หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ บุญศรีทุมผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วลี อาวรณ์ครูโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมกรรมการ
3. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพ พรมทองครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสนอง ขันชาผอ.โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ชุ่มหินครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางกรภัทร อุทรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
4. นางสาวพุทธรัตน์ มิ่งมิตรวันครูโรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายนิยม อาษานามผอ.โรงเรียนบ้านคำบงเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางประทิพย์ ถินแดงครูโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
3. นางนฤมล สุวรรณแสงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสำราญ มาตย์เทพผอ.โรงเรียนบ้านโนนฐานะกรรมการ
2. นางบุญเหลือ บำรุงวงค์ครูโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
3. นางฐิติมาพร สมบัติบูรณ์ครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี มูลศรีครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสว่าง คุณมีผอ.โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ ไกยวรรณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางปิยพร สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายสงกานต์ ตุ้ยกุลนาครูโรงเรียนบ้้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางฉมามาศ คำสงค์โรงเรียนบ้านหยวกประธานกรรมการ
2. นายพรชัย กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
3. นางทัศนียา ศรีทะหาโรงเรียนดงหวายดงขวางกรรมการ
4. นายวีระชัย พลาเลิศโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายจรัญ เพียรโคกกรวดโรงเรียนบ้านขอนยูงประธานกรรมการ
2. นายองอาจ ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์หาจักรโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
4. นางสาววรินทร นวลบุตรดีโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายปฏิภาณ ป้องนางไชยโรงเรียนบ้านนาเตยประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นางจันมี โสหาโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ชาวดรโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายคำมร หลอดแพงโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางดายิน ประวันโตโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
3. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
4. นางกลอยใจ ใหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญชัย บรรเลงรมย์ผอ.โรงเรียนสระคูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางระออย วงษ์แก้วครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสมคิด โนวฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางอังคณา เหลืองประเสริฐครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอังคณา ชาคำมีผอ.โรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา สุขอุบลครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นางสุวโรพร ศรีต่างคำครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางสาวเรียมน้อย ยานจรัสครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ บุญแสงผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางหยาดแก้ว คุณมีครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนกรรมการ
3. นางจำนงค์ โฮ้หนูครูโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
4. นายเสมียน ประสานชีพครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมควร ยวนยงค์รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯประธานกรรมการ
2. นายศิรวิทย์ ฉลีครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นายประมวล ธนะภูมิชัยครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นายธวัชชัย ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ผอ.โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นางคำกอง ชัยเสนาครูโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีผอ.โรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บุพศิริครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ครูโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. นายชัชวาล นันทวงศ์ครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร โทกุลผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ห้าวหาญครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ เกาะกาใต้ครูโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางสมหมาย นาแพงสอนครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวิชัย อุทกผอ.โรงเรียนบ้านสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ท้าวเนาว์ครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ดีบุกคำนำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายเฉลิม ศรีจุลัยครูโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองไวย์ผอ.โรงเรียนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สมบัติบูรณ์ครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เครือแแก้วครูโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
4. นายประยูร เต็มใจครูโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชวน อวนอ่อนผอ.โรงเรียนบ้านสว่างปากรางประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร แก้วอาษาครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นางสุภาพ โสภากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางสุกัลยา ปราบพาลครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายถนอม ไพรหลวงผอ.โรงเรียนบ้านโชคเจริญประธานกรรมการ
2. นายธวัช พิมพ์สุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย ชมภูมาตรครูโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายไพศาล เพียสังกะครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ เกษแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกรัก แสนผลครูโรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นายสิทธิเดช โตสกุลครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
4. นางฐิญตา คำภูแก้วครูโรงเรียนบ้านท่่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจัดสันต์ ภักดีศรีผอ.โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ภาโนมัยครูโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นางวัฒนา ชัยสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ แสงแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโพธิ์ชัย เจริญธรรมผอ.โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางประธานกรรมการ
2. นายบุญเรียน คำสีครูโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ฤาชากูลครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายทินกร โคตรโยธาครูโรงเรียนบ้านดงธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเปรม มีภูเวียงผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ สมพงษ์ครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสสร ไชยเสนาครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นายอนุชาติ ไชยศรีครูโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนาวา สุขรมย์ผอ.โรงเรียนเตชะไพบูลย์๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารา พิมพิศาลครูโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ จันทร์อ่วมครูโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก บุตรสีโคตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย รัตนสุทธิผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางอนามิกา มีแก้วครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นางพรนิภา รัตนนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางอรุณ พิลาอุ่นครูโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิคม สมจิตรผอ.โรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน แสนอินตาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร ขจรคำครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรกรรมการ
