
 
1. นายโกสินทร์  สีสา
2. นายสุบิน  แก้วแสนสินธ์ุ
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแบก 1. เด็กชายนรินทร  มโนวัน
2. เด็กชายปิยะ   พรมนอก
3. เด็กชายยุทธนา   คุณาวัตร
 
1. นายอภิชัย   ศรีวงษา
2. นายวรรณรัตน์  คำชารี
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญคำ
3. เด็กชายพัชรพล  สมอหมอบ
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กชายญาณพัฒน์  อุตลุม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ภักคุป
3. เด็กชายพัขรพล  บุตรคำโชติ
 
1. นางสาวพิมพร  ว่องไว
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงพรนภา  ลีตน
2. เด็กหญิงวริศรา  จรุงพันธ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศิริรักษ์
 
1. นางหนูเล็ก   แสนนางชน
2. นางมยุรี  ภักดิ์วาปี
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  กิ่งมิ่งแฮ
2. เด็กหญิงอรอุมา  นาคฉวี
 
1. นายพิจิตร  บำรุงภักดี
2. นางสาวศิริพร  ปานกลาง
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ฤทธิเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์แหวน
 
1. นางบัวเงิน  เจริญราช
2. นางถนอม  สาไพรวัลย์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยมิตร  ญาณสว่าง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สอนสกุล
 
1. นางจรัสพิมพ์  รัตนะวงษา
2. นางจรัสพิมพ์  รัตนะวงษา
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจุลจักร  ชมภูรักษ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  หมุนทอง
3. เด็กหญิงลลิดา  สิงห์แม่ง
 
1. นางโสพิศ  โคตะมะ
2. นายถนอม  ผิวสว่าง
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กชายณัฐพร  ศิริ
2. เด็กชายลาภวัต  ชินมา
3. เด็กชายสุริยา  เป็นนวล
 
1. นายฉัตรวุฒิ  อิ่มชมชื่น