ด่วน ย้ายสถานที่แข่งขัน

1. เครื่องร่อน และเครื่องบินทุกระดับ ย้ายจากสนามอนุบาลบ้านผือ ไปแข่งขันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

2.  การแปรรูปอาหาร ทุกระดับ  ย้ายจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  ไปที่ โดม สพป.อด.4

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 18:28 น.