4. นางทับทิม ภูครองทองครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิคม ผิวผ่องผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย กองปานครูโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ห่วงวัลย์ครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นายวิสุทธิศักดิ์ ป้องเรือครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชาญยุทธ แสงมณีผอ.โรงเรียนดงหวายดงขวางประธานกรรมการ
2. นางสมควร น้อยเสนาครูโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการ
3. นางสาวนงลักษ์ สนเข็มครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ จันทร์กองครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสอนชัย พรมประเสริฐผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง1ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา วัชเรนวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ศรีหอมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางนงนุช แสงมณีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เถาวัลย์ผอ.โรงเรียนบ้านาจานโนนนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร เรณะสุระครูโรงเรียนบ้านนาตูมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไชยสิงหาญครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางลัดดาพร จุปะมะตังครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประมวล นิลรักษาผอ.โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสุวรรณครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2กรรมการ
3. นายวิชัย มั่นยืนครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นางพิณพร พรรคพลครูโรงเรียนบ้านคำบงเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุพรต ศิริธรผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร จันทรวิมลครูโรงเรียนหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี แนนสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา ไพศาลครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สีหบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา โพตะสีครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางศศิอร ศรีอำไพวราภรณ์ครูโรงเรียนหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
4. นางพิมลรัตน์ ผดุงเวียงครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ อำไพผอ.โรงเรียนบ้านน้ำทรงประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ บัวมีครูโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
3. นายชลทิศ สีหานาวีครูโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายอภิชาติ บ้านเป้าครูโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ ศิลารินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายประจวบ แสงจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุทธิวรรณครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางวไลพรรณ ไขยเวชครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์อัมพรผอ.โรงเรียนบ้านนาไฮประธานกรรมการ
2. นางวานี วงศ์รัตนะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางสาวทิรากร ทองประทับครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ผิวสว่างครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไสว พังคะบุตรผอ.โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงศ์ ธรรมมูลตรีครูโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกุศล สีร้อยคำครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นายดิเรก บุตรสาระครูโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชัยสงค์ผอ.โรงเรียนบ้านขัวล้อประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไชยนนท์ครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นายอุดม สาระรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนกรรมการ
4. นายสุวิทย์ วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุทิศ พิลาวัลย์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ พลแสงครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นายสถิตย์ โคตรปัตถาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ศิริสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรทม แก้วอาษาผอ.โรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นางบัวพิศ เต้าประจิมครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นายุสุวรรณ มหาพรหมครูโรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ จันทร์ภูทัศน์ครูโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดอม พรมทองผอ.โรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย สรวงศิริครูโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
3. นางสวรรค์ ลุนพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ เขียวทองครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกัลยา ผลธุระผอ.โรงเรียนบ้านกาลึมประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช คำสิงห์ศรีครูโรงเรียนดงหวายดงขวางกรรมการ
3. นายนิคม สมโชคครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(น้ำโสม)กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอัมพนธ์ ประพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญประธานกรรมการ
2. นางสนิท ขอใหญ่กลางครูโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางเอมอร บุญประกอบครูโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
4. นายพิทักษ์ กาศลุนครูโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ พิมพิศาลผอ.โรงเรียนบ้านเม็กประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี หลอดแพงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางอารียา วงษ์ศิลษ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการ
4. นายโชคชัย เหล่าบ้านค้อครูโรงเรียนนาแคทุ่งขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายดำรง ธิสุกะผอ.โรงเรียนบ้านนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสันติ พยัฆกุลครูโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
3. นางสาวนุจรี วงศ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประยูร โพธินามผอ.โรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ วงษ์เที่ยงครูโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ บัวทาครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ บุรีรักษาครูโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายกิตติพิชญ์ พะนิจรัมย์ผอ.โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เจริญชนม์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายสุริยะ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นายธำรง สุทธิสาครูโรงเรียนบ้านโคกวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายกรกฏ เกษหอมผอ.โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติยา ผลธุระครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นายทัศดี แสนราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นายฐิตินันท์ อุ้ยปะโคครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประหยัด บุญกว้างผอ.โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สิงห์วงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนกรรมการ
3. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายอเนก ประชานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์ผอ.โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ทบวันครูโรงเรียนบ้านตาดน้ำพุกรรมการ
3. นายพิบูลย์ศักดิ์ ภักดีราชครูโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ดวงเพชรครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ประสานศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล พั่วตาครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ ปู่ธิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายปัญญา โทธุโยครูโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุพัฒน์ ชิณโนผอ.โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายเดชา ศรีสมุทร์ครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา ประดิษฐครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
4. นางพานทอง ไตรราชครูโรงเรียนบ้านเพิ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ มงคลผอ.โรงเรียนโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบศรี เรืองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
3. นายกฤชวัฏ ค่าม่วงครูโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นายนภัทร แสนใจครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สนั่นไทยผอ.โรงเรียนบ้านสาัมัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร หุมอาจครูโรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปัดถาวะโรครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายวิฤทธิ์ ภูวิลัยผอ.โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ น้อยอิ๋วครูโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นายเดช เกรงขามครูโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายปรีชา สาวิสัยครูโรงเรียนบ้านเพิ่มฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมาน ธนะแก้วผอ.โรงเรียนบ้านนาเก็นประธานกรรมการ
2. นายประธาน นนท์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายวิรัตน์ นาฬิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองหัวคูกรรมการ
4. นายสุริยัน บุญสุขครูโรงเรียนบ้านเพิ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เวียงสมุทรผอ.โรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสงกา เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
3. นายวิชิต พลสรรค์ครูโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
4. นายบุญมี วิวาจารย์ครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอภัย จรุงพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี ฮวดชัยครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอดิศร ศรีชะนันท์ครูโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
4. นายสุรชัย นามโนรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายดำรง สิทธิบุญมาผอ.โรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางมนัสชา แววไธสงครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ จินตนากูลครูโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการ
4. นายนเรศว์ ศรีรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประหยัด ขันภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรประธานกรรมการ
2. นายวิชิต แก้วสุวรรณครูโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
3. นายวิชชุกร ศรีภาครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางกานต์สิรี ภูผาใจครูโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุดตา บุญแก้วผอ.โรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ธรรมมูลตรีครูโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีผอ.โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงวประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทัพภูตาครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
3. นายสุรเดช แฝงทรัพย์ครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ครูโรงเรียนหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศุภมัฎธ์ ปราบพาลทัพพ์ผอ.โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ โคตะมะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นางสาวยุพวันดา แพงเงินครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางศุภนิดา เทพวงษาครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนวพล กุลธวัชผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เหล็กกล้าครูโรงเรียนหนองฆ้องนาสีนวลกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชฎาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอภิญญา จันทบาลครูโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ พลเดชผอ.โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา กองผ้าขาวครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นายสันทนา อุตรินทร์ครูโรงเรียนอนบาลบ้านผือกรรมการ
4. นายวิเศษ โสภากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุวิช ถาโคตรผอ.โรงเรียนบ้านผากลางนาประธานกรรมการ
2. นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้วครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางสาวรฐา รักษาภักดีครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายธัญปกรณ์ ปิ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ ชัยวินิตย์ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ รัตนวงศ์ครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายประภาส เกาะกาใต้ครูโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นายศิริขันธ์ บรรเทาครูโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวดารุณี อัคเทพผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี บรรเลงรมย์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางประถมพร นามมีครูโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมควร เป้าป่าเถื่อนครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพวงเพชร ศรีบุญเรืองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นายบัณฑิต มุสิกพันธ์ครูโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นายชินวุธ จันนาหว้าครูโรงเรียนบ้านดงธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย นุ่มตูมผอ.โรงเรียนบ้านกุดจับประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ไตรนิรันดรครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์ครูโรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา นนทะแสงครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธเนศ ตรีพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
2. นางสาววรรณี อินอุนโชติครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นายสมผล เหลาแก้วครูโรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงวกรรมการ
4. สิบเอกสมคบ ศิริบรรพตครูโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทิวา หอมสวาสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
2. นายอภิชาติ โพธิรุกข์ครูโรงเรียนหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
3. นายสนับ โตสกุลครูโรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีกรรมการ
4. นายกฤษฎา พรมสีหาครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสนิท ชาวชายโขงผอ.โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา จิตรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสุนทร โสภัยครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายสุริยน ภูผาใจครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพรชัย นามวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กาญจนแก้วครูโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่ากรรมการ
3. นายอัชธพล กิจนุกรครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พันพรมครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีปุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีปุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีปุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายครู โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสอาดครู โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา พินิจครู โรงเรียนดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเฉลิม มุ่งปั่นกลางผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรลดา ชัยชนะโชติครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางบัวเงิน แก้วกงพานครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมครู โรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายนฤดล เหลาแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายเกษม ศรีน้ำอ้อมครู โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการ
4. นายวิญญู วิชากุลครู โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายนฤดล เหลาแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายเกษม ศรีน้ำอ้อมครู โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการ
4. นายวิญญู วิชากุลครู โรงเรียนธาตุประชานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ วิชากุลผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขครูโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
4. นายเสนาะ ใจซื่อครูโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางเพชรา ราศรีสวยครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ วิชากุลผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขครูโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
4. นายเสนาะ ใจซื่อครูโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางเพชรา ราศรีสวยครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ วิชากุลผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขครูโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
4. นายเสนาะ ใจซื่อครูโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางเพชรา ราศรีสวยครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ วิชากุลผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขครูโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
4. นายเสนาะ ใจซื่อครูโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางเพชรา ราศรีสวยครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางแอนนี่ กองมณีครูโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
5. นางศิลาพร คงใจดีครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางแอนนี่ กองมณีครูโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
5. นางศิลาพร คงใจดีครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางแอนนี่ กองมณีครูโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
5. นางศิลาพร คงใจดีครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางอชิรญาณ์ สัตย์ซื่อครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางแอนนี่ กองมณีครูโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
5. นางศิลาพร คงใจดีครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายศตรัฐ พลมณีผอ.โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สาระวงค์ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
5. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายศตรัฐ พลมณีผอ.โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สาระวงค์ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
5. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศตรัฐ พลมณีผอ.โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สาระวงค์ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
5. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติครุูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศตรัฐ พลมณีผอ.โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สาระวงค์ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ สาขะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
5. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกศล สิงหเดชะรอง ผอ.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นายการันต์ อินทะขีณีครู โรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายบัวบาน บุญคานครู โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางนริศรา พันธุครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
5. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาครู โรงเรียนบ้านโคกวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกศล สิงหเดชะรอง ผอ.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นายการันต์ อินทะขีณีครู โรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายบัวบาน บุญคานครู โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางนริศรา พันธุครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
5. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาครู โรงเรียนบ้านโคกวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายโกศล สิงหเดชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นายการันต์ อินทะขีณีครู โรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายบัวบาน บุญคานครู โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางนริศรา พันธุครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
5. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาครู โรงเรียนบ้านโคกวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายโกศล สิงหเดชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นายการันต์ อินทะขีณีครู โรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายบัวบาน บุญคานครู โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางนิศรา พันธุครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
5. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาครู โรงเรียนบ้านโคกวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภภูมิ พลจางวางผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ทศแสงครู โรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
3. นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วงครู โรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภภูมิ พลจางวางผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ทศแสงครู โรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
3. นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วงครู โรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา เจริญชนม์ผอ.โรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุระณี ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่ากรรมการ
3. นางอัมพร คำภูแก้วครูโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุชาติครูโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางหอมหวน ภูละครครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา เจริญชนม์ผอ.โรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสุระณี ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่ากรรมการ
3. นางอัมพร คำภูแก้วครูโรงเรียนบ้านเทพประทานกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุชาติครูโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางหอมหวน ภูละครครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธ์ผอ.โรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางรัชนก ผันอากาศครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ไชยงามครูโรงเรียนบ้านท่าโปงทองกรรมการ
4. นางปราณี เสนาวังครูโรงเรียนบ้านผากลางนากรรมการ
5. นางศิญาภรณ์ การธนะภักกดีครูโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางรัชนก ผันอากาศครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ สาคมิตรครูโรงเรียนบ้านท่าโปงทองกรรมการ
4. นางปราณี เสนาวังครูโรงเรียนบ้านผากลางนากรรมการ
5. นางศิญาภรณ์ การธนะภักกดีครูโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอารมย์ นามดีผอ.โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภี จันทรนิภาครู โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
3. นางพนิดา ผลวิลัยครู โรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางสายสุดา คนบุญครู โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
5. นางนิตยา ปราบพาลครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปภัมถ์กรรมการ
6. นางประนอม ใจหาญครู โรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอารมย์ นามดีผอ.โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภี จันทรนิภาครู โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
3. นางพนิดา ผลวิลัยครู โรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางสายสุดา คนบุญครู โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
5. นางนิตยา ปราบพาลครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปภัมถ์กรรมการ
6. นางประนอม ใจหาญครู โรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อุ่นท้าวผอ โรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทั่งรื่นครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวพรนภา อรรคะครู โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางพิมพิลาภรณ์ วัลคำครู โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
5. นางนงนุช กรมแสงครู โรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอุดม โทนไทยผอ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พรหมทาครู โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวมนธิลา วัลสาครู โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นางวนิดา ปิ่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ วิชากุลครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพูนลาภ นาคสุทธิ์รอง ผอ. โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นายบุญพึ่ง ปัดแสงครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายสำราญ โยจำปาครูโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โต๊ะดอนทองครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพูนลาภ นาคสุทธิ์รอง ผอ. โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นายบุญพึ่ง ปัดแสงครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายสำราญ โยจำปาครูโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โต๊ะดอนทองครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ดุมรถพนง.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา จันทะวงษาครูโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นายสมยศ พลค้อครูโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภารัตน์ อินทนามผอ.โรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ เยาวรรณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองแดงครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางสาวทิติยากร สุวรรณมงคลครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์รองผอ.โรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาครูโรงเรียนเทื่อมกรรมการ
3. นางอุษา แข็งแรงครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ทองดีครูโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางประนอม นันทกุลรองผอ.โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา คนยืนครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสาวสุรรัตน์ กาละปัดครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นายจรูญ ศิริวัฒน์วิชาญครูโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริผอ.โรงเรียนยางโกนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางจาริณี หาญสมบัติครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา ศรีวรกุลครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายประติพัตร์ นรสารผอ.โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตตานันทิ์ ไชยรัตน์ครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชนัสธ์นันท์ ยุบลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางเพ็ญมณี ถันทองครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พรหมพลจรผอ.โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร โพธิ์ทรัพย์ครูโรงเรียนใหม่กรรมการ
3. นายนรุช พวกพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางละคร ไชยศรีครูโรงเรียนปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายถาวร หาญสมบัติผอ.โรงเรียนบ้านหยวกประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษ์ พรมจารย์ครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นายเดชศร ปราบพาลครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาวศิรินิรันดร์ ขันชาครูโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สุนสินผอ.โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สามุงคุณครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นางโชคดี อำไพครูโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ อุปรินทร์ครูโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พลพระจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวะรักษ์ ศรีละครูโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
3. นางเบญจพร คำมีทองครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นางจิรนาถ อินแสงครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายโกศล สิงหเดชะรองผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูประธานกรรมการ
2. นางสาวเพลินพิศ ดวงเพชรครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ตามบุญครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คำผายครูโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางบุญน้อม จันทร์กุลครูโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางบุญน้อม จันทร์กุลครูโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จำปาฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาแคประธานกรรมการ
2. นางมลวิภา เจียมเจริญกุลครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางสิริกมล จุลม่วงครูโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นายวิเชียร มีบุญครูโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายไพศาล พิลารักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โครตโยธาครูโรงเรียนบ้านโนนธาตุนาอ้ายใหญ่กรรมการ
3. นางดรุณี กำเนิดกาลึมครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางลีรัตน์ ถาโคตรครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ผอ.โรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี มูลศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นายวิรัช บัวทาครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลาโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ ภูพันนาโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
6. นางสุพิน ซ่อมเซียงครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล หริตกุลผอ.โรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลาครูโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย โสมาศรีโรงเรียนดงหมูชัยเจริญกรรมการ
5. นายศรีณรงค์ โพธิ์เย็นโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการ
6. นายวิรัช บัวทาโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ มงคลผิวโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการ
8. นายทินกร อันเกรียงไกรโรงเรียนบ้านดงต้องดงพัฒนาประชารัฐกรรมการ
9. นายวิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนนำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
10. นางรสสุคนธ์ จันทร์ใสครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แข็งแรงผอ.โรงเรียนบ้านน้ำซึมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อนันต์ ซ่อมเซียงครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ จันทร์ใสครูโรงเรียนบ้านหนองหัวคูกรรมการ
4. นายบุญรุ่ง ฉิมาภาคย์ครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพุฒ วิชิตนนทการผอ.โรงเรียนบ้านข้าวสารประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย จำปามูลครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายสังข์ทอง พลดีครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นายสยาม พรหมทะสารครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ เกาะแก้วผอ.โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางสุขพัฒชน์ ภัทราพิชัยพงศ์รอง ผอ.โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางฐิตินันท์ อุปการครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ แพะขุนทดครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ บุตรดาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ จันทราครูโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นางสุนันทา ไชยศิริครูโรงเรียนดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทวี ตันนารัตน์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ผิวผ่องครูโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ศรีครามครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางเยาวนารถ เทพบุปผาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน วรรณขันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ โสมทองครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พานทองครูโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
4. นางสาวกฤตยา ถาวรครูโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตังผอ.โรงเรียนบ้านสมประสงค์ประธานกรรมการ
2. นางหัสดี สระงามครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางอภิญญา ขุนวงษาครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางปราณี เขียวภักดีครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตังผอ.โรงเรียนบ้านสมประสงค์ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย กำเนิดกาลึมครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นางเตือนใจ มิลินทานุชครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางสุวพิชญ์ คุณวิสิฐสิริครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางเรไร ปลัดกองครูโรงเรียนชุมชนหนองแปนหิมโงมกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทศแสงครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม สีพิมพ์สอผอ.โรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวสยามล ศิริธรครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ การะหว้าครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวงกรรมการ
4. นายคำมุข วิชาผงครูโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประสิฐ ใต้ศรีโคตรผอ.โรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟืองฤทัย วิโคตรครูโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วกรรมการ
3. นายสำรอง โทวันนังครูโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นายกฤษฎาง ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง ใจหาญผอ.โรงเรียนบ้านเพิ่มฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ ฉายวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายจุลศักดิ์ ทัญญะเชียงพิณครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวชิระ ไทยภักดีผอ.โรงเรียนตาดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางอารยา อนุรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเดชา สมคะเณย์ครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางกษิรา หัตถนัตย์ครูโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤตชัย สุริยาผอ.โรงเรียนปะโคสามัคคีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย ขอนยางครูโรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จำปาฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ ดีสูงเนินครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา คำเหมือนรองผอ.โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทะวงษาครูโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี ทวีสุขครูโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
4. นางอรจิฬา แซ่ลีครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทิวากร คนสันต์ผอ.โรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ขันซ้ายครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ นิยมครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายทินกร นาสว่างครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายถาวรวิทย์ อินทมลผอ.โรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร นพรัตน์ครูโรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการ
3. นายมนัส ทองทาครูโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาวดี นนท์มุติผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายคมสัน เอียการนาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายคมสันต์ ถานกางสุ่ยผอ.โรงเรียนบ้านจำปาโมงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิชชา กองทองครูโรงเรียนบ้านลาดหอคำกรรมการ
3. นายอุทิศ เคนคำครูโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
4. นางมะลิจันทร์ สังเกตชนครูโรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นายเมืองไทย ชัยมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนพร แก้วอาษาครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นายสมรรถ ฝ้ายขาวครูโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ แพงน้อยรองผอ.โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางนิรมล จุปะมะถาครูโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์กรรมการ
3. นางชนัญชิดา บุญจิตครูโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางโกมล ชัยธัมมาวุธครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรผอ.โรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ ผิวละออครูโรงเรียนบ้านยางโกนวิทย์กรรมการ
3. นางโกมล ชัยธัมมาวุธครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางเยาวมาล ตุ้ยกุลนาครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
5. นายคมสัน เอียกาลนาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรผอ.โรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ ผิวละออครูโรงเรียนบ้านยางโกนวิทย์กรรมการ
3. นางโกมล ชัยธัมมาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางเยาวมาล ตุ้ยกุลนาครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
5. นายคมสัน เอียกาลนาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญเรือง บุญประกอบผอ.โรงเรียนบ้านเทพประทานประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสฎา ทิศโรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวเสาวลีน่า สลางสิงห์ครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.อนิวัติ บุพศิริผอ.โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมี ประสานชีพครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ บริสุทธิ์โกศลครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสาน ศิริพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายสไกร วงษาเวียงครูโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์กรรมการ
3. นายทองดี สรวงศิริครูโรงเรียนวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. นายนาวา หยวกกุลครูโรงเรียนโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชิษณุชา เศรษฐบุตรผอ.โรงเรียนบ้านดงธาตุประธานกรรมการ
2. นายภิเษก กำเนิดกาลึมครูโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นายคมกฤษ สารพัดครูโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ไชยพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายชัชวาล คงสมบัติผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2ประธานกรรมการ
2. นางวันนา นามดีครูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
3. นางพุทธชาติ อันชำนาญครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางกัลยกร อุดมไพรครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมดี สมพวงภักดีผอ.โรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางธิดาพร จังจริงครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ โง่นแก้วครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
4. นางเยาวดี วงษ์สันต์ครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ สุปัญบุตรผอ.โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร ยศอ่อนครูโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นางสุธีรา มงคลครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางเพียรชัย เกียล่นครูโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พลซาผอ.โรงเรียนหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวลำใย พิมพิศาลครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายเทพรังสรรค์ จันทร์ดวงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางรักษ์ฤทัย สมพวงภักดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนพล ศิริวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ บุตตะคามครูโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา พรมทาครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางวันดี สมจิตรครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมควร ภักดีวุฒิผอ.โรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สาสุขครูโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางนภาพร วงษ์พรมครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาวอรนุช ถันทองครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้วผอ.โรงเรียนหนองกุงวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวนภสรณ์ วงษ์ไชยครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันทะบางครูโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางทิวดี นาทองพูนครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังผอ.โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นางเยาวมาลย์ ตุ้ยกุลนาครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นางสุวิมล อ่างแก้วครูโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงกรรมการ
4. นางสายสวาท ชาวดอนครูโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรพีพรรณ อินทนามผอ.โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน ยศหนองทุ่มครูโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
3. นางธนภร โสแสนน้อยครูโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงกรรมการ
4. นางรัตนพร สิงหเสนาครูโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา สำแดงชัยผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางหนูล้อม จันทะแจ้งครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสุมนรัตน์ แก้วอามาตย์ครูโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
4. นางศิริขวัญ ชอบสารครูโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายคำพูน แก้วศรีครามผอ.โรงเรียนบ้านหนองหัวคูประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตย์ซื่อครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางยุพิน ลอยสงวนครูโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
4. นางสาวทศพร สิทธิโชติครูโรงเรียนบ้านสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นามดีผอ.โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สิงหเดชครูโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
3. นางไพฑูรย์ วรรณขันธ์ครูโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
4. นางบงกช ดุลวรรณนันท์ครูโรงเรียนบ้านดงธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุภารัตน์ ศิริธรผอ.โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุมลพร มังคุณครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นางสุมามาลย์ จำปานิลครูโรงเรียนดงพัฒนาดงต้องประชารัฐกรรมการ
4. นายเตชินทร์ แสงสอดแก้วครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ทองไวย์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อู่จอหอครูโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางกนกพร คงไพรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2กรรมการ
4. นางชุ่มศรี โภคาพานิชครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวนิตยา ฉันทปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วิภา คำป้องครูโรงเรียนบ้านท่าโปงทองกรรมการ
3. นางประไพ แสงจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร มูลธิครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายพินิจ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางอำภา ศิริมาทครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นางสมยง ปัทมะเสวีครูโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
4. นางเสาวภา วิมลจิตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายปัญญา อินทะวงษาผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ พิมพิศาลครูโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนาตยา ศิริวารินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวปณัฐภรณ์ ลาภสารครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางอาทิมา สุขหาผอ.โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาศ ทองเปลวครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางเพ็ณภา คำเหมือนครูโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวยุพิน เอียยะบุตรครูโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาครู โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาครู โรงเรียนบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาครู โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บุญพามาครู โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาครู โรงเรียนบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.ชาญชัย รัตนสุทธิผอ.โรงเรียนบ้านนำปู่ประธานกรรมการ
2. นางศรีนารถ สิทธิขวาครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บาทชารีครู โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางเรียงไร จันทรเสนาครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังผอ.โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สมสีครู โรงเรียนคูดงประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางจิตต์เกษม รอดชมพูครู โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณครู โรงเรียนนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังผอ.โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สมสีครู โรงเรียนคูดงประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางจิตต์เกษม รอดชมพูครู โรงเรียนห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณครู โรงเรียนนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังผอ.โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สมสีครู โรงเรียนคูดงประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางจิตต์เกษม รอดชมพูครู โรงเรียนห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณครู โรงเรียนนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายดอม พรมทองผอ.โรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะครู โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางอรทัย ขันชาครู โรงเรียนนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดอม พรมทองผอ.โรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะครู โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางอรทัย ขันชาครู โรงเรียนนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายดอม พรมทองผอ.โรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะครู โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางอรทัย ขันชาครู โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดอม พรมทองผอ.โรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะครู โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางอรทัย ขันชาครู โรงเรียนนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายดอม พรมทองผอ.โรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี ทวีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะครู โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางอรทัย ขันชาครู โรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร โทกุลผอ.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นางประภาพร ไตรนิรันดรครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดายิน ประวันโตครูโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
4. นางนฤมล สุวรรณแสงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอุดม โทนไทยผอ.โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสุพรักษ์ ปิ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวนภสรณ์ วงษ์ไชยครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นางเพชรา ราศรีสวยครูโรงเรียนบ้านหัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีผอ.โรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เหมุทัยครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นายชัชวาล นันทวงศ์ครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวณัฐนรี นนทราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ศรีละบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกวิชัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ ดีบุกคำครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางลลนา ดีสมครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
4. นางพรพิรุณ บุตรดาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ วงศ์หาจักรรองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงมณีครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริครูโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ วงศ์หาจักรรองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงมณีครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริครูโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ วงศ์หาจักรรองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แสงมณีครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริครูโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวภา คำกันยาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สายโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสายสุดา คนบุญครูโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม มุ่งปั่นกลางผอ.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศวร์ ศรีรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทรเสนาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายประธาน นนท์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมครูโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันพรมครูโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย ใหลสุขครูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายสุพจน์ โคตะมะครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นางพุทธชาติ อันชำนาญครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสิอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นางพุทธชาติ อันชำนาญครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสิอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นางพุทธชาติ อันชำนาญครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสิอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นางพุทธชาติ อันชำนาญครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกษม คำภาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายเจษฎา จิตรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
4. นางพุทธชาติ อันชำนาญครูโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาครูโรงเรียนหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาครูโรงเรียนหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาครูโรงเรียนหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาครูโรงเรียนหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ ศรแผลงครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาครูโรงเรียนหัวช้างกรรมการ
4. นายสุภีร์ แรงน้อยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีผอ.โรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พิลาดีครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางกัลยกร อุดมไพรครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางนันทดา อินตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีผอ.โรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พิลาดีครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางกัลยกร อุดมไพรครูโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางนันทดา อินตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร พิลาดีผอ.โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสมภาร ภูขำครูโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสถาพร พิลาดีผอ.โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสมภาร ภูขำครูโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร พลชาผอ.โรงเรียนหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาชะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสถียร พลชาผอ.โรงเรียนหนองกุงหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ภูวิลัยครูโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางประภัสสร ผิวศิริครูโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สาชะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกรกฏ เกษหอมผอ.โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานประธานกรรมการ
2. นางวันดี สมจิตรครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นายทองดี สรวงศิริครูโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. นางสุขญา นาจานครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกรกฏ เกษหอมผอ.โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานประธานกรรมการ
2. นางวันดี สมจิตรครูโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นายทองดี สรวงศิริครูโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. นางสุขญา นาจานครูโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วผอ.โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางธิดา หัสโนครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางปูชิตา ชนกพิกุลกลิ่นครูโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
4. นางเยาวดี วงษ์สันต์ครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วผอ.โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางธิดา หัสโนครูโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางปูชิตา ชนกพิกุลกลิ่นครูโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
4. นางเยาวดี วงษ์สันต์ครูโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สิทธิบุญมาผอ.โรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางโกมล ชัยธัมมาวุธครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายสมชาย จันทะวงษาครูโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นายอภิรมย์ ผิวละออครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สิทธิบุญมาผอ.โรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางโกมล ชัยธัมมาวุธครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายสมชาย จันทะวงษาครูโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นายอภิรมย์ ผิวละออครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สิทธิบุญมาผอ.โรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางโกมล ชัยธัมมาวุธครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายสมชาย จันทะวงษาครูโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
4. นายอภิรมย์ ผิวละออครูโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมาน รัตนสุทธิผอ.โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายศิริขันธ์ บรรเทาครูโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
3. นายขยาย โยธากุลครูโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
4. นายธรรมนูญ อัฒจักร์ครูโรงเรียนหนองกุงหนองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม แก้วอาษาผอ.โรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นายจุลศักดิ์ ทัญญะเชียงพิณครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายวินัย ทัญภูตาครูโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นายสมาน แก้วศรีสุขครูโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